Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

SOS. Τα λάθη στη φορολογική δήλωση που κοστίζουν
Στα σημεία της φορολογικής δήλωσης που αφορούν τους τόκους στεγαστικών δανείων, τους φόρους που παρακρατήθηκαν, τις κατοικίες, τις δαπάνες που περιορίζουν τον τελικό φόρο «σκοντάφτουν» κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι. Πρόκειται, για κωδικούς του εντύπου Ε1 όπου παρατηρούνται κατά τεκμήριο τα περισσότερα λάθη, και στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι φορολογούμενοι προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τη δήλωσή τους και να μην κληθούν εκ νέου από την εφορία. Η Γ.Γ. Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών κωδικοποίησε σε ένα φορολογικό Οδηγό, τα συνηθέστερα λάθη που καταγράφηκαν από τη στατιστική επεξεργασία των περυσινών δηλώσεων, επιχειρώντας μέσω της επισήμανσής τους, να τα περιορίσει. Πιο συγκεκριμένα:
1. Οι έγγαμοι ξεχνούν να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ της συζύγου, εφόσον αυτή διαθέτει. Σε καμιά περίπτωση προκειμένου για έγγαμη δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της.
2. Σε δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων δεν διαγράφεται ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου. Η εν διαστάσει σύζυγος στη δήλωσή της πρέπει να αναγράφει μόνο τα στοιχεία που την αφορούν. Πριν από την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους πρώην συζύγους λόγω της διάστασης πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή από αυτούς δήλωσης διακοπής των σχέσεων στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.
3. Συμπληρώνονται τα στοιχεία εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, κ.λπ.) στη δήλωση χωρίς να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο της ΔΟΥ.
4. Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογούμενου που απεβίωσε χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή στο Μητρώο της εφορίας δήλωσης σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου.
5. Ναυτικοί δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες χωρίς να έχουν συμπληρώσει το «Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο» προκειμένου να διενεργηθεί ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των ναυτικών.
6. Τεκμήρια διαβίωσης: 53.009 φορολογούμενοι έχουν συμπληρώσει στοιχεία κυκλοφορίας αυτοκινήτων, χωρίς αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης όπως άλλωστε και 5.897 φορολογούμενοι που δήλωσαν ότι κατέχουν σκάφος αναψυχής, έγραψαν το μήκος του αλλά όχι την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Επιπλέον σε 18.271δεν είχε συμπληρωθεί η επιφάνεια των κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών ενώ είχαν συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία.
7. Ακίνητα. Σε 78.005 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί που αφορούν στην κύρια και στις δευτερεύουσες κατοικίες εκτός από τους κωδικούς των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Όταν η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη, ο φορολογούμενος θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμπληρωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε 74.570 δηλώσεις δεν μεταφέρονται τα στοιχεία της μισθωμένης κύριας κατοικίας στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης, σε 32.186 δηλώσεις δεν έχουν συμπληρωθεί οι μήνες ιδιοκατοίκησης της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών ενώ σε 25.859 δηλώσεις δεν συμφωνούν τα τετραγωνικά της μισθωμένης κύριας κατοικίας που συμπληρώνονται στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης με τα τετραγωνικά του πίνακα δαπάνης ενοικίου.
8. Τόκοι στεγαστικών. Σε 40.152 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας στον πίνακα δαπανών και δεν έχουν μεταφερθεί σωστά τα ποσά στους κωδικούς 727-728 του πίνακα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Στους κωδικούς 727-728 συμπληρώνονται τα ποσά των τόκων και τα ποσά της αποπληρωμής του κεφαλαίου.
9. Συνταξιούχοι: Σε 21.477 δηλώσεις έχει συμπληρωθεί η ένδειξη που αφορά συνταξιούχο άνω των 65 ετών για τον υπόχρεο ή τη σύζυγο χωρίς εισόδημα από συντάξεις ενώ σε 13.619 δηλώσεις έχει καταχωρηθεί ημερομηνία θανάτου στο Μητρώο και η δήλωση υποβάλλεται χωρίς την ένδειξη του αποβιώσαντα (κωδικός 331) ή αντίστροφα υπάρχει ένδειξη αποβιώσαντα χωρίς σχέση κληρονόμου στο Μητρώο.
10. Στον πίνακα 4Δ, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502 (καθαρά κέρδη από ατομικό επάγγελμα) ή 511-512 (ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομικό επάγγελμα), πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518 (ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος).
11. Στον πίνακα 8 δηλώνονται ποσά φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν στο όνομα του φορολογουμένου στη διάρκεια του 2011. Η διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%.
12. Οι κωδικοί 603-604 και 605-606 συμπληρώνονται εφόσον στους σχετικούς πίνακες της δήλωσης 4Γ και 4Δ έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.
13. Ο προκαταβληθείς ή ο παρακρατηθείς φόρος στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.
14. Στην περίπτωση 2 του πίνακα 5 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, με εξαίρεση τις δαπάνες για αγορά ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών για τις οποίες ισχύει εξαίρεση από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέχρι τις 31-12-2013. Επίσης αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την εξόφληση πάσης φύσεως δανείων ή πιστώσεων γενικά καθώς και οι δαπάνες για δωρεές χρηματικών ποσών, που θεωρούνται τεκμήρια εισοδήματος.
15. Αν κατά τη διάρκεια του έτους 2011 καταβλήθηκαν τόκοι για την εξόφληση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για την αγορά μη καταναλωτικών αγαθών, το ποσό αυτών των τόκων πρέπει να γραφεί στην περίπτωση 2ε του πίνακα 5, στους κωδικούς αριθμούς 727-728. Στο ποσό των τόκων αυτών (κωδικοί 727-728), πρέπει να προστεθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι με το χρεολύσιο που καταβλήθηκαν, μέσα στο έτος 2011, για την εξόφληση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Στους ίδιους κωδικούς 727-728, πρέπει να γραφούν και οι τόκοι υπερημερίας που τυχόν καταβλήθηκαν για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών κατά το έτος 2011.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Tέλος τα ψιλά γράμματα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια
Τέλος στα "ψιλά" γράμματα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, επιδιώκει επίσης να μπει με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας καθορίζοντας συγκεκριμένες υποχρεώσεις των ασφαλιστών ως προς την ενημέρωση των πελατών τους.
Μάλιστα, αναφέρεται στο στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης του καταναλωτή, δηλαδή τα στοιχεία και διάφορα δεδομένα που πρέπει να γνωρίζει πριν να συνάψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Έτσι, η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει το είδος και τη διάρκεια της ασφάλισης, το ασφάλιστρο, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του, το ποσό που αντιστοιχεί στην κύρια και σε κάθε συμπληρωματική παροχή. Επιπλέον πρέπει να γίνονται γνωστά η συχνότητα, τα κριτήρια και οι δείκτες που λαμβάνονται υπόψη για τις αυξήσεις των ασφαλίστρων όπως και η παρουσίαση σχετικού παραδείγματος.
Ο ασφαλιστής υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη του για τους φόρους, ή άλλα τέλη και το ύψος του που επιβαρύνουν το συμβόλαιο, τους γενικούς όρους ασφάλισης, τον τρόπο και το χρόνο απόδοσης της ασφαλιστικής παροχής καθώς και την έναρξη ισχύος όλων των καλύψεων, βασικών και συμπληρωματικών. Η ενημέρωση αφορά και στα στοιχεία για το ύψος των εξόδων που έχουν συνυπολογιστεί στο ασφάλιστρο. Αναλυτικά θα πρέπει να αναφέρονται τα έξοδα σύναψης της ασφάλισης (έξοδα πρόσκτησης) ως ένα ενιαίο συνολικό ποσό και τα λοιπά έξοδα ασφάλισης ως μέρος του ετήσιου ασφαλίστρου, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ξέρει την εγγυημένη απόδοση του συσσωρευόμενου κεφαλαίου τη συμμετοχή του λήπτη ασφάλισης στην πιθανή υπεραπόδοση καθώς το ποσοστό και τον τρόπο υπολογισμού αυτής, το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις μετατροπής της ασφάλισης σε ελεύθερης καταβολής ασφαλίστρου, το δικαίωμα μερικής ή ολικής εξαγοράς, τη μείωση της αξίας εξαγοράς και τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η άσκησή τους για τον λήπτη της ασφάλισης. Η ενημέρωση αυτή αφορά και στον προσδιορισμό των αξιών εξαγοράς με σχετικό πίνακα εξαγορών στο βαθμό που οι αξίες είναι εγγυημένες. Πληροφόρηση οφείλει ο ασφαλιστής να δείνει και για τις συνέπειες καθυστέρησης καταβολής του ασφαλίστρου.
Ασφάλειες συνδεδεμένες με επενδύσεις
Για τις περιπτώσεις που τα συμβόλαια ζωής είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις, ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τις αποδόσεις της προηγούμενης πενταετίας ενός ασφαλιστικού προγράμματος ή τις αποδόσεις κατά το διάστημα που ήταν διαθέσιμη η ασφάλιση. Θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων ενώ στις περιπτώσεις μελλοντικών αποδόσεων η πληροφόρηση θα πρέπει να βασίζεται σε παραδοχές που θα τεκμηριώνονται με αντικειμενικά δεδομένα. Μάλιστα στην περίπτωση που οι αποδόσεις παρουσιάζονται σε πίνακες θα πρέπει με σαφήνεια να αναφέρεται εάν είναι βέβαιες ή υποθετικές και δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ασφαλιστήριο.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Με αυτοματοποιημένη διαδικασία η επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
Την απόφαση που προβλέπει τον νέο τρόπο άμεσης επιστροφής του ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, με βάση την ημερομηνία της αίτησης αλλά και το αν είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, αναμένεται να εκδώσει εντός της εβδομάδας το υπουργείο Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι το δημόσιο οφείλει ήδη επιστροφές ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 3 δισ. ευρώ, ενώ μόνο στις εξαγωγικές επιχειρήσεις το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.
Στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι ο νέος τρόπος επιστροφής του ΦΠΑ να ξεκινήσει από τον προσεχή Ιούνιο.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην ιδιωτική ασφάλιση
Νέο τοπίο στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, όπως στα συνταξιοδοτικά προγράμματα, τις ασφάλειες ασθενειών και ατυχημάτων φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Σβήνει... τα "ψιλά γράμματα" και περιορίζει τις οικονομικές απώλειες, λόγω εξόδων, σε εκείνους που εξαγοράζουν πρόωρα τα συμβόλαιά τους.
Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 43 του νομοσχεδίου του υπουργείου και ετοιμάστηκαν από τον αρμόδιο γενικό γραμματέα Καταναλωτή Δημήτρη Σπυράκο. Σημαντική θεωρείται επίσης και η θέσπιση του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην ιδιωτική ασφάλιση.
Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την εξαγορά των συμβολαίων ζωής αυτό που ισχύει μέχρι τώρα είναι τα ασφαλιστήρια να επιβαρύνονται με τα έξοδα πρόσκτησης. Αυτά, πρακτικά ισοδυναμούν με δύο ετήσια ασφάλιστρα. Οι ασφαλιστικές έχουν σαν πρακτική να τα μετακυλίουν στα πρώτα έτη της ασφάλισης και συγκεκριμένα στα δύο με τρία χρόνια. Με το ισχύον καθεστώς, λοιπόν, το δικαίωμα εξαγοράς ισχύει μετά τα τρία πρώτα χρόνια διάρκειας του προγράμματος. Έτσι, όταν ένας καταναλωτής καταγγέλλει το συμβόλαιο δεν παίρνει όλη την αξία ή πολλές φορές και τίποτα καθώς τα έξοδα πρόσκτησης η ασφαλιστική τα εισπράττει προκαταβολικά. Τα "φορτώνει", δηλαδή στην αρχή του συμβολαίου.
Με τις νέες ρυθμίσεις η εξαγορά του συμβολαίου μπορεί να γίνει μετά το πρώτο έτος. Επιπλέον, τα έξοδα πρόσκτησης μοιράζονται σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας εφόσον η διάρκεια του είναι μεγάλη. Το νομοσχέδιο ορίζει ακόμη ότι αν ο ασφαλισμένος έχει πληρώσει τα δύο πρώτα ετήσια ασφάλιστρα η αφαίρεση των εξόδων πρόσκτησης στο πρώτο έτος δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του ετήσιου ποσού καταβολής. Με απλά λόγια γίνεται μία κατανομή των εξόδων πρόσκτησης σε βάθος χρόνων. Στο ίδιο άρθρο προσδιορίζεται και η αξία εξαγοράς, αλλά και ο τρόπος χρέωσης των εξόδων πρόσκτησης: "Η αξία εξαγοράς είναι το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους αναλογιστικούς κανόνες από τα καταβληθέντα ασφάλιστρα αποταμίευσης, αφαιρώντας τα έξοδα πρόσκτησης. Στις ασφαλίσεις ζωής με περιοδική καταβολή ασφαλίστρου δεν επιτρέπεται σε καθένα μετά το πρώτο έτος να αφαιρούνται έξοδα πρόσκτησης που υπερβαίνουν το ποσόν που ανακύπτει από την ισομερή κατανομή του υπολοίπου των εξόδων πρόσκτησης σε τουλάχιστον δέκα έτη της ασφάλισης, εκτός αν η διάρκεια αυτής είναι μικρότερη, οπότε η ισομερής κατανομή γίνεται στα έτη που ακολουθούν μέχρι τη λήξη της. Αν έχουν καταβληθεί πριν από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς δύο πλήρη ετήσια ασφάλιστρα η αφαίρεση εξόδων πρόσκτησης στο πρώτο έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό του ετήσιου ασφαλίστρου".
Ενημέρωση μία φορά το χρόνο
Εξάλλου, με άλλη παράγραφο του νομοσχεδίου ο ασφαλιστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον ασφαλισμένο σε προγράμματα ζωής, ασθενειών και ατυχημάτων, χωρίς επιπλέον χρέωση τουλάχιστον μία φορά ετησίως σχετικά με:
1. Τα ετησίως καταβαλλόμενα ασφάλιστρα και την κατανομή τους στις επιμέρους καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο.
2. Το συσσωρευμένο κεφάλαιο με βάση το τεχνικό επιτόκιο.
3. Το ποσό της υπεραπόδοσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση από την απόδοση των επενδύσεων του μαθηματικού αποθέματος πέραν από το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο και το ποσοστό της απόδοσης αυτής,
4. Το ποσό της απόδοσης που πραγματοποιήθηκε από τις επανεπενδύσεις των επενδυόμενων ποσών εφόσον πρόκειται για ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις και
5. Την αξία εξαγοράς, τις επιβαρύνσεις που μειώνουν αυτή και τις συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς ή η μετατροπή της ασφάλισης σε ελεύθερη καταβολής ασφαλίστρων.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ηλεκτρονικά θα υποβληθεί το έντυπο Ε9 - Ερωτήσεις - απαντήσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου «γρίφος»
Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε καθώς το υπουργείο Οικονομικών εκδίδει τη μία απόφαση με τις οποίες καθορίζονται τα νέα έντυπα της εφορίας που θα κληθούν να συμπληρώσουν το επόμενο διάστημα εκατομμύρια φορολογούμενοι.
Ετσι, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά θα υποβληθεί εφέτος το έντυπο Ε9 για τα ακίνητα που είχαν οι φορολογούμενοι στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2012. Το Ε9 θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2012 στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στην περιουσιακή ή την οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων, ενώ χθες το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση απόφασης βάσει της οποίας καθορίζεται το νέο έντυπο Ε9 καθώς και των δικαιολογητών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτό.
Η δήλωση υποβάλλεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην εφορία σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.
Στις παρατηρήσεις της δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται:
- Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής του που έχει δηλωθεί σε προηγούμενα Εντυπα Ε9, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.
- Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.
- Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2011, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.
Σημειώνεται ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου κατά τον έλεγχο της δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο.
Ερωτήσεις-απαντήσεις για το Ε9
- Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012;
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2012 είναι:
* Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2011.
* Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2012 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών.
* Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (έτη 2005 έως 2011), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.
* Το προστατευόμενο μέλος που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2011.
- Ποιος είναι υπόχρεος να συμπεριλάβει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής και από το εργολαβικό προσύμφωνο, συμφωνήθηκε να πάρει ο εργολάβος;
Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, είναι ο εργολάβος εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
Αν όμως δεν έχει παρέλθει η τριετία ή το ακίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο καθ' οιονδήποτε τρόπο, υπόχρεος να το δηλώσει είναι ο οικοπεδούχος.
- Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί ο οικοπεδούχος προκειμένου να διαγράψει από τη δήλωση Ε9 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής και από το εργολαβικό προσύμφωνο συμφωνήθηκε ότι θα τα πάρει ο εργολάβος;
Ο οικοπεδούχος, οφείλει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012 για να διαγράψει τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί από τους εργολάβους μέσα στα τρία αυτά έτη. Επίσης, οφείλουν να αναγράψουν στις παρατηρήσεις τον αριθμό έκδοσης της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου.
- Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί ο εργολάβος προκειμένου να δηλώσει στη δήλωση Ε9 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής που από το εργολαβικό προσύμφωνο συμφωνήθηκε ότι θα τα πάρει ο εργολάβος και έχουν περάσει τρία χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής αδείας;
Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή οι εργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2012, αναγράφοντας τα ακίνητα που θα λάβουν ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με το εργολαβικό προσύμφωνο.
Επίσης, οφείλουν να αναγράψουν στις παρατηρήσεις τον αριθμό έκδοσης της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου.
- Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;
ΝΑΙ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9.
- Σε περίπτωση γάμου εντός του 2011 υποχρεούται οι σύζυγοι να υποβάλλουν κοινό Ε9;
Σε περίπτωση γάμου εντός του 2011 υποχρεούται ο υπόχρεος-σύζυγος να υποβάλλει Ε9 έτους 2012 μόνο εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών.
- Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για υπόχρεο σε δήλωση Ε9 που απεβίωσε εντός του 2011;
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2011 υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012 στο όνομα του αποβιώσαντος συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου» καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -άλλη αιτία».
Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι οι εξ' αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2011 ή οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2011.
- Όταν επέλθει μεταβολή εντός του έτους 2011 στην οικογενειακή κατάσταση λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών ποιος υποχρεούται να το δηλώσει στο Ε9;
Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών του υπόχρεου μέχρι 31-12-2011, ο υπόχρεος-σύζυγος θα υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2012 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.
- Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων εντός του έτους 2011, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;
Σ' αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012 και να αναγράψει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο -σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.
- Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούται σε υποβολή Ε9 για το έτος 2012;
Ο Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2012 δεν είναι προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο -τέκνο» και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2012 με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012.
- Ακίνητο που μεταβιβάστηκε μέσα στο έτος 2011 και είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών πως θα διαγραφεί;
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2012, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό της δήλωσης θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και στη στήλη «κωδ. μεταβολής» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου. Σε περίπτωση όμως που έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τότε αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. από το εκκαθαριστικό έτους 2009.
Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. ως αύξων αριθμός θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.
- Πως γίνεται η μεταβολή ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών;
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2012, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2012 και στη στήλη «κωδ. μεταβολή» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου. Σε περίπτωση όμως που έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τότε αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. από το εκκαθαριστικό έτους 2009.
Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. ως αύξων αριθμός θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.
- Πως δηλώνεται ακίνητο που αποκτήθηκε εντός το έτους 2011;
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2012, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στη στήλη «κωδ. μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών.
- Με το Ε9 υποβάλλονται και οι τίτλοι κυριότητας;
ΟΧΙ, υποχρεούται όμως ο υπόχρεος στις σημειώσεις φορολογουμένου να αναγράψει τον αριθμό παραστατικού και την ημερομηνία αυτού που αποδεικνύει τη μεταβολή, (π.χ. συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κλπ).
- Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;
Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης στον ίδιο πίνακα γράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι. Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
- Ακίνητο που αποκτήθηκε μέσα στο έτος 2011 και μεταβιβάστηκε το ίδιο έτος υποχρεούται ο υπόχρεος να το αναγράψει στο Ε9 έτους 2012;
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Συμβόλαια, πριμ παραγωγικότητας και αξιολόγηση για τους δημοσίους υπαλλήλους
Μέσα στο 2013 θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας.
Σύμφωνα με τον κ. Ρέππα για πρώτη φορά τίθενται στόχοι στο πάγιο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και υπηρεσιακών μονάδων στο ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι θα μετρώνται με ποσοτικοποιημένους δείκτες.
Οι πρώτες κρίσεις θα γίνουν το 2014 και μέχρι τότε δεν προβλέπεται να δοθούν προαγωγές και τα πριμ παραγωγικότητας, που προβλέπονται από το νέο μισθολόγιο. Τον Νοέμβριο του 2012 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υπογράψουν ένα συμβόλαιο απόδοσης, το οποίο θα καθορίζει και τους στόχους της υπηρεσίας.
Εάν οι στόχοι επιτευχθούν σε ποσοστό μέχρι και 90% τότε οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ως μπόνους μισό ή και έναν μισθό ετησίως, ανάλογα και με την ατομική απόδοση.
Θα λαμβάνονται υπόψη τρεις παράμετροι: η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση.
Η αξιολόγηση, παρά ταύτα, δεν θα πραγματοποιείται από τον άμεσο προϊστάμενο του υπό αξιολόγηση υπαλλήλου αλλά από προϊστάμενο ανώτερης βαθμίδας.
Για το λόγο αυτό θα συσταθούν σε κάθε υπηρεσία και Συμβούλια Αξιολόγησης τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τις ίδιες τις υπηρεσίες.
Επιπλέον, θα λειτουργεί και Συμβούλιο Εποπτείας που θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρεππας, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει για τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και για το οποίο έχει εκφρασει ενστάσεις η ΝΔ, δήλωσε ότι μπορεί να ψηφιστεί τώρα και αν χρειάζονται αλλαγές, αυτές να γίνουν αργότερα.
Παράλληλα και αναφερόμενος στην ΝΔ, η οποία έχει φέρει ενστάσεις σε μία σειρά νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί στην Βυλή, σχολίασε ότι ο «καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του».
Ο κ. Ρέππας τόνισε ότι με το νέο σύστημα αξιολόγησης τις ανώτερες θέσεις θα τις καταλαμβάνουν μόνο οι άριστοι, καθώς το υφιστάμενο σύστημα που βασιζόταν μόνο στα χρόνια προϋπηρεσίας τελειώνει.
Εμφανίστηκε, τέλος, απορριπτικός στις προτάσεις της τρόικας για περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς, σημειώνοντας ότι με το νέο μισθολόγιο έχουν οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ήδη μειωθεί κατα πολύ, με ωφέλεια για το δημόσιο πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Υποστήριξε επίσης ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα δεν είναι το κόστος εργασίας, αλλά η βούληση να παράγουμε «περισσότερα και ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες».
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Αντικειμενικές τιμές υψηλότερες από τις εμπορικές σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες
Περιπτώσεις όπου οι εμπορικές τιμές υπολείπονται των αντικειμενικών αξιών ακόμη και άνω του 50% παρατηρούνται, πλέον, σύμφωνα με φορείς της κτηματαγοράς, όλο και πιο συχνά σε γραφεία και καταστήματα του Κέντρου καθώς και σε κατοικίες πολλών υποβαθμισμένων περιοχών!
Τα στοιχεία παρέθεσαν σε συνέντευξη που έδωσαν οι εκπρόσωποι του χώρου (ιδιοκτήτες, μεσίτες, συμβολαιογράφοι, κατασκευαστές), τονίζοντας ότι σε διάφορες περιοχές, ειδικά στους επαγγελματικούς χώρους, δηλαδή γραφεία και καταστήματα του Κέντρου της Αθήνας, καθώς επίσης σε μεταχειρισμένες κατοικίες και οικόπεδα, οι αντικειμενικές αξίες έχουν ξεπεράσει τις αντίστοιχες αγοραίες λόγω της υποχώρησής τους κατά τον τελευταίο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι σε πιθανή αύξηση των αντικειμενικών αξιών, οι τελευταίες θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις εμπορικές τιμές, ιδίως αν δεν υπάρξει ανάλογη προσαρμογή των συντελεστών παλαιότητας, καθώς οι μεγαλύτερες αποκλίσεις αναμένεται να αφορούν τα μεταχειρισμένα ακίνητα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος Ι. Ρεβύθης.
Σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε, στο Κέντρο της Αθήνας γραφείο 200 τ.μ. με αντικειμενική αξία 900.000 ευρώ πωλείται προς 450.000 ευρώ, δηλαδή κατά 50% χαμηλότερα, χωρίς να βρίσκεται αγοραστής. Σε άλλη περίπτωση, πάλι στο Κέντρο, γραφείο 23 τ.μ. με αντικειμενική αξία 49.800 ευρώ πωλήθηκε μόλις προς 20.000 ευρώ (-60%). Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Σ. Παραδιάς ζητά ενόψει της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος την αναστολή της επιβολής του ΦΑΠ για όσο διάστημα επιβάλλεται το τέλος ακινήτων, τη μείωση των τιμών ζώνης άνω των 1.500 ευρώ, τη μείωση κατά 50% όλων των συντελεστών εμπορικότητας, αλλά και τη δυνατότητα εκχώρησης ακινήτων προς το Δημόσιο για εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες τους.
Οσο για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει, είτε να διατηρηθεί το τέλος ακινήτων με χαμηλότερους συντελεστές και να καταργηθεί ο ΦΑΠ, είτε να καταργηθεί το τέλος ακινήτων και να θεσπιστεί ένας νέος ετήσιος φόρος χωρίς αφορολόγητο ποσό, με αρχική κλίμακα το ένα τοις χιλίοις.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Ε.ΦΟ.Β.Ε. – Παράταση στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
Μετά από επικοινωνία μας με το Υπουργείο Οικονομικών, ενημερωθήκαμε ότι η πύλη θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, μέχρι και την Κυριακή 8 Απριλίου 2012.
Για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία, θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.
Για την Ε.ΦΟ.Β.Ε.
Ο πρόεδρος
Τύρης Ιωάννης

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Η επίσημη επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για τις παρατάσεις - Διευκρινίσεις και σχόλια.
Σε συνέχεια της σύντομης ανακοίνωσης που εξέδωσε  η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προκειμένου να ενημερώσει και μόνο τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, κοινοποιούμε την επίσημη επιστολή της Ομοσπονδίας. Σημειώνουμε ότι η αρχική, σύντομη και καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα όπως είπαμε ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε ως εξής:
«Από πληροφορίες της Ομοσπονδίας μας, σας ενημερώνουμε ότι πιθανόν το σύστημα του taxisnet θα παραμείνει ανοικτό μετά τις 30/3/2012 για μερικές ημέρες έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι για την ηλεκτρονική υποβολή των διαφόρων υποχρεώσεων που λήγουν τέλος Μαρτίου». 
Ακολουθεί η επίσημη επιστολή  με τα αιτήματα της ομοσπονδίας :
«Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 071 Αθήνα: Τετάρτη , 28 Μαρτίου 2012 ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Κοινοποίηση: Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
 Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
Θέμα: Παράταση ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής για ΦΜΥ,Ε7,Ε9. εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. και Φορολογική Αναμόρφωση

Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, Σε συνέχεια της επιστολής μας με αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 068/22-3-2012, λόγω υπερβολικού φόρτου του συστήματος TAXISNET και την συνεχιζόμενη αδυναμία αποστολής που παρατηρήθηκε χθες και συνεχίζεται σήμερα (χωρίς να αναφέρουμε και την συσσώρευση των υποβολών των διάφορων υποχρεώσεων αυτές τις ημέρες που πρέπει να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά από τον Κλάδο μας), επανερχόμαστε στο αίτημα μας και παρακαλούμε πολύ να δοθούν ανάλογες, εύλογες, παράτασεις για τις κάτωθι ηλεκτρονικές υποβολές που λήγουν εντός των επομένων ημερών:
προσωρινή ΦΜΥ α΄Διμ.-2012,
Οριστική Φ.Μ.Υ. Ε7 2011,
Ε9 2010,
Εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. και
Φορολογική αναμόρφωση 2010
Ευελπιστούμε ότι ΕΓΚΑΙΡΑ θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση του αιτήματος μας. Ο Κλάδος μας επιθυμεί να ολοκληρώσει σωστά το έργο που μας ανατέθηκε από τους πελάτες μας και το οποίο η Πολιτεία επιθυμεί να παραλάβει έγκαιρα αλλά κυρίως χωρίς λάθη ή παραλείψεις.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
ο Πρόεδρος              ο Γεν.Γραμματέας
Αβραάμ Πανίδης      Νικόλαος Πατέλης»


Σχολιασμός από τη δική μας πλευρά σχετικά με την ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Οι άνθρωποι της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αλλά και των υπολοίπων συνδικαλιστικών οργανώσεων,  προσπαθούν με όσες δυνάμεις διαθέτουν να βοηθήσουν τον κλάδο. Τυχόν λάθη είναι ανθρώπινα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δεν πρέπει να στεκόμαστε απέναντί τους αλλά να βοηθούμε κι εμείς με τον τρόπο μας. Από επίσημα χείλη έχουμε την πληροφορία ότι η Γ.Γ.Π.Σ. έχει δεχθεί πολλές περισσότερες δηλώσεις Ε9 από αυτές που ανέμενε αρχικά. Και αναφερόμαστε όχι σε δηλώσεις μόνον του οικ. έτους 2011 (για τις αλλαγές που έγιναν δηλαδή στο έτος 2010 και τις αντίστοιχες διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν για την οριστικοποίηση των παλαιών δηλώσεων), που ούτως ή άλλως έπρεπε να υποβληθούν. Αναφερόμαστε και σε δηλώσεις Ε9 που αφορούν διορθώσεις παλαιότερων ετών που λόγω της αδυναμίας του Υ.Ο. μας ζητήθηκε να τις υποβάλλουμε εκ νέου.  Αυτό σημαίνει ότι πολλοί συνάδελφοι μπήκαν στη διαδικασία να διορθώσουν την περιουσιακή κατάσταση των πελατών τους δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι είναι πειθήνια όργανα των  αποφάσεων του Υ.Ο. που ζητούσαν έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτών έως 30.3.2012.  
Αρκετοί συνάδελφοι που πνέουν μένεα εναντίον της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και  «κουνούν  το δάκτυλο» στο Υ.Ο. για την ανήκουστη απαίτησή του να προβούμε σε έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης όλων των φορολογουμένων μέχρι τις 30.3.2012, έχουν ήδη προχωρήσει στις διορθώσεις αυτές. Αυτό αποτελεί αφενός  υποκρισία εκ μέρους τους, αφετέρου είναι δείγμα της νοοτροπίας μεγάλης μερίδας των λογιστών-φοροτεχνικών που για να δουλέψουν πιο άνετα ζητούν απλώς παρατάσεις. Απαιτούν από τα συνδικαλιστικά όργανα να προασπίζουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και απ' την άλλη υποκύπτουν όλο και περισσότερο στις πιέσεις του Υπ.Οικ.
Συνεπώς, η άποψή μας είναι η εξής: Δεν ψέγoυμε τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με τις δηλώσεις Ε9 των παλαιότερων ετών και γενικότερα με τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των πελατών του. Είναι καθαρά προσωπική τους απόφαση παρόλο που διαφωνούμε για τους λόγους που αναφέραμε ανωτέρω.  Κρίνουμε όμως αρνητικά τους συναδέλφους εκείνους που από τη μια κατακρίνουν την Ομοσπονδία για την -κατά την άποψή τους- αδράνειά της και απ΄την άλλη ασχολούνται με τις διορθώσεις των Ε9 για τις οποίες δηλώνουν δημόσια ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν.
Οι αλλαγές, μην ξεχνάμε ότι ξεκινούν από ατομικό επίπεδο και επιτυγχάνονται μέσω της συλλογικότητας.
Οι απόψεις της Ομοσπονδίας όμως αλλά και όλων των υπόλοιπων συλλόγων σε όλη την Ελλάδα έχουν εκφραστεί δημόσια και δεν βασίζονται πλέον στην λογική των παρατάσεων.
Στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος, ας δείξουμε κατανόηση και ας απαιτήσουμε από το Υ.Ο. να μας αντιμετωπίζει όπως μας αξίζει, δηλαδή  ως επιστήμονες που προσφέρουν τεράστιο έργο και αποτελούν το δεκανίκι της είσπραξης των Δημοσίων εσόδων. Είναι καιρός να δείξουμε το ανάστημά μας. Ας μην αναλωνόμαστε  λοιπόν σε μεμψιμοιρίες και ας μείνουμε ενωμένοι προκειμένου να πετύχουμε τα αιτήματά μας. 

Για την TaxHeaven

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς                                                                                                  
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά                                                                                                 
Λογιστής – Φοροτεχνικός

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Τι ισχύει για τις αποδείξεις
Χωρίς έκπτωση φόρου για όσους έχουν μαζέψει περισσότερες αποδείξεις από αυτές που απαιτούνται αλλά μόνο πέναλτι φόρου αν λείπουν αποδείξεις εφαρμόζεται φέτος το σύστημα των αποδείξεων που εξασφαλίζουν το «κουτσουρεμένο» αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα τη φορολογική τους δήλωση θα πρέπει να φυλάξουν όλες τις αποδείξεις που μάζεψαν το 2011 στο σπίτι τους. Σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο θα πρέπει να τις προσκομίσουν στην εφορία.
Ο νόμος ορίζει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν με τη δήλωσή τους αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματός τους με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ.
Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να υποβάλλει αποδείξεις 5.000 ευρώ, στα 40.000 ευρώ αποδείξεις 10.000 ευρώ αλλά στα 70.000 ευρώ, περιορίζονται σε 15.000 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει περισσότερες αποδείξεις δεν κερδίζει τίποτα , αν λείπουν αποδείξεις επιβάλλεται στη διαφορά ποινή φόρου 10%.
Για παράδειγμα για φορολογούμενο με εισόδημα 10.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 2.500 ευρώ. Αν υποβληθούν αποδείξεις 3.000 ευρώ δεν έχει κανένα κέρδος, αν υποβληθούν αποδείξεις 2.000 ευρώ θα προκύψει έξτρα φόρος 50 ευρώ.
Ποιες αποδείξεις «περνάνε»
Στην εφορία «περνάνε» όλες οι αποδείξεις εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ( π.χ αυτοκίνητα, ακίνητα), δαπάνες που μειώνουν το φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κλπ) λογαριασμοί (φως , νερό, τηλέφωνο σταθερά και κινητά) εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.
Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και:
- Τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδα χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κ.τ.λ.)
- Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης, των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
- Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.
Εξαιρέσεις
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.
Συγκεκριμένα δεν λαμβάνονται υπόψη:
- Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λ.π. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλητική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.
- Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κτλ.
- Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κλπ.
- Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστικών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
- Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.
- Αναγνωρίζονται επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινοχρήστων μετά από επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με τον ποιον βαρύνουν οι δαπάνες αυτές), συγκεντρωτική κατάσταση των ετησίων δαπανών της πολυκατοικίας. Στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται το ποσό των κοινοχρήστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού. Από την κατάσταση αυτή θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών, και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό.
Πού θα συμπληρωθούν οι αποδείξεις
Το ποσό των αποδείξεων θα αναγραφεί στον κωδικό 049 του εντύπου Ε1 με εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν μέσω της «κάρτας αποδείξεων» τα οποία θα έχει προεκτυπωθεί από τη ΓΓΠΣ στον κωδικό 341 του πίνακα 10 της δήλωσης.
Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη φορολογική αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά) ούτως ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος τους από την φορολογούσα αρχή.
Προσοχή! Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δυο συζύγους μόνο εφόσον έχουν αναγραφεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και μερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.
Αφορολόγητο χωρίς αποδείξεις
Αυτοί που δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό, χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις κατά ρητή διάταξη του νόμου είναι οι:
α) οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και οι υπαλλήλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
β) όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας
γ) οι φυλακισμένοι και
δ) οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματος τους.
Οι φορολογούμενοι (ο σύζυγος ή η σύζυγος) που δικαιούνται το αφορολόγητο χωρίς αποδείξεις θα πρέπει να έχουν διαγραμμίσει τους κωδικούς 023-024 αντίστοιχα.
Επίσης:
- Όσοι επικαλούνται μήνες διαμονής θα έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν εάν θα προσκομίσουν ή όχι τις αποδείξεις.
- Οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Αλλάζει ο τρόπος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων – Όλες οι ημερομηνίες υποβολής
Αλλάζει από την 1η Ιουλίου ο τρόπος υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή των αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ακόμη, παρατείνεται μέχρι τέλος Απριλίου η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών και υπαγωγή επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο προπτωχευτικό καθεστώς.
Από 1η Ιουλίου 2012 και μετά, η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:
 1. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 2. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 19η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 3. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 4. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 5. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 6. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 7. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 8. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 9. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 10. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
 11. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.
 12. Για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται την ημέρα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Από την 1η Ιουλίου 2012, οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβάλλονται από τους εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α εντάσσονται και τα στοιχεία απόδοσης φόρου από μισθούς που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υπόχρεες για την παρακράτηση και απόδοση φόρου από μισθωτές υπηρεσίες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της αναθεωρημένης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης που θα συμπεριλαμβάνει την προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από μισθούς.
Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.
Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπομένου αυτού της απασχόλησης μήνα.
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. τότε παράγεται - συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη.
Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Εισφορών προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι συνολικές εισφορές που δηλώθηκαν με την Α.Π.Δ. εκάστης μισθολογικής περιόδου τότε η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων της υποβληθείσης Α.Π.Δ. ενημερώνεται μόνο μετά την παραγωγή - σύνταξη σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών και την επίδοση σ'αυτόν.
Ως μισθολογική περίοδος νοείται ο μήνας που έλαβε χώρα η απασχόληση των απασχολουμένων.
Εντός 10 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση του Ελέγχου Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών των προηγούμενων άρθρων και εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο ενημερώνονται άμεσα οι υπόχρεοι εργοδότες να προσέλθουν για διακανονισμό των οφειλών που έχουν προκύψει.
Ο διακανονισμός διενεργείται μία φορά ανά διετία από το αρμόδιο Υποκατάστημα ως εξής:
 • Εξόφληση της διαφοράς υποβληθεισών - καταβληθεισών εισφορών σε διάστημα 3 μηνών από την επίδοση της Π.Ε.Ε. χωρίς επιβάρυνση του κεφαλαίου με πρόσθετα τέλη καθυστέρησης.
 • Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
 • Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες Υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.
Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας καθώς και για την εταιρεία με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.
Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.
Το ποσοστό του προσθέτου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Εξαιρετέες εορτές – Η 25η Μαρτίου
Ι. Το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3755/57, όπως ετροποποιήθη  (η παρ.2) με το άρθρο 1 του ΝΔ147/73 και εν συνέχεια όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 435/76 ορίζει τα εξής:
«1.Μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τας κατωτέρω αναφερομένας εορτάς δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας, περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων ενδεχομένων συνεπειών, της υπό της υπ’ αριθ. 8900/1946 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ως αυθεντικός ηρμηνευθή δια της υπ΄αριθ. 25825/1951 τοιαύτης προβλεπόμενης προσαυξήσεως εξ 75% κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουσι σήμερον, οριζόμενα.
2.Ως εξαιρέσιμοι εορταί, καθ’ ας παρέχεται η κατά τα ανωτέρω προσαύξησης, νοούνται: α) ή της 25ης Μαρτίου, β) ή της Δευτέρας του Πάσχα, γ) ή της 1ης Μαΐου, δ) ή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), ε) ή της 28ης Οκτωβρίου και στ) ή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου). Εκ τούτων κατά την 1ην Μαΐου και 28ην Οκτωβρίου, η απασχόλησης των μισθωτών απόκειται αποκλειστικώς εις την διακριτικήν εξουσίαν του εργοδότου.
(Σημ: Ειδικώς για την 1η Μαΐου εχορηγήθη με με τον ΑΝ 380/68 εις τον Υπουργό Εργασίας, το δικαίωμα να καθορίζει εκάστοτε δι’ αποφάσεως του την 1η Μαΐου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, πράγμα που κατά κανόνα συμβαίνει, ακόμη και όταν…συμπίπτει με Κυριακή, οπότε έχει ήδη τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας).
3. Εις τους επί ημερομισθίω αμειβόμενους μισθωτούς, τους μη απασχοληθέντες εκ λόγων μη οφειλομένων εις τούτους κατά τας εν παραγρ. 2 ημέρας, καταβάλλεται δι’ εκάστην τούτων, ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιο των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως».                    
ΙΙ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 25η Μαρτίου ανήκει στις υποχρεωτικές εξαιρετέες εορτές.  Συνεπώς, κατά την ημέρα αυτή, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός εκείνων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές.
ΙΙΙ. Εφέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή και ως εκ τούτου θα ισχύσουν τα εξής:
1)Δεν γεννάται θέμα μεταθέσεως της σε άλλη, εργάσιμη ημέρα, διότι, όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 7 του Ν.1400/83 καταργήθηκαν, τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για το Δημόσιο, οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών, όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή.
2)Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 25 Μαρτίου υποχρεούνται να  καταβάλλουν μόνο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους δηλ. το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής. Σχετική η υπ’ αριθμ. 303/61 απόφαση του Άρειου Πάγου που έχει εδέχθη ότι  το ημερομίσθιο της εξαιρετέας εορτής οφείλεται και όταν η εορτή αυτή συμπίπτει με ημέρα Κυριακή. Σχετικό και το Εγγρ. 2797/99 του Υπ.Εργασίας.
Το ημερομίσθιο τους δικαιούνται να λάβουν και οι ημερομίσθιοι που απασχολούνται στο Δημόσιο – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ.
3)Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 25 Μαρτίου οφείλουν σε όσους θα απασχοληθούν τα εξής:
α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους (ακριβέστερα τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν) και προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί επί του νομίμου ωρομισθίου τους. Επί πλέον οφείλουν να χορηγήσουν αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) κατ’ άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος που αρχίζει την Κυριακή 25η Μαρτίου.
β)Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλουν προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο τους, για τόσες ώρες όσες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική ανάπαυση, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά Κυριακή και ημέρες αργίας, είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Εννοείται ότι για τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές και εορτές, εφ’ όσον έχει καταρτισθή πρόγραμμα, αναπαύσεων, δεν οφείλεται επί πλέον αυτών ημέρα αναπληρωματικής για την Κυριακή 25η Μαρτίου αναπαύσεως.
Ζήτημα καταβολής στους επί μηνιαίο μισθό, και των ωρομισθίων – αμοιβής για την απασχόληση γεννάται μόνον όταν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση, ως αποζημίωση για την στέρηση αυτής.
4) Η προσαύξηση 75% οφείλεται ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας περί απασχολήσεως των μισθωτών, κατ’ άρθρο 2 του Ν.435/76.
Οφείλεται μόνον μια φορά η προσαύξηση 75% και όχι δύο φορές (Κυριακή και εξαιρετέα εορτή).  
Νέο «κούρεμα» σε Ελλάδα, πτώχευση Ισπανίας
«Μαύρες» προβλέψεις για την εξέλιξη της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη έκανε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Bloomberg.
Ο Βίλεμ Μπούιτερ προειδοποίησε πως η Ισπανία, δηλαδή η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, βρίσκεται πιο κοντά στη χρεοκοπία από ποτέ.
«Η Ισπανία είναι η χώρα-«κλειδί» για την οποία ανησυχώ περισσότερο», δήλωσε ο κ. Μπούιτερ. «Έχει κινηθεί προς τη λάθος πλευρά του φάσματος και τώρα αντιμετωπίζει περισσότερο από ποτέ τον κίνδυνο αναδιάρθρωσης του χρέους της», συμπλήρωσε.
Ο «γκουρού» της αμερικανικής τράπεζας υποστήριξε ότι «η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πνίξει τις αγορές και τις τράπεζες στη ρευστότητα... Για την ώρα υπάρχει ένα γενικό αίσθημα σχεδόν ευφορίας, το οποίο οδηγεί όσους πνίγονται στη ρευστότητα στο να πιστεύουν ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί».
Ο ίδιος όμως έχει διαφορετική άποψη.
Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία
Σύμφωνα με τον κ. Μπούιτερ, η Ελλάδα ενδέχεται να χρειαστεί νέα διάσωση πριν το τέλος του έτους και σίγουρα όχι αργότερα από το 2013.
«Το ελληνικό χρέος δεν είναι σε καμία περίπτωση σε βιώσιμη τροχιά, επομένως θα χρειαστεί να το αναδιαρθρώσει ξανά», τόνισε.
Ούτε η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έχουν διαφύγει τον κίνδυνο όμως. Η πρώτη, τόνισε ο κ. Μπούιτερ, βρίσκεται πολύ κοντά στην αναδιάρθρωση του χρέους της, κάτι το οποίο ενδέχεται να συμβεί το 2013, και η Ιρλανδία σίγουρα χρειάζεται «περαιτέρω στήριξη του επίσημου τομέα», όπερ μεταφράζεται σε πακέτο βοήθειας από την Ευρώπη.
«Οι προσπάθειες ανακεφαλαίωσης των τραπεζών και απομόχλευσης των κυβερνήσεων τείνουν προς χαλάρωση» όταν δεν αντιμετωπίζουν υπερβολικό κίνδυνο χρηματοδότησης, σημείωσε ο κ. Μπούιτερ.
ΠΗΓΗ: Bloomberg
Νέο καθεστώς συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων
Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα κοινοποίησε  ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης. Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής:
– Για ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία πριν την 1.1.1983:
α) όσες είχαν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με αυτές τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 42ου έτους της ηλικίας τους,
β) όσες συμπλήρωσαν 15 έτη ασφάλισης κατά το μεταβατικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι 31.12.1997, κατά το οποίο αυξήθηκαν ο προβλεπόμενος από τις καταστατικές διατάξεις συντάξιμος χρόνος καθώς και το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση κατά έξι μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 17 ετών και έξι μηνών και των 44 ετών και έξι μηνών αντίστοιχα, κατοχύρωσαν τον συντάξιμο χρόνο και το όριο ηλικίας που ίσχυε κατά τη συμπλήρωση της 15ετίας, κατά την οποία αναζητείτο και η ανηλικότητα του παιδιού,
γ) από 1.1.1998 μέχρι 31.12.2002, ο συντάξιμος χρόνος καθορίζεται στα 17 ½ χρόνια ασφάλισης ενώ ως όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση ορίζεται το 50ό και ως εκ τούτου η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται με τη συμπλήρωση αυτού του συντάξιμου χρόνου κατά τον οποίο πρέπει να συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.
Για τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων στα πρώην Ειδικά Ταμεία, στα οποία ο προβλεπόμενος από τα καταστατικά τους συντάξιμος χρόνος ήταν τα 20 έτη ασφάλισης, απαιτούνταν μέχρι το έτος 2003 η συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου 20 ετών ασφάλισης με όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση το 50ό.
δ) από 1.1.2003 ο συντάξιμος χρόνος (των 15 ή 20 ετών ασφάλισης) αυξάνεται κατά έξι μήνες κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Από αυτή την ημερομηνία και μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αναζητείται η ανηλικότητα του παιδιού κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου που απαιτείται κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
– Για ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία πριν την 1.1.1983:
α) όσες γυναίκες συμπλήρωσαν 20 έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου τους μέχρι 31.12.1997 κατοχύρωσαν το όριο ηλικίας των 53 ετών για πλήρη σύνταξη,
β) από 1.1.1998 παύει να ισχύει η 15ετία (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ή η 20ετία και ο συντάξιμος χρόνος αυξάνεται κατά έξι μήνες κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Από την 1.1.1998 και μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, όπως αυτός διαμορφώνεται μέχρι το έτος 2007, κατά το οποίο συμπληρώθηκε η 25ετία και του απαιτούμενου ορίου ηλικίας,
γ) Όσες μητέρες ανήλικων παιδιών ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία πριν την 1.1.1983, παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης.8.2011, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου και του ορίου ηλικίας που απαιτούνταν κατά τον χρόνο που αυτές συμπλήρωναν τα 15 έτη ασφάλισής τους έχουσες ανήλικο παιδί, ή χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση 7 επιπλέον του συντάξιμου αυτού χρόνου ετών ασφάλισης,
δ) Όσες γυναίκες ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία πριν την 1.1.1983 παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης.8.2011, έχοντας συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο τουλάχιστον 21 έτη μέχρι την ημερομηνία παραίτησής τους, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη σύνταξης.
ΠΗΓΗ: Εξπρές
«Ακριβή» φέτος η αυτοπεραίωση για ελεύθερους επαγγελματίες
Ακριβά θα κοστίσει και φέτος σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες η δυνατότητα να αποφύγουν τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, ακολουθώντας τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» ή του «αυτοελέγχου».
Ο αυτοέλεγχος θα είναι πιο «αλμυρός» κυρίως για τους επιτηδευματίες που εμφανίζουν μεγάλες δαπάνες, αφού τους ανεβάζει κατακόρυφα τα ελάχιστα ακαθάριστα έσοδα που θα πρέπει να δηλώσουν. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν έως και διπλάσιους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ προκειμένου να κλείσουν τις υποθέσεις τους, αφού θα πρέπει να εμφανίσουν υψηλότερα κέρδη στη φορολογική τους δήλωση.
Έντυπο 
Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων του «αυτοελέγχου» γίνεται με τη συμπλήρωση του πίνακα Ι, στην τρίτη σελίδα του νέου εντύπου Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Οι επιτηδευματίες που θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία του αυτοελέγχου υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα Ι, του νέου εντύπου Ε3.
Για κάθε κατηγορία φορολογουμένων που θα υπαχθούν στον «αυτοέλεγχο» προβλέπονται τα εξής:
 1. Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(Κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100/(100 - μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).
Τα ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον παραπάνω μαθηματικό τύπο, εάν είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 127 του Ε3. Στην περίπτωση αυτή, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν με τον ποσοστιαίο «μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους» (μσκκ), που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με το μέσο σταθμικό σ.κ.κ. εφόσον ασκούνται περισσότερες της μιας δραστηριότητες.
Ο συντελεστής αυτός πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 128. Το ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των δεδομένων που θα αναγραφούν στους κωδικούς 127 και 128 είναι τα «καθαρά κέρδη αυτοελέγχου» της επιχείρησης, τα οποία πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 129. Στον κωδικό 130 πρέπει να δηλωθούν, τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν με τη λογιστική μέθοδο (δηλαδή με βάση τα δεδομένα των βιβλίων που τηρήθηκαν και κατόπιν αφαίρεσης των εκπιπτόμενων δαπανών από τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα).
Στον κωδικό 131 θα αναγραφεί το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφηκαν στους κωδικούς 129 και 130. Το ποσό αυτό είναι τα «τελικά καθαρά κέρδη» με βάση τα οποία θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος για να περαιωθεί η χρήση. Αν τα κέρδη που θα αναγραφούν στον κωδικό 129 είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα στον κωδικό 130, η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο εισοδήματος με βάση τεκμαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θα κληθεί να πληρώσει και τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων που θα έχει προκύψει.
 1. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(Δαπάνες χρήσης) Χ 100/(100 - μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).
Για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος του «αυτοελέγχου», οι επιχειρηματίες που παρέχουν υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τους κωδικούς 102-106 και 132-136, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 112-116 και 137-141.
Ποιοι εντάσσονται
Στη διαδικασία «αυτοελέγχου» μπορούν να υπαχθούν εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Πότε δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο
1.Την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση το αυτοκίνητο Ι.Χ. αναπήρου με την προϋπόθεση ότι αυτό απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
2. Τους αλλοδαπούς που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή για τους Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολούνται αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας για το ποσό που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή της κατοικίας.
3. Τις επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων από την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα.
4. Τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το μήκος και αν χρησιμοποιούν ή όχι προσωπικό.
5. Την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική (ατομική) επιχείρηση ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης καθώς και επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.
6. Τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 67% για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Σε ποιες περιπτώσεις ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει τα τεκμήρια
Το ποσό των τεκμηρίων μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Αυτό μπορεί να γίνει για όσους:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) είναι φυλακισμένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και
ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο έφορος ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Ειδικά για τα τεκμήρια των φαντάρων η διαφορά αντικειμενικής και πραγματικής δαπάνης «χρεώνεται» σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Οι τελικές οδηγίες της εφορίας για τη συμπλήρωση των δηλώσεων - Αναλυτικός οδηγός
E1 2012 1Παγίδες για εκατομμύρια φορολογούμενους κρύβει η συμπλήρωση των εφετινών φορολογικών δηλώσεων καθώς η μείωση του αφορολογήτου στα 5.000 ευρώ, η αύξηση των τεκμηρίων για όλους και οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με την μείωση των εκπτώσεων φόρων από διάφορες δαπάνες είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε πρόσθετη φορολογία μεγάλο ποσοστό φορολογουμένων.
Το υπουργείο Οικονομικών αν και έχει ανακοινώσει ότι οι φορολογικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2012 εντούτοις εξέδωσε την Παρασκευή το «βιβλιάρακι» της εφορίας με οδηγίες βάσει των οποίων θα συμπληρωθούν οι κωδικοί του εντύπου της φορολογίας εισοδήματος.
Πέραν από τις αλλαγές στο έντυπο της εφορίας το υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει τους πολίτες που θα επιλέξουν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους χειρόγραφα (είτε με απευθείας κατάθεση στην εφορία είτε μέσω ταχυδρομείου) να κρατήσουν στο σπίτι τους τις αποδείξεις καταναλωτικών αγαθών. Επίσης, λόγω της μείωσης του αφορολογήτου στα 5.000 ευρώ από 12.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από το ποσό αυτό.
Για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ, ισχύει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
Συνεπώς, χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι που είχαν το 2011 ετήσιο ατομικό εισόδημα από 5.000 έως 6.000 ευρώ υποχρεούνται φέτος, για πρώτη φορά, να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, μέσω Διαδικτύου, είναι φέτος υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατά τη διάρκεια του 2011 ασκούσαν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που η δήλωσή του θα υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο λογιστή.
Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει για τους υπόλοιπους φορολογούμενους πάνω από ποιο όριο εισοδήματος υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά. Το όριο αυτό, με βάση πληροφορίες, θα είναι μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Για να δείτε τον αναλυτικό οδηγό της εφορίας, πατήστε pdfΕΔΩ