Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

8908/ΔΙΟΕ 236 - Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α'/ 02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού
ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/ τ. Α' / 02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 ν.4038/2012 με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του «Λογιστή-Φοροτεχνικού».
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 ν. 4038/2012 καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.
2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.
Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος του αιτούντος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.
3. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν. 3919/2011
1. Άρθρο 2 του ν. 3919/2011
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, από Φυσικά Πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται και έπρεπε να καταργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
Συνεπώς, τα Φυσικά Πρόσωπα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού και αν δεν είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού ή πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α' και παρ. 4 του Ν. 2515/1997),
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες, δεν ισχύει η απαίτηση της κατοχής αδείας επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού από τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε..
2. Άρθρο 3 του ν. 3919/2011
Όσον αφορά στη διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2η Ιουλίου 2011, καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού είναι η ακόλουθη:
(i) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή», η οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού. Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3919/2011 και αντί της άδειας θα χορηγείται στον αιτούντα Επαγγελματική Ταυτότητα (ακολουθούν συνημμένα: 1) Υπόδειγμα Αναγγελίας, για Φυσικά Πρόσωπα και Α.Ε. 2) Πίνακας με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά).
(ii) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ήτοι το Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α'/ 228) «Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(iii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.
(iν) Η Επαγγελματική Ταυτότητα αντικαθιστά την άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού η οποία θα χορηγείται από την Αρμόδια Διοικητική Αρχή, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(ν) Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.
(νi) Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της Επαγγελματικής Ταυτότητας του εν λόγω επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.
(vii) Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, η οποία θα αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
(viii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή και μετά την πάροδο του τριμήνου από την αναγγελία να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να αφαιρέσει την Επαγγελματική Ταυτότητα, εφόσον διαπιστωθεί με τους μηχανισμούς ελέγχου που διαθέτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της άσκησής του.
3.Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δεσμεύεται να προχωρήσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία, σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής των σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη και σε ό,τι άλλο απαιτηθεί, προκειμένου αυτή να είναι συμβατή με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ανάσα για 80.000 δανειολήπτες
Ρύθμιση-ανάσα για περίπου 80.000 δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο ακόμη και των αρνητικών εκκαθαριστικών μισθοδοσίας μετά το μαχαίρι του ενιαίου μισθολογίου στις αποδοχές τους και την απευθείας παρακράτηση των δόσεων του δανείου τους.
Οπως είπε χθες από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα μπαίνει πλαφόν δόσης σε συνάρτηση με τις μηνιαίες αποδοχές. Με την απόφαση αυτή, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, θα μειωθεί δραστικά στο μισό η παρακράτηση από τον μηνιαίο μισθό, ο οποίος μειώθηκε λόγω του ενιαίου μισθολογίου. «Αντί η παρακράτηση να είναι 6/10 του μισθού, θα είναι 3/10 του μισθού. Και αν υπάρχουν δύο μισθωτοί στην οικογένεια ή άλλα έσοδα στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, πέραν του ενός μισθού από το Δημόσιο, τότε η δόση συνολικά δεν θα υπερβαίνει τα 4/10 του οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος».
Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζονται τη νέα ρύθμιση, χωρίς προς το παρόν να είναι σε θέση να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τους τόκους. Στις ρυθμίσεις δανείων που κάνουν οι τράπεζες, οι δόσεις μπορεί να μειώνονται και η διάρκεια των δανείων να επεκτείνεται, η τράπεζα όμως δεν χάνει καθώς οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται και τελικά η εξόφληση του δανείου στοιχίζει περισσότερο. Από την άλλη, ο δανειολήπτης διατηρεί τη δυνατότητα ομαλής εξυπηρέτησης του δανείου του αποφεύγοντας πιθανές περιπέτειες κατασχέσεων.
Μετά τις δραστικές μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είχαν συνδέσει τη μισθοδοσία τους με την εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων βρέθηκαν να λαμβάνουν εκκαθαριστικά μισθοδοσίας της τάξεως των 100 ευρώ ή ακόμη και αρνητικά εκκαθαριστικά.
Μπροστά στον κίνδυνο να υπάρξει νέα έκρηξη των δανείων σε καθυστέρηση, οι τράπεζες προχώρησαν σε ρυθμίσεις με περισσότερες δόσεις ή ακόμη και πάγωμα δόσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, έχουν ήδη ρυθμιστεί περισσότερα από 750.000 στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.
Οσον αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά και τη σχετική νομοθετική ρύθμιση τον περασμένο Νοέμβριο, η διοίκηση του Ταμείου έχει θέσει σε εφαρμογή ρύθμιση δανείων η οποία προβλέπει καταβολή της μισής δόσης για διάστημα έως πέντε χρόνια, επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου μέχρι 15 χρόνια, ακόμα και έως το 85ο έτος ηλικίας του δανειολήπτη, και αναστολή δόσεων έως και για δύο χρόνια. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την ήδη ισχύουσα ρύθμιση, για δάνεια που έχουν συνομολογηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2011, μπορούν να υποβληθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έως τις 30 Ιουνίου 2012.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Στο δρόμο και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις
Έρχεται θερινή... καταιγίδα φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με την «πρόγνωση» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Το οικονομικό επιτελείο, υιοθετώντας τη φορολογική συνταγή του ΔΝΤ, θα εντάξει στο σχέδιο της φορολογικής μεταρρύθμισης -που πρέπει να έχει νομοθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο- αυξήσεις φόρων και περικοπές φοροαπαλλαγών.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που εκπορεύονται από το νέο Μνημόνιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές του υφιστάμενου συστήματος, οι οποίες εστιάζονται στην κατάργηση των φοροαπαλλαγών, στην επιβολή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, στην ενοποίηση της φορολογίας στα ακίνητα αλλά και στα έσοδα από κινητές αξίες.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουν προκύψει από τον διάλογο για το νέο φορολογικό, προωθούνται οι εξής παρεμβάσεις:
* Αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ. Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ προτείνουν:
- Να καταργηθεί ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ 6,5% και ο μεσαίος συντελεστής ΦΠΑ 13%, οι οποίοι επιβάλλονται σήμερα στα περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης και σε υπηρεσίες υψηλής ζήτησης.
- Να επιβληθεί ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ 19% ή 21% σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων και τουριστικών πακέτων, που μπορούν να υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 9% ή 11%.
Το σχέδιο που συζητούν στο υπουργείο Οικονομικών αφορά την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 18%. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο ΦΠΑ από το 13% στο 18% για όλα τα είδη διατροφής, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και φυσικού αερίου, τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα κόμιστρα των ταξί, την ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη και τις επισκευές παλαιών ακινήτων. Αποτέλεσμα θα είναι όλα αυτά τα προϊόντα και όλες αυτές οι υπηρεσίες να ανατιμηθούν αυτόματα κατά 5,3% έως 7,1%.
Επιπλέον, εάν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, τότε ο ΦΠΑ για όλα τα λοιπά αγαθά (καύσιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, αυτοκίνητα κ.ά.) και υπηρεσίες (εστίαση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία) θα μειωθεί από το 23% στο 18%.
Για να μην υπάρξουν υπέρμετρες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά, εναλλακτικά εξετάζεται η διατήρηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 8% για τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τον κλάδο του τουρισμού.
* Απλοποίηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
Πίσω από τη δέσμευση για την απλοποίηση της φορολογίας εισοδήματος κρύβεται η πρόθεση να επιβληθούν οι εισηγήσεις του ΔΝΤ για:
- Κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήματος, το οποίο έχει πέσει ήδη στα 5.000 ευρώ, και αντικατάστασή του με μείωση φόρου, που όμως δεν θα μπορεί να υπολογιστεί ως επιστροφή φόρου.
- Απλοποίηση της φορολογικής κλίμακας, με μείωση του αριθμού των φορολογικών κλιμακίων από οκτώ σε τρία ή τέσσερα. Αυτό θα οδηγήσει σε νέα σημαντική αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ειδικότερα, με την καθιέρωση πολύ λιγότερων φορολογικών κλιμακίων θα καταργηθεί η προοδευτικότητα στην κλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών και η επιβάρυνση που θα προκύψει από την υπαγωγή των εισοδημάτων στα νέα λιγότερα κλιμάκια θα είναι πολύ υψηλότερη.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Πώς θα μειωθούν οι μισθοί στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα – Τι προβλέπεται για τις συντάξεις
Σε γενική μείωση οδηγούνται οι μισθοί τεσσάρων εκατομμυρίων εργαζομένων, υπό το βάρος των ανατροπών που επέρχονται στις συλλογικές συμβάσεις. Η μείωση των κατώτατων αμοιβών κατά 22%, πέραν των άλλων, συμπαρασύρει - προς τα κάτω - μια σειρά κοινωνικών και άλλων παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, ενώ η ανατροπή των κλαδικών συμβάσεων και η μετενέργεια επιφέρουν μειώσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 40%. Η «σανίδα σωτηρίας» που προσφέρει η κυβέρνηση για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων τους επόμενους τρεις μήνες προσκρούει στις αρνητικές διαθέσεις των εργοδοτών.
«Ντόμινο» ευρύτερων μειώσεων μισθών και κοινωνικών παροχών, που ενδέχεται να εξελιχθεί σε γενική κατάρρευση (collapse) των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα και του υφισταμένου δικτύου κοινωνικής προστασίας, προκαλεί το νέο μνημόνιο.
Οι επιπτώσεις των μέτρων που περιλαμβάνονται στους εφαρμοστικούς νόμους του μνημονίου σταθμίζονται από εργοδοτικούς και εργατικούς φορείς, ενώ το υπουργείο Εργασίας συντάσσει τις απαραίτητες διευκρινιστικές εγκυκλίους, με τις οποίες επιχειρεί να αμβλύνει τις συνέπειες των μέτρων.
Οι άμεσα ορατές ανατροπές στον εργασιακό τομέα που συνδέονται με τη μείωση των αμοιβών και την αλλαγή στις κλαδικές συμβάσεις αφορούν τα εξής:
Πρώτον, από 1ης Μαρτίου μειώνονται κατά 22% οι κατώτατοι μισθοί και τα ημερομίσθια, δημιουργώντας τεράστιο βιοποριστικό ζήτημα σε 360.000 εργαζομένους της χώρας που αμείβονται στα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η μείωση για τους νέους κάτω των 25 ετών είναι υψηλότερη και φθάνει το 32% του υφιστάμενου κατώτατου μισθού.
Δεύτερον, οι μειώσεις αυτές συμπαρασύρουν - προς τα κάτω - μια σειρά κοινωνικών και άλλων παροχών που συνδέονται άμεσα με το ύψος του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το επίδομα ανεργίας, για το οποίο καταβάλλεται προσπάθεια η μείωση να είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στη μείωση του κατώτατου μισθού.
Τρίτον, οι ανατροπές στις κλαδικές συμβάσεις και η «μερική - σε χρόνο αλλά και σε περιεχόμενο - διατήρηση» της μετενέργειας επιφέρουν μειώσεις μισθών που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και το 40%.
Ενδεικτική των σαρωτικών επιπτώσεων που σημαίνουν οι αλλαγές είναι αναφορά της ΓΣΕΕ σε ενημερωτική εγκύκλιό της προς τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα, στην οποία σημειώνει ότι «η κρατική παρέμβαση στην εθνική σύμβαση διαλύει τα γενικά κατώτατα όρια προστασίας συμπαρασύροντας καθοδικά μια σειρά παροχών συνδεδεμένων με αυτά». Εκτιμά ακόμη ότι «η δραματική μείωση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει τις κλαδικές και τις υπόλοιπες συμβάσεις και θα αναιρέσει τη βιοποριστική λειτουργία του μισθού».
Κινητικότητα εν όψει της ισχύος των νέων μειωμένων αμοιβών επικρατεί και στον χώρο των εργοδοτών, οι οποίοι «φυλλομετρούν» τα νέα μέτρα αναζητώντας τρόπους να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών.
Η έμμεση έκκληση του υπουργού Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη προς τους εργοδότες να μην εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο δεν φαίνεται να βρίσκει «ευήκοα ώτα». Ο υπουργός Εργασίας, αναφερόμενος στη μείωση των μισθών από 1ης Μαρτίου, για την εφαρμογή ή μη του μέτρου παρέπεμψε στους εργοδότες. «Η μείωση είναι δικαίωμα αλλά όχι και υποχρέωση του εργοδότη» είπε χαρακτηριστικά. Με λίγα λόγια, ο εργοδότης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να μην την εφαρμόσει.
Ωστόσο το κλίμα στην αγορά εργασίας είναι διαφορετικό. Εκατοντάδες επιχειρήσεις με την ψήφιση του νόμου αναζητούν τρόπους να προχωρήσουν στη μείωση των μισθών.
Πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν άμεσα στη μείωση του κατώτατου μισθού αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου για το νέο μνημόνιο. Σύμφωνα με την ερμηνευτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που προχώρησαν σε μειώσεις μετά τη 14η Φεβρουαρίου - ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου - είναι νομότυπες, παρ' ότι η έναρξή του προσδιορίστηκε για την 1η Μαρτίου.
Ακόμη και επιχειρηματίες που είχαν ταχθεί κατά της μείωσης των μισθών προβληματίζονται κατά πόσον θα αντέξουν τον ανταγωνισμό διατηρώντας το σημερινό ύψος αμοιβών.
Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων πλήττονται περισσότερο από τα μέτρα
Η κόκκινη γραμμή για μειώσεις από τα 300 ως τα 200 ευρώ κατ’ ουσίαν μετέφερε το πρόβλημα από τις επικουρικές στις κύριες συντάξεις
Οι συνταξιούχοι των ειδικών ταμείων των ΔΕΚΟ αλλά και του Δημοσίου πλήττονται περισσότερο από τις νέες μειώσεις κύριων συντάξεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα επικουρικά ταμεία. Το 76,52% των συνταξιούχων της ΔΕΗ πλήττονται από τη μείωση καθώς λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ και ακολουθούν ο ΟΤΕ με 62,92%, ο ΗΣΑΠ με 56,92% και η Εθνική Τράπεζα με 55,61%.
Ωστόσο ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης δεν απέκλεισε νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, καθώς η λύση που επελέγη «δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο». Ο κ. Κουτρουμάνης επεσήμανε ότι «η κόκκινη γραμμή για μειώσεις από τα 300 ως τα 200 ευρώ κατ' ουσίαν μετέφερε το πρόβλημα από τις επικουρικές στις κύριες συντάξεις».Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, με τις μειώσεις θίγεται το 13,6% των κύριων συντάξεων, ενώ οι μειώσεις των επικουρικών δεν είναι βέβαιον ότι θα περιορισθούν σε αυτές που ήδη εφαρμόζονται.
Κύριες και επικουρικές συντάξεις αποτελούν την «ευκολότερη λύση» για τις περικοπές που επιβάλλει η τρόικα στην ελληνική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα οι μειώσεις των συντάξεων να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Οι υψηλές κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί ως 40% (για συνταξιούχους κάτω των 55 ετών) το διάστημα από τον Αύγουστο του 2011 ως σήμερα. Το διάστημα αυτό έχουν επιβληθεί δύο «ειδικές εισφορές» (τύπου ΛΑΦΚΑ), περικοπή 20% και 40% για τα ποσά άνω των 1.300 ευρώ και τελευταία 12% για την ενίσχυση των επικουρικών συντάξεων.
Δραματικές μειώσεις έχουν υποστεί και οι επικουρικές συντάξεις από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και εντεύθεν. Μειώσεις που ξεκινούν από 7,5% σε συντάξεις ύψους 200 ευρώ και φθάνουν το 44,4% στις συντάξεις ύψους 700 ευρώ.
Το νέο επώδυνο «κούρεμα» σε κύριες και επικουρικές συντάξεις αποφασίστηκε από την κυβέρνηση προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα των επικουρικών ταμείων. Κι αυτό καθώς δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν περικοπές από άλλες πηγές του προϋπολογισμού.
Ετσι από 1ης Ιανουαρίου 2012 περικόπτονται κατά 12% οι κύριες συντάξεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων, για το τμήμα της σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ.
Υψηλότερες θα είναι οι περικοπές στο ΝΑΤ. Οι συνταξιούχοι ναυτικοί θα υποστούν μείωση 7% της κύριας σύνταξής τους, στο σύνολο του ποσού της.
Οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις κλιμακώνονται ως εξής:
Οι συντάξεις ως διακόσια πενήντα (250) ευρώ μειώνονται κατά 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) ως τριακόσια (300) ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε (225) ευρώ.
Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό (300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (255) ευρώ.
Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ (τραπεζοϋπαλλήλων) και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 επικουρικής σύνταξης.
Προς κατάργηση οι κλαδικές  συμβάσεις
Δύσκολη συμφωνία εργοδοτών - εργαζομένων για τις παροχές
Περιθώριο τριών μηνών για να υπογράψουν νέα κλαδική σύμβαση και να αποφευχθεί η κατάρρευση των μισθών σε κλαδικό επίπεδο δίνει η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση. Ωστόσο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να επέλθει συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για τη διατήρηση παροχών, τη στιγμή που ο νόμος επιτρέπει τη δραστική μείωσή τους.
Έτσι στην πράξη οι κλαδικές συμβάσεις οδεύουν προς την αδρανοποίησή τους ή ακόμη και την κατάργησή τους, αφού πλέον δεν θα συνάπτονται. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αλλαγή της μετενέργειας και τη μερική διατήρησή της - σε χρόνο αλλά και σε περιεχόμενο -, οδηγεί σε μειώσεις που μπορεί να φθάσουν και το 40%.
Το μνημόνιο προβλέπει τη λήξη των κλαδικών συμβάσεων το αργότερο σε ένα έτος από την ψήφισή του. Ταυτοχρόνως, η μετενέργεια των κλαδικών συμβάσεων περιορίζεται στους τρεις από τους έξι μήνες. Το τρίμηνο της μετενέργειας ισχύει - από σήμερα - και για τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν λήξει.
Εφόσον μετά την πάροδο του τριμήνου δεν υπάρξει νέα κλαδική σύμβαση οι αμοιβές των εργαζομένων επανέρχονται στον βασικό κλαδικό μισθό και διατηρούν μόνο - όπου υπάρχουν - τα εξής τέσσερα επιδόματα: ωρίμασης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων.
Κι αυτό γιατί στον νόμο προβλέπεται ρητά πως η δράση της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων στις ατομικές συμβάσεις αφορά πλέον μόνο συγκεκριμένες αμοιβές.
Ο υπουργός Εργασίας σημειώνει ότι αφορά μόνο «τον βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης» και το κλιμάκιο στο οποίο είναι ενταγμένος ο μισθωτός. Συνεπώς καταργούνται μια σειρά επιδομάτων που διαμορφώνουν - κατά μεγάλο ποσοστό - τις τελικές αμοιβές των εργαζομένων. Επίσης καταργείται και η τυχόν επιπλέον αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών, με τη λήξη της μετενέργειας οι αμοιβές θα μειώνονται αυτομάτως, δηλαδή θα τροποποιείται η ατομική σύμβαση εργασίας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει δραματικές μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Το μνημόνιο αναφέρει πως οι μειωμένοι μισθοί θα ισχύουν έως ότου υπάρξει νέα σύμβαση, συλλογική ή ατομική. Είναι ωστόσο σαφές πως οι εργαζόμενοι θα πιεστούν να συμφωνήσουν (σε ατομικό επίπεδο) σε χαμηλότερες αμοιβές υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» της απόλυσης. Η αδυναμία σύναψης συλλογικής σύμβασης για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι δεδομένη με το νέο αυτό καθεστώς. Τούτο καθίσταται απολύτως αδύνατο• λόγω ενός επιπλέον γεγονότος. Οτι η προσφυγή στη διαιτησία δεν είναι πλέον εφικτή, αφού απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών (εργοδοτών και εργαζομένων).
Μικρότερες απώλειες  στο επίδομα ανεργίας
Σε μικρότερη - αναλογικά - μείωση οδηγείται το επίδομα ανεργίας, παρ' ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μείωση του επιδόματος δεν θα είναι αντίστοιχη με αυτήν του κατώτατου μισθού, γεγονός που θα επιδείνωνε την ήδη άσχημη εικόνα της κυβέρνησης.
Το επίδομα θα περικοπεί μερικώς και όχι κατά περίπου 100 ευρώ, όπως αναλογεί στη μείωση του κατώτατου μισθού. Σήμερα το επίδομα είναι 461 ευρώ και αναλογεί στο 55% του κατώτατου μισθού.
Ταυτοχρόνως αναμένεται να τεθούν κριτήρια βάσει των οποίων θα καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης ή ακόμη και τη συχνότητα καταβολής του επιδόματος εντός του ασφαλιστικού βίου κάθε ανέργου.
Περικοπές θα υποστούν και άλλες παροχές - κοινωνικού περιεχομένου - όπως π.χ. η αμοιβή των μητέρων που κάνουν χρήση της άδειας μητρότητας (έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού). Η αμοιβή που δίδεται από τον ΟΑΕΔ ακολουθεί τον μισθό της ΕΓΣΣΕ.
Αντιθέτως, το υπουργείο Εργασίας με τροπολογία του αποδέσμευσε από τη μείωση του κατώτατου μισθού - και συνεπώς τις διατηρεί ως έχουν - τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές παροχές που ακολουθούσαν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Μερικές από αυτές είναι το επίδομα βαρύτατης και απόλυτης αναπηρίας, το εξωιδρυματικό επίδομα, οι συντάξεις του ΟΓΑ, το πλαφόν για την απασχόληση των συνταξιούχων κτλ.
Χρονικό παράθυρο για τις κλαδικές
«Χρονικό παράθυρο» τριών μηνών παρέχει η κυβέρνηση στα συνδικάτα, προκειμένου να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να «διασώσουν»  ό,τι μπορούν από τις κλαδικές αμοιβές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη Τρίτη θα εκδοθεί Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα διευκρινίζονται οι αλλαγές στο καθεστώς των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα που επέφερε ο νόμος για το νέο μνημόνιο.
Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται σε αυτή προβλέπουν τα εξής:
1. Η τρίμηνη μετενέργεια ισχύει και για τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν ήδη λήξει. Ετσι δίδεται το χρονικό περιθώριο διαπραγμάτευσης για την ανανέωση των συμβάσεων, προτού μειωθούν – αυτομάτως – οι κλαδικές.
2. Ξεκαθαρίζεται ότι μετά τη λήξη της μετενέργειας οι μισθοί θα μειώνονται στο όριο των κλαδικών αμοιβών και όχι των κατώτατων, όπως αρχικώς είχε αναφερθεί.
3. Οι μειώσεις των κατώτατων αμοιβών κατά 22%, που έγιναν μετά τη 14η Φεβρουαρίου – ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – είναι νόμιμες και δεν θα υπάρξουν κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που προχώρησαν στο μέτρο. Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του νόμου διευκρινίστηκε ότι η ισχύς του μέτρου αρχίζει την 1η Μαρτίου
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Λίστα φωτιά με τους βουλευτές της δραχμής
Πλήρη κατάλογο των βουλευτών που μετακίνησαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού αποκάλυψε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος. Πρόκειται για εμβάσματα που εστάλησαν τον Μάιο του 2011, όταν η κρίση βρισκόταν στην κορύφωσή της και χτυπούσε με σφοδρότητα ιδίως τα λαϊκά στρώματα του πληθυσμού.
Λίστα σοκ πολιτικών προσώπων ή συγγενών τους που το 2011, με την οικονομική κρίση να χτυπάει με σφοδρότητα τη χώρα, έβγαλαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο εξωτερικό, προκειμένου να τα «εξασφαλίσουν», αποκάλυψε χθες στη Βουλή ο Ευ. Βενιζέλος. Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα λίγο αργότερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Ευ. Βενιζέλος ανέφερε ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που το 2011 έχουν βγάλει πάνω από 100.000 ευρώ στο εξωτερικό, πρώην και νυν βουλευτές (διευκρίνισε ότι δεν είναι ο περιβόητος βουλευτής του... ενός εκατομμυρίου, αλλά και άλλοι), για τα οποία πρέπει να γίνει λεπτομερής διασταύρωση των στοιχείων, αφού όπως είπε ο υπουργός μπορεί να πρόκειται για αθώες και ανώδυνες εμπορικές συναλλαγές, ή για συναλλαγές για λόγους υγείας. Τόνισε δε ότι στοιχεία υπάρχουν και για δημόσια πρόσωπα, εκτός πολιτικής.
Στη... σκιά του βουλευτή του... ενός εκατομμυρίου, αλλά και των δύο -τελικά- εν ενεργεία βουλευτών που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις -άνω των 400.000 ευρώ- εκροές καταθέσεών τους το 2010, σε σχέση με το 2009, αποκαλύπτεται ότι από τους πρώτους που «εγκατέλειψαν» το καράβι της χώρας, «εξάγοντας» τα χρήματά τους, ήταν οι ίδιοι οι βουλευτές. Και μάλιστα κατά τη χρονιά που η κρίση «χτυπούσε» με σφοδρότητα το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, οι εκπρόσωποι -νυν και πρώην- των πολιτών θεώρησαν σωστό να σπεύσουν να «εξασφαλίσουν» τα λεφτά τους σε τράπεζες του εξωτερικού. Οπως διευκρίνησε ο κ. Βενιζέλος από τα 65 δισ. που έχουν αποσυρθεί, από τον Δεκέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα, από τις ελληνικές τράπεζες, μόνο 16 δισ. έχουν μεταβιβαστεί στο εξωτερικό και επ' αυτών ασκείται έλεγχος. Σημείωσε ότι από την συνολική απόσυρση των καταθέσεων οι πολίτες έχουν χάσει τόκους 2,5 δισ. ευρώ
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι εντός της χθεσινής ημέρας θα αποστέλλονταν στον πρόεδρο της Βουλής Φ. Πετσάλνικο και στον αρμόδιο για τον έλεγχο των «πόθεν έσχες» αντιπρόεδρο Ευ. Αργύρη τα στοιχεία που έφτασαν στο υπουργείο Οικονομικών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, στοιχεία που αφορούν το 2011 και, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, «είναι μεγάλα σε όγκο».
Εκανε δε γνωστό ότι «υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα ή συγγενείς τους με εμβάσματα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ». «Τα στοιχεία αυτά θα οριστικοποιηθούν και θα διαβιβαστούν στη Βουλή προκειμένου οι συγκεκριμένοι πολιτικοί να κληθούν από την Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών για να δώσουν εξηγήσεις», σημείωσε. Μάλιστα ο κ. Βενιζέλος έχει ήδη δώσει εντολή στο ΣΔΟΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δημόσια ανακοίνωση δεν πρόκειται να υπάρξει πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τη Βουλή. Ο υπουργός είπε ότι «υπάρχει διαφορά μεταξύ νομιμότητας και δεοντολογίας». «Εχω κάνει έκκληση να δημιουργήσουμε ένα εθνικό κίνημα επιστροφής των καταθέσεων. Ας ξεκινήσει το κίνημα αυτό από τους πολιτικούς και τα συγγενικά τους πρόσωπα», επεσήμανε. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γ. Καρατζαφέρης, λέγοντας ότι «η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει να κάνει πάντα με τους... κακούς. Ο καλός δεν έχει ανάγκη οποιασδήποτε προστασίας», ενώ από την πλευρά του ο Αλ. Τσίπρας τόνισε πως «με δεδομένη την κρίση που βιώνει η χώρα, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να την υπερβαίνουν», επισημαίνοντας πως «ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό».
Τους έψαχναν
Οι τέσσερις έγιναν δύο...
Στον εισαγγελέα Εφετών -εκτός απροόπτου- θα οδηγηθούν την επόμενη εβδομάδα οι υποθέσεις δύο βουλευτών οι οποίοι δεν δικαιολογούν τις εκροές καταθέσεών τους (άνω των 400.000 ευρώ) που έχουν δηλωθεί το 2010 σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2009, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες κοινοβουλευτικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μία γυναίκα νυν βουλευτή και έναν πρώην βουλευτή, οι οποίοι τα παραστατικά που έχουν προσκομίσει στην επιτροπή για τον έλεγχο των «πόθεν έσχες» των βουλευτών δεν δικαιολογούν τις εκροές των καταθέσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη λίστα, που έγινε γνωστή κατά τη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες» για τη χρήση του 2010 στο τέλος της περασμένης χρονιάς, περιείχε 11 βουλευτές. Στη συνέχεια, η λίστα... συρρικνώθηκε φτάνοντας στους τέσσερις. Τελικά, οι δύο από τους τέσσερις, οι οποίοι είναι άνδρες νυν βουλευτές, προσκόμισαν επαρκή δικαιολογητικά για τις εκροές των καταθέσεών τους, ενώ οι άλλοι δύο όχι.
Παραμένει «άγνωστος»...
Δεν εντοπίστηκε στον έλεγχο του «πόθεν έσχες» ο... εκατομμυριούχος
Δεν προκύπτει -μέχρι στιγμής- ο βουλευτής-φάντασμα που τον Μάιο του 2011 έβγαλε ένα εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει οι ορκωτοί λογιστές της επιτροπής κοινοβουλευτικού ελέγχου των «πόθεν έσχες» των βουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγαλοκαταθέτης βουλευτής δεν εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις των βουλευτών που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή και αφορούν τη χρήση του 2010 και τις όποιες μεταβολές που έγιναν μέχρι τη μέρα που κατατέθηκαν, εντός του Ιουνίου του 2011.
Τα εμβάσματα που έχουν διαπιστωθεί να υπάρχουν αφορούν ποσά από 100.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ και σύμφωνα με τα παραστατικά που εμφανίζονται είναι νόμιμα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε μερικές περιπτώσεις που οι εκροές στο εξωτερικό είναι μεγάλες, είναι σε ονόματα συζύγων πολιτικών και απόλυτα δικαιολογημένες καθώς έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Πάντως, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου Βαγγέλης Αργύρης, σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί μέσα από τη διασταύρωση στοιχείων ο βουλευτής, τότε θα κληθεί ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Π. Νικολούδης, να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. «Σε κάθε περίπτωση, αν το έχει δηλώσει το ποσό ο βουλευτής, τότε είναι νόμιμο αλλά όχι και ηθικό.
Αν δεν το δήλωσε όμως, τότε δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε ηθικό και θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος περί "πόθεν έσχες" και η υπόθεση θα σταλεί στον εισαγγελέα Εφετών προς περαιτέρω διερεύνηση», προσέθεσε ο κ. Αργύρης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής λέγοντας ότι, όπως προκύπτει από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Αρχής κατά του «βρώμικου χρήματος», που έχει προβεί και στη σχετική αποκάλυψη, η εξαγωγή των χρημάτων έχει γίνει «με νόμιμη διαδικασία». Ενδεικτική είναι η δήλωση του εκπροσώπου της ΝΔ Γ. Μιχελάκη, ο οποίος είπε πως «από τους πολιτικούς σήμερα δεν ζητείται απλώς η νομιμότητα. Ζητείται το παράδειγμα. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά στέλνει λάθος μήνυμα. Οποιος ή όποια και αν είναι, οφείλει να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος»
ΠΗΓΗ: Έθνος
Πατάτες μέσω ίντερνετ, χωρίς μεσάζοντες με 2,5 ευρώ το δεκάκιλο!!!
Μία ομάδα εθελοντών από την Κατερίνη αποφάσισαν να … καταργήσουν τους μεσάζοντες μέσω του Διαδικτύου με σκοπό να βοηθήσουν τόσο τους έλληνες παραγωγούς πατάτας να διαθέσουν το προϊόν τους σο και τους καταναλωτές να αγοράσουν σε χαμηλές τιμές.
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012, από τις 09:00 το πρωί στην Κατερίνη. Το σημείο διανομής θα είναι το πάρκιν των δικαστηρίων στην οδό Φλέμινγκ στο κέντρο της Κατερίνης. Οι πατάτες θα διατεθούν κατευθείαν από τον παραγωγό, ο οποίος και θα κόβει τις νόμιμες αποδείξεις.
Τα μέλη της ομάδας τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην αλλαγή των καταναλωτικών μας συνηθειών. Όπως αναφέρουν στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας οι καταναλωτικές μας συνήθειες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στα πράγματα βοηθώντας τους έλληνες παραγωγούς, τους καταναλωτές και να σώσουν θέσεις εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημειώνουν, συμβάλλουν στη ζήτηση των ελληνικών προϊόντων άρα και σε περισσότερες επενδύσεις, άρα και σε κίνητρα για περισσότερες και πιο ποιοτικές καλλιέργειες των δικών μας αγροτικών προϊόντων.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ηλίας Τσολακίδης, μέλος της Ομάδας Εθελοντικής Δράσης νομού Πιερίας (www.otoposmou.gr) η ιδέα γεννήθηκε όταν είδαν στα δελτία ειδήσεων πριν λίγες ημέρες μία ανάλογη πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότεροι από 10 τόνους πατάτες Νευροκοπίου μοιράστηκαν στους περαστικούς από παραγωγούς της Δράμας. Να θυμίσουμε ότι σκοπός των παραγωγών ήταν να διαμαρτυρηθούν για την πολύ χαμηλή τιμή, που αγοράζουν την πατάτα οι έμποροι που κυμαίνεται σχεδόν στο 50% του κόστους παραγωγής και για το γεγονός ότι οι ελληνικές πατάτες παραμένουν αδιάθετες, ενώ την ίδια στιγμή εισάγονται στην χώρα μας πατάτες από την Αίγυπτο.
«Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς κάτι ανάλογο στην περιοχή μας, Πήραμε τηλέφωνο στον αγροτικό συνεταιρισμό στο Νευροκόπι και τους ζητήσαμε ονόματα παραγωγών τους οποίους παρακαλέσαμε να έρθουν στην Κατερίνη για να μας πουλήσουν πατάτες. Ρωτήσαμε πόσο θα κόστιζε το κιλό αν μας έφερναν ένα φορτηγό με 24 τόνους. Μας απάντησαν ότι θα μπορούσαν να μας φέρουν αυτή την ποσότητα αντί 23 λεπτών το κιλό. Τους είπαμε όχι, θα σας δώσουμε 25 λεπτά το κιλό»,αναφέρει ο κ. Τσολακίδης.
Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας δημιούργησαν μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να παραγγείλουν τις ποσότητες πατάτας που επιθυμούσαν. Η εφαρμογή άρχισε να λειτουργεί από χθες Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και μέσα σε δέκα μόνο ώρες οι παραγγελίες είχαν καλύψει την διατιθέμενη ποσότητα.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Δημόσιοι υπάλληλοι: Μειώνονται οι δόσεις των στεγαστικών δανείων
Στο μισό μειώνονται οι δόσεις των στεγαστικών δανείων για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν πάρει δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και οι δόσεις πληρώνονται με παρακράτηση από το μισθό.
Το ποσοστό της παρακράτησης για τη κάλυψη του δανείου έφτανε στα 6/10 του μισθού. Όμως μετά τις δραστικές περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τα «αρνητικά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας», η παρακράτηση θα μειωθεί στα 3/10 του μισθού.
Το ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και όπως είπε: εντός των ημερών θα εκδώσει απόφαση με την οποία θα μειωθεί δραστικά -στο μισό- η παρακράτηση από το μηνιαίο μισθό, ο οποίος μειώθηκε λόγω του ενιαίου μισθολογίου. Αντί η παρακράτηση να είναι 6/10 του μισθού θα είναι 3/10 του μισθού. Και αν υπάρχουν δύο μισθωτοί στην οικογένεια ή άλλα έσοδα στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, πέραν του ενός μισθού από το Δημόσιο, τότε η δόση συνολικά, πέρα από την παρακράτηση, δεν θα υπερβαίνει τα 4/10 του οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το ίδιο θα ισχύσει και για τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που έχει χορηγήσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των οποίων οι δόσεις πληρώνονται με παρακράτηση από τον μισθό.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
ΟΤΕ: Φθηνότερα ως 25% τα τηλέφωνα και το ίντερνετ
Μειώσεις στα τιμολόγια της σταθερής τηλεφωνίας και στα συνδυαστικά πακέτα με Ιντερνετ έως και κατά 25% από τον ερχόμενο Απρίλιο προανήγγειλε χθες η διοίκηση του ΟΤΕ.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, ο εκτελεστικός γενικός διευθυντής του ΟΤΕ, Ζαχαρίας Πιπερίδης ανακοίνωσε την πρόθεση της διοίκησης για μειώσεις τιμολογίων μεταξύ 20% και 25%.
«Υπολογίζουμε ότι με βάση την ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το όφελος που θα προκύψει για τους εναλλακτικούς παρόχους θα είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένουμε το αντίστοιχο και για μας. Το περιμένουμε τον Απρίλιο οπότε και αναμένεται να εγκριθούν οι νέες τιμές λιανικής μας, οι οποίες υπολογίζουμε ότι θα είναι μειωμένες κατά 20%-25% για όλους τους πελάτες του ΟΤΕ» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Προϋπόθεση για να εφαρμοστούν οι μειώσεις στα τιμολόγια του ΟΤΕ είναι να λάβουν εγκαίρως την έγκριση τα πακέτα λιανικής του Οργανισμού από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Σύμφωνα με την διοίκηση του ΟΤΕ, εάν εγκριθεί το κοστολογικό μοντέλο του Οργανισμού, το συνολικό όφελος των μειώσεων, το οποίο προέρχεται και από τη μείωση του λειτουργικού κόστους του οργανισμού, θα περάσει στους καταναλωτές.
Η σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ αναμένεται τον Απρίλιο παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του ΟΤΕ πιστεύει ότι οι τιμές χονδρικής και λιανικής θα έπρεπε να εγκρίνονται την ίδια μέρα. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή ενέκρινε χθες μειώσεις στις τιμές της χονδρικής ενώ πέρυσι αν και η έγκριση για την χονδρική ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου, τα πακέτα του ΟΤΕ εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η διοίκηση του ΟΤΕ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα για τα εργασιακά, επισημαίνοντας ότι με αυτά αίρεται η μονιμότητα των εργαζομένων προ του 2005 στον Οργανισμό. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν είναι στις προθέσεις της να προχωρήσει σε απολύσεις.
Παράλληλα η διοίκηση του ΟΤΕ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού στο εξωτερικό, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο προκειμένου ο ΟΤΕ να παραμείνει ισχυρός και ανταγωνιστικός.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Φόρος 15% στις επιχειρήσεις και στα μερίσματα
Ριζικές αλλαγές στην φορολογία εξετάζει το οικονομικό επιτελείο μεταξύ των οποίων και η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 15%.
Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος και κατάρτισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου με τα κόμματα βρίσκεται και η πρόταση για μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις με την καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 15% σε όλα τα νομικά πρόσωπα με παράλληλα μείωση του αυτοτελούς φόρου στα μερίσματα από 25% σε 15%.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΛΑΟΣ βρέθηκαν οι ανατροπές που σχεδιάζονται στο φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων και των φόρων που επιβάλλονται στα ακίνητα.
Αξίζει να τονιστεί ότι οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν “κλειδώσει” μέχρι τα τέλη Μαίου καθώς σύμφωνα με τις επιταγές του νέου μνημονίου το φορολογικό νομοσχέδιο θα πρέπει να έχει ψηφιστεί από την Βουλή το αργότερο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής συζητήθηκε το σχέδιο μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από 20% που ισχύει σήμερα στο 15%. Στο τραπέζι βρίσκεται και η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα από 25% στο 20% ή 15%. Η καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 15% σε όλα τα νομικά πρόσωπα (flat tax) είναι μια από τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Ν.Δ. η οποία βρίσκει υποστηρικτές και στο ΠΑΣΟΚ. Όμως για να «περάσει» το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να συμφωνήσει και η τρόικα η οποία προς το παρόν έχει βάλει «φρένο» στις σκέψεις της κυβέρνησης για μείωση των φορολογικών συντελεστών.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Φόρος 20% στα ενοίκια των ακινήτων
Αυτοτελής θα είναι η φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια με συντελεστή 20%, μέτρο που προτείνει το ΔΝΤ και συγκλίνουν όλοι. Σήμερα τα μισθώματα προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που αποκτά ο φορολογούμενος και φορολογούνται με βάση την φορολογική κλίμακα και το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Επιπλέον επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 1,5% για κατοικίες μέχρι 300 τ.μ. και 3% για κατοικίες επιφάνειας άνω των 300 τ.μ.. Στην περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόταση της επιτροπής που προβλέπει την επιβολή αυτοτελούς φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από ακίνητα, τότε θα προκύψουν επιβαρύνσεις κυρίως για τους φορολογούμενους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Για παράδειγμα ένας φορολογούμενος που εισπράττει εισόδημα από ενοίκια 5.000 ευρώ τον χρόνο χωρίς να έχει άλλα εισοδήματα θα κληθεί να πληρώσει φόρο 1.000 ευρώ (5.000 Χ 20%) ενώ με το σημερινό σύστημα επιβαρύνεται μόνο με συμπληρωματικό φόρο 75 ευρώ (5.000 Χ 1,5%).
Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.600 ευρώ προέρχονται από ενοίκια και τα υπόλοιπα 11.400 ευρώ έχουν προκύψει από μισθωτές υπηρεσίες.
- Ο συνολικός φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 15.000 ευρώ ανέρχεται σήμερα σε 1.240 ευρώ (700 ευρώ + 540 ευρώ) με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα.
Αν αλλάξει το σύστημα και τα μισθώματα των 3.600 ευρώ φορολογηθούν αυτοτελώς, δηλαδή ξεχωριστά και στο σύνολό τους με 20%, τότε μόνο για τα μισθώματα ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα πληρώσει φόρο 720 ευρώ (3.600 ευρώ Χ 20% = 720 ευρώ). Τα υπόλοιπα 11.400 ευρώ του ετησίου εισοδήματός του θα φορολογηθούν, με την κλίμακα με το φόρο να ανέρχεται σε 640 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Σε ποιες περιπτώσεις πάνε φυλακή οι φοροφυγάδες
Εντολή να προχωρήσουν οι εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα σε μηνυτήριες αναφορές κατά φοροφυγάδων εδωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντ. Οικονόμου σε μια προσπάθεια να «τιθασεύσει» τη φοροδιαφυγή που βρίσκεται και πάλι εκτός ελέγχου.
Σε κατ' επείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε στο ΣΔΟΕ, τη διεύθυνση ελέγχου, τις εφορίες, στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ν. Παντελή, στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κ. Γρ. Πεπόνη, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδω από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις που οι φορολογικές παραβάσεις θεωρούνται κακούργημα ή πλημμέλημα.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:
α) Τα Ελεγκτικά Κέντρα, η Περιφερειακή Δ/νση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Αττικής, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών του ΣΔΟΕ και όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) του Λεκανοπεδίου Αττικής υποβάλλουν άμεσα στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος μηνυτήρια αναφορά για φορολογικά αδικήματα. Οι μηνυτήριες αναφορές θα απευθύνονται πλέον προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθήνας δια του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
β) Τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι Περιφερειακές Δ/νσεις ΣΔΟΕ, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ΣΔΟΕ και οι Δ.Ο.Υ. της λοιπής χώρας αποστέλλουν άμεσα με φαξ τις μηνυτήριες αναφορές στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, προκειμένου να τους δοθούν σχετικές οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο παραβάσεων που συνιστούν ποινικό αδίκημα κακουργηματικής φύσεως,υποβάλλεται χωριστή μηνυτήρια αναφορά για κάθε ένα από αυτά. Αντίθετα, όταν διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν ποινικό αδίκημα πλημμεληματικής φύσεως, αρκεί η υποβολή μίας μηνυτήριας αναφοράς για όλα τα διαπιστωθέντα πλημμελήματα ανά είδος φόρου ή προστίμου.
Εφιστάται, επίσης, η προσοχή ως προς το χρόνο υποβολής των μηνυτήριων αναφορών και ειδικότερα για τα αδικήματα κακουργηματικής φύσεως, όπου απαιτείται η άμεση υποβολή αυτών με την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών εφιστά την προσοχή στις αρμόδιες αρχές για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η αποστολή των παραπάνω αναφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Δ΄ για έλεγχο και διαβίβαση στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:
- Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (απόκρυψη εισοδήματος ανά διαχειριστική περίοδο) και αποφυγή πληρωμής Φόρου Πλοίων, α) άνω των 150.000 €, για αδικήματα που τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008 και β) άνω των 15.000 €, για αδικήματα που τελέστηκαν από 5/8/2008 και εφεξής.
- Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, α) άνω των 75.000 € σε ετήσια βάση για αδικήματα που τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008, β) άνω των 3.000 € σε ετήσια βάση για αδικήματα που τελέστηκαν από 5/8/2008 έως 29/9/2010 και γ) ανεξαρτήτως ποσού για αδικήματα που τελέστηκαν από 30/9/2010 και εφεξής.
- Εκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, α) άνω των 150.000 €, για αδικήματα που τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008, β) άνω των 3.000 €, για αδικήματα που τελέστηκαν από 5/8/2008 έως 22/4/2010.
- Εκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση τέτοιων στοιχείων, ανεξαρτήτως της αξίας των εν λόγω φορολογικών στοιχείων.
- Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση των προβλεπόμενων από το Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον ο υπόχρεος εμπίπτει στις διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, για αδικήματα που τελέστηκαν από 1/6/2010 και εφεξής.
Πρόσθετα απαιτείται και η άμεση κοινοποίηση στην αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα των πιο πάνω αναφορών.
Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις σε περιπτώσεις που οι ελεγκτικές υπηρεσίες (ΔΟΥ και Ελεγκτικά Κέντρα) έχουν ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή των βασικών αδικημάτων, αποστέλλουν αναφορές απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή με κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Διεύθυνση Ελέγχων.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου σχετικά με το αίτημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν στη ΔΟΥ ή το Τελωνείο από τους οφειλέτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Στη δημοσιότητα οι όροι του PSI
Στη δημοσιότητα έδωσε λίγο μετά τις 19.00 το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Οικονομικών την τελική συμφωνία για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο νέο χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης της χώρας μας.
Σύμφωνα με αυτό, η ονομαστική αξία του ελληνικού δημόσιου χρέους θα μειωθεί κατά 53,5%, ενώ το σύνολο των νέων τίτλων που θα δοθούν σε όλους τους ιδιώτες επενδυτές θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.
Κάθε κρατικό ομόλογο που βρίσκεται στην κατοχή του ιδιωτικού τομέα θα «κουρευτεί» κατά 53,50% και θα ανταλλαχθεί με τα ακόλουθα:
α) Με νέους τίτλους που θα εκδώσει το ελληνικό δημόσιο, ονομαστικής αξίας ίσης με το 31,50% των ομολόγων που ανταλλάσσονται
β) Με διετή ομόλογα που θα εκδώσει το EFSF, ονομαστικής αξίας ίσης με το 15% των τίτλων που ανταλλάσσονται.
Θα εκδοθούν δύο σειρές, 15 δισ. ευρώ έκαστη, οι οποίες θα λήξουν το Μάρτιο του 2013 και του 2014.
γ) Με ομόλογα συνδεμένα με την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ, τα οποία θα εκδώσει το ελληνικό δημόσιο.
Οι τίτλοι αυτοί θα προσφέρουν στους κατόχους τους από το 2015 και αργότερα ένα ποσό που θα αντιστοιχεί έως και το 1% του ονομαστικού τους ποσού, σε περίπτωση που το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας υπερβαίνει ένα καθορισμένο ανώτατο όριο και πραγματική ανάπτυξη υπερβεί κάποιους καθορισμένους στόχους.
Την ημέρα διακανονισμού του PSI το ελληνικό δημόσιο θα παραδώσει στους πιστωτές έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας του EFSF ως αντάλλαγμα για τους μη αποπληρωθέντες τόκους έως και τις 24 Φεβρουαρίου 2012 στα ομόλογα που θα ανταλλαχθούν.
Τα επιτόκια των ομολόγων που θα λάβουν οι επενδυτές στο πλαίσιο του PSI θα διαμορφωθούν ως εξής:
- Για την περίοδο από το 2013 έως το 2015 σε 2%
- Για την περίοδο από το 2016 έως το 2020 σε 3%
- Το 2021 σε 3,65%
- Για την περίοδο από το 2022 έως και το 2042 σε 4,3%
Κοινός λογαριασμός
Στο κείμενο με τους όρους του PSI αναφέρεται ρητά ότι θα δημιουργηθεί ένας ειδικός λογαριασμός, στον οποίο θα περιληφθούν οι πληρωμές κεφαλαίου και τόκων για όλα τα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν, ενώ στον ίδιο λογαριασμό θα εισρέουν και τα χρήματα που θα δανείζεται το EFSF για λογαριασμό της χώρας μας.
Διαβάστε τους όρους του PSI στα αγγλικά
Αν η συμμετοχή στη δημόσια προσφορά υπερβεί το 90%, τότε η διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων θα ολοκληρωθεί κανονικά.
Αν διαμορφωθεί μεταξύ 75% ως 90% θα υπάρξει νέα επαφή με τους πιστωτές που εκπροσωπούνται από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), προκειμένου να υπάρξει μία συμβουλευτική υποστήριξη για το πώς θα πρέπει να κυλίσει η όλη διαδικασία.
Τέλος, αν η συμμετοχή είναι μικρότερη του 75%, η διαδικασία ανταλλαγής σε εθελοντικό χαρακτήρα δεν θα είναι δυνατό να προχωρήσει και θα κριθεί απαραίτητη η ενεργοποίηση του ρητρών συλλογικής δράσης, οι οποίες θα καταστήσουν το «κούρεμα» υποχρεωτικό.
Αποφάσεις και για το νέο οικονομικό πρόγραμμα στο Υπουργικό της Παρασκευής
Στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο το μεσημέρι της Πέμπτης, κύριο αντικείμενο ήταν η έκδοση της απόφασης για τη διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή τη δημόσια προσφορά για το PSI.
Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού ελήφθησαν επίσης αποφάσεις για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του νέου οικονομικού προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για το PSI υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής.
Το νομοσχέδιο, επί του οποίου δεν ζητήθηκε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, υπερψηφίστηκε από το ΠαΣοΚ, τη ΝΔ και την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας,Ντόρα Μπακογιάννη.
Καταψήφισαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΛΑΟΣ, και για τους ανεξάρτητους βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Νίκος Τσούκαλης.
Ξεκινά την Παρασκευή η διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων
Την Παρασκευή ξεκίνησε η διαδικασία για την ανταλλαγή ελληνικών κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας 206 δισ. ευρώ περίπου.
Στις 9 Μαρτίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η συμμετοχή στη δήμοσια προσφορά και θα εξετασθεί αν είναι ικανοποιητική και αν θα ενεγοποιηθούν οι ρήτρες που θα έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα αφορούν ποσοστό συμμετοχής των δύο τρίτων (66,6%).
Σύμφωνα με την προγραμματιζόμενη διαδικασία, η ανταλλαγή των ομολόγων που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου (5 ή 6 του μηνός) για τα ομόλογα που διέπονται από το αλλοδαπό, κυρίως, το αγγλικό, δίκαιο.
Το 93% των κρατικών ομολόγων σε κυκλοφορία διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Υπό το αγγλικό δίκαιο έχουν εκδοθεί ομόλογα ονομαστικής αξίας 17 δισ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.
Σημειώνεται ότι σε αυτά υπάρχουν ήδη ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs). Σε κάποια αυτά, το όριο για την ενεργοποίηση της ρήτρας και την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ομολογιούχων σε αλλαγές των όρων των ομολόγων είναι 66% και σε άλλα 75%.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Οι εφορίες θέλουν τον... Γερμανό τους
Επιτελικές θέσεις στον ελληνικό φορολογικό μηχανισμό ετοιμάζονται να καταλάβουν 160 έμπειρα στελέχη γερμανικών οικονομικών υπηρεσιών. Οι στόχοι είναι τρεις: Η αποτελεσματική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και η απόδοση του ΦΠΑ
Οι Γερμανοί ξανάρχονται στις... Εφορίες και ρίχνονται στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής.
Η γερμανική και η ελληνική κυβέρνηση έχουν, κατά πληροφορίες, συμφωνήσει προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 160 υψηλόβαθμα στελέχη γερμανικών οικονομικών υπηρεσιών και να ενισχύσουν τον εγχώριο φορολογικό μηχανισμό, αναλαμβάνοντας επιτελικές θέσεις.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνδρομή των Γερμανών εμπειρογνωμόνων θα εστιαστεί κατά προτεραιότητα σε τρεις τομείς αιχμής:
Στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες παρά τις απανωτές ρυθμίσεις αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, όπου παρατηρείται το φαινόμενο στη συντριπτική τους πλειοψηφία να δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, και στην απόδοση του ΦΠΑ.
Θα πρέπει να τονιστεί πως τη συμφωνία γνωστοποίησε το γερμανικό περιοδικό «Wirtschafts Woche», επικαλούμενο τον Γερμανό υφυπουργό Οικονομικών Χανς Μπέρναρντ Μπέους. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του γερμανικού υπ. Οικονομικών, ενώ στην Αθήνα το υπουργείο Οικονομικών δεν προέβη σε κανένα σχόλιο επί του θέματος.
Σύμφωνα με τον κ. Μπέους, βασικό κριτήριο για τη επιλογή των 160 στελεχών αποτελεί η γνώση ξένης γλώσσας -κάποιοι από αυτούς μιλούν και Ελληνικά-, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλείεται η επανενεργοποίηση συνταξιούχων εφοριακών, οι οποίοι διαθέτουν ειδική εμπειρία.
Πολλοί προέρχονται από το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο υπουργός Οικονομικών του οποίου, Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόγιανς, συγκρίνει τις ανάγκες της Ελλάδας με αυτές της Ανατολικής Γερμανίας τη δεκαετία του '90 και υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι Ανατολικογερμανοί είχαν επιφυλάξεις τότε προς τη Δύση.
«Στην Ελλάδα θα είναι ακόμη μεγαλύτερες οι επιφυλάξεις, εξαιτίας εν μέρει και των ακατάλληλων διατυπώσεων που χρησιμοποιούν κάποιοι στη Γερμανία», επισημαίνει.
Απόρρητη έκθεση
Το δημοσίευμα επικαλείται ακόμη απόρρητη έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο μηχανισμός συλλογής φόρων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αναφέρεται ενδεικτικά σε μεγάλα ποσοστά ελεύθερων επαγγελματιών, όπως γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς, που δηλώνουν έσοδα κάτω από το αφορολόγητο όριο, αλλά και σε επιχειρηματίες οι οποίοι δεν καταβάλλουν ΦΠΑ.
Την ανησυχία του για τη «σωματική ακεραιότητα» των στελεχών από τη Γερμανία που θα έρθουν στην Ελλάδα εξέφρασε χθες ο κ. Τόμας Αϊγκεντάλερ, πρόεδρος του συνδικάτου των Γερμανών εφοριακών υπαλλήλων.
«Ανησυχώ για τη σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων μας. Η αντιγερμανική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα έχει αναζωπυρωθεί σε τέτοιο βαθμό που η ενεργός επιτόπια συνδρομή μας να μην είναι επιθυμητή», δήλωσε χαρακτηριστικά αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θέματος από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών.
ΠΟΕ - ΔΟΥ
Επιστολή στον Ευ. Βενιζέλο
Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο αποστέλλει ίσως και εντός της ημέρας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στις ΔΟΥ για το θέμα της έλευσης 160 στελεχών από τη Γερμανία.
Οπως μας λέει ο κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, αντιπρόεδρος της ΠΟΕ?ΔΟΥ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η επίσημη θέση του υπουργείου για το ποιο ακριβώς θα είναι το αντικείμενο των Γερμανών εφοριακών.
Προσθέτει ότι η τεχνική βοήθεια δεν πρέπει να παραμένει σε επίπεδο διαπιστώσεων καθώς τα προβλήματα είναι γνωστά.
«Η προβληματική μηχανοργάνωση, οι ελλείψεις προσωπικού και η πολυνομία στη φορολογική πολιτική αποτελούν τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την ομαλή λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού», εξηγεί την άποψή του.
Μάλιστα παραθέτει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εύρυθμης λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην Ελλάδα:
«Μόλις ένας κατασκευαστής πουλήσει ακίνητα, η συμβολαιογραφική πράξη περνάει αυτόματα στους υπολογιστές της εφορίας, ενώ στην Ελλάδα θα πρέπει να το ψάξει ο υπάλληλος της ΔΟΥ και αφού καταγράψει χειρόγραφα τις συναλλαγές να τις περάσει στη συνέχεια στο σύστημα».
ΠΗΓΗ: Έθνος
Τέλος οι εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος
Παρελθόν θα αποτελέσουν σειρά φορολογικών απαλλαγών και «προνομιακών» φορολογικών καθεστώτων.
Οι παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση θα οδηγήσουν σε νέες σημαντικές αυξήσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προεργασία έχει γίνει σε συνεργασία με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στις ακόλουθες αλλαγές στο καθεστώς των φοροαπαλλαγών:
*Θα περικοπούν ή θα καταργηθούν πλήρως οι εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος του 10% των δαπανών για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές και χορηγίες χρηματικών ποσών.
*Θα περικοπούν οι φορολογικές απαλλαγές που ισχύουν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης για πολύτεκνους, τρίτεκνους και ανάπηρους. Μεταξύ των φοροαπαλλαγών που θα μπουν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται τα βασικά αφορολόγητα όρια των 200.000 - 250.000 ευρώ που ισχύουν στις περιπτώσεις αγοράς, κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής πρώτης κατοικίας, το βασικό αφορολόγητο όριο των 150.000 ευρώ που ισχύει στη φορολογία γονικών παροχών και κληρονομιών προς συγγενείς πρώτου βαθμού.
*Θα καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων που ισχύουν για όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα βρίσκονται σε ελληνικά νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
*Θα καταργηθεί το αυξημένο κατά 50% αφορολόγητο όριο εισοδήματος που ισχύει για όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
*Θα καταργηθούν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου.
*Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, με ετήσια παραγωγή πάνω από ένα όριο θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και θα θεωρούνται «επιτηδευματίες». Περίπου 100.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία και να πληρώνουν κάθε χρόνο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ.
*Εξάλλου, στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα θεσμοθετηθεί η ενοποίηση των φόρων κατοχής στα ακίνητα. Το σχέδιο που προωθείται προβλέπει την ενοποίηση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, που επιβάλλεται στους φορολογουμένους με ατομική περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, και του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Κτισμάτων, που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ.
Από την ενοποίηση των φόρων στα ακίνητα θα εξαιρεθούν οι φόροι που εισπράττονται υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι αλλαγές που τελικά θα αποφασιστούν θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2013.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση τα έσοδα που θα αποφέρουν στα ταμεία του Δημοσίου δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από 1,7 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή υπολογίζονται τα έσοδα που εισπράττονται ετησίως από το ειδικό τέλος ακινήτων.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Πρέσινγκ με e-mail σε 1 εκατ. οφειλέτες του Δημοσίου
Ηλεκτρονικά ραβασάκια σε 1.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου έστειλε το υπουργείο Οικονομικών. Με τα e-mail που έλαβαν οι φορολογούμενοι καλούνται εντός προθεσμίας μόλις δυο ημερών, και συγκεκριμένα μέχρι αύριο, να προσέλθουν στην εφορία για να υπαχθούν στην νέα ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
Στα ηλεκτρονικά μηνύματα - ειδοποιητήρια... υπενθυμίζεται η οφειλή που έχει ο κάθε φορολογούμενος και με την κίνηση αυτή το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να οδηγήσει όσο τον δυνατόν περισσότερους οφειλέτες στο ταμείο του Δημοσίου για να εξοφλήσουν σε δόσεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους.
Στις εφορίες βρίσκεται ήδη η εγκύκλιος με τις οδηγίες της νέας ρύθμισης και η υπουργική απόφαση με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές του έως 24 δόσεις και επιθυμούν να τις ρυθμίσουν σε περισσότερες δόσεις.
Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών κανονικά λήγει αύριο αλλά στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζονται να παρατείνουν την προθεσμία ώστε και οι υπόχρεοι να διευκολυνθούν, αλλά και το Δημόσιο να ενισχύσει τις εισπράξεις του.
Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο το Δημόσιο θα πρέπει φέτος να εισπράξει 2 δισ. ευρώ από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου, αλλά και να βάλει στα ταμεία το 20% των νέων οφειλών που θα βεβαιωθούν εντός του 2012.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση, έπειτα από τις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας, δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών έως 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα με οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ και επιχειρήσεις που χρωστούν στο Δημόσιο μέχρι και 75.000 ευρώ.
Οι οφειλέτες που επιθυμούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε περισσότερες από 24 θα πρέπει, σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου, να υποβάλουν στον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται):
- φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων τριών ετών,
- της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,
- όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση,
- δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
2. Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημιά των δύο τουλάχιστον τελευταίων ετών.
3. Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.
4. Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του Α' βαθμού συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους ή του προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής.
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
6. Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, αν η ρύθμιση γίνει σε 2 έως 12 δόσεις προβλέπεται απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων, ενώ αν ο οφειλέτης επιλέξει εξόφληση σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 75% των προσαυξήσεων.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ψάχνουν τρόπο να «κουρέψουν» τα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Λύση για τα δάνεια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αναζητεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες. Μάλιστα μία από τις προτάσεις που έχει πέσει στο τραπέζι είναι το «κούρεμα» των οφειλών από δάνεια σε ποσοστό από 20% έως 30%.
Μέσα στο Μάρτιο θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, όπως δήλωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Δημήτρης Σπυράκος, καθώς όλο και περισσότεροι δανειολήπτες δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
Αν υιοθετηθεί η λύση του «κουρέματος» τα νοικοκυριά θα απαλλαγούν από χρέη ύψους από 22,5 δισ. ευρώ έως 34 δισ. ευρώ και οι επιχειρήσεις από οφειλές 30-36 δισ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή θα διαγραφούν οφειλές από 50 δισ. έως 70 δισ. ευρώ.
Όπως αποκάλυψε το «Έθνος της Κυριακής» σχέδιο για το «κούρεμα» των δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων παρουσιάστηκε πρόσφατα από την αμερικανική εταιρεία Bain στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς και στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εξέτασης τρόπων και σχεδίων για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα την ανακεφαλαιοποίησή τους και τις επισφάλειες που θα προκύψουν, λόγω ύφεσης.
Η πρώτη «κρούση» από το υπουργείο Οικονομικών έχει γίνει ήδη στις τράπεζες για το ενδεχόμενο «κούρεμα» στα δάνεια. Οι τράπεζες από την πλευρά τους ζητούν πριν από την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης να ζητηθεί η γνωμοδότηση της Τράπεζας Ελλάδος καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (όπως είχε γίνει και στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Και σημειώνουν ότι δικαίωμα στο «κούρεμα» θα πρέπει να έχουν οι δανειολήπτες που φροντίζουν να εξυπηρετούν τα δάνεια τους και όχι οι «μπαταχτζήδες».
Στο τέλος του 2011 οι συνολικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τις τράπεζες ήταν ύψους 248,5 δισ. ευρώ. Και τα «κόκκινα» δάνεια είχαν υπερβεί τα 36,5 δισ. ευρώ.
Και ενώ οι τραπεζίτες περίμεναν κορύφωση των επισφαλειών το πρώτο εξάμηνο του 2012, τώρα αναθεωρούν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους, καθώς οι περικοπές στα εισοδήματα και η αυξανόμενη ανεργία, «κτυπάει» κατευθείαν τα δάνεια, αυξάνοντας καθημερινά σχεδόν τα ποσοστά των καθυστερήσεων.
«Χρειάζεται μία γενναία ρύθμιση των δανείων με μέτρα όπως είναι η μείωση των επιτοκίων, η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, ακόμα και η απομείωση του συνολικού ποσού οφειλής» δήλωσε στο ΕΘΝΟΣ η πρώην υπουργός κ. Λούκα Κατσέλη, υπογραμμίζοντας: Είναι μέτρα που θα δώσουν μία ανάσα στην κάθε οικογένεια και επιχείρηση και παράλληλα θα στηρίξουν την αγορά».
Θα πρέπει να σημειωθεί -χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία- ότι ο συνολικός αριθμός των πάσης φύσεως δανείων διαμορφώνεται στα 11 εκατομμύρια.
Από αυτά το 1 με 1,2 εκατομμύρια είναι στεγαστικά, 7 με 8 εκατομμύρια είναι καταναλωτικά δάνεια (ανοικτά, αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες κλπ) και άλλα 2 εκατομμύρια τα επιχειρηματικά δάνεια (πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα νούμερα αντιστοιχούν σε τεμάχια δανείων και όχι σε αριθμό δανειοληπτών).
Τα δύο τελευταία χρόνια της μεγάλης ύφεσης οι τράπεζες έχουν ρυθμίσει συνολικά πάνω από 1 εκ δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά). Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό και το συνολικό ποσό των δανείων αναμένεται να δώσει μέσα στη βδομάδα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 είχαν ρυθμιστεί 126.000 στεγαστικά, 495.000 καταναλωτικά και 70.000 επιχειρηματικά δάνεια. Τα νούμερα αυτά στο τέλος του 2012, όπως όλα δείχνουν θα έχουν υπερδιπλασιαστεί.
Ταυτόχρονα τα ποσοστά των καθυστερήσεων είναι εκρηκτικά. Στα στεγαστικά έχουν ξεπεράσει το 12% (αν υπολογιστούν και οι ρυθμίσεις) και ξεπερνούν τα 9,4δισ ευρώ οι καθυστερήσεις. Τα «κόκκινα» καταναλωτικά αντιπροσωπεύουν το 25% των υπολοίπων και ξεπερνούν τα 8,3δισ ευρώ, ενώ στα επιχειρηματικά τουλάχιστον το 15% είναι σε καθυστέρηση με «κόκκινες» οφειλές πάνω από 18 δισ. ευρώ.
Το μυστικό σχέδιο για τη ρύθμιση των δανείων
Το μυστικό σχέδιο για το «κούρεμα» στα δάνεια των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αποκάλυψε το ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, παρουσιάστηκε τις προηγούμενες εβδομάδες από την αμερικανική εταιρεία Bain στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς και στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εξέτασης τρόπων και σχεδίων για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα την ανακεφαλαιοποίησή τους και τις επισφάλειες που θα προκύψουν, λόγω ύφεσης.
Στο σχέδιο αναφέρεται ότι η ύφεση φέτος θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, στις οποίες στηρίχθηκαν και τα σενάρια της BlackRock, που προβλέπουν ότι οι πρόσθετες επισφάλειες των τραπεζών θα είναι της τάξης των 10 δισ. ευρώ.
Όπως αναφέρει το ΕτΚ, στο σχέδιο προτείνεται ότι «οι τράπεζες και η κυβέρνηση θα πρέπει να δουν την ανακεφαλαιοποίηση και υπό ένα αναπτυξιακό πρίσμα, το ποίο σημαίνει μία συντεταγμένη απομόχλευση των επιχειρηματικών δανείων με διαγραφή χρεών στη βάση βιωσιμότητας των επιχειρηματικών σχεδίων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, απαλλαγμένες από τα βάρη των χρεών τους να αναλάβουν νέα επενδυτικά σχέδια και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους».
Στα νοικοκυριά η πρόταση είναι το πρόγραμμα να ξεκινήσει από ομάδες πληθυσμού που η τράπεζα θα κρίνει ότι θα μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειο με τα νέα δεδομένα και όχι σε ανέργους ή άλλες ευπαθείς ομάδες που θα μπορούν να διευθετήσουν τις οφειλές τους μέσω του σχετικού νόμους για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Ας σημειωθεί ότι στην Ισλανδία τα δάνεια των νοικοκυριών κουρεύτηκαν σε ποσοστό του αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ της χώρας.
Ανάλογο σχέδιο εφαρμόζεται και στις ΗΠΑ, καθώς οι 49 από τις 50 Πολιτείες συμφώνησαν με τις 5 μεγαλύτερες τράπεζες να διαγραφεί τμήμα της οφειλής όσων έχουν στεγαστικά δάνεια.
Την ίδια ώρα στην χώρα μας τα αιτήματα που υποβάλλονται στις τράπεζες για ρύθμιση στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών δανείων, έχουν φτάσει στον αριθμό ρεκόρ των 5.000 την ημέρα.
Τα αιτήματα αφορούν είτε «πάγωμα» της οφειλής για 3 ή 6 μήνες, είτε αναχρηματοδοτήσεις, είτε επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
Μάλιστα προκειμένου να βοηθηθούν οι πολίτες και να υπάρχει περιθώριο για επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, έχει αυξηθεί το ανώτατο όριο της ηλικίας του δανειολήπτη στην λήξη του δανείου στα 80-85 έτη σήμερα από 70-75 έτη που ίσχυε ως τώρα.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Προς παράταση η ρύθμιση οφειλών
Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αναμένεται, εκτός απρόοπτου, να ανακοινώσει εντός της ημέρας το υπουργείο Οικονομικών, συντηρώντας μέχρι την τελευταία στιγμή την αγωνία αλλά και την ταλαιπωρία χιλιάδων φορολογουμένων οι οποίοι εκλήθησαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής να ρυθμίσουν μέχρι και σήμερα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.
«Δεν πειράζει η αναμονή αφού η ρύθμιση είναι μια μικρή ανάσα. Γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο», λέει ο Νίκος Ανδριτσόπουλος, ο οποίος περίμενε χθες επί μία ώρα στην ουρά του πρώτου ορόφου της ΔΟΥ Ψυχικού προκειμένου να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.
Ουρές σχημάτιζαν χθες το πρωί οι φορολογούμενοι σε αρκετές εφορίες αφού σήμερα θα έληγε η προθεσμία για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση για σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών τους. «Θα δοθεί παράταση, σίγουρα και αύριο. Ισως και ακόμη μία ημέρα λόγω της στάσης εργασίας», ενημέρωνε χθες εφοριακός υπάλληλος τους οφειλέτες.
Παράπονα. Δεν έλειψαν ωστόσο και τα παράπονα για την αναμονή, αλλά και για το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής που φτάνει μόνο έως τα 10.000 ευρώ. «Περίμενα 20 λεπτά σε λάθος ουρά. Και όταν πήγα στη σωστή, χρειάστηκα τουλάχιστον μισή ώρα επιπλέον. Ηρθα να πάρω διευκρινίσεις», λέει η Ευγενία Παπαδοπούλου που σήμερα υπολόγιζε να ξαναπάει στην Εφορία για να καταθέσει την αίτησή της.
«Γιατί το όριο να είναι στα 10.000 ευρώ; Αν εγώ χρωστάω 11.000, δεν μπορώ να κάνω καμία ρύθμιση; Και αν εγώ είμαι ληξιπρόθεσμος ύστερα από δύο μέρες, θα χάσω και την προθεσμία;», αναρωτιόταν φορολογούμενος στην ουρά της ΔΟΥ Ψυχικού.
Σε λάθος ανθρώπους. Αλλη μία φορά, πάντως, το υπουργείο Οικονομικών δεν απόφυγε και τα λάθη. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έστειλε την Καθαρή Δευτέρα ηλεκτρονικό ραβασάκι σε 660.000 φορολογουμένους, τους οποίους καλούσε να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Σε αυτούς όμως περιλαμβάνονταν και 60.000 φορολογούμενοι που δεν είχαν την παραμικρή ληξιπρόθεσμη οφειλή, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ έπαθαν... σοκ. Ύστερα από βροχή παραπόνων η ΓΓΠΣ αντελήφθη το λάθος και έστειλε απολογητικό e-mail στους κατά λάθος αποδέκτες του πρώτου ηλεκτρονικού μηνύματος ζητώντας τους να το αγνοήσουν.
Η ρύθμιση. Όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, πρέπει να γνωρίζουν ότι αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ ή στα τελωνεία έως τις 31-12-2011. Η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των οφειλών σε 24 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 100 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, προβλέπεται διαγραφή των προσαυξήσεων 100%.
Αν οι οφειλές ρυθμιστούν σε 2 - 12 δόσεις προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων 90%, ενώ σε περίπτωση 13-24 δόσεων διαγράφεται το 75%
Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα περισσότερων δόσεων (έως και 60) μόνο σε όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούν, λόγω προβλημάτων οικονομικών ή υγείας, να εξοφλήσουν νωρίτερα.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Μετά τις εκλογές η συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων
Για μετά τις εκλογές μεταφέρει το υπουργείο Οικονομικών όλες τις προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 8.500.000 φορολογουμένων.
Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μία ημέρα πριν φύγει ο Φεβρουάριος και ακόμη δεν έχει σταλεί ούτε ένα έντυπο της εφορίας, ενώ «κρατημένα» στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του υπουργείου Οικονομικών είναι τα εκκαθαριστικά 375.000 εκκαθαριστικά ΕΤΑΚ που θα μπορούσαν να αποφέρουν στα Δημόσια ταμεία περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι προφανές ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν επιθυμεί να στείλει τα «φουσκωμένα» ραβασάκια της εφορίας σε εκατομμύρια φορολογούμενους εν μέσω προεκλογικής περιόδου και επίσης σκοπεύει να μοιράσει μέσα στους επόμενους μήνες έως το τέλος του έτους τις επιβαρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Όπως έγραψε και «Το Βήμα της Κυριακής» τα εφετινά χτυπήματα της εφορίας θα είναι απανωτά και οι πολίτες θα καλούνται να πληρώσουν το ένα χαράτσι μετά το άλλο. Ηδη η αρχή γίνεται με τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις όπου η κυβέρνηση αποφάσισε η αναδρομική μείωση από την αρχή του έτους να γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις μετά το Μάιο του 2012.
Έξι είναι τα μέτρα που οδηγούν στα ύψη τη φορολογική επιβάρυνση για περίπου 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες και 3.500.000 νοικοκυριά. Η μείωση του αφορολογήτου από 12.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ, οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, η μείωση όλων των φοροαπαλλαγών, η κατάργηση του μέτρου των αποδείξεων στο σκέλος της έκπτωσης φόρου, η αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης, αλλά και η πληρωμή της έκτακτης εισφοράς μαζί με τους υπόλοιπους φόρους εισοδήματος αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την τσέπη 8.500.000 φορολογουμένων που θα διαπιστώσουν με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Μόνο από τη μείωση του αφορολογήτου οι φορολογούμενοι χωρίς παιδιά θα επιβαρυνθούν με 700 ευρώ, οι φορολογούμενοι με 1 παιδί με 770 ευρώ, με 2 παιδιά με 840 ευρώ επιπλέον φόρους σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ τα μεγάλα «θύματα» είναι όσοι έχουν από τρία παιδιά και πάνω, καθώς η πρόσθετη επιβάρυνση ανέρχεται σε περίπου 2.500 ευρώ.
Οι επιβαρύνσεις όμως δεν τελειώνουν εδώ, καθώς η έκτακτη εισφορά που θα πλήξει όλα τα εισοδήματα που ξεπερνούν σε ετήσια βάση τα 12.000 ευρώ θα περιληφθεί στο εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2012, ενώ στο ίδιο σημείωμα θα υπάρχουν οι έκτακτες εισφορές για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με κινητήρα άνω των 2.000 κυβικών, σκαφών αναψυχής και δεξαμενών κολύμβησης (πισίνες).
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 210-3332551/2
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, στο πλαίσιο της απλοποίησης των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, ομαδοποιούνται και καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ως εξής:

1. Μέχρι και τις 30/4/2012 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνιών, κοινοπραξιών κ.λ.π., καθώς και όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των Α.Ε, Ε.Π.Ε κ.λ.π. δεν μεταβάλλεται και θα υποβληθούν κανονικά στις 10/5/2012. Ειδικά για τις Α.Ε η ημερομηνία υποβολής κλιμακώνεται, ως γνωστόν, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.

3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 όλων των υπόλοιπων υπόχρεων φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κ.λ.π.), ορίζεται μέχρι και τις 15/6/2012.

4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων ορίζεται η 31/7/2012.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η εκτύπωση των εντύπων, οι οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ και η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μέσω του TAXISnet εξελίσσονται στους προβλεπόμενους χρόνους σε σχέση με τις οριζόμενες προθεσμίες και σημειώνεται ότι αντίστοιχα είχαν εξελιχθεί και τον προηγούμενο χρόνο.