Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Ο νέος νόμος για τις απολύσεις και τις αποζημιώσεις απόλυσης


Ο νέος νόμος για τις απολύσεις και τις αποζημιώσεις Share
Του Κοκολάκη Κ Γρηγόρη Οικονομολόγου- Λογιστή Α Τάξεως με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Ενημερωμένο και  με τον τελευταίο νόμο  3899  (12os/2010)                                                                                               
     Περίληψη                                                                                                
spread
Το τελευταίο διάστημα νομοθετήθηκαν τέσσερις θεμελιώδες αλλαγές που αναμφισβήτητα μειώνουν (και σε κάποιες περιπτώσεις εκμηδενίζουν ) το κόστος της απόλυσης . Oι κύριες αλλαγές είναι
 •  1) Αν ο εργαζόμενος εργάστηκε  έως ένα έτος , δεν δικαιούται αποζημίωση 
 • Άν η απόλυση γίνει με την τήρηση της απαιτούμενης προειδοποίησης από τον νόμο, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί έως και στο 50% της ισχύουσας.
 • 2). Άν η απόλυση γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, το ποσό της αποζημίωσης θα είναι μειωμένο και θα ακολουθεί τους όρους της νέας σύμβασης.
 • 3). Θεσπίστηκε (με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο) η δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων με δόσεις.
 • 4).Αναφέρουμε ότι η διάταξη για τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις του Ν. 3899 αφήνει ανοιχτή και τη δυνατότητα να συνομολογηθεί διαφορετικός τρόπος καταβολής στην αποζημίωση.

  Υπολογίστε μόνοι σας κάνοντας κλικ εδώ την αποζημίωση που
   δικαιούστε καθώς και το  ταμείο ανεργίας σας, με βάση το νέο νόμο για τις απολύσεις.
   
  Αναλυτικά
  Παρακάτω σας παρουσιάζω τον νέο πίνακα των αποζημιώσεων αντιπαραβάλλοντας τον με τον προηγούμενο έτσι ώστε όλοι - εργοδότες και εργαζόμενοι - να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των αλλαγών αυτών .
  Έτη με Προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη
  Μισθοί αποζημίωσης ΧΩΡΙΣ Προειδοποίηση
  Χρόνος προειδοποίησης με το ΝΕΟ καθεστώς
  Χρόνος προειδοποίησης με το ΠΑΛΙΟ καθεστώς
  Μισθοί αποζημίωσης με προειδοποίηση
  Από 1 μέρα
  - Έως ένα έτος
  0
  0
  1
  0   (Τίποτα) Θεωρείται Δοκιμαστική περίοδος
  1 Έτος
  2
  1
  2
  1
  2 Έτη
  2
  2
  2
  1
  3 Έτη
  2
  2
  2
  1
  4 Έτη
  3
  2
  3
  1,5
  5 Έτη
  3
  3
  3
  1,5
  6 Έτη
  4
  3
  4
  2
  7 Έτη
  4
  3
  4
  2
  8 Έτη
  5
  3
  5
  2,5
  9 Έτη
  5
  3
  5
  2,5
  10 Έτη
  6
  4
  6
  3
  11 Έτη
  7
  4
  7
  3,5
  12 Έτη
  8
  4
  8
  4
  13 Έτη
  9
  4
  9
  4,5
  14 Έτη
  10
  4
  10
  5
  15 Έτη
  11
  5
  11
  5,5
  16 Έτη
  12
  5
  12
  6
  17 Έτη
  13
  5
  13
  6,5
  18 Έτη
  14
  5
  14
  7
  19 Έτη
  15
  5
  15
  7,5
  20 Έτη
  16
  6
  16
  8
  21 Έτη
  17
  6
  17
  8,5
  22 Έτη
  18
  6
  18
  9
  24 Έτη
  20
  6
  20
  10
  26 Έτη
  22
  6
  22
  11
  27 Έτη
  23
  6
  23
  11,5
  28 + Έτη
  24
  6
  24
  12
  Εκτός όμως από την ρύθμιση του τόσο του ποσού όσο και του χρόνου των αποζημιώσεων απόλυσης ο νόμος ορίζει και επτά σημαντικά ζητήματα που πρέπει υποχρεωτικά να επισημανθούν
   Κωδικοποιώντας αυτά που ο νόμος ορίζει πρέπει να θυμάστε .
  1) Ο παραπάνω πίνακας αφορά μόνο τους εργαζόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί και όχι τους ημερομίσθιους για τους οποίους το καθεστώς είναι διαφορετικό (παραθέτω πίνακα)
  2) Η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να καταβληθεί και σε διμηνιαίες δόσεις η Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης ενώ μέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό . Για την υπόλοιπη αποζημίωση , ο εργαζόμενος υποχρεούται από τον νόμο να συναινέσει σε ευκολίες πληρωμής , καθώς θα εισπράττει τα οφειλόμενα σε διμηνιαίες δόσεις , καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μισθούς ) .
  3) Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη .
  4) . Έχουμε την αύξηση των ορίων απόλυσης όπου δίνει την δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως να απολύουν με ρυθμούς πολλές φορές διπλάσιους από αυτούς που ως τώρα μπορούσαν να το κάνουν .
  5). α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α' ως εξής:
   «Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»
   6) β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν 3863/2010 αναριθμείται ως Β' και η περίπτωση α' αυτής αντικαθίστανται ως εξής:
   «Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:
   7)  Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση
  Συμπέρασμα

  Τα νέα αυτά μέτρα επηρεάζουν βλαπτικά όλους τους εργαζόμενους επιρεάζοντας τόσο τον χρόνο προειδοποίησης όσο και το ποσό της αποζημίωσης 
  Για να δείτε όλες τις νέες  αλλαγές  στις εργασιακές συμβάσεις  πατήστε εδώ
   
  Για την διευκόλυνση σας, σας υπενθυμίζω τον πίνακα απόζημιώσεων για τους εργατοτεχνίτες

  Πίνακας αποζημιώσεων Ημερομίσθιων Εργατοτεχνικών λόγω απολύσεων  ( Β.Δ. 16/18.7.20, ΕΓΣΣΕ )
   Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη                                      Αποζημίωση        
  Από 2 μήνες - 1 έτος...............................................................     5 ημερομίσθια
  Από 1 έτος συμπληρωμένο - 2 έτη.........................................        7 ημερομίσθια
  Από 2 έτη συμπληρωμένα - 5 έτη...........................................      15 ημερομίσθια
  Από 5 έτη συμπληρωμένα - 10 έτη.........................................      30 ημερομίσθια
  Από 10 έτη συμπληρωμένα - 15 έτη.......................................      60 ημερομίσθια
  Από 15 έτη συμπληρωμένα - 20 έτη.......................................    100 ημερομίσθια
  Από 20 έτη συμπληρωμένα - 25 έτη.......................................    120 ημερομίσθια
  Από 25 έτη συμπληρωμένα - 30 έτη.......................................    145 ημερομίσθια
  Από 30 έτη συμπληρωμένα και πάνω....................................      165 ημερομίσθια
  Για να δείτε όλες τις νέες  αλλαγές  στις εργασιακές συμβάσεις  πατήστε εδώ
  Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τους τελευταίους εργασιακούς νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί,
  οι επιχειρήσεις έχουν εξασφαλίσει τις εξής δυνατότητες:

   1) Χαμηλότερο κατά 50% κόστος για τις απολύσεις και αύξηση του ποσοστού των προς απόλυση εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση.
   2) Να υπογράφουν ατομικές συμβάσεις για την παροχή εκ περιτροπής εργασίας για διάστημα 6 μηνών.
   3) Να θέτουν σε διαθεσιμότητα το προσωπικό (έως 3 μήνες ετησίως).
   4) Να μετατρέπουν θέση πλήρους απασχόλησης σε θέση μερικής απασχόλησης με (ή και χωρίς) τη συμφωνία του εργαζόμενου.
  5) Να εφαρμόζουν ελαστικά ωράρια εργασίας με λιγότερες ώρες ή ημέρες απασχόλησης για την περίοδο πτώσης της ζήτησης και
      με την υποχρέωση να απασχολήσουν περισσότερες ώρες το προσωπικό όταν αυξηθεί ο τζίρος μέσα στον χρόνο.
   6) Να προσλαμβάνουν νέους καταβάλλοντας χαμηλότερες αμοιβές (είτε με συμβάσεις μαθητείας με αμοιβή
       στο 80% του κατώτατου μισθού, περί τα 590 ευρώ, είτε νεοεισερχόμενων με το 70% - 85% του
       κατώτατου μισθού, 518 - 629 ευρώ μικτά, ανάλογα με την ηλικία).
   Δείτε χρησιμα αρχεία για Εργατικά & Ασφαλιστικά θέματα στο http://www.tax-profit.gr/αρχεία-downloads/section/2-erga.html
  Διαβάστε την νέα Γενική Συλογική Σύμβαση Εργασίας στο
  http://www.tax-profit.gr/επενδυτικά-προγράμματα/57-ΔΗΜΟΦΙΛΗ/154-h-νέα-Εθνική-Γενική-Συλλογική-Σύμβαση-Εργασίας-των-ετών-20102c-2011-και-2012.html

  Το παρακάτω κείμενο αποτελεί αντιγραφή του νόμου Υπ' Αριθ. 3899 και ερμηνεύει τις αλλαγές
  Περίληψη
  1) Για τις ειδικές Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας   2) Για την  Μεσολάβηση – Διαιτησία  3) Περιγράφει την Διαδικασία επίλυσης ων  συλλογικών διαφορών  4) Καθώς και τις αλλαγές στο (Ο.ΜΕ. Δ.) Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας  .5) Τέλος ρυθμίζει τα θέματα τις μερικής απασχόλησης , της εκ περιτροπής εργασίας, της προσωρινής απασχόλησης και τις δοκιμαστικής περιόδου εργασίας ενώ απλοποιεί τις διαδικασίες εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.
  Αν επιχειρούσαμε να σχολιάσουμε τις αλλαγές αυτές είναι ξεκάθαρο ότι είναι βλαπτικές για τους εργαζόμενους  και  για πολλούς ( μεταξύ αυτών και για μένα) κοινωνικά άδικες .
  Αναλυτικά
  Επιχειρησιακές συμβάσεις
  Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 προστίθεται η παράγραφος 5Α ως εξής:
   «5Α. 1α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, ονομάζεται «ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας». Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς περιορισμούς. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 για τη συρροή και τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν ισχύουν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας της παρούσας παραγράφου. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς, με στόχο τη δημιουργία ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
   β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρμογής της, περιλαμβανομένης της διάρκειάς τους.
   2. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β' του παρόντος νόμου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους, με το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει με το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή με την αντίστοιχη ομοσπονδία.
   3. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 1 τα μέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο και γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της κατάρτισής της, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συμφωνείται και η τυχόν παράτασή της.
   4. Η συλλογική σύμβαση εργασίας αυτής της παραγράφου αρχίζει από την υπογραφή της και είναι έγκυρη, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
   5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
   6. Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των συμφωνημένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών, για την οποία εφαρμόζονται ο α.ν. 690/1945, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995.»
  Τα άρθρα 14, 15,16 και 17 του ν 1876/1990 αντικαθίστανται ως εξής:
  «Άρθρο 14 Μεσολάβηση – Διαιτησία
  1. Αν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτύχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης ή να προσφύγουν στη διαιτησία.
  2. Οι όροι της προσφυγής στη μεσολάβηση και διαιτησία και η όλη διαδικασία καθορίζονται με τη συνομολόγηση σχετικών ρητρών στις συλλογικές συμβάσεις ή σε περίπτωση που δεν συνομολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες, με κοινή συμφωνία των μερών που διαπραγματεύονται. Αν λείπουν παρόμοιες συμφωνίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.
  3. Οι υπηρεσίες μεσολάβησης και διαιτησίας γενικώς και αυτές που παρέχονται από τους μεσολαβητές και διαιτητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) βασίζονται στις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.»
  «Άρθρο 15 Μεσολάβηση
  Τον ορισμό μεσολαβητή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  Η διαδικασία της μεσολάβησης αρχίζει με την κατάθεση σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά. Η αίτηση, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Στην αίτηση αναφέρονται η πρόσκληση που απευθύνει το ένα μέρος προς το άλλο, τα στοιχεία των μερών και των οριζόμενων εκπροσώπων τους, οι προτάσεις ή τα αιτήματα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.
  Ο μεσολαβητής επιλέγεται από τα μέρη από τον ειδικό κατάλογο μεσολαβητών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των μερών ο μεσολαβητής ορίζεται με κλήρωση. Για το σκοπό αυτόν, ύστερα από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένο τόπο και ώρα για την επιλογή μεσολαβητή και σε περίπτωση διαφωνίας για την ανάδειξή του με κλήρωση.
  Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζομένου από αυτόν εκπροσώπου του και κάθε μέρος έχει το δικαίωμα για μια φορά να εκφράσει την άρνησή του για το κληρωθέν πρόσωπο. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο αναπληρωματικός του μεσολαβητή. Μετά τον ορισμό του μεσολαβητή συντάσσεται πρακτικό ανάληψης της μεσολάβησης. Ο μεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το αργότερο από τον ορισμό του.
  Ο μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ' ιδίαν ακρόαση των μερών, σε εξέταση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, σε εξετάσεις προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τους όρους εργασίας, συνεπικουρούμενος από έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες της επιλογής του.
  Η εργοδοτική πλευρά και κάθε αρμόδια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να δώσουν στον μεσολαβητή κάθε πληροφορία και να υποβοηθήσουν το έργο του. Ειδικότερα για την εργοδοτική πλευρά ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. ν 1876/1990
  α) Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του μεσολαβητή, ο μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει σε αυτά δική του πρόταση.
  β) Αν τα μέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Η πρόταση του μεσολαβητή είναι δυνατόν να δημοσιεύεται από αυτόν στον ημερήσιο ή /και στον περιοδικό τύπο.
  γ) Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή o μεσολαβητής καλεί τα μέρη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.»

  «Άρθρο 16 Διαιτησία
  1. Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών.
  2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς στις εξής περιπτώσεις:
  α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, ή
  β) από οποιοδήποτε μέρος μετά τη υποβολή της πρότασης μεσολάβησης, εφόσον και τα δύο μέρη προσήλθαν και συμμετείχαν στη διαδικασία μεσολάβησης.
  3. Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή/και βασικού μισθού. Για τα λοιπά θέματα μπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.
  4. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή και στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ένα εκ των μερών η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, οι αναπληρωτές τους, καθώς και ο ορισμός ενός εκ των διαιτητών ως Προέδρου της τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, επιλέγονται με κοινή συμφωνία των μερών από ειδικό κατάλογο διαιτητών και σε περίπτωση ασυμφωνίας με κλήρωση. Για το σκοπό αυτόν, ύστερα από σαράντα οκτώ (48) ώρες από την προσφυγή στη διαιτησία, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένο τόπο και ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και τον Πρόεδρό της.
  Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζομένου από αυτόν εκπροσώπου του και κάθε μέρος έχει το δικαίωμα για μια φορά να εκφράσει την άρνησή του για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και οι διαιτητές της τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το αργότερο από τον ορισμό τους. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.
  5. Ο διαιτητής μελετά όλα τα στοιχεία και πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης, την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον μεσολαβητή. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή Διαιτησίας.
  6. Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση.
  7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του Διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν δεν προηγήθηκε.
  8. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα προσφυγής.
  9. Οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχείο 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 του ίδιου Κώδικα. Η σχετική αγωγή εγείρεται από τα συμμετέχοντα στη συλλογική διαφορά μέρη ή δε εκδοθησομένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσμευόμενα από τη διαιτητική απόφαση μέρη.

  Άρθρο 14 Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών


  Η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα από πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιμος. Η έφεση ασκείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της απόφασης και η δικάσιμος της έφεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της, η επίδοση της οποίας γίνεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συζήτηση.»
  «Άρθρο 17
  Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
  1. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ. Δ.) είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν 1897/1900  καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν το δημόσιο τομέα.
  2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.Δ. είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας προς τις εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις και μεμονωμένους εργοδότες. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ιδίως: α) οργανώνει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της μεσολάβησης και της διαιτησίας, β) διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονομίας της εργασίας γ) εκπονεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες για θέματα συναφή με τους σκοπούς του και δ) συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του, η οποία υποβάλλεται προς τα Διοικητικά Συμβούλια των: α) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), β) Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γ) Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ,) δ) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και καθώς επίσης προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  3. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από:
  α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ και έναν της ΕΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους,
  β) τρεις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και
  γ) τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται με ομόφωνη απόφαση των μελών των περιπτώσεων α' και β', η οποία απόφαση λαμβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρα σε θέματα εργασιακών σχέσεων ή οικονομίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.
  4. Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας συμμετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου με εμπειρία στα εργασιακά θέματα.
  5. Για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3, η υπόδειξη από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. α) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Ο επαναδιορισμός των τακτικών μελών είναι δυνατός για μία ακόμη συνεχόμενη τριετία.
  β) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη συγκρότηση και είναι δυνατή η συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους ως τακτικού. Εάν ελλείπει τακτικό μέλος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλεί με τη διαδικασία της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, τον φορέα από τον όποιο προέρχεται το ελλείπον μέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος μέλους.
  8. α) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή ειδικά σώματα.
  Ο ανώτατος αριθμός θέσεων μεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα είναι τριάντα οκτώ (38) εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι διαιτητές. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες μπορεί να αυξομειώνεται ο αριθμός κάθε σώματος, χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των τριάντα οκτώ (38) θέσεων.
  β) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές ασκούν δημόσιο λειτούργημα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία οφείλουν να εκτελούν με αντικειμενικότητα και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σώματος Μεσολαβητών Διαιτητών, που εκδίδεται με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  9. α) Οι υποψήφιοι μεσολαβητές πρέπει:
  i) να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους,
  ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,
  iii) να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.
  β) Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει:
  i) να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους,
  ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,
  iii) να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.
  γ) Συνεκτιμώνται πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών σχέσεων.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να καθορίσει επιπλέον προσόντα από όσα αναφέρονται.
  10. Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, η οποία είναι ανανεώσιμη με δυνατότητα μεταβολής της ιδιότητας του μεσολαβητή ή του διαιτητή κατά την προηγούμενη θητεία τους. Προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία τους επανακρίνονται σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικός κανονισμός με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  11. α) Ο διορισμός γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων των μεσολαβητών και των θέσεων των διαιτητών. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα, τίτλους σπουδών, σχετικές δημοσιεύσεις και δήλωση σε ποιο από το δύο σώματα προτιμούν να ενταχθούν, καθώς και ό,τι άλλο καθορίζεται με την προκήρυξη.
  β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη των φακέλων των υποψηφίων και ενδεχόμενη προφορική συνέντευξη επιλέγει τους ικανότερους με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  12. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. που εκφράζεται με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που αφορά τα θέματα των παραγράφων 3 έως 11 του άρθρου αυτού, περιλαμβανομένου του αριθμού των θέσεων μεσολαβητών διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού του Ο.ΜΕ.Δ.»

  . Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3846/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
   «9. Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.»

  2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν.1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3846/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
   «11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο μερικώς απασχολούμενος εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.»

  3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν3846/2010. αντικαθίσταται ως εξής:
   «Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 και του ν.1767/1988.»

  4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 2956/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
   «6. Η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται από την παρούσα παράγραφο, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.»

  5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α' ως εξής:
   «Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»
   β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν 3863/2010 αναριθμείται ως Β' και η περίπτωση α' αυτής αντικαθίστανται ως εξής:
   «Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:
   α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.»
  6.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατή η αλλαγή της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιήσεων, αναγγελιών και λοιπών στοιχείων που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΟΑΕΔ, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και αφορούν στους μισθωτούς τους και συγκεκριμένα στην πρόσληψη, αποχώρηση, τους όρους εργασίας, την απασχόληση και άλλες σχετικές πληροφορίες.
   β. Με όμοιες υπουργικές αποφάσεις μπορεί να ρυθμίζονται μεταξύ άλλων η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων, που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένης της τροποποίησης των προθεσμιών υποβολής, της χρήσης κοινής βάσης δεδομένων των προαναφερόμενων αρμόδιων δημόσιων φορέων καθώς και κάθε άλλη τροποποίηση και απλούστευση διαδικαστικής ενέργειας, που προβλέπεται για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και που συμβάλλει στη μείωση διοικητικού βάρους.


  Πηγή   
  www.tax-profit.gr
  Απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να μην πληρώνουν εισφορές στα ταμεία
  «Κόλπα» για να μειώσουν το μισθολογικό κόστος αναζητούν οι εργοδότες, που προτείνουν ακόμα και την … εικονική μετανάστευση των εργαζομένων. Με βάση καταγγελίες στη Λάρισα μεγάλη επισιτιστική μονάδα πρότεινε διερευνητικά στους εργαζόμενους να αποδεχθούν πλασματική μεταδημότευση στη Βουλγαρία.
  Στη συνέχεια σε συνεργασία με γραφείο ενοικίασης προσωπικού της Βουλγαρίας θα έφερνε – εικονικά πάντα- το προσωπικό να εργαστεί στη χώρα μας. Ωστόσο οι εργαζόμενοι – που στην πραγματικότητα θα έμεναν στη Λάρισα- θα ασφαλίζονταν στο αντίστοιχο ΙΚΑ της Βουλγαρίας.
  Πρόκειται για μία χαρακτηριστική περίπτωση για το νέο τοπίο που τείνει να διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά εργασίας. Μάλιστα όπως επισήμανε χθες η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον τουρισμό και στον επισιτισμό παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις μισθών, αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας και κύμα απολύσεων.
  Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την πλευρά της Ομοσπονδίας σε χθεσινή συνέντευξη τύπου :
  - Στην Αθήνα πολλαπλασιάζονται οι απολύσεις και καταγράφεται καθυστέρηση στην καταβολή μισθών (21 ξενοδοχειακές μονάδες έβαλαν λουκέτο).
  - Στη Ρόδο υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τις πληρωμές. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται το 95% των επιχειρήσεων οφείλουν αποδοχές
  - Στην Κρήτη υπάρχει ταχύτατη μετατροπή του εργασιακού καθεστώτος μετά και την καταγγελία των συλλογικών συμβάσεων
  - Στην Κέρκυρα παρατηρείται κύμα απολύσεων και ανασφάλιστης εργασίας και
  - Στην Χαλκιδική υπάρχει έξαρση της μαύρης και εκ περιτροπής εργασίας
  Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας η ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο σε πολλές περιοχές φτάνει ακόμα και το 60%. Την ίδια στιγμή παρατηρείται πλασματική μετατροπή των όρων των ατομικών συμβάσεων, με αποτέλεσμα να δηλώνεται απασχόληση ορισμένου χρόνου αλλά στην πραγματικότητα το προσωπικό να απασχολείται 10 και 12 ώρες την ημέρα.
  Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στον τουρισμό και στον επισιτισμό Π. Προύτζος «για ποιες κλαδικές συμβάσεις μιλάμε και ποιος να τις εφαρμόσει, όταν ήδη η αγορά έχει επιβάλλει δραματικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στους μισθούς». Αύριο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισιτισμό προχωρούν σε 24ωρη απεργία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης το επόμενο διάστημα.
  ΠΗΓΗ: Ημερησία
  Ποιοι έριξαν έξω το μνημόνιο - Η τρόικα καρφώνει τέσσερις υπουργούς
  Στον «ποταμό» των πρόωρων συνταξιοδότησεων που οδηγήθηκαν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι (ενόψει των οριζοντίων περικοπών σε μισθούς, επιδόματα, συντάξεις και εφάπαξ) και στις περίπου 70.000 προσλήψεις που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια για να καλυφθούν κενά και «πολιτικές υποχρεώσεις» χάθηκε κάθε πιθανότητα επιτυχίας του μνημονίου.
  Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η μόνιμη αντιπροσωπεία της τρόικας στην Αθήνα με έκθεσή της για την εξέλιξη του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι σε τέσσερις τομείς - ΟΤΑ, Υγεία, Αστυνομία και υπουργείο Πολιτισμού - το προσωπικό αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η τρόικα εν όψει των σκληρών διαπραγματεύσεων που έρχονται με τη νέα κυβέρνηση «καρφώνει» τους παλαιούς συνομιλητές της υποστηρίζοντας ότι «ενώ νομοθετούσαν κανόνες για μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων έκαναν προσλήψεις από το παράθυρο κι ενώ ψήφιζαν τον "Καλλικράτη" για να γίνουν συνενώσεις των δήμων και να εξοικονομηθεί 1,5 δισ. ευρώ έκαναν πάνω από 12.000 προσλήψεις στους ΟΤΑ».
  Σύμφωνα με την έκθεση που έχει στα χέρια του ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Ζανιάς στη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και η οποία αποτέλεσε και τη βάση των συζητήσεων ανάμεσα στα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση για να καταλήξουν στην προγραμματική συμφωνία, προκύπτει ότι το 2010 κι ενώ συνταξιοδοτήθηκαν 53.336 εργαζόμενοι ο συνολικός αριθμός του μόνιμου προσωπικού του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (της γενικής κυβέρνησης) έμεινε σχεδόν σταθερός στις 692.301 άτομα. Το σύνολο σχεδόν των κενών θέσεων καλύφθηκε με νέες προσλήψεις.
  Και το 2011, όταν πλέον η τρόικα επέβαλε την αυστηρή εφαρμογή του κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις», ενώ απομακρύνθηκαν από το Δημόσιο 40.025 εργαζόμενοι ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε κατά 24.266 άτομα, καθώς οι υπόλοιπες θέσεις καλύφθηκαν με διορισμούς.
  Το μεγάλο πάρτι των προσλήψεων έγινε στους ΟΤΑ όπου μόνο το 2011 προσλήφθηκαν 12.000 άτομα. Στην έκθεση εκφράζεται έκπληξη για το «εντυπωσιακό» όπως χαρακτηρίζεται αποτέλεσμα της «καθαρής αύξησης» των υπαλλήλων στους ΟΤΑ κατά 5% ή κατά 4.500 άτομα, δηλαδή του αριθμού μετά και τις συνταξιοδοτήσεις, παρά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» που είχε σχεδιαστεί για εξοικονόμηση 1,5 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας, που θα προερχόταν και από τη μείωση του μισθολογικού κόστους.
  Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης έχουν ως εξής:
  * Παραβιάστηκε ο κανόνας «1 προς 5». Αντί για 8.000 προσλήψεις που προέβλεπε ο κανόνας του «1 προς 5» για το 2011 τελικώς έγιναν 16.711.
  * Χαραμάδες και παράθυρα. Στην έκθεση σημειώνεται ότι «υπάρχουν αδιευκρίνιστες ροές και προσλήψεις».
  * Παραλλήλως εντοπίζονται χάσματα στα στοιχεία για τις μετατάξεις. Ορισμένοι υπάλληλοι που μετατέθηκαν… «χάθηκαν», τουλάχιστον από τα «μάτια» του αρμόδιου υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
  Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν το σύνολο των αμειβομένων από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τους ένστολους να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο αντί να μειώνεται και να υπερβαίνει σταθερά το 1.130.000 άτομα.
  Χαρακτηριστικό είναι ότι ο αριθμός των συνταξιούχων του Δημοσίου ανήλθε στις 15 Μαΐου 2012 στις 431.000 άτομα από 403.033 άτομα που ήταν στο τέλος του 2010 και 389.735 που ήταν το φθινόπωρο του 2009 πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου.
  Οι... μεταρρυθμιστές και το ναυάγιο
  Είναι προφανές ότι η μεταρρύθμιση του κ. Γιάννη Ραγκούση απέτυχε παταγωδώς, όσο προφανείς είναι και οι ευθύνες για την αδυναμία ελέγχου της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ.
  Ο δεύτερος μεγάλος τομέας όπου ναυάγησε η προσπάθεια μείωσης προσωπικού είναι ο χώρος της Υγείας όπου ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος εκτός από τις περίπου 300 προσλήψεις που έκανε στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου για να καλύψει τα δύο τρίτα των θέσεων που έμειναν κενές λόγω συνταξιοδότησης, ενέκρινε περίπου 6.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ που πλέον απασχολεί (νοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό) συνολικά 88.907 άτομα και παρά ταύτα το επίπεδο παροχών υγείας φθίνει.
  Επίσης αύξηση του αριθμού των εργαζομένων υπήρξε επί των ημερών του κ. Παύλου Γερουλάνου στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού όπου εκτός από τις μετατάξεις εργαζομένων από τον ΟΣΕ έγιναν πάνω από 1.000 προσλήψεις.
  Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο πρώην υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδηςκάλυψε με το παραπάνω όλα τα κενά που δημιουργήθηκαν λόγω πρόωρων συνταξιοδοτήσεων (2.257 μόνο το 2010). Μάλιστα η τρόικα «ψάχνει» για 500 «απροσδιόριστες προσλήψεις»!
  ΠΗΓΗ: Το Βήμα
  Συνεχίζεται το ¨ψαλίδι¨ στους μισθούς
  Ραγδαία είναι η εξάπλωση των ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων στην ελληνική αγορά εργασίας και είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε 15 μέρες 37.000 εργαζόμενοι είδαν τους μισθούς τους να μειώνονται. Για το θέμα των μισθών και των συλλογικών συμβάσεων έγινε το Σάββατο μία πρώτη σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.
  Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι πως το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου έχουν υπογραφεί 20.571 ατομικές συμβάσεις, που προβλέπουν μειώσεις μισθών. Παράλληλα 16.830 εργαζόμενοι είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται με επιχειρησιακές συμβάσεις.
  Σημειώνεται πως με βάση στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) το διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαΐου:
  -Είχαν υπογραφεί 64.201 ατομικές συμβάσεις με μειώσεις αποδοχών 22.9% Οι περικοπές στις αποδοχές με τις ατομικές συμβάσεις ξεκινούν από το 17% και φτάνουν το 30%.
  -Είχαν υπογραφεί 13.829 επιχειρησιακές συμβάσεις με περικοπές μισθών 21.35% κατά μέσο όρο. Μάλιστα στα νησιά οι μειώσεις κυμαίνονται από 35% έως και 40%
  Στο μεταξύ μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους μετατράπηκαν 28.796 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΠΕ παρατηρείται αύξηση κατά 43.6% σε σχέση με πέρσι.
  Συγκεκριμένα καταγράφεται αύξηση 47.24% στον αριθμό των συμβάσεων που «μετατράπηκαν» από πλήρη σε μερική απασχόληση. Το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται στο 6.67% για την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζόμενους και εκτοξεύεται στο 169.36% για την εκ περιτροπής εργασία με μονομερή απόφαση του εργοδότη.
  Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το θέμα των συλλογικών συμβάσεων είναι ψηλά στην ατζέντα και αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις με την τρόικα. Στο τραπέζι θα τεθούν μια σειρά «καυτών» θεμάτων, με κυρίαρχο αυτό της μετενέργειας (που πλέον έχει περιοριστεί στους τρεις μήνες).
  Με βάση το μνημόνιο μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να συζητηθεί και το θέμα της αλλαγής του τρόπου διαπραγμάτευσης του κατώτερου μισθού (που αφορά περίπου 350.000 άτομα). Σημειώνεται πως το Φεβρουάριο ο κατώτερος μισθός μειώθηκε κατά 22% και μάλιστα η περικοπή φτάνει το 32% για τους νέους έως 25 ετών.
  ΠΗΓΗ: Ημερησία
  Σήμα για μείωση φόρων υπό το βλέμμα της τρόικας
  Το στοίχημα της ανάπτυξης και επανεκκίνησης της οικονομίας θα επιχειρήσει να πετύχει η κυβέρνηση συνεργασίας με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας του κυβερνητικού έργου.
  Ενα δύσκολο εγχείρημα, η επιτυχία του οποίου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον η νέα κυβέρνηση θα καταφέρει να συνδυάσει το πακέτο φορολογικών μέτρων που έχει ήδη προετοιμαστεί εδώ και πολλούς μήνες στο πλαίσιο της συμφωνίας με την τρόικα για το νέο Μνημόνιο, με το κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας των τριών κομμάτων για την υιοθέτηση ρυθμίσεων, οι οποίες θα περιορίσουν τα φορολογικά βάρη και την εφαρμογή εργαλείων που θεωρούνται απαραίτητα για να ξεκολλήσει η οικονομία από το τέλμα της ύφεσης. Το οικονομικό επιτελείο κατά τις πρώτες συναντήσεις του με την τρόικα, θα επιχειρήσει να προωθήσει ένα νέο μείγμα φορολογικής πολιτικής που θα δίνει «φορο-ανάσες» στην αγορά και τα νοικοκυριά με μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, ενοποίηση φόρων στην ακίνητη περιουσία και θα αφήνει «ανοιχτό παράθυρο» για αύξηση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος και μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα.
  Στάση πληρωμών από οφειλέτες
  Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρων που έγιναν την τελευταία διετία του Μνημονίου όχι μόνο δεν έφεραν τα αναμενόμενα έσοδα στα κρατικά ταμεία, αλλά έπληξαν τα νοικοκυριά τα οποία έχουν εδώ και πολύ καιρό ξεπεράσει τα όρια αντοχής. Οι φορολογούμενοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους και κηρύσσουν «στάση πληρωμής» προς την εφορία. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2.000.000 θα είναι, σύντομα, οι Έλληνες φορολογούμενοι που δεν θα μπορούν να εξοφλούν τις οφειλές τους προς την εφορία και θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ενοικίων και περιουσιακών στοιχείων. Ήδη οι οφειλέτες του Δημοσίου υπερβαίνουν το 1.000.000 και οι ανείσπρακτες οφειλές έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα άνω των 45 δισ. ευρώ.
  Από τα τέλη του 2009 έως σήμερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά περίπου 13 δισ. ευρώ, δηλαδή όσα περίπου είναι και τα νέα μέτρα για τη διετία 2013-2014 που προβλέπει το δεύτερο μνημόνιο. Αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών εξηγούν ότι η αλματώδης αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο, είναι η απτή απόδειξη αυτού που ακούγεται πλέον κατά κόρον: ότι όσο αυξάνονται οι φόροι τόσο μειώνονται τα φορολογικά έσοδα και διογκώνεται η φοροδιαφυγή.
  Το τελικό λόγο θα έχει η τρόικα
  «Με γενική επιδίωξη όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων και όχι άλλοι φόροι» όπως σημειώνεται στο κείμενο προγραμματικής συμφωνίας της κυβέρνησης Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜ.ΑΡ., το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου φορολογικού συστήματος το οποίο υπόσχεται να είναι σταθερό για τα επόμενα 10 χρόνια, θα διαπραγματευτεί με την τρόικα τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
  1. Άμεση μείωση του ΦΠΑ που επιβάλλεται στον κλάδο της εστίασης, από το 23% στο 13%. Μια τέτοια ρύθμιση θα έχει ως συνέπεια να μειωθούν άμεσα, οι τιμές σε όλα τα σερβιριζόμενα είδη (έτοιμα φαγητά, αναψυκτικά, χυμοί κ.λπ.) που καταναλώνονται σε χώρους μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.) και θα βοηθήσει τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, τον τουρισμό. Τα επόμενα βήματα θα είναι η σταδιακή μείωση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 19%, του μεσαίου από το 13% στο 9% και του χαμηλού από το 6,5% στο 5% (για το συνολικό τουριστικό πακέτο). Επίσης τα τρία κόμματα έχουν συμφωνήσει στη μείωση του ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές. Οι μειώσεις αυτές, όταν ολοκληρωθούν, θα έχουν συνέπεια την αποκλιμάκωση των τιμών σε χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες και την αύξηση των εσόδων, αφού στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι η μείωση του ΦΠΑ θα λειτουργήσει θετικά στη ψυχολογία των καταναλωτών και θα ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα.
  2. Σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις εταιρείες και τις λοιπές επιχειρήσεις, στο 15% από 20% που είναι σήμερα.
  3. Σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς. Στο πλαίσιο αυτό το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει την αύξηση του αφορολογήτου ορίου από τις 5.000 ευρώ που είναι σήμερα στις 8.000 ευρώ για την επόμενη χρονιά και στις 10.000 ευρώ για τη μεθεπόμενη χρονιά, αμέσως μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση των εσόδων.
  4. Σταδιακή μείωση του ανώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα από το 45% που είναι σήμερα (για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ) στο 32%.
  5. Αντικατάσταση του ειδικού τέλους στα ακίνητα (του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών), το οποίο επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, από ένα νέο προοδευτικό φόρο. Το σχέδιο που έχουν ήδη επεξεργαστεί στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου 2013, του ειδικού τέλους ακινήτων που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και του φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Στη θέση τους θα καθιερωθεί ένας ενιαίος φόρος, ο οποίος θα επιβαρύνει και τα αγροτεμάχια, όχι όμως τις εκτάσεις που ανήκουν στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
  6. Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορολογουμένων για φέτος, ώστε να μην ξεπεράσουν το 25% του εισοδήματός τους. Αυτό σημαίνει ότι το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων του έτους 2009, η έκτακτη εισφορά στην ακίνητη περιουσία του έτους 2009, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2010 και του 2011, καθώς και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικονομικού έτους 2012 (ο οποίος είναι αυξημένος λόγω των περικοπών στα αφορολόγητα και τις εκπτώσεις φόρων) θα επιδιωχθεί να ρυθμιστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι συνολικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν φέτος από τους φόρους αυτούς να μην ξεπερνούν το 25% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος. Τα πέραν του ορίου αυτού ποσά επιβαρύνσεων θα επιδιωχθεί να μεταφερθούν στα επόμενα δύο χρόνια.
  7. Σταδιακή ανάκληση της εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 1%-4% επί του συνόλου του δηλωθέντος εισοδήματος, μέτρο που είχε εξαγγείλει προεκλογικά ο κ. Βενιζέλος.
  8. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών, κατά 5 μονάδες, δηλαδή περίπου κατά 10% του συνολικού ύψους.
  9. Κατάρτιση περιουσιολογίου και εφαρμογή καθολικού ηλεκτρονικού «πόθεν έσχες». Οι φορολογούμενοι σε πρώτη φάση θα υποχρεωθούν να δηλώσουν κάθε μορφής περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε επόμενο στάδιο θα εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα προσδιορισμού των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που θα βασίζεται στην υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών δηλώσεων «πόθεν έσχες» και στον έλεγχο της προέλευσης όλων των κεφαλαίων που διακινούν οι φορολογούμενοι, είτε αυτά δαπανώνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε διατίθενται για καταναλωτικές ανάγκες είτε αποταμιεύονται.
  10. Οριστική κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάστασή του από απλούς κανόνες απεικόνισης συναλλαγών. Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής που έχει επεξεργαστεί τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται ένα νέο πόιντ σύστεμ για τις φορολογικές παραβάσεις με σημαντικότερα στοιχεία την μη απόρριψη των βιβλίων, τα ελαστικότερα πρόστιμα για τυπικές παραβάσεις, ενώ για πρώτη φορά θεσπίζονται και «κίνητρα συμμόρφωσης».
  Οι αλλαγές στους φόρους
  Τo φορολογικό πακέτο που θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί το οικονομικό επιτελείο με την τρόικα
  Νέο σταθερό φορολογικό σύστημα για τα επόμενα 10 χρόνια.
  Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%.
  Αύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από 5.000 ευρώ στις 8.000 ευρώ το 2013.
  Ενιαίος φόρος στα ακίνητα με κατάργηση του ειδικού τέλους ακινήτων που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
  Θέσπιση Περιουσιολογίου και καθολικό «πόθεν έσχες».
  Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
  Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορολογουμένων για φέτος ώστε να μην ξεπεράσουν το 25% (τα υπόλοιπα σε δύο ετήσιες δόσεις).
  Σταδιακή μείωση του υψηλού ΦΠΑ 23% στο 19%, του μεσαίου 13% στο 9% και του χαμηλού από το 6,5% στο 5%.
  Μείωση συντελεστή φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις.
  Σταδιακή μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων από 45% στο 32%.
  Επανεξέταση φοροαπαλλαγών και προτιμησιακών καθεστώτων.
  Κατάργηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάστασή του από απλούς κανόνες απεικόνισης συναλλαγών.
  ΠΗΓΗ: Ημερησία
  "Καμπανάκι" για τα επιδόματα ανεργίας
  Κρίσιμη είναι η κατάσταση και στο «μέτωπο» της ανεργίας, καθώς ο ΟΑΕΔ χρειάζεται περίπου 400 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους. Συγκεκριμένα αναζητούνται 260 εκατομμύρια για να καταβληθούν τα επιδόματα και άλλα 150 εκατομμύρια απαιτούνται για να εφαρμοστούν τα επιδοτούμενα προγράμματα επιδότησης.
  Επομένως για να υλοποιηθούν τα σχέδια για επέκταση του επιδόματος ανεργίας από ένα στα δύο χρόνια θα πρέπει να βρεθούν οι απαιτούμενοι κοινοτικοί πόροι.
  Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι πως το διάστημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου οι δαπάνες για τις παροχές (ανεργίας, μητρότητας κ.α.) θα είναι 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή οι εισροές εσόδων στον Οργανισμό εκτιμάται πως θα είναι 920 εκατομμύρια ευρώ (υπό την προϋπόθεση πως θα συνεχιστεί ομαλά η ροή εσόδων από το ΙΚΑ).
  ΠΗΓΗ: Ημερησία
  Συνταγματικός ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο
  Συνταγματικός κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών που έχουν ρυθμιστεί (κατόπιν περαίωσης) με οφειλές του Δημοσίου οι οποίες προέρχονται από εργολαβικά ανταλλάγματα παροχής υπηρεσιών.


  Ο συμψηφισμός αυτός προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν. 3943/2011 (άρθρο 83 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων- ΚΕΔΕ). Ειδικότερα, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης (Security) ζητούσε να ακυρωθεί απόφαση της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε αίτημά της για την καταβολή των σχετικών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί στο όνομα της και αφορούσαν οφειλές του Δημοσίου από παροχή υπηρεσιών της εταιρείας.

  Η Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ, αποφάσισε τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των ενταλμάτων που προερχόντουσαν από εργολαβικά ανταλλάγματα (παροχή υπηρεσιών) προς την εταιρεία, με, πρώτον, μη ληξιπρόθεσμες οφειλές της επίμαχης εταιρείας ύψους 1.396.442 ευρών (που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της περαίωσης των 24 ισόποσων δόσεων), και, δεύτερον, οφειλές ύψους 389.538 ευρώ που βρίσκονται σε δικαστική διένεξη και εξ αυτού του λόγου είναι σε αναστολή.

  Η εταιρεία ασφαλείας υποστήριζε ότι ο συμψηφισμός μη ληξιπρόθεσμων οφειλών που προέκυψαν από τη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3888/2010 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 11 του Ν. 3943/2011) για τη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων καταστρατηγεί τις διατάξεις για τη ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και προσκρούει στην συνταγματική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Διοίκηση (Πολιτεία). Επίσης, η εταιρεία υποστήριζε ότι παραβιάζεται η σχετική συνταγματική αρχή που κατοχυρώνει την προσωρινή δικαστική προστασία, με την διάταξη εκείνη του ΚΕΔΕ που επιτρέπει τον συμψηφισμό χρεών προς το Δημόσιο τα οποία έχουν ανασταλεί με δικαστική απόφαση.

  Το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αθ. Ράντος και εισηγητής η πάρεδρος Θεοδώρα Ζιάμου) με την υπ΄ αριθμ. 2164/2012 απόφασή του (εκδόθηκε ως «δίκη πιλότος») έκρινε ότι «δεν αντίκειται στο Σύνταγμα το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3943/2011» που προβλέπει τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρεών προς το Δημόσιο.

  Η πλειοψηφία των συμβούλων της Επικρατείας έκριναν ότι «η δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού και επί μη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη ληξιπρόθεσμων δόσεων ρυθμισμένων οφειλών δεν ανατρέπει την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι οφειλέτες του Δημοσίου στη χαριστική προθεσμία που του χορηγήθηκε για την εξόφληση των οφειλών τους μέσω της τμηματικής καταβολής, διότι ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός δεν απαιτεί την καταβολή χρέους, αλλά μόνο το συνυπολογισμό βέβαιων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων».

  Παράλληλα, υπογραμμίζεται στην απόφαση του ΣτΕ ότι η απόφαση της επιτροπής Αναστολών που διατάσσει (για λόγους πρόδηλης βασιμότητας του κύριου ένδικου βοηθήματος- κυρίας προσφυγής) την αναστολή καταλογιστικής πράξης ή ταμειακής βεβαίωσης στο σύνολο της, εμποδίζοντας την είσπραξη της οφειλής, κωλύει τη διενέργεια συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου.

  Και τούτο διότι τα αποτελέσματα της προσωρινής απόφασης εξομοιούνται με εκείνα της οριστικής δικαστικής προστασίας και εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο τόσο του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος, όσο και του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

  Αντίθετα, συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ, «ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός δεν κωλύεται από τη δικαστική αναστολή καταβολής χρεών ή λήψης άλλων μέτρων εκτέλεσης των νομίμων τίτλων για λόγους που δεν ανάγονται στην ύπαρξη της οφειλής». Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ ανέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

  Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012
  Πηγή: express.gr

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

   Υπολογίστε μόνοι σας το ποσό αποζημίωσης που δικαιούστε.

   

  Λύση σύμβασης εργασίας


  http://www.taxnews.info/lijisismvasis/

  Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

  Στις 8.000 ευρώ αυξάνεται το αφορολόγητο από το 2013
  Την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου από τα 5.000 ευρώ στα 8.000 ευρώ από το επόμενο έτος συμφώνησαν στη χθεσινή καταληκτική συνεδρίαση οι αντιπροσωπίες των κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας. Το μέτρο συγκέντρωσε την καθολική αποδοχή των διαπραγματευτών και θα περιληφθεί στις Προγραμματικές Δηλώσεις που θα αναγνώσει στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες ο πρωθυπουργός, προκειμένου η κυβέρνηση που ορκίστηκε χθες το βράδυ να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, μένει να αποδειχθεί εάν θα τύχει εγκρίσεως από την τρόικα.
  Οπως αναγνωρίζεται, πρόκειται για το πρώτο γενναίο βήμα για την ανακούφιση των χαμηλότερων εισοδημάτων, τα οποία δοκιμάστηκαν εντονότερα στα χρόνια της εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθερότητας, ενώ θα ακολουθήσει η κατάργηση του ενιαίου τέλους ακινήτων που καλούνταν να καταβάλουν οι πολίτες μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Θα αντικατασταθεί, από ένα ενιαίο φόρο για την ακίνητη περιουσία, που θα απλοποιεί το πολυδαίδαλο σύστημα φορολόγησης των ακινήτων ενσωματώνοντας όλους τους προϋπάρχοντες φόρους.
  Αρχές-δεσμεύσεις
  Ύστερα από επίπονες και εντατικές διαβουλεύσεις που διήρκεσαν τρία 24ωρα, οι αντιπροσωπίες της κυβερνητικής τρόικας κατέληξαν χθες σε ένα πυκνό επτασέλιδο κείμενο προγραμματικών αρχών και δεσμεύσεων που απηχεί εν πολλοίς τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις και θα περιβληθεί με το κύρος των τριών αρχηγών. Οι θεματικές ενότητες αφορούν στα εξής:
  • Μέτρα άμεσης διαχείρισης.
  • Ατζέντα διαπραγμάτευσης με τους εταίρους.
  • Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης.
  • Μέτρα για την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος.
  • Δημόσια Διοίκηση.
  • Εξωτερική Πολιτική και ΑΟΖ.
  Η ομάδα εργασίας, η οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα μετεξελιχθεί σε μόνιμο όργανο επίλυσης κρίσεων, προκειμένου να διαχειρίζεται αυθεντικά τις τυχόν διενέξεις που θα ανακύπτουν στους κυβερνητικούς κόλπους, έκλεισε χθες με αμοιβαίες υποχωρήσεις και εκλογικεύσεις σε όλα τα ακανθώδη θέματα. Συμφώνησε δε, σε πρώτη φάση να παραπεμφθεί για τον προσεχή Σεπτέμβριο η λήψη των μέτρων ύψους 11,5 δισ. ευρώ που αξίωνε η τρόικα. Και αυτό, προκειμένου να διερευνηθούν οι διαθέσεις των πιστωτών στο αίτημα που θα υποβάλει επισήμως η χώρα για χρονική παράταση της εφαρμογής του Μνημονίου στο 2016, αλλά και να αναζητηθούν δημοσιονομικά ισοδύναμα μέτρα που θα υποκαταστήσουν τις όποιες απώλειες, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι από την περιστολή της σπατάλης στη Δημόσια Διοίκηση, τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και την πάταξη της διαφθοράς.
  Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ξεκινήσει και πάλι η ατμομηχανή της οικονομίας που παραμένει ακινητοποιημένη, συμφωνήθηκε να μην περικοπεί εφεξής ούτε ένα ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι τα κόμματα συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα για την σωτηρία της ΑΤΕ, με πρώτο βήμα την επανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.
  Μολονότι η τρόικα πιέζει για απολύσεις στο Δημόσιο και κλείσιμο πλεοναζόντων φορέων του Δημοσίου, εν τούτοις η τριμερής κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση να μη γίνουν απολύσεις και να καταργηθεί το μέτρο της εφεδρείας, που, έτσι και αλλιώς, είχε ατονήσει.Εξάλλου χθες, κάμφθηκε η θέση της Ν.Δ. για ιδιωτικοποιήσεις και αντ΄ αυτής επιλέχθηκε συμβολικά και ουσιαστικά ο όρος αποκρατικοποιήσεις, με γνώμονα, όπως πρότεινε η ΔΗ.ΜΑΡ. την υπεράσπιση των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας που έχουν παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο.
  Στο φιλολαϊκό καλάθι περιελήφθησαν και μέτρα όπως η επαναφορά της μετενέργειας στο πρότερο καθεστώς, αλλά και η άρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία συμπαρασύρθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα ο κατώτατος μισθός. Την ίδια στιγμή, κατοχυρώνεται η συλλογική αυτονομία και το κράτος αποσύρεται από τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου εργοδότες και εργαζόμενοι να διαμορφώνουν από κοινού τις συμβάσεις εργασίας.
  Μέτρα
  Στο πλαίσιο των προγραμματικών δεσμεύσεων των τριών κομμάτων, οι κ. Μεϊμαράκης και Λαζαρίδης από τη Ν.Δ., Σκανδαλίδης και Αγγελούδης από το ΠΑΣΟΚ και Χατζησωκράτης και Παπαθανασίου της ΔΗ.ΜΑΡ, συμφώνησαν και στα εξής:
  • Να ληφθούν μέτρα για τη ρύθμιση δανείων σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις σημερινές συνθήκες.
  • Να μη μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις.
  • Να επεκταθεί στα δύο από ένα χρόνο η παροχή του επιδόματος ανεργίας.
  • Να ληφθούν μέτρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα είναι από τα πρώτα που θα απασχολήσουν το νεότευκτο Υπουργικό Συμβούλιο, αποφασίστηκε η μείωση του ΦΠΑ στους χώρους εστίασης και στα είδη βασικής ανάγκης στο 12%, ενώ μετά την επιμονή της ΔΗ.ΜΑΡ., δεν πρόκειται να μειωθούν περαιτέρω οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων.
  Φόροι
  Αποφασίστηκε η μείωση του ΦΠΑ στους χώρους εστίασης και στα είδη βασικής ανάγκης στο 12%, ενώ δεν πρόκειται να μειωθούν περαιτέρω οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων.
  Συμφωνήθηκε η κατάργηση του ενιαίου τέλους ακινήτων που καλούνταν να καταβάλουν οι πολίτες μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
  Θα αντικατασταθεί από ένα ενιαίο φόρο για την ακίνητη περιουσία που θα απλοποιεί το πολυδαίδαλο σύστημα φορολόγησης των ακινήτων ενσωματώνοντας όλους τους προϋπάρχοντες φόρους.
  Μείωση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων
  Κοινός τόπος στα θεσμικά ζητήματα, είναι η μείωση της κρατικής επιχορήγησης στα κοινοβουλευτικά κόμματα, η τροποποίηση του θεσμού της βουλευτικής ασυλίας και η ριζική αναμόρφωση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Ακόμα, συμφωνήθηκε να παραμείνει ως έχει ο νόμος Ραγκούση για τους μετανάστες και να ιδρυθούν κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, ενώ σε ό,τι αφορά το βίο της νέας κυβέρνησης, φαίνεται πως οι επιμέρους ενστάσεις σκεπάστηκαν κάτω από τη θεσμική διατύπωση, πως ο χρονικός βίος της θα είναι ο οριζόμενος από το Σύνταγμα.
  ΠΗΓΗ: Ημερησία