Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Πώς θα λειτουργεί το νέο Τaxisnet και οι ηλεκτρονικές δηλώσεις
Σε εφαρμογή τίθεται από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου το νέο Taxisnet που αλλάζει ριζικά τη διαδικασία εγγραφής χρηστών στο σύστημα. Για το λόγο αυτό από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (V.I.E.S.). Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές από την Δευτέρα. Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εισάγουν νέα διαδικασία εγγραφής χρηστών στο σύστημα που ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:
Υποβολή Αίτησης Εγγραφής :  Ο υποψήφιος χρήστης του νέου TAXISnet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα ( username ) και τον κωδικό ( password ) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος καταχωρίζεται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα.
Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ : Ο υποψήφιος χρήστης του TAXISnet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά να λάβει τον κλειδάριθμο. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του χρήστη στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης ( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κέντρο αλλοδαπών, ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητα Ομογενούς, Ειδικά Δελτία Πολιτικών Προσφύγων κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της ΕΕ. Για τα Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία από το νόμο απαιτείται εκπροσώπηση, προσέρχεται ο εκπρόσωπός τους, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΕΕ η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών , τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS .  Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φ.Π. αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών . Ο υπάλληλος ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Το σύστημα επαναλαμβάνει τους ελέγχους που εκτελούνται κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει, η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.  Με την έγκριση της αίτησης εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις.  Η βεβαίωση για τον χρήστη υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής και περιέχει έναν επιπλέον κωδικό (κλειδάριθμο), ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη (3 ο Βήμα).  Η βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. πιστοποίησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.
Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account): Ο υποψήφιος χρήστης του TAXISnet με τη χρήση του κλειδαρίθμου ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης ( password ). Η ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτεί τη γνώση 3 κωδικών: το όνομα χρήστη ( username ), τον κωδικό πρόσβασης ( password ) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.
Πιστοποίηση ΚΕΠ , Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου
Η ένταξη των χρηστών των ΚΕΠ, καθώς και των Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου γίνεται μαζικά, μέσω επεξεργασίας αρχείου με τους απαιτούμενους χρήστες ανά ΚΕΠ/Φορέα Δημοσίου.
Διαδικασία Επανεγγραφής Χρήστη
Στη περίπτωση που ο χρήστης απολέσει τον κλειδάριθμο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσει νέο κλειδάριθμο θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής.
Εξουσιοδοτήσεις
Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να εξουσιοδοτούν λογιστή Φυσικό Πρόσωπο επιτηδευματία ή εταιρεία λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Μη Φυσικού Προσώπου υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους υπάλληλούς του Μη Φ.Π. ή λογιστή Φυσικό Πρόσωπο επιτηδευματία ή Λογιστικό Γραφείο.
Τα λογιστικά γραφεία (εταιρείες) εξουσιοδοτούν υποχρεωτικά έναν υπάλληλο που θα ενεργεί για λογαριασμό του ιδίου του λογιστικού γραφείου και άλλους υπαλλήλους μισθωτούς λογιστές εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό των πελατών του γραφείου. Οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν εγγραφεί ως χρήστες με τη νέα διαδικασία.
Υποβολή Δηλώσεων :
Το σύστημα θα δέχεται δηλώσεις :
-Τον Δεκέμβριο 2010 και τον Ιανουάριο 2011
- ΦΠΑ (Φ2, Φ4, Φ5) αρχικές εμπρόθεσμες
-Από τον Φεβρουάριο του 2011 σταδιακά (σύμφωνα με τις ημερομηνίες υποβολής)
- Αρχικές εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές
- ΦΠΑ (Φ1, Φ2, Φ4, Φ5)
- Προσωρινή & Οριστική Φ.Μ.Υ.
- Εισόδημα Μη Φυσικών Προσώπων (Ε5, Φ010, Φ011, Φ012, Φ013, Φ014)
- Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Μη Φυσικών Προσώπων
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών
Το σύστημα θα εμφανίζει τα στοιχεία των δηλώσεων :
- Από τον Δεκέμβριο 2010
- ΦΠΑ (Φ2, Φ4, Φ5 και Φ3) είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.
- Από τον Φεβρουάριο του 2011 σταδιακά (σύμφωνα με τις ημερομηνίες υποβολής)
- ΦΠΑ (Φ1)
- Προσωρινή & Οριστική Φ.Μ.Υ.
- Εισόδημα Μη Φυσικών Προσώπων (Ε5, Φ010, Φ011, Φ012, Φ013, Φ014)
- Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Μη Φυσικών Προσώπων
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών
Πληρωμή στις τράπεζες: Η πληρωμή στην τράπεζα του οφειλόμενου φόρου είναι συνδεδεμένη με την υποβολή της δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι προϋπόθεση για την πληρωμή, είναι η υποβολή της δήλωσης. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της χρεωστικής δήλωσης, εμφανίζεται στην οθόνη το «Σημείωμα για πληρωμή» στο οποίο μεταξύ των άλλων πληροφοριών υπάρχει και η Ταυτότητα Πληρωμής. Η ταυτότητα πληρωμής είναι μια σειρά από αριθμητικά ψηφία και χωρίζεται σε 3 μέρη ως εξής :
- 9 ψηφία ο Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου
- 11 ψηφία πληροφορίες για το είδος και την καταληκτική ημερομηνία της οφειλής
- Μέχρι 9 ακέραια ψηφία και 2 δεκαδικά για το ποσό της οφειλής
Απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή στις τράπεζες είναι η ταυτότητα πληρωμής. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα εισπράττει το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στη δήλωση και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της οφειλής. Συνεπώς δεν επιτρέπονται πληρωμές με μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό από το οφειλόμενο, ούτε πληρωμές μετά την ημερομηνία λήξης της οφειλής. Οπότε δεν υπάρχουν απορρίψεις πληρωμών.
Σε περίπτωση όμως που από λάθος πληρωθεί σε δυο διαφορετικές τράπεζες το ίδιο ποσό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το επιπλέον ποσό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του, με τις γνωστές διαδικασίες επιστροφής.
Διαχείριση Χρηστών Υφισταμένου TAXISnet
Υφιστάμενοι χρήστες
- Υποβάλουν δηλώσεις με τους υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης
- Ανακτούν το περιεχόμενο όλων των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί τα 5 τελευταία χρόνια, είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ.
- Τροποποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους
- Έχει δημιουργηθεί αίτηση εγγραφής με τη νέα διαδικασία και είναι σε αναμονή έγκρισης στη Δ.Ο.Υ.
- Είναι απαραίτητη η επανεγγραφή τους αν θέλουν να κάνουν χρήση των νέων δυνατοτήτων του συστήματος
Οι χρήστες του TAXISnet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση. Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, πληρωμή οφειλών , μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες  αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών. Προτείνεται στους υφιστάμενους χρήστες στην πρώτη τους επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου TAXISnet στις 6 Δεκεμβρίου 2010, να προσέλθουν στο τμήμα Μητρώου, ώστε να ολοκληρώσουν την έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους. Θα θεωρούνται πλέον για το σύστημα "ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ" και θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε αντίθεση με τους χρήστες από μετάπτωση που θα μπορούν μόνο να υποβάλλουν, να ανακτούν δηλώσεις και να αλλάζουν τα στοιχεία επικοινωνίας.
Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία:
- Απόκτηση πρόσθετου ρόλου «Λογιστή»
- Εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο
και
- Λογιστικές Δραστηριότητες στο Μητρώο TAXIS  (ΚΑΔ πριν από την 1/12/2008 74120000-74129999 και από 1/12/2008 69200000 -69209999)
- Δυνατότητα μαζικής υποβολής
- Υποβολή δήλωσης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του λογιστή και όχι του πελάτη
Εξουσιοδοτήσεις - Ρόλοι Χρηστών:
Στο νέο TAXISnet κάθε χρήστης μπορεί να έχει τους παρακάτω ρόλους:
1. Αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης ή /και
2. Εκπρόσωπος (λογιστής/λογιστικό γραφείο, εκτελωνιστής, συμβολαιογράφος, ΚΕΠ) άλλου χρήστη.
Τα Φυσικά και τα Μη Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να ενεργούν ως Αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες ή υπό προϋποθέσεις ως εκπρόσωποι άλλων χρηστών. Οι Φορείς Δημοσίου ενεργούν μόνον για λογαριασμό τους (Αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες), τα δε ΚΕΠ ως εκπρόσωποι άλλων χρηστών.
Ρόλος Λογιστή - Λογιστικού Γραφείου
Ένας λογιστής ή ένα λογιστικό γραφείο μπορεί, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης με τη νέα διαδικασία, να αποκτήσει και τον πρόσθετο ρόλο του λογιστή στις υπηρεσίες του TAXISnet, ώστε να ενεργεί για λογαριασμό άλλων χρηστών - πελατών. Προκειμένου να αποκτήσει το ρόλο του λογιστή θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι εξής δύο προϋποθέσεις :
1. Να υπάρχει ως εγγεγραμμένος λογιστής, κάτοχος άδειας στο αρχείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το οποίο γνωστοποιείται στη ΓΓΠΣ από το οικείο επιμελητήριο και
2. Στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS να έχει Κωδικό Δραστηριότητας που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων.(ΚΑΔ πριν από την 1/12/2008 74120000 - 74129999 και από 1/12/2008 69200000 - 69209999)
Ο εγγεγραμμένος λογιστής Φυσικό Πρόσωπο ή λογιστικό γραφείο όταν εισέρχεται στο σύστημα, με τους προσωπικούς του κωδικούς, επιλέγει αν θα ενεργήσει για λογαριασμό του ή για λογαριασμό των πελατών του.
Ο εγγεγραμμένος ως λογιστής/λογιστικό γραφείο, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει ως πελάτες φορολογούμενους οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν ως λογιστή τους. Η αποδοχή ή απόρριψη γνωστοποιείται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη - φορολογούμενο.
Κάθε φορολογούμενος που εξουσιοδότησε λογιστή/λογιστικό γραφείο, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση μέσω συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο λογιστής/λογιστικό γραφείο μόλις εισέλθει στο σύστημα, θα λάβει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο του γνωστοποιείται η διακοπή της εξουσιοδότησης από τον πελάτη.
Επίσης αποστέλλεται μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πελάτες ενός λογιστή/λογιστικού γραφείου στις περιπτώσεις που :
1. Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του λογιστή /λογιστικού γραφείου
2. Αφαιρείται ο πρόσθετος ρόλος του λογιστή και
3. Διακόπτεται ο ΚΑΔ του λογιστή στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS Με τον ίδιο τρόπο θα πιστοποιούνται και θα λαμβάνουν ρόλο οι συμβολαιογράφοι και οι εκτελωνιστές καθώς και κάθε άλλη ανάλογη ομάδα.
Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να εξουσιοδοτούν λογιστή Φυσικό Πρόσωπο επιτηδευματία ή εταιρεία λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Μη Φυσικού Προσώπου υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους υπάλληλούς του Μη Φ.Π. ή λογιστή Φυσικό Πρόσωπο επιτηδευματία ή Λογιστικό Γραφείο.
Τα λογιστικά γραφεία (εταιρείες) εξουσιοδοτούν υποχρεωτικά έναν υπάλληλο που θα ενεργεί για λογαριασμό του ιδίου του λογιστικού γραφείου και άλλους υπαλλήλους μισθωτούς λογιστές εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό των πελατών του γραφείου. Οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν εγγραφεί ως χρήστες με τη νέα διαδικασία.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων

Ψηφίστηκε, από την Ολομέλεια της Βουλής, η δίμηνη παράταση (μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου) για τις αιτήσεις τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων, που αποστέλλονται ταχυδρομικά.
Η ρύθμιση αυτή προβλέπει ακόμα ότι:
Αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων και η χρονική διάρκεια πληρωμής του προστίμου διατήρησης των χώρων. Για τα ακίνητα κατοικίας σε δέκα δόσεις, εντός 30 μηνών και για τα ακίνητα άλλης χρήσης, σε οκτώ δόσεις εντός 32 μηνών.
Η διατήρηση των χώρων δεν μεταβάλλει τα στοιχεία των δηλώσεων ακινήτων (Ε9) και δεν επηρεάζει το φόρο ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, για τους διατηρούμενους χώρους δεν τροποποιούνται τα δημοτικά τέλη.
Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.
Οι χώροι που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικά ως προς τον φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησής τους.
Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Απίστευτες κομπίνες από γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασφαλισμένους
Κυκλώματα επιτηδείων -στα οποία συμμετέχουν γιατροί, φαρμακοποιοί αλλά ακόμα και ασφαλισμένοι- λυμαίνονται τα Ταμεία και εκτοξεύουν στα ύψη τις δαπάνες του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε μόλις ένα μήνα από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στον ΟΑΕΕ η φαρμακευτική δαπάνη στο Ταμείο των αυτοαπασχολουμένων καταγράφει μείωση της τάξης του 46%.
Την ίδια στιγμή οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πως 10.000 συνταξιούχοι κατάφεραν να παίρνουν κάθε μήνα το ΕΚΑΣ παρότι έχουν εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ τον χρόνο.
Ο περιορισμός της σπατάλης στους κλάδους Υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πακέτο μέτρων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και στο τέλος της χρονιάς τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν εξοικονομήσει το ποσό των 850 εκατομμυρίων ευρώ.
Νέα αύξηση στα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος αναμένεται την επόμενη χρονιά, οπότε και θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τα φάρμακα. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, το 2011 το όφελος για τα ασφαλιστικά ταμεία από τον περιορισμό της σπατάλης στους κλάδους Υγείας θα αγγίξει τα 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως το τελευταίο πεντάμηνο έπεσε στο μισό η προμήθεια υγειονομικού υλικού στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και μειώθηκε κατά 1/3 η δαπάνη για την αγορά φαρμάκων. "Ξεκινάμε μια νέα διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές εταιρείες για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στα φάρμακα" σημειώνει στο "Εθνος" ο διοικητής Αρης Μουσιώνης, προαναγγέλλοντας ότι στο εξής θα είναι ακόμα πιο απαιτητικός στις διαπραγματεύσεις με εταιρείες που προμηθεύουν τα ίδια φάρμακα σε διαφορετικές τιμές.
Ελεγχοι
Στο μεταξύ, οι μέχρι τώρα έλεγχοι στα ασφαλιστικά ταμεία αποκαλύπτουν ιστορίες καθημερινής τρέλας: Γιατροί διακινούν τις συνταγές σαν "λευκές" επιταγές, φαρμακοποιοί πληρώνονται δύο φορές το κάθε φάρμακο (από το Ταμείο και από τους ασφαλισμένους) και βιβλιάρια ασφαλισμένων "γεμίζουν" με φάρμακα, που δεν έχουν ωστόσο χρησιμοποιηθεί.
Λύση στο πρόβλημα μπορεί να δώσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ασφαλιστικά ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τα φάρμακα που γράφει ο κάθε γιατρός και τις συνταγές που εκτελεί ο κάθε φαρμακοποιός. Το μέτρο εφαρμόστηκε τον Οκτώβριο στον ΟΑΕΕ με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε ένα μήνα στο Ταμείο των αυτοαπασχολουμένων υπήρξε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 46%.
Από τον Ιανουάριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα εφαρμοστεί στο ΙΚΑ και ήδη προγραμματίζεται η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε δύο υποκαταστήματα μέσα στον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια τη "σκυτάλη" θα πάρει ο ΟΓΑ και μέχρι τον Απρίλιο το μέτρο θα εφαρμόζεται στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων.
Στο ενδιάμεσο συνεχίζονται οι έλεγχοι για να μπει τέλος στα κυκλώματα, που απομυζούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενδεικτικά αναφέρονται τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που πρόσφατα αποκαλύφθηκαν:
1. Στην Αρκαδία σε φαρμακείο βρέθηκαν 3.400 κουτιά, χωρίς ωστόσο τις ταινίες. Οπως αποκαλύφθηκε, ο συγκεκριμένος φαρμακοποιός είχε κολλήσει τις ταινίες σε βιβλιάρια ασθενών για να πάρει τα χρήματα από τα Ταμεία. Στη συνέχεια πουλούσε τα φάρμακα -χωρίς βέβαια τις ταινίες- σε ασθενείς που δεν μπορούσαν να τα δικαιολογήσουν στον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ήταν ανασφάλιστοι, δεν είχαν χαρτί από γιατρό). Ετσι εισέπραττε δύο φορές χρήματα για το κάθε φάρμακο που πουλούσε.
2. Στην Αργολίδα γιατρός βρέθηκε με 67 βιβλιάρια ασθενών στα χέρια του. Από τους ελέγχους προέκυψε πως ο συγκεκριμένος γιατρός έγραφε τα εμβόλια σε βιβλιάρια ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ. Ωστόσο έκανε τα εμβόλια σε ασθενείς που δεν καλύπτονταν από το συγκεκριμένο Ταμείο.
3. Στην Κρήτη αποκαλύφθηκε "συνεργασία" νοσοκομειακών γιατρών, γιατρών του ΙΚΑ και φαρμακοποιών. Οι εμπλεκόμενοι έγραφαν στα βιβλιάρια ασθενών διάφορα φάρμακα, χωρίς οι τελευταίοι να το γνωρίζουν.
Ενδεικτικό των διαστάσεων που είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα είναι πως το 2004 η δαπάνη για φάρμακα ήταν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το 2009 άγγιξε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, η φαρμακευτική δαπάνη των Ταμείων πέρυσι έφτανε το 40% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς αυτά.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Πρόταση «σοκ» για εργασία και το Σάββατο
Επιστροφή στο καθεστώς εργασίας και το Σάββατο προτείνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με χορήγηση συμπληρωματικής ανάπαυσης, καθώς και συμψηφισμό των υπερωριών με μείωση του ωραρίου εργασίας, σε ορίζοντα τετραμήνου, με σκοπό «την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα».
Ειδικότερα, προτείνει ως λύση το συμψηφισμό της υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου που πραγματοποιείται εντός της εβδομάδας έως δύο ώρες πέραν του οκταώρου και να επιτρέπεται η απασχόληση την έκτη ημέρα με χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης.
Στα εργασιακά, οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν ακόμη τη μείωση κατά 50% (από 8% σε 4 %) του ποσοστού των προσλήψεων που καλύπτεται υποχρεωτικά από ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, κ.ά.), την αναθεώρηση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και τη μείωση των σφαλιστικών εισφορών.
Ο ΣΕΒ παρέδωσε σήμερα μελέτη για «τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα» στον υπουργό Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδη.
Τα εμπόδια που καταγράφονται ξεπερνούν τα 230 (η υποχρέωση από το Μνημόνιο ήταν να καταγραφούν 30) και εκτείνονται σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης: από την αδειοδότηση και την καθημερινή λειτουργία μέχρι το κλείσιμο και την εκκαθάριση της εταιρίας.
Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με όσα λέει ο ΣΕΒ, ότι το Δημόσιο βάζει εμπόδια ακόμη και στις εξαγωγές προϊόντων ή τις προσλήψεις προσωπικού.
Για παράδειγμα, όπως αναφέρει, στις προσλήψεις η διαδικασία προβλέπει τήρηση ειδικού βιβλίου, αναγγελία της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ, υποβολή πίνακα προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας κ.ά., ενώ για τις εξαγωγές το κράτος πέρα από την καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες για εμπορικά ταξίδια και δεν επιτρέπει την προσωρινή εξαγωγή προϊόντων που προορίζονται για εκθέσεις στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΒ, στα «περίεργα» των κρατικών παρεμβάσεων στην οικονομία περιλαμβάνονται ακόμη τα όρια στο ύψος των αποθηκών που είναι 11-12 μέτρα και το γεγονός πως το υπουργείο Μεταφορών θεωρεί τα άδεια κοντέινερ ως εμπορεύματα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η μεταφορά τους από τα ΙΧ φορτηγά, ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, αλλά να γίνεται υποχρεωτικά από τα ΔΧ, έναντι κομίστρου.
Ο ΣΕΒ ζητεί, μεταξύ άλλων, να καταργηθούν τα χαρτόσημα, μεγαρόσημα, παράβολα, να παύσει η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια και η υποχρεωτική δημοσίευση των ισολογισμών στις εφημερίδες, καθώς και να καταργηθεί το αγγελιόσημο στις διαφημίσεις και το τέλος υπέρ της ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Επίσης, ο ΣΕΒ προτείνει την κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων στις οποίες περιλαμβάνονται το δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ), οι εισφορές σε φάρμακα, δίδακτρα, εισιτήρια πλοίων, καύσιμα, αλεύρια, εισιτήρια θεάτρων και κινηματογράφων, στο ελαιόλαδο (για την καταπολέμηση του δάκου) και στα κεριά (για το ταμείο κληρικών).
Ο σύνδεσμος εισηγείται επιπλέον απελευθέρωση (κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών) για δικηγόρους, συμβολαιογράφους και μηχανικούς, καθώς και «εξορθολογισμό» των κομίστρων στις αστικές συγκοινωνίες και τα ταξί.
Στο μέτωπο των τιμών, οι επιχειρήσεις ζητούν ακόμη απελευθέρωση των περιθωρίων κέρδους στα οπωροκηπευτικά, αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων, κατάργηση της διατίμησης στα κυλικεία των πλοίων, κατάργηση της έκδοσης τιμολογίων από τους αγρότες, όπως επίσης και της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να ενημερώνουν το υπουργείο Ανάπτυξης για τις αυξήσεις τιμών και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις εξαγορές - συγχωνεύσεις.
Ζητεί επίσης «ορθολογική» τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του νερού, όπως επίσης και των λιμενικών υπηρεσιών.
Προτείνει εξάλλου κατάργηση των περιορισμών για εγκατάσταση-επέκταση-εκσυγχρονισμό βιομηχανιών και αποθηκών στην Αττική, απελευθέρωση των μεταφορών με ελεύθερες άδειες για ΙΧ φορτηγά, απελευθέρωση της παραγωγής ψωμιού από κατεψυγμένη ζύμη (bake off), κατάργηση του περιορισμού τα φαρμακεία να ανήκουν κατά 51% σε φαρμακοποιούς και των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων, κατάργηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, μείωση των τελών κινητής τηλεφωνίας και επιβολή ΦΠΑ στα ΕΛΤΑ.
Συνολικά, η μελέτη του ΣΕΒ εντοπίζει τις πηγές των εμποδίων στους εξής παράγοντες:
- Συναρμοδιότητες υπουργείων και φορέων (αλληλοεπικαλύψεις).
- Έλλειψη συνεργασίας συναρμοδίων υπηρεσιών.
- Παρεμβολή Επιμελητηρίων και επαγγελματικών συνδέσμων κυρίως για είσπραξη μη ανταποδοτικών αμοιβών ή υποχρεωτική χρήση των υπηρεσιών τους.
- Άγνοια λειτουργίας της αγοράς. Μη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.
- Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού.
- Πολυνομία.
- Νοοτροπία κρατικού παρεμβατισμού.
Τονίζει ακόμη ότι τα περισσότερα από τα εμπόδια δεν αφορούν ένα υπουργείο ή φορέα, αλλά περισσότερες υπηρεσίες του κράτους.
Για παράδειγμα, η βιομηχανία τροφίμων εποπτεύεται ή ελέγχεται από έξι υπουργεία: Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης, Υγείας, Οικονομικών, Θαλασσίων Υποθέσεων και Εργασίας.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Γιατί φοβούνται διάλυση του ευρώ
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για σοβαρό έλλειμμα αξιοπιστίας. Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών ότι το ευρώ είναι εδώ για να μείνει και ότι δεν κινδυνεύει με κατάρρευση δεν πείθουν, γράφει σε άρθρο του ο Πιερ Μπριανσόν από το Reuters. Το ντόμινο που ξεκίνησε με την Ελλάδα και συνεχίστηκε με την Ιρλανδία, και τώρα απειλεί να συμπαρασύρει την Πορτογαλία και την Ισπανία, χωρίς να αποκλείονται η Ιταλία και το Βέλγιο, πυροδοτεί σενάρια για διάλυση του ευρώ μετά από 12 χρόνια ζωής. Δυστυχώς, η αναποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών, οι αντιφατικές δηλώσεις τους, οι διαφορετικές ατζέντες και η όλη σύγχυση έχουν πλήξει την αξιοπιστία τους σε τέτοιο βαθμό που φαίνεται ότι κανείς πια δεν τους ακούει όταν μιλούν. Σε ένα πράγμα όμως έχουν δίκιο: το ευρώ δεν θα καταρρεύσει.
Ας το πάρουμε από την ανάποδη: πώς θα ήταν "ο θάνατος του ευρώ;" Πώς θα ήταν αν ένα από τα μικρότερα, πιο αδύναμα, "περιφερειακά" μέλη αποφάσιζε να φύγει; Αυτό δεν θα εμπόδιζε την υπόλοιπη ευρωζώνη να συνεχίσει την πορεία της, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν απίθανο κάτι τέτοιο: το κόστος εξόδου από το ευρώ θα ήταν μεγαλύτερο από το κόστος παραμονής σε αυτό.
Και θα ήταν ακόμη υψηλότερο για τις μικρές χώρες, με μεγαλύτερη εξάρτηση από τους ξένους δανειστές και τις τράπεζες: η έξοδος από το ευρώ, πιθανότατα σε συνδυασμό με χρεοκοπία, θα σήμαινε ότι το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους θα μετατρεπόταν σε εξωτερικό χρέος και το νέο νόμισμα αυτομάτως θα αποδυναμωνόταν.
Αναμφίβολα θα υπήρχαν άμεσα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω της υποτίμησης, αλλά το υψηλότερο κόστος εισαγωγής αγαθών θα οδηγούσε σε αύξηση του εισαγόμενου πληθωρισμού. Συνεπώς, θα χρειάζονταν ακόμη πιο αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εχθρικότητα των αγορών.
Γαλλία-Γερμανία εκτός;
Τι θα γινόταν εάν την κατάρρευση του νομίσματος την προκαλούσε ένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη του ευρώ με την απόφασή του να βγει από την ευρωζώνη;
Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που θα έκαναν την Ισπανία ή την Ιταλία να θέλει να βγει από το ευρώ -- λαμβάνοντάς υπόψη ότι η αποχώρησή τους, όπως και στην περίπτωση μικρότερων χωρών, θα είχε πολύ μεγαλύτερο κόστος από τα υποτιθέμενα οφέλη. Και πάλι όμως το ευρώ θα επιβίωνε, λέει ο αρθρογράφος του Reuters.
Τα πράγματα, όμως, θα ήταν διαφορετικά σε περίπτωση που ένας από τους δύο βασικούς παίκτες και ιδρυτές του ευρώ, η Γαλλία ή η Γερμανία, αποφάσιζε να αποχωρήσει: κάτι τέτοιο θα σήμανε την οριστική κατάρρευση του νομίσματος. Αλλά αυτό το σενάριο αγνοεί την παράμετρο της ισχυρής πολιτικής θέλησης που διέπει τόσο τη Γαλλία όσο και τη Γερμανία, οι οποίες δημιούργησαν το ενιαίο νόμισμα και το κρατούν ακόμη ζωντανό.
"Οι ειδήμονες υποτιμούν την αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων", όπως είπε σωστά ο διοικητής της ΕΚΤ, Ζαν-Κλόντ Τρισέ, στις 30 Νοεμβρίου.
Το ευρώ ήταν σαφέστατα ένα πολιτικό επίτευγμα, αλλά οι παράγοντες της αγοράς απατώνται αν πιστεύουν ότι αυτό είναι ακριβώς που το καθιστά λιγότερο ισχυρό. Γιατί η αποχώρηση του Παρισιού ή του Βερολίνου από την ευρωζώνη θα προϋπόθετε τόσο σοβαρά γεγονότα -όπως για παράδειγμα την ανάληψη της εξουσίας από μια ακροδεξιά λαϊκιστική κυβέρνηση ή την ύπαρξη αγεφύρωτων διαφορών στον τρόπο αντιμετώπισης ενός ανεξέλεγκτου πληθωρισμού- που η ενότητα της Ευρώπης θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα είχε σημασία.
Ποτάμι
Τέλος -και αυτό είναι ένα ακόμα πράγμα που υποτιμούν οι αγορές- υπάρχουν και τυπικά, πρακτικά εμπόδια για την έξοδο από το ευρώ. Το ποτάμι δεν γυρίζει εύκολα πίσω. Αλλά το παράδειγμα της ειρηνικής διάλυσης της Τσεχοσλοβακίας σε Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία αποδεικνύει ότι δεν είναι κάτι αδιανόητο, λέει ο Πιερ Μπριανσόν.
Βέβαια, θα ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία (ας αναλογιστούμε μόνο τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να τυπωθούν νέα χαρτονομίσματα και κέρματα), η οποία δεν θα ταίριαζε με το σενάριο ακραίων καταστάσεων που θα προϋπέθετε η διάλυση του ευρώ.
Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα, αυτό της Γιουγκοσλαβίας, χαρακτηριστικό του πώς να καταστρέψεις ένα νόμισμα: χρειάστηκαν πέντε χρόνια πολέμου για να χωριστεί η χώρα σε επτά διαφορετικές ανεξάρτητες δημοκρατίες -μία εκ των οποίων υιοθέτησε το ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες το προσπαθούν ακόμη.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Στο φως νέα σκάνδαλα για την ΕΡΤ
Νέα σημεία και τέρατα επί προηγούμενης διοίκησης της ΕΡΤ εντόπισαν και αποτυπώνουν σε πόρισμά τους που παρέδωσαν ήδη στον εισαγγελέα, τον Υπουργό Πολιτισμού Παύλο Γερουλάνο και τον Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού Τηλέμαχο Χυτήρη, οι «Ράμπο» του σώματος επιθεώρησης ελέγχου των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, υπό την καθοδήγηση του Α.Μπουρδάρα. Οι ελεγκτές ασχολήθηκαν:
Με τις διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής μικτών τηλεοπτικών παραγωγών για την ένταξη τους στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ ΑΕ από το έτος 2006 έως τον Απρίλιο του 2010.
Την εκτέλεση σύμβασης χορηγίας μεταξύ ΕΡΤ ΑΕ και ανώνυμης εταιρείας, με ημερομηνία 15-8-2009.
Τον έλεγχο της υλοποίησης των προτάσεων έκθεσης επιθεώρησης που γνωστοποιήθηκε στην ΕΡΤ ΑΕ με έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στις 29-03-2007.
Η έκθεση διαβιβάστηκε επίσης στα αρμόδια όργανα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την άσκηση πειθαρχικών διώξεων κατά τεσσάρων υπεύθυνων υπαλλήλων οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν.
Από την έκθεση επιθεώρησης ελέγχου συμπεραίνονται τα ακόλουθα:
Μικτές παραγωγές (ελέγχθηκαν λεπτομερώς οι 13 μικτές τηλεοπτικές παραγωγές που υλοποιήθηκαν από τη Γενική Δ/νση Τηλεόρασης και από την Γενική Δ/νση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. δεν μεριμνούν για την κοστολόγηση της δικής της συμμετοχής στις μικτές παραγωγές, κατά παράβαση σχετικών διατάξεων, και έτσι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί το πραγματικό κόστος των μικτών παραγωγών, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, να αμφισβητείται εάν οι μικτές παραγωγές είναι πράγματι συμφέρουσες οικονομικά για την ΕΡΤ ΑΕ.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ δεν φροντίζουν για την παρακολούθηση της πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των παραγωγών με τους οποίους συμβάλλεται η ΕΡΤ Α.Ε. και της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων στις περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεών τους. Αυτές οι παραλείψεις είχαν ως συνέπειες:
να επιβαρυνθεί η ΕΡΤ Α.Ε με την καταβολή πλήρους αμοιβής για επεισόδια τα οποία δεν ήταν νέα όπως απαιτούσαν οι σχετικές συμβάσεις, αλλά επαναλήψεις προηγούμενων επεισοδίων,
τη διπλή χρέωση της ΕΡΤ Α.Ε. για δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και τον συνυπολογισμό σ’ αυτές μη συναφών δαπανών (αναμνηστικά, είδη ατομικής περιποίησης, κλπ.).
την καταβολή πλήρους αμοιβής στους παραγωγούς αν και σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψε ότι δεν απασχόλησαν το σύνολο του προσωπικού που είχαν υποχρεωθεί να απασχολήσουν.
* Κατά τη διάρκεια εκπομπών μικτής παραγωγής που προβλήθηκαν στο δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ κατά έτη 2006-2009 και είχαν ως τηλεθεατές και ομογενείς στον Καναδά, Αυστραλία, ΗΠΑ, Νότια Αφρική και Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε σε μεγάλη έκταση απαγορευμένη διαφήμιση ξενοδοχειακών, τουριστικών, ναυτιλιακών, φαρμακευτικών και λοιπών επιχειρήσεων, με συνέπεια, τη μη επιβολή κυρώσεων για την παράβαση σχετικού όρου της σύμβασης με την εταιρία παραγωγής που απαγόρευε την πραγματοποίηση έμμεσης διαφήμισης. Αποτέλεσμα είναι να υφίσταται και θέμα απώλειας των εσόδων που θα εισέπραττε η ΕΡΤ ΑΕ εάν η διαφήμιση γινόταν νομίμως.
Χαριστική σύμβαση χορηγίας
Από το έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης χορηγίας προέκυψε η, κατά παράβαση των υφισταμένων διατάξεων, εξαιρετική ευνοϊκή αντιμετώπιση του χορηγού και συγκεκριμένα:
Η ανάληψη της συμβατικής υποχρέωσης της ΕΡΤ ΑΕ για την άπαξ μετάδοση ενός διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας 40 δευτερολέπτων σε διάλειμμα συγκεκριμένης εκπομπής και η τιμολόγησή του στο πλαίσιο σύμβασης χορηγίας, αποτελεί διαφήμιση που εκφεύγει των ορίων της χορηγίας και συνεπώς αντίκειται στις διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
Το διαφημιστικό σποτ των 40 δευτερολέπτων αποτελεί διαφήμιση η οποία έπρεπε να τιμολογηθεί από την ΕΡΤ με τα ισχύοντα περί διαφήμισης τιμολόγια. Επομένως η μειωμένη τιμολόγηση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημίας σε βάρος της ΕΡΤ, λόγω διαφυγόντων κερδών.
Στη σύμβαση δεν έγινε αναφορά στο ύψος του ποσού στο οποίο αποτιμάτο η χορηγία της ιδιωτικής εταιρείας, όπως διαπιστώθηκε ότι γίνεται με τις υπόλοιπες περιπτώσεις χορηγιών με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΡΤ. Αποτέλεσμα ήταν να μη μπορεί να αντιστοιχηθεί με την παροχή της ΕΡΤ Α.Ε.
Υπήρξαν προσωπικές αναφορές στον χορηγό και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του από τους παρουσιαστές οι οποίες συνιστούν διαφήμισης που επιδέχεται τιμολόγηση με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια της ΕΡΤ. Άρα και πάλι υπήρξε απώλεια εσόδων για την ΕΡΤ.
Κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων στην συγκεκριμένη εκπομπή εμφανιζόταν το λογότυπο του χορηγού με χρήση ειδικών γραφικών με αποτέλεσμα να υπάρχει και πάλι διαφήμιση του χορηγού που θα έπρεπε να τιμολογηθεί . Υπάρχουν έτσι διαφυγόντα κέρδη για την ΕΡΤ.
Υλοποίηση προτάσεων έκθεσης Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
1. Η πλειονότητα των προτάσεων της από 27-03-2007 έκθεσης Επιθεώρησης Ελέγχου που αφορούσαν τηλεοπτικές παραγωγές της ΕΡΤ δεν υλοποιήθηκαν.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Δήμαρχος ο Μπουτάρης και με τη βούλα του Πρωτοδικείου
Σαράντα επιπλέον ψήφους κέρδισε ο Γιάννης Μπουτάρης μετά την επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων που είχε ζητήσει η παράταξη Γκιουλέκα.
Σύμφωνα με το πρωτοδικείο, ο Γιάννης Μπουτάρης είναι ο νικητής των εκλογών με 52.191 ψήφους και ποσοστό 50,18%. Ο Κώστας Γκιουλέκας έλαβε το 49,82%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 51.822 ψήφους.
Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων ανεβαίνει στις 369 ψήφους, από τις 329 που είχε ανακοινώσει, ως τελικό αποτέλεσμα, το υπουργείο Εσωτερικών.
Οι δύο πλευρές μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά του αποτελέσματος για συγκεκριμένους λόγους έως και 7 ημέρες από σήμερα.
ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία
Κάτω από το όριο της φτώχειας ένας στους πέντε Έλληνες

«Ο ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας» δήλωσε η υπουργός Εργασίας κυρία Λούκα Κατσέλη ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας «Μαζί ενάντια στη φτώχεια» που οργάνωσε στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, το υπουργείο στο πλαίσια του «Ευρωπαϊκού Ετους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας».
Το όριο υπολογίζεται στα 6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ανά άτομο και στα 13.608 ευρώ ετήσιο εισόδημα όταν πρόκειται για τετραμελή οικογένεια.
Το 22% των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ανήκουν στην τρίτη ηλικία, το 23% είναι κάτω από 17 ετών και το 42% είναι άνεργοι.
Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στους παράλληλους άξονες στους οποίους το υπουργείο Εργασίας ασκεί την πολιτική του, τη στήριξη της απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
«Για να πετύχουμε τους στόχους μας υλοποιούμε προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ που αφορούν 668.000 πολίτες» είπε η κυρία Κατσέλη και εκτίμησε ότι με τις δράσεις αυτές θα μειωθούν οι φτωχοί στην Ελλάδα κατά 450.000 άτομα ως το 2020.
«Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε μια χώρα που δεν έχει κοινωνική συνοχή ούτε να λειτουργήσει αποτελεσματικά η δημοκρατία και η οικονομία σε μια κοινωνία κομμένη στα δύο» τόνισε η κυρία Κατσέλη.
Κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας που εξετάζει πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχιας και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών χαιρετισμό απηύθυνε και η υφυπουργός Εργασίας κυρία Αννα Νταλάρα, η οποία αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ομάδες που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και πριν από την οικονομική ύφεση, όπως οι οροθετικοί οι τοξικομανείς οι άνεργοι και οι μετανάστες.
Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου
Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρομέτρου για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ ή το 16% του πληθυσμού ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ τα 19 εκατομμύρια είναι παιδιά.
Το 73% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η φτώχια στη χώρα τους είναι εκτεταμένη. Συνήθη «κοινωνικά» αίτια της φτώχειας θεωρούνται τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και οι ανεπαρκείς αμοιβές ενώ συνήθη προσωπικά αίτια η έλλειψη εκπαίδευσης, κατάρτισης ή δεξιοτήτων, καθώς επίσης και η «κληρονομική φτώχεια».
Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (56%), πιστεύουν ότι οι άνεργοι κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια.
Το 41% πιστεύει ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι και το 31% όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το 87% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η φτώχεια αποτελεί εμπόδιο για αξιοπρεπή στέγαση, οκτώ στους δέκα ότι εμποδίζει την πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση και ένα 74% ότι μειώνει τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας.
Επίσης το 89% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για καταπολέμηση της φτώχειας.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
«Το Μνημόνιο τελειώνει το 2013»
Η ισχύς του Μνημονίου είναι ανεξάρτητη από την  επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που λαμβάνει η Ελλάδα από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης, ξεκαθάρισε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.
Αυτό σημαίνει πως, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της μέχρι το 2024, δεν παρατείνεται η ισχύς του Μνημονίου, που λήγει κανονικά το 2013.
Όπως δήλωσε σήμερα ο κ. Παπακωνσταντίνου, σε συνάντηση με δημοσιογράφους «το Μνημόνιο τελειώνει το 2013», ενώ τα δάνεια που λαμβάνει η χώρα από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης θα μπορούν να αποπληρωθούν έως το 2024.
Ο υπουργός δήλωσε πως η Ελλάδα δεν είχε θέσει ποτέ πολιτικά το ζήτημα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής, καθώς δεν υπήρχε ομοφωνία σε επίπεδο Eurogroup, ωστόσο η χθεσινή πολιτική συμφωνία για την Ιρλανδία έδωσε στην Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία να επεκτείνει τον χρόνο αποπληρωμής των δανείων που λαμβάνει.
«Τόσο για λόγους ίσης μεταχείρισης , αλλά και ως μήνυμα στις αγορές, η Ελλάδα εναρμονίζεται με Ιρλανδία. Αυτό έγινε αποδεκτό από όλους , ακόμα και από αυτούς που είχαν δυσκολία να το αποδεχθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός τόνισε πως το κατά πόσο η επιμήκυνση της αποπληρωμής αφορά στα υπόλοιπα των 110 δισ. ευρώ που δεν έχουμε ακόμη εκταμιεύσει ή το σύνολο του ποσού είπε πως είναι τεχνική συζήτηση.
Ο ίδιος εκτίμησε πως θα ισχύσει από την επόμενη δόση και όχι από τις τρεις προηγούμενες . «Αυτή τη στιγμή ότι έχουμε δανειστεί το έχουμε δανειστεί με κυμαινόμενο επιτόκιο 4%», τόνισε προσθέτοντας πως η επιμήκυνση αλλάζει το επιτόκιο από 5,5% σταθερό στο 5,8%, ενώ εάν παραμείνει κυμαινόμενο αυξάνεται από το 4% στο 4,30- 4,50%.
«Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την επιμήκυνση της αποπληρωμής του ελληνικού χρέους, ανοίγει τον δρόμο προς τις αγορές καθώς αίρει τις επιφυλάξεις για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους», είπε ο υπουργός, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα θα μπορέσει να εξέλθει στις αγορές ακόμη και το 2011.
Αναφερόμενος στην ιρλανδική κρίση είπε πως η Ιρλανδία έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από εμάς, καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν έχει τα προβλήματα που έχουν οι ιρλανδικές τράπεζες.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου αποσύνδεσε τον χρόνο αποπληρωμής των δανείων από την εφαρμογή του Μνημονίου. «Φράσεις όπως ότι το Μνημόνιο πάει μέχρι το 2021 είναι άσχετες», δήλωσε.
Σε ερώτηση για το τι θα γίνει μετά το 2013 είπε πως «προφανώς και το 2013 θα αναληφθούν μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν το 2014 να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα», ενώ προσέθεσε πως τόσο το έλλειμμα όσο και η πορεία εξέλιξης τους χρέους πρέπει να εναρμονισθούν μετά το 2013 με το νέο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Μείωση µισθών έως και 25% - Πίνακας με τις αμοιβές υπαλλήλων και ημερομισθίων μέχρι το 2013
amoives_mexri_to_2013Μείωση αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα κατά 20%-25%, µακροπρόθεσµη κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων και έκρηξη στις ατοµικές συµφωνίες φέρνουν δύο νέες ρυθµίσεις εντός του Δεκεµβρίου.
Εντός της εβδοµάδας η κ. Κατσέλη θα συναντήσει τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ - βιοµήχανοι, έµποροι και επαγγελµατοβιοτέχνες) προκειµένου να βρεθεί η χρυσή τοµή για τη διατύπωση των διατάξεων, ενώ συνεχίζονται οι άτυπες διαβουλεύσεις µεταξύ υπουργείου και κοινωνικών φορέων.
Πρόκειται πάντως για ρυθµίσεις που τελούν υπό την έγκριση της τρόικας. Ειδικότερα:
Η µια ρύθµιση προβλέπει να καταργηθεί το δικαίωµα του εκάστοτε υπουργού Εργασίας να επεκτείνει στους εργοδότες που δενείναι µέλη εργοδοτικώνοργανώσεωντην ισχύ συµβάσεων πουυπογράφουν οικοινωνικοί εταίροι. Ουσιαστικά αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να µην έχουν περιεχόµενο οι συλλογικέςσυµφωνίες και ενδεχοµένως να αποχωρήσουν κάποιοι εργοδότεςαπό ορισµένες ενώσεις τους και έτσι να µην υπάρχει συνοµιλητής από την άλλη πλευρά.
Μέχρι σήµερα, µε απόφασή τουο εκάστοτε υπουργός Εργασίας µπορούσε να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτικήγια όλους τουςεργαζοµένους ενός κλάδου ή ενός επαγγέλµατος µια συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία έχει υπογραφεί και δεσµεύει το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή του επαγγέλµατος.
Τι αλλάζει
Το Μνηµόνιο καταργεί αυτό το δικαίωµα του υπουργού, παρά το γεγονός ότι οµόφωνα οι εργοδοτικές οργανώσεις και η ΓΣΕΕ ζήτησαν ναδιατηρηθεί για να µηνεπικρατήσουν όροι αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. Ανη τρόικα δεν αλλάξει τη θέση της, όποιος εργοδότης δεν είναι µέλος οργάνωσης ή αποφασίζει να αποχωρήσει από την εργοδοτική οργάνωση στην οποία ανήκει, δεν θα υποχρεούται να εφαρµόσει τους όρους µιας κλαδικής ή οµοιοεπαγγελµατικής σύµβασης.
Για παράδειγµα, δενθα καταβάλλει στους εργαζοµένους– ακόµη και αν αυτοί είναι µέλησυνδικαλιστικών οργανώσεων – την αύξηση µισθών ή επιδοµάτων που έχει συµφωνηθείσε κλαδικό ή οµοιοεπαγγελµατικό επίπεδο και θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των λοιπών, οι οποίοι θα καλούνται να καταβάλλουν υψηλότερους µισθούς, επιδόµατα κ.ά.
Η δεύτερη ρύθµιση
Η δεύτερηρύθµιση θαορίζει ότι επιχειρησιακές συµβάσεις, µε βάση τον νόµο του Μνηµονίου,θα µπορούσαν νααποκλίνουνέναντι τόσο των κλαδικώνκαι των οµοιοεπαγγελµατικών συµβάσεων όσο και έναντι της ΕΓΣΣΕ καθορίζοντας χαµηλότερες αµοιβές (µισθούς, επιδόµατα κ.ά.). Υστερα από τη διαπραγµάτευση που έκανεη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την τρόικα, συµφωνήθηκε νατεθούν κάποιοι περιορισµοί και οιεπιχειρησιακές συµβάσεις να µην αποκλίνουν από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
«Ελεγχόµενες» αποκλίσεις
Το σχέδιο της κυβέρνησης – που αναµένεται πάντως να παρουσιαστεί για έγκριση στην τρόικα αφούακόµη δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιοιθα είναι οι περιορισµοί – για την απόκλιση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συµβάσεων στον ιδιωτικότοµέα θα προβλέπει τη δυνατότητα «ελεγχόµενων» αποκλίσεων (10% - 20% έναντι του µισθού των κλαδικών) για διάστηµα έως 2 χρόνια (1 έτος +1 έτος) υπό την εποπτεία των εταίρων και µόνο σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονοµικό αδιέξοδο (και χωρίς να θιγεί ο κατώτατος µισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας). Οι αποκλίσεις, σύµφωνα µετο υπουργείο Εργασίας,θα γίνονται υπό την αίρεση αναγκαίων περιορισµών (για παράδειγµα, να µη γίνουν απολύσεις) και έπειτα απόγραπτή αιτιολογηµένη αναφορά τωνδύο µερών προςτο υπουργείο Εργασίας. Πάντως, ενώ ο ΣΕΒ(βιοµήχανοι) ζητεί οιαποκλίσεις να γίνονται σε µεγάλες επιχειρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελµατοβιοτέχνες) διεκδικεί το µέτρο να αφορά και τις µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζοµένους.
Σηµειώνεταιότιµετοισχύον καθεστώς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τις επιχειρησιακές συµβάσεις υπογράφουνοι εργοδότες και τα σωµατεία των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζοµένων. Ωστόσο, έχει δοθεί νοµοθετικά η δυνατότητα υπογραφής τέτοιων συµφωνιών για τα ελαστικά ωράρια σε µικρές επιχειρήσεις, ακόµη και αν δεν υπάρχει σωµατείο (τη συµφωνία υπογράφει «ένωση προσώπων» αποτελούµενη από πέντε εργαζοµένους).
Η «γραµµή» αυτή ζητείται να ισχύσει και για τις επιχειρησιακές συµβάσεις.
Αντιδράσεις από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
ΤΗΝ ΑΝΤΙθΕΣΗ τους στις ρυθµίσεις που προωθεί η κυβέρνηση εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν προαναγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις. Η ΓΣΕΕ µαζί µε την Α∆Ε∆Υ προχωρούν σε 24ωρη γενική πανεργατική απεργία για τις 15 ∆εκεµβρίου.
Κατά τη ΓΣΕΕ, η τρόικα παρά τις έντονες διαφωνίες εργαζοµένων και εργοδοτικών οργανώσεων πλην του ΣΕΒ, επαναφέρει επικίνδυνα και απαράδεκτα µέτρα καταργώντας τις κλαδικές συµβάσεις, τορπιλίζοντας ουσιαστικά τον θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
H επιµονή της – παρατηρεί η ΓΣΕΕ – έρχεται σε συνέχεια εφαρµογής αντεργατικών και αντικοινωνικών µέτρων µε στόχο την πλήρη ισοπέδωση των ελάχιστων εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων.
Η κατάργηση του δικαιώµατος επέκτασης των συµβάσεων και στα µη µέλη των οργανώσεων µπορεί να τινάξει στον αέρα όλο το σύστηµα των συλλογικών συµβάσεων.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
ΙΧ: Τεράστιες οι διαφορές στις τιμές λιανικής σε Ελλάδα και Γερμανία – Πίνακες με παραδείγματα
Οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχουν εκτινάξει τις τιμές λιανικής στα ύψη οι οποίες μάλιστα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των μοντέλων με κινητήρες 2.000 κ.εκ. είναι αυξημένες τουλάχιστον 50%! Να υπενθυμίσουμε πως για να εκτελωνιστεί ένα αυτοκίνητο στην ελληνική επικράτεια ο εισαγωγέας θα πρέπει να καταβάλει ΦΠΑ 23%, Τέλος Ταξινόμησης από 5 έως 50% ενώ αν η εργοστασιακή αξία κάποιου μοντέλου ξεπερνά τις 15.000 ευρώ τότε επιβάλλεται και φόρος Πολυτελείας ο οποίος κυμαίνεται από 10 έως 40%.
Πρακτικά σημαίνει πως οι συνολικοί φόροι που θα καταβληθούν στο ελληνικό κράτος για ένα μοντέλο με κινητήρα 1.600 κ.εκ. με εργοστασιακή αξία 15.001 ευρώ κυμαίνεται σε 53% της εργοστασιακής του αξίας.
Οσο αυξάνεται ο κυβισμός κάποιου μοντέλου αλλά και η εργοστασιακή αξία αυξάνεται ανάλογα και ο συνολικός φόρος που θα πρέπει να καταβάλει ο εκάστοτε εισαγωγέας.
Ειδικότερα για ένα μοντέλο 2.000 κ.εκ. Ο συνολικός φόρος από ΦΠΑ, φόρος Πολυτελείας και Τέλος Ταξινόμησης ανέρχεται σε 93% της εργοστασιακής αξίας του!
Στα υπερπολυτελή αυτοκίνητα με κινητήρες άνω των 3 λίτρων το άθροισμα των φόρων ανέρχεται σε 113% της εργοστασιακής αξίας τους!
Τεράστιες διαφορές
Η υπερβολική φορολόγηση των αυτοκινήτων στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών λιανικής και βέβαια σε τεράστια πτώση των πωλήσεων κυρίως στα μοντέλα που επιβάλλεται φόρος πολυτελείας ανεξαρτήτως κυβισμού του κινητήρα τους.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η " Η"  οι τιμές λιανικής μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας διαφέρουν κατά τουλάχιστον 2.000 ευρώ στα μοντέλα με κινητήρες χαμηλού κυβισμού ενώ στα οχήματα με κινητήρες από 2 λίτρα και άνω η διαφορά των τιμών ξεκινά από 7.000 ευρώ!
Ωστόσο πέραν των επίσημων εισαγωγικών εταιρειών που έγινε η σύγκριση των τιμών βάσει των επίσημων τιμοκαταλόγων οι διαφορές αυξάνονται ραγδαία αν συγκρίνει κανείς τις τιμές των αυτοκινήτων στην Ελλάδα με εκείνες που δίνουν μεγάλες αντιπροσωπείες της Γερμανίας οι οποίοι είναι από 1.000 έως και 10.000 ευρώ φθηνότερες από εκείνες των γερμανικών εισαγωγικών εταιρειών.
Να αναφέρουμε πως τα αυτοκίνητα στη Γερμανία επιβαρύνονται μόνο με ΦΠΑ 19% ενώ στην Ελλάδα από πληθώρα φόρων...
Τα ευρήματα
Η BMW 116i διατίθεται στην Ελλάδα στην τιμή των 23.645 ευρώ ενώ το αντίστοιχο μοντέλο στην Γερμανία στοιχίζει 22.200 ευρώ ενώ κάποιοι γερμανοί αντιπρόσωποι το διαθέτουν με μόλις 18.250 ευρώ με το κλειδί στο χέρι...
Αντίστοιχα μια BMW 330i στην Ελλάδα κοστίζει 61.121 ευρώ και στην Γερμανία διατίθεται στην τιμή των 40.600 ευρώ. Οσον αφορά στους γερμανούς dealer το πουλάνε έναντι μόλις 34.400 ευρώ.
Η κορυφαία σπορ εκδοχή της σειράς 6 με το λογότυπο Μ στην Ελλάδα κοστίζει 191.965 ευρώ ενώ στην Γερμανία διατίθεται έναντι 116.200 ευρώ. Κάποιοι γερμανοί αντιπρόσωποι πάντως την κορυφαία M6 την διαθέτουν έναντι 100.600 ευρώ.
Στην Audi οι διαφορές μεταξύ των τιμών κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα καθώς το A1 στην Ελλάδα διατίθεται έναντι 17.500 ευρώ ενώ στην Γερμανία έναντι 15.800 ευρώ. Κάποιοι γερμανοί αντιπρόσωποι το διαθέτουν ακόμη και κάτω από τις 14.500 ευρώ. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στο Audi S3 το οποίο στην Ελλάδα διατίθεται έναντι 54.250 ευρώ και στην Γερμανία έναντι 37.900 ευρώ. Σε κάποιους αντιπροσώπους οι τιμές του S3 ξεκινούν από τις 35.000 ευρώ με το κλειδί στο χέρι...
Τέλος το κορυφαίο μοντέλο R8 στην Ελλάδα κοστίζει 183.700 ευρώ ενώ στην Γερμανία πωλείται έναντι 109.100 ευρώ. Σε κάποιους αντιπροσώπους το R8 καινούριο διατίθεται ακόμη και κάτω από τις 100.000 ευρώ...
Στην Porsche οι διαφορές τιμών είναι πραγματικά εξωπραγματικές καθώς η Boxster στην Ελλάδα πωλείται έναντι 91.300 ευρώ ενώ στην Γερμανία με μόλις 46.982 ευρώ. Κάποιοι γερμανοί αντιπρόσωποι διαθέτουν την Boxster έναντι 40.000 ευρώ...
Το αμέσως μεγαλύτερο μοντέλο Cayman στην Ελλάδα στοιχίζει 90.500 ευρώ ενώ στην Γερμανία μόλις 50.790 ευρώ. Σε γερμανούς αντιπροσώπους οι τιμές διάθεσης ξεκινούν από τις 41.000 ευρώ.
Το κορυφαίο μοντέλο 911 GT-R στην Ελλάδα πωλείται έναντι 209.900 ευρώ ενώ στην Γερμανία έναντι 121.833 ευρώ. Οι τιμές διάθεσης της GT-R σε αντιπροσωπείες ξεκινούν από τις 107.000 ευρώ με το κλειδί στο χέρι...
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα της διαφοράς των τιμών στη Mercedes καθώς η C180 στην Ελλάδα στοιχίζει 33.950 ευρώ και στην Γερμανία μόλις 32.219 ευρώ ενώ κάποιοι γερμανοί αντιπρόσωποι ξεκινούν τις τιμές διάθεσης για το ίδιο μοντέλο καινούριο από τις 25.000 ευρώ!
Η κορυφαία έκδοση C63 AMG διατίθεται στην χώρα μας έναντι 118.600 ευρώ, στη Γερμανία έναντι 69.972 ευρώ και σε κάποιες γερμανικές αντιπροσωπείες οι τιμές διάθεσης ξεκινούν από τις 50.000 ευρώ!
Το κορυφαίο Hummer H2 στην Ελλάδα διατίθενται έναντι 101.000 ευρώ και στην Γερμανία με μόλις 68.590 ευρώ. Οσον αφορά σε γερμανικές αντιπροσωπείες οι τιμές διάθεσης του H2 ξεκινούν από τις 59.000 ευρώ...
Τιμές Λιανικής καινούριων ΙΧ σε Ελλάδα και Γερμανία (σε ευρώ)
Μοντέλο                        Τιμή Εισαγ. Ελλάδα        Tιμή Εισαγ. Γερμανία       Tιμή Αντιπρ. Γερμ.
Audi A1                                             17.500                        15.800                        14.500
Audi S3                                              54.250                        37.900                        35.000
Audi A6                                             55.200                        35.500                        31.000
Audi S6                                            145.150                        86.800                        79.000
Audi A8                                           129.150                        72.200                        65.000
Audi R8                                            183.700                      109.100                        99.900
Audi Q5                                             45.800                        36.800                        29.900
Audi Q7                                             90.600                        51.800                        43.000
BMW 116i                                         23.645                        22.200                        18.250
BMW 130i                                         44.370                        34.800                        31.300
BMW 330i                                         61.121                        40.600                        34.400
BMW 630i                                       123.667                        70.450                        64.700
BMW X5 35i                                     90.252                        55.200                        48.200
BMW M3                                        114.202                        68.750                        52.000
BMW M6                                        191.965                      116.200                      100.600
Hummer H3                                       61.960                        37.900                        33.890
Mercedes C63 AMG                     118.600                        69.972                        50.000
Hummer H2                                     101.000                        68.590                        59.000
Mercedes C250                                57.200                        38.883                        31.000
Mercedes CLS350                         112.300                        64.617                        48.000
Mercedes ML350                            90.950                        54.859                        47.200
Porsche Boxster                              91.300                         46.982                        40.000
Porsche Cayman                             90.500                         50.790                        41.000
Porsche 911                                   150.300                         85.538                        73.000
Porsche 911 GT-R                         209.900                       121.833                      107.000
Porsche Panamera                        132.600                         75.899                        69.000
Porsche Cayenne                         102.700                         55.431                        48.900
VW Golf Gti                                     29.580                         27.275                        24.190
VW Golf R                                       47.880                         36.825                        31.200
VW Touareg V6                             80.900                         49.900                        43.189
VW Touareg Hybrid                      94.500                        73.500                        63.500
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Φόροι: Τι αλλάζει σε ΦΠΑ, ΙΧ, τσιγάρα, ακίνητα, επιχειρήσεις, εφορίες
Ερχονται μειώσεις στα τέλη ταξινόμησης των αυτοκινήτων, στις τιμές των φαρμάκων και των ξενοδοχείων και αυξήσεις σε τσιγάρα, προϊόντα διατροφής, εισιτήρια μέσων μεταφοράς και λογαριασμούς ρεύματος. Παράλληλα αναστέλλεται το πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας για μία διετία. Οι ρυθμίσεις για τις ανακατατάξεις στη φορολογία θα περιέχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή εντός της επόμενης εβδομάδας το υπουργείο Οικονομικών. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπεται και η κατάργηση 80 Εφοριών, αλλά και τελωνείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως έχει εξαγγείλει ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Στη συνέχεια, και πιθανότατα στις αρχές Ιανουαρίου, σειρά θα πάρει το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του φορολογικού μηχανισμού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου θα προβλέπονται τα ακόλουθα:
Από 1ης Ιανουαρίου ο συντελεστής 11% ανεβαίνει στο 13% και έτσι θα προκύψουν αυξήσεις στα είδη διατροφής (κρέατα, γαλακτοκομικά, πουλερικά, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, αβγά, ξηροί καρποί κ.ά.), τα αναψυκτικά, τα εμφιαλωμένα νερά, τα σερβιριζόμενα φαγητά, τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και φυσικού αερίου και στα κόμιστρα των ταξί. Υπολογίζεται ότι η άνοδος του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% θα έχει ως αποτέλεσμα να πέσουν αυξήσεις στην αγορά από 1,5% έως και 2%. Παράλληλα ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ 5,5% που επιβαρύνει τις τιμές βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και τα εισιτήρια του θεάτρου θα αυξηθεί στο 6,5%.
Αντίθετα, για τα φάρμακα και τη διαμονή σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια προβλέπεται μετάταξή τους στον χαμηλό συντελεστή 6,5% από το 11% που βρίσκονται σήμερα.
Με στόχο την τόνωση της παραπαίουσας αγοράς αυτοκινήτου προωθείται η μείωση των τελών ταξινόμησης για τα μικρά και μεσαίου κυβισμού ΙΧ και η αύξηση του ορίου εργοστασιακής τιμής πάνω από το οποίο επιβάλλεται ο φόρος πολυτελείας. Το πιο πιθανό σενάριο από αυτά που εξετάζουν αυτές τις ημέρες υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου προβλέπει τη μείωση των τελών ταξινόμησης έως και 50% για αυτοκίνητα που ο κυβισμός τους δεν ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.
Εναλλακτικά εξετάζεται ένα μοντέλο κλιμακωτής μείωσης με μεγαλύτερα οφέλη για τα ΙΧ μικρού κυβισμού και χαμηλότερα για τα αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού.
Αν τελικά περάσει η εισήγηση για τη μείωση των τελών ταξινόμησης κατά 50% αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η φορολογική επιβάρυνση για παράδειγμα ενός ΙΧ 1.600 κυβικών εκατοστών που σήμερα έχει τέλος ταξινόμησης 3.800 ευρώ να μειωθεί στο μισό δηλαδή στα 1.900 ευρώ.
Το υπουργείο θα προχωρήσει σε αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των προϊόντων καπνού. Ετσι θα αυξηθεί ο πάγιος φόρος από 10% σε 20% με παράλληλη μικρή μείωση του ειδικού φόρου καπνού από 67% σε 65% προς όφελος του περιθωρίου κέρδους των περιπτεριούχων.
Οι ανακατατάξεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν νέες αυξήσεις τιμών στα τσιγάρα κατά 0,10-0,20 ευρώ το πακέτο.
Σε μείωση του συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών των ανωνύμων εταιρειών από το 24% στο 20% προχωρά το οικονομικό επιτελείο.
Εξάλλου στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται διατάξεις για την κατάργηση 80 περίπου Εφοριών αλλά και ορισμένων τελωνείων. Το προσωπικό θα μεταταχθεί σε άλλες εφορίες.
Πρώτη κατοικία
Απαλλαγή από το «πόθεν έσχες»
Στην απαλλαγή της αγοράς πρώτης κατοικίας από το «πόθεν έσχες» για δύο έτη προχωρεί η κυβέρνηση. Εκτός απροόπτου θα ορίζεται ότι η απαλλαγή θα ισχύει για σπίτια μέχρι 120 τ.μ. Με τον φορολογικό νόμο προβλέπεται ότι από την 1η-1-2010 όλες οι δαπάνες των νοικοκυριών για την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας και από τις 23-4-2010 όλα τα έξοδα για την αγορά ή την ανέγερση πρώτης κατοικίας θεωρούνται πλέον τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων των φορολογουμένων. Αυτές οι διατάξεις θα καταργηθούν.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

3+1 βήματα για αποφυγή ευρω-χρεοκοπίας και επιστροφή στη δραχμή
Η οικονομική κρίση φέρνει με ταχείς ρυθμούς τα πολιτικά αδιέξοδα και τις κοινωνικές αντιδράσεις στο προσκήνιο της ευρωζώνης: Η κυβέρνηση στην Ιρλανδία πέφτει, στην Πορτογαλία κρέμεται από μια κλωστή, στην Ιταλία παραπαίει, στην Ισπανία δοκιμάζεται την Κυριακή σε τοπικές εκλογές και στην Ελλάδα το πολιτικό σκηνικό είναι πιο εύθραυστο από ποτέ. Με τα ευρω-συνδικάτα και τους φοιτητές στους δρόμους -από τη Λισαβώνα, το Παρίσι και την Αθήνα έως το Λονδίνο τη Ρώμη και το Βερολίνο- οι ηγέτες της ΕΕ βαδίζουν προς την κρισιμότερη ίσως σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών (16-17 Δεκεμβρίου). Σε αυτό το αλαλούμ όξυνσης της "πολιτικής αβεβαιότητας" μαζί με το υψηλό ρίσκο χρεοκοπίας έχουν συμβάλει τρεις παράγοντες, λένε αναλυτές: Οι ανισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας, η συνεχιζόμενη τραπεζική κρίση και οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας. «Οι απρόσκλητοι «ευεργέτες» της Ιρλανδίας μοιάζουν να διαιωνίζουν παρελθούσες δυσλειτουργικές πολιτικές, «πετώντας» χρήματα και κλείνοντας τρύπες στις οποίες οι πιστωτές δεν θέλουν να... "παραπατήσουν". Μέχρι ενός σημείου αυτό είναι κατανοητό, καθώς στους πιστωτές περιλαμβάνονται κυβερνήσεις της Ευρωζώνης που μετέχουν στο μηχανισμό στήριξης», σχολιάζει η εφημερίδα Financial Times.
«Κάτι τέτοιο όμως δεν δικαιολογεί την εμμονή σε μια αποτυχημένη στρατηγική: Η διάσωση των τραπεζών στοίχισε μέχρι στιγμής στο ιρλανδικό δημόσιο περί τα 50 δισ. ευρώ.  Οποία λύση κι αν αποφασιστεί, θα αποτύχει αν έχει ως μοναδικό στόχο τη βιωσιμότητα όλων των τραπεζών με τη σημερινή τους μορφή. Αν τα χρήματα των Ευρωπαίων χρησιμοποιηθούν πάλι μόνο για να κερδηθεί χρόνος, τότε το πρόβλημα θα επιστρέψει, πιο επικίνδυνο από ποτέ».
Βάλτε στη θέση της λέξης «Ιρλανδία», τη λέξη «Ελλάδα» ή μια άλλη χώρα του ευρώ... και το νόημα είναι ίδιο.
Οι παραπάνω περιγραφές ίσως είναι η καλύτερη απάντηση στο ερώτημα γιατί ο κίνδυνος χρεοκοπίας στην ευρωζώνη δεν απομακρύνεται. Την ώρα που το ευρώ κατρακυλά σε χαμηλό 2μήνου και τα ευρω-spread ενισχύονται, σε φάση déjà vu χρεοκοπίας... α λα ελληνικά, που απλώνεται από την Ιρλανδία, στην Πορτογαλία χτυπώντας «καμπανάκια» και στην Ισπανία «το τελευταίο οχυρό πριν τη χρεοκοπία του ευρώ», όπως προειδοποιούν διεθνείς αναλυτές. Η Ισπανία είναι δυο φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, μαζί.
Τρόποι "ελεγχόμενης" χρεοκοπίας
Αυτή η εφιαλτική πίεση οδηγεί να αναζητούνται απεγνωσμένα τρόποι «ελεγχόμενης» χρεοκοπίας, παράτασης δηλαδή των μηχανισμών διαασώσεων... με διάφορες παραλλαγές (από την έκδοση ευρω-ομολόγων με ρήτρα χρεοκοπίας, έως την προοπτική παράτασης, επιμήκυνσης ή αναδιάρθρωσης των δανείων), καθώς οι «μαύρες τρύπες» αντί να κλείνουν διευρύνονται. Με τις προσεγγίσεις για διαγραφή χρέους ώστε το βάρος να πέσει στη μεριά των κερδοσκόπων-πιστωτών έναντι της κοινωνίας να πολλαπλασιάζονται.
Ο Νουριέλ Ρουμπίνι, ο οικονομολόγος που διαφημίζεται για την πρόβλεψη της κρίσης το 2007, δηλώνει ότι ο μόνος άλλος ρεαλιστικός τρόπος ώστε η Ελλάδα να βγει από τη δυσμενή θέση που είναι σήμερα, είναι να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση χρέους, αλλιώς να εγκαταλείψει το ευρώ και να τυπώσει μια «νέα δραχμή».
Αλλά το «ντόμινο» της κρίσης, σε αυτή τη φάση, ξεχειλώνει αυτή την ρήση και την προτροπή. Μπορεί κάλλιστα να μεταφερθεί... στη «νέα ιρλανδική λίρα», το «νέο πορτογαλικό εσκούδο», τη «νέα ισπανική πεσέτα», τη «νέα ιταλική λιρέτα»... ακόμα και στο «νέο γαλλικό φράγκο» ή το «νέο γερμανικό μάρκο» μαζί με τις σεναριολογίες που αναζωπυρώνονται για 1,2,3... πολλά «νέα ευρώ», διαφορετικών ταχυτήτων.
Το δια ταύτα, ωστόσο, όλων αυτών είναι η ομολογία της αποτυχίας που διατηρεί το "φαύλο κύκλο" χρέους. Ακόμα και ο πολυδιαφημισμένος Ρουμπίνι άλλη μια δόση νέων χρεών (αναδιάρθρωση) προτείνει προς αντικατάσταση των παλιών.
Το δίλημμα δεν είναι η ύπαρξη ενός νομίσματος ως αφηρημένη έννοια, αλλά συγκεκριμένα, απτά, τι κοινωνικό κόστος κουβαλάει η επιμονή στη "διάσωσή" του.
Αλήθειες και ψέματα
Ολοι αυτοί οι φόβοι είναι που οδηγούν στη συζήτηση για αναδιάρθρωση, παράτασης, του ελληνικού χρέους, διότι όλα δείχνουν ότι χωρίς κάποιες τέτοιου είδους παρεμβάσεις όχι μόνο η Ελλάδα, η ευρωζώνη ολόκληρη οδηγείται σε χρεοκοπία. Ακόμα και μεγαλύτερο πακέτο των 750 δισ. ευρώ συζητούν εάν "σκάσει" η Ισπανία, πάνω από 1 τρισ. ευρώ, όπως φαίνεται να συναινεί ο επικεφαλής της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, Άξελ Βέμπερ κάτω από τις πιέσεις που είχε το τελευταίο διήμερο στο Παρίσι ύστερα από επαφές με Γάλλους τραπεζίτες, όπως αποκαλύπτουν οι FT.
Την αποτυχία την ομολογούν ήδη όλοι και στην Ελλάδα. Ακόμα και όσοι ισχυρίζονταν ότι "το Μνημόνιο έγινε για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία". Η αλήθεια είναι ότι η επέμβαση από το ΔΝΤ την ΕΕ και την ΕΚΤ, της τρόικας, στην Ελλάδα έγινε για να σωθεί το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα από το σοκ τής μετατροπής των ελληνικών ομολόγων σε άχρηστα χαρτιά. Ωστόσο, τώρα αποδεικνύεται ότι το σοκ δεν εξαφανίζεται, απλά μετατίθεται χρονικά.
Μπορεί οι τραπεζίτες να ευελπιστούν πως τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου κι άλλων «αδύναμων» χωρών που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους δεν θα λογίζονται ως «σκουπίδια», θα νεκραναστηθούν, θα εξασφαλίσουν την αξία τους -και ότι θα προσφέρουν και πλούσιους τόκους. Όμως, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι κρατικοί προϋπολογισμοί που αναλαμβάνουν αυτό το κόστος υλοποίησης μπορούν να το αντέξουν.
Η περίπτωση της Ελλάδας λέει όχι, το ίδιο και της Ιρλανδίας μετά από δυο χρόνια άγριων περικοπών -η τρύπα του χρέους διευρύνεται. Γι’ αυτό εντείνονται οι κόντρες γύρω από τη δομή του «νέου» μηχανισμού ευρω-διασώσεων, όπου αυτές καταλήξουν στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ (16-17 Δεκεμβρίου).
Η Α.Μέρκελ μπορεί να επιμένει ότι στο νέο μηχανισμό θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ιδιώτες δανειστές, αλλά όλοι ξέρουν ότι αυτό δεν είναι παρά προπέτασμα καπνού. Αφού όπως ομολογεί ακόμα και ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Ζ-Κ. Τρισέ, οι κερδοσκόποι-δανειστές θα ανεβάζουν συνεχώς τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων αφού θα συμπεριλάβουν το «ρίσκο» οδηγώντας τελικά σε νέο φαύλο κύκλο πτωχεύσεων φορτώνοντας συνεχώς βάρη στις χώρες που θα υπάγονται στον ευρω-μηχανισμό.
Σε αυτό το αλαλούμ έχουν συμβάλει τρεις παράγοντες: οι ανισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας, η συνεχιζόμενη τραπεζική κρίση και οι επιπτώσεις της λιτότητας, εξηγεί ο Αλεξ Καλλίνικος καθηγητής ευρωπαϊκών σπουδών στο King's Kollege στo Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Ρωγμή 1η: Ανισόρροπη ανάπτυξη (Ελλείμματα-Πλεονάσματα)
Η πιο σημαντική παγκόσμια οικονομική ανισορροπία είναι αυτή μεταξύ κρατών-χρεωστών και κρατών-πιστωτών. Η Κίνα και η Γερμανία είναι οι δύο μεγαλύτεροι εξαγωγείς βιομηχανικών αγαθών. Κατά συνέπεια έχουν τεράστια πλεονάσματα πληρωμών. Εντελώς συμμετρικά απέναντί τους έχουν κράτη όπως τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τις πιο αδύναμες οικονομίες της Ευρωζώνης. Αυτές οι χώρες εισάγουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από όσες εξάγουν και δανείζονται από τα κράτη-πιστωτές για να καλύψουν τη διαφορά.
Οι γερμανικές εταιρείες κατάφεραν να αναδιαρθρωθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε βάρος των εργατών τους. Οι πραγματικοί μισθοί παρέμειναν στάσιμοι στη δεκαετία του 2000, βοηθώντας τη Γερμανία να διατηρήσει μερίδιο 9% με 10% στις παγκόσμιες εξαγωγές, παρά την εκρηκτική μεγέθυνση της Κίνας.
Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν. Αυτό σήμανε πως οι Ευρωπαίοι εταίροι της Γερμανίας γίνονταν λιγότερο ανταγωνιστικοί, όμως δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν υποτιμήσεις στα νομίσματά τους ώστε να φτηναίνουν οι εξαγωγές τους.
Όταν τέτοιες αποκλίσεις υπάρχουν στο εσωτερικό ενός κράτους μπορούν να παραμένουν υπό έλεγχο. Η κρατική φορολογία και οι κρατικές δαπάνες συνήθως μεταφέρουν πόρους από τις πλούσιες στις φτωχές περιοχές. Όμως η ΟΝΕ είναι καθαρά νομισματική ένωση και -με την επιμονή της Γερμανίας- τα κράτη-μέλη που θα συναντούσαν χρηματοπιστωτικά προβλήματα δεν μπορούσαν να δεχτούν ενίσχυση για να διασωθούν.
Στα σχετικά ήσυχα χρόνια μετά την κυκλοφορία του ευρώ, οι χρηματαγορές τα παρέβλεπαν όλα αυτά. Τα πιο αδύναμα μέλη της Ευρωζώνης μπορούσαν να δανείζονται με επιτόκιο ελάχιστα μεγαλύτερο από αυτό της Γερμανίας, σημειώνει.
Αυτά τα φτηνά δάνεια τροφοδότησαν την άνθηση της οικοδομής και της κατανάλωσης στην Ιρλανδία και τη νότια Ευρώπη. Και όταν η οικονομική άνθηση έφτασε στο τέλος της το 2007-2008, οι κυβερνήσεις δανείστηκαν και ξόδεψαν αφειδώς για να εμποδίσουν την ύφεση να φτάσει σε επίπεδα δεκαετίας '30 στηρίζονται μιας σειρά αναξιοπαθούντες της αγοράς.
Ρωγμή 2η: Τράπεζες σε νευρική κρίση
Η συνεχιζόμενη εύθραυστη κατάσταση των τραπεζών έχει κεντρική σημασία για τις πρόσφατες κρίσεις της Ευρωζώνης και αποτελεί το δεύτερο μεγάλο ρήγμα στους πυλώνες στήριξης του ευρώ. Η αύξηση του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους έγινε τόσο επικίνδυνη διότι ταυτόχρονα εξελισσόταν η τραπεζική κρίση που οδήγησε στο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κραχ μετά το 1914, το φθινόπωρο του 2008, θυμίζει ο Α.Καλλίνικος.
Το κύμα των κρατικών ενισχύσεων που σηκώθηκε το φθινόπωρο του 2008 είχε σκοπό να φτιάξει αντιστηρίγματα για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες. Όμως, η τελευταία "Εκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας" που δημοσίευσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)εκτιμά τις απώλειες των τραπεζών στα χρόνια 2007-2010 σε 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι λιγότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις αλλά το ποσό παραμένει θηριώδες.
Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι τα ογκώδη δάνεια που είχαν πάρει οι τράπεζες στη διάρκεια της άνθησης σημαίνουν πως πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν περισσότερα από 4 τρισ. δολ. χρέους στα επόμενα δύο χρόνια. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για της τράπεζες της Ευρωζώνης παρά για τις αμερικάνικες και τις βρετανικές. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν δανειστεί μαζικά φουσκώνοντας την τεράστια κερδοσκοπική φούσκα γύρω από την αγορά ακινήτων που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης στα μέσα της δεκαετίας του 2000.
Το άμεσο θύμα ήταν η Ιρλανδία για δεύτερη φορά. Τον Οκτώβρη του 2008, η ιρλανδική κυβέρνηση εγγυήθηκε τα περισσότερα χρέη των τραπεζών της, έτσι σύμφωνα με τη διατύπωση των Financial Times: «Oι χρηματαγορές έβλεπαν πλέον το κράτος και τις τράπεζες ως μία ενιαία οντότητα». Όμως οι ιρλανδικές τράπεζες χρεοκόπησαν και παρέμεναν ζωντανές μόνο χάρη στα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπως και στην Ελλάδα.
Ετσι ήρθαν οι «μηχανισμοί στήριξης». Όμως κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα σταματήσει τη «μόλυνση». Αν οι χρηματαγορές αρχίσουν να στοχεύουν την Ισπανία, η οποία επίσης είναι θύμα φούσκας στα ακίνητα και πολύ μεγαλύτερη οικονομία από την Ελλάδα ή την Ιρλανδία, η Ευρωζώνη μπορεί να βρεθεί σε πραγματικό κίνδυνο.
Ρωγμή 3η: Οι πολιτικές λιτότητας
Ο επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν ανέφερε ότι ο κόσμος βρίσκεται ενώπιον της δεύτερης φάσης της κρίσης (λιγότερο οξείας, λόγω των κρατικών διασώσεων) αλλά πάντα επίμονης και θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι αυτή έχει παρέλθει. Υποστήριξε, επίσης, ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη θέση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
Για την κρίση σε χώρες της ευρωζώνης ανέφερε ότι παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά χώρα, σε όλες τις περιπτώσεις η κατάληξη είναι η ίδια: οι δημόσιες δαπάνες είναι υψηλές, το έλλειμμα είναι δυσβάσταχτο και το χρέος αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. Όλες οι χώρες, σημείωσε, θα πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι για να επανέλθουν σε μία υποφερτή κατάσταση.
Αλλά αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας που απειλεί να γκρεμίσει το ευρώ, εξηγεί ο Αλεξ Καλλίνικος: Οι πολιτικές λιτότητας που σαρώνουν την Ευρώπη. Υποτίθεται ότι εφαρμόζονται για να μειωθεί το δημόσιο χρέος μέσω των περικοπών των δημόσιων δαπανών, όμως όλα τα σημάδια δείχνουν πως κάνουν τα πράγματα χειρότερα.
Η ελληνική κυβέρνηση μόλις αναγκάστηκε να δεσμευτεί ότι θα κάνει ακόμη πιο μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, διότι ήρθαν στο φως εκτιμήσεις πως το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα είναι φέτος 9,4% του ΑΕΠ, αντί για 8% που είχε συμφωνηθεί όταν ξεκίνησε η "σωτηρία" από την ΕΕ και το ΔΝΤ.
Ένας λόγος που χάθηκε αυτός ο στόχος είναι ότι η οικονομία στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά ένα απροσδόκητα υψηλό 4,2%. Η λιτότητα, περιορίζοντας τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, μειώνει την οικονομική παραγωγή και έτσι κάνει ακόμη πιο βαρύ το φορτίο του κρατικού δανεισμού. Κι όμως, παρά την ισχυρή ύφεση και τις άγριες περικοπές, έκθεση του ΔΝΤ για την Ιρλανδία επιμένει ακόμη πως "τα υψηλά επίπεδα τιμών και μισθών στην Ιρλανδία απαιτούν μια περίοδο 'εσωτερικής υποτίμησης' τα επόμενα χρόνια ώστε να υποστηριχθεί η αύξηση των εξαγωγών".
Μια νεοφιλελεύθερη πολιτική εμμονή για "συνταγές" λιτότητας, που πολλαπλασιάζουν τις "πτωχεύσεις", η οποία ακόμα κι αν αποτυγχάνει το μόνο που έχει να προτείνει είναι ακόμη περισσότερη δόση από το ίδιο χρεοκοπημένο γιατροσόφι:... κι άλλη λιτότητα σε εντονότερη πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Καταργούνται σχολεία, γραφεία Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις
Ριζικές ανατροπές στην «πυραμίδα της εκπαίδευσης» φέρνει νέος νόμος για την απλούστευση της οργανωτικής δομής των σχολείων, που έρχεται τον Ιανουάριο στη Bουλή. Η πρωθυπουργική εντολή για «Καλλικράτη στις δημόσιες υπηρεσίες» οδηγεί στο κλείσιμο των Γραφείων Εκπαίδευσης, στην κατάργηση δεκάδων ολιγοθέσιων σχολείων, στη συγχώνευση Οργανισμών του Υπ. Παιδείας, στη δραστική μείωση των διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου καθώς και στην πλήρη ανακατανομή του προσωπικού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Eθνους της Κυριακής»:
1. Καταργούνται τα 295 Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Εκπαίδευσης κι ενοποιούνται σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο οι περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε κάθε περιφέρεια.
2. Συγχωνεύονται ή καταργούνται περισσότερα από 300 ολιγοθέσια σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.
3. Κόβονται στις μισές οι γενικές διευθύνσεις του υπ. Παιδείας, κι από τις 40 που λειτουργούν θα μείνουν 20.
4. Συγχωνεύονται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Eρευνας (ΚΕΕ) με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών παιδείας βασίζεται στα συμπεράσματα μελέτης του Ιδρύματος Τσάτσου, που παραγγέλθηκε από το ΥΠΕΠΘ. Σε αυτή κρίνεται αναγκαίος και άμεσος ο «Καλλικράτης» στη διοίκηση, στα σχολεία και στο ίδιο το υπουργείο με τους αναρίθμητους Οργανισμούς του. Δεκάδες εκπαιδευτικοί θα βρεθούν σε άλλο πόστο ή και στο σπίτι τους τη χρονιά που έρχεται.
Κλονίζεται συθέμελα ύστερα από 30 χρόνια που υφίσταται ως έχει το οικοδόμημα της διοίκησης των σχολείων, σπρώχνονται στη συνταξιοδότηση δεκάδες διευθυντές των Γραφείων Εκπαίδευσης των οποίων οι θητείες λήγουν οσονούπω, ενώ επιστρέφουν στα σχολεία τους όλοι οι δάσκαλοι κι οι καθηγητές που ήταν αποσπασμένοι σε αυτά.
Η ηγεσία του υπουργείου φέρεται αποφασισμένη να «συμμαζέψει» τη διοικητική πυραμίδα. Γι' αυτό και προχωρά στην κατάργηση μιας ολόκληρης διοικητικής βαθμίδας, που θα της αποφέρει τεράστια εξοικονόμηση χρήματος από ενοίκια κτιρίων, μισθούς, λειτουργικά έξοδα κ.ά. Ηδη σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, ενημερώθηκαν για την ανάγκη εξορθολογισμού της διοίκησης οι περιφερειακοί διευθυντές από τους οποίους ζητήθηκαν προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του νέου συστήματος.
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Από τους 40 διευθυντές θα μείνουν οι μισοί
Χάνουν τις θέσεις τους τουλάχιστον 20 διευθυντές του υπουργείου Παιδείας, αφού οι 40 γενικές διευθύνσεις μειώνονται στις μισές. Μελετώνται ήδη εσωτερικές μετακινήσεις και ανακατανομή του προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες των διευθύνσεων. Το μεγάλο πρόβλημα του υπουργείου Παιδείας, όπως και σχεδόν όλης της δημόσιας διοίκησης, είναι η μη εξειδίκευση των υπαλλήλων, η έλλειψη υπαλλήλων ΠΕ Εκπαίδευσης καθώς και η έλλειψη επιμόρφωσης πάνω στα νέα δεδομένα διοίκησης των γραφείων.
Χαρακτηριστικά μας αναφέρουν ότι από τους 545 διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ είναι ζήτημα εάν γνωρίζουν τον χειρισμό του Η/Υ οι 45!
Στο υπ. Παιδείας υπηρετούν 442 μόνιμοι υπάλληλοι, 545 διοικητικοί, 707 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων και 100 αορίστου χρόνου (ειδική κατηγορία).
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πέφτουν «τίτλοι τέλους» για ολιγοθέσια της περιφέρειας
Η συγχώνευση των σχολείων θα γίνει με αμιγώς παιδαγωγικά κριτήρια, σύμφωνα με την ηγεσία του υπ. Παιδείας. Η κατασκευή νέων δρόμων, όπως για παράδειγμα, η Εγνατία, ή η Ολυμπία οδός που κατασκευάζεται, δημιουργούν νέα δεδομένα, κι εκεί που κάποιες ορεινές περιοχές ήταν απομονωμένες, τώρα έρχονται πιο κοντά σε μεγάλες πόλεις και κεφαλοχώρια. Οπου λοιπόν η πρόσβαση για τους μαθητές σε σχολεία μεγάλων χωριών καθίσταται καλύτερη, εκεί θα υπάρξει και κατάργηση του μικρού κι απομονωμένου σχολείου.
Περίπου 2.000 είναι τα ολιγοθέσια σχολεία σε όλη τη χώρα, τα περισσότερα των οποίων όμως βρίσκονται διάσπαρτα στο Αιγαίο και στα μικρονήσια. Ακριβώς πριν από 10 χρόνια ήταν 2.963, ενώ στη δεκαετία του ΄60, έφθαναν τα 8.956, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε για τα λειτουργικά προβλήματα των μικρών σχολείων, ο κ Χρήστος Σαΐτης, επικ. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο ίδιος, αναλύοντας τον προβληματισμό περί της κατάργησης αυτών των μικρών σχολείων, αναφέρει:
«Τα ολιγοθέσια και περισσότερο τα μονοθέσια κοστίζουν περισσότερο στο κράτος, αφού τα συνολικά έξοδα λειτουργίας τους (συντήρηση κτιρίων, αναλώσιμα υλικά, μισθοί δασκάλων) κατανέμονται σε λιγότερους μαθητές. Τα ολιγοθέσια μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αντιοικονομικοί και αναποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, αφού το υψηλό κόστος λειτουργίας τους παρέχει χαμηλό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια, τα «ατροφικά» κυρίως σχολεία με 5-12 μαθητές, είναι πανάκριβοι δημόσιοι οργανισμοί».
ΠΗΓΗ: Έθνος
Τα φοροσενάρια για τους ημιυπαίθριους
foros_hmihpaithriwnΦοροδόκανο στους ημιυπαίθριους χώρους μετά την τακτοποίησή τους θα είναι αν ισχύσουν τα σενάρια που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο προωθεί παράλληλα και ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αγορά ακινήτων, εκτός από την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από το πόθεν έσχες. Στο τραπέζι των αποφάσεων για τη διαμόρφωση του φορολογικού νομοσχεδίου, που θα κατατεθεί τον Δεκέμβριο στη Βουλή, έχουν τεθεί τόσο η εφεξής φορολογική μεταχείριση των ημιυπαίθριων χώρων σαν να ήταν απολύτως νόμιμο τμήμα της κατοικίας του φορολογουμένου όσο και η επέκταση της διετούς αναστολής του πόθεν έσχες για την πρώτη κατοικία και στα χρεολύσια εξόφλησης στεγαστικού δανείου. Χθες πάντως διευκρινίστηκε ότι οι ημιυπαίθριοι δεν θα προσμετρούνται για τον υπολογισμό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
Αν περάσουν οι σχετικές προτάσεις, οι ημιυπαίθριοι θα συνυπολογίζονται στα τεκμήρια διαβίωσης και θα διευρύνουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις κατά τον υπολογισμό τελών και φόρων, όπως, για παράδειγμα, σε μελλοντικές μεταβιβάσεις.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος κατέχει ακίνητο 120 τ.μ. με ημιυπαίθριο χώρο επιπλέον 50 τετραγωνικών. Η αντικειμενική αξία είναι 3.000 ευρώ το τετραγωνικό. Αν το ακίνητο μεταβιβαστεί σήμερα, ο φόρος είναι 35.600 ευρώ. Αν αποφασιστεί να συνυπολογίζεται και ο ημιυπαίθριος, τότε η συνολική αντικειμενική αξία του ακινήτου ανεβαίνει σε 510.000 και ο φόρος στα 50.600 ευρώ.
Επίσης αν σε ένα ακίνητο 70 τετραγωνικών μέτρων έχουν κλειστεί 15 τετραγωνικά ημιυπαίθριου και η αντικειμενική αξία στην περιοχή είναι 2.000 ευρώ, κατά τη μεταβίβαση ο φόρος 10% (με εξαίρεση τα πρώτα 20.000 ευρώ, όπου ο συντελεστής είναι 8%) θα είναι στην πρώτη περίπτωση 13.600 ευρώ και στη δεύτερη 16.600 ευρώ.
Η φορολογική μεταχείριση των ημιυπαίθριων χώρων βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία και η μόνη διαβεβαίωση που μπορούν να δώσουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών είναι πως η όποια αλλαγή τυχόν αποφασιστεί δεν θα αφορά μεταβιβάσεις που έχουν ήδη γίνει.
Το θέμα τυχόν αναδρομικών επιβαρύνσεων ξεκαθαρίζει άλλωστε με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και η οποία ορίζει ότι για τους τακτοποιημένους χώρους «δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος και τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται». Στην ίδια τροπολογία ορίζεται ότι οι ημιυπαίθριοι δεν δηλώνονται στο Ε9 και δεν επηρεάζουν τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, χωρίς να αναφέρεται το παραμικρό για τεκμήρια και φόρους μεταβίβασης. Δίνεται παράλληλα δίμηνη προθεσμία έως το τέλος του έτους για την ταχυδρομική υποβολή αίτησης τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων και αυξάνονται οι δόσεις καταβολής των προστίμων σε δέκα για κατοικίες και σε οκτώ για ακίνητα άλλης χρήσης.
Μέχρι 120 τ.μ. η απαλλαγή από το πόθεν έσχες
Αυτές τις ημέρες εξειδικεύονται οι νέες διατάξεις του πόθεν έσχες και συγκεκριμένα εξετάζεται αφενός να τεθεί πλαφόν 120 τετραγωνικών μέτρων και αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ, προκειμένου η πρώτη κατοικία να τυγχάνει της απαλλαγής και αφετέρου η αναστολή να έχει αναδρομική ισχύ από τις 24 Απριλίου, όταν δηλαδή ετέθη σε πρώτη εφαρμογή το μέτρο. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει αναστολή εφαρμογής και του πόθεν έσχες για τα χρεολύσια στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας από την ίδια χρονική αφετηρία.
Εισήγηση στο ΣτΕ κατά έκτακτης εισφοράς
Σημειώνεται ότι η έκτακτη εισφορά υπολογίστηκε στο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά τη χρήση 2007 και δηλώθηκε με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008, αλλά θεσμοθετήθηκε ως υποχρέωση των φορολογουμένων το 2009, με τον Ν. 3758/2009, επί διακυβέρνησης Ν.Δ. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ωστόσο, με την υπ΄ αριθμ. 1123/ 2010 απόφασή του είχε ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση και υιοθετώντας τα επιχειρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, είχε κρίνει ως απολύτως συνταγματικές τις ρυθμίσεις του νόμου 3758/2009, εκτιμώντας ότι η έκτακτη εισφορά δεν αποτελεί φόρο, αλλά έκτακτη οικονομική επιβάρυνση αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Η ρύθμιση για τον ΦΠΑ και μειώσεις στα τέλη ταξινόμησης Ι.Χ.
Το νομοσχέδιο του Δεκεμβρίου θα είναι νομοσχέδιοσκούπα, καθώς θα περιλαμβάνει σωρεία φορολογικών ρυθμίσεων που θα εκτείνονται από τον ΦΠΑ και τους φόρους των επιχειρήσεων έως τα τέλη ταξινόμησης των Ι.Χ., τα ακίνητα και τον φόρο υπεραξίας μετοχών στο Χρηματιστήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις διατάξεις του νομοσχεδίου θα προβλέπονται:
1 Η αύξηση του ΦΠΑ από το 11% στο 13% από 1/1/2011 με παράλληλη μετάταξη των τροφίμων και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών από τον μεσαίο συντελεστή στον μειωμένο 6,5%. 2 Η μείωση των τελών ταξινόμησης των μικρών και μεσαίων Ι.Χ. σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσού εργοστασιακής αξίας πάνω από το οποίο επιβάλλεται φόρος πολυτελείας, από τα 15.000 στα 20.000 ευρώ.
3 Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 20% με παράλληλες αλλαγές στη φορολογία μερισμάτων στην κατεύθυνση της μείωσης των επιβαρύνσεων.
4 Η περαιτέρω αύξηση του φόρου και των τιμών των τσιγάρων, ώστε να διευρυνθεί το ποσοστό κέρδους των πρατηριούχων.
5 Η αναστολή, για ένα έτος, της επιβολής φόρου υπεραξίας στις βραχυχρόνιες αγοραπωλησίες μετοχών. Η αναστολή- από 1/1/2011 - θα συνοδεύεται από αύξηση του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών από το 15 τοις χιλίοις σε 25 ή και 30 τοις χιλίοις.
6 Η κατάργηση περίπου 100 μικρών Εφοριών ανά τη χώρα. Θα ακολουθήσει τον Ιανουάριο και νέο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.
Οι διατάξεις για το φορολογικό- σκούπα θα εξειδικευτούν εντός των ημερών, ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να παρουσιαστούν από τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Μειώσεις φόρων στα αυτοκίνητα – Οι Δέκα αλλαγές στους φόρους
oi_10_allages_stous_forousΦορολογικό νομοσχέδιο-«σκούπα» με 10 αλλαγές που έχουν στόχο να αναθερμάνουν την αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων και να κάνουν χειροπιαστές τις υποσχέσεις για μειώσεις φόρων από το 2011 στις επιχειρήσεις πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες το υπουργείο Οικονομικών. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων, όπως οι αλλαγές στη φορολογία του καπνού και των τσιγάρων και το κυριότερο η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 11% στο 13% για τα είδη καθημερινής κατανάλωσης και την παροχή υπηρεσιών.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», με τις νέες ρυθμίσεις θα μειωθούν τα τέλη ταξινόμησης στα μικρού και μεσαίου κυβισμού οχήματα με αποτέλεσμα να επέλθει μείωση της φορολογίας που θα κυμαίνεται από 1.500 ευρώ ως 2.000 ευρώ, ενώ η απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» για αγορά πρώτης κατοικίας θα ισχύσει για τα πρώτα 120 τ.μ. επιφανείας και αντικειμενικής αξίας από 200.000 ευρώ ως 300.000 ευρώ, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου αγοραστή. Μάλιστα, η απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» δεν θα αφορά μόνο την περίπτωση αγοράς ακινήτου με μετρητά, αλλά και την απόκτηση ακινήτου με στεγαστικό δάνειο, δηλαδή θα εξαιρούνται από τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» και τα χρεολύσια. Η εξαίρεση από το «πόθεν έσχες» θα αφορά περιπτώσεις απόκτησης ακινήτων που πραγματοποιούνται μέσα στην επόμενη διετία, ενώ για τα χρεολυσία υπάρχει πρόταση να εφαρμοστεί το μέτρο από τις 23 Απριλίου, οπότε ψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο και καταργήθηκε η απαλλαγή. Στο φορολογικό νομοσχέδιο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και για το πώς θα επιβαρύνουν οι ημιυπαίθριοι χώροι τη φορολογητέα αξία του ακινήτου. Ειδικότερα, τα τετραγωνικά μέτρα των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων που τακτοποιούνται θα εντάσσονται στο σύνολο των τετραγωνικών της κύριας κατοικίας και θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τεκμηρίων, αλλά και την απαλλαγή από το «πόθεν έσχες».
Ωστόσο, για τους χώρους που τακτοποιούνται δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι, ενώ δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων των δηλώσεων ακινήτων (Ε9) και δεν επηρεάζεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, για τους χώρους αυτούς δεν τροποποιούνται τα δημοτικά τέλη.
Κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει στο «Βήμα» ότι τα μέτρα για την τόνωση της αγοράς αυτοκινήτου και ακινήτων είναι άκρως απαραίτητα για την τόνωση των συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, καθώς η μεν αγορά αυτοκινήτου σημειώνει από τις αρχές του έτους πτώση κατά περίπου 50% η δε κτηματαγορά σημειώνει πτώση στις αγοραπωλησίες άνω του 30%. Η ύφεση σε αυτούς τους δύο νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη πτώση και τα έσοδα του κράτους. Για την αγορά των αυτοκινήτων το υπουργείο Οικονομικών μελετά τις αλλαγές στα όρια εφαρμογής του φόρου πολυτελείας. Σήμερα ο συγκεκριμένος φόρος αφορά αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία άνω των 15.000 ευρώ (λιανική τιμή από 22.000 ευρώ και άνω). Υπάρχουν εισηγήσεις στον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου το όριο αυτό να ανέβει στις 20.000 ευρώ ή και παραπάνω.
Στην κατηγορία των μεσαίων κυβικών εντάσσονται όλα τα αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα από 1.600 ως 2.000 κυβικά εκατοστά όπου εφαρμόζεται σήμερα φορολογικός συντελεστής από 20% ως 40%. Σε αυτή την επιβάρυνση αν υπολογίσει κάποιος και τον ΦΠΑ με συντελεστή 23%, τότε είναι προφανές ότι το αυτοκίνητο εξακολουθεί στην Ελλάδα να υπερφορολογείται. Σε ό,τι αφορά τον φόρο πολυτελείας που επιβάλλεται σε οχήματα με εργοστασιακή αξία άνω των 15.000 ευρώ αυτός διαμορφώνεται από 10% ως και 40%.
Στη φορολογία των τσιγάρων έρχεται η τέταρτη κατά σειρά αλλαγή μέσα στο 2010. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να αυξηθεί ο πάγιος φόρος στο 15% από 10% που είναι σήμερα και να μειωθεί η συνολική φορολογία από το 67% στο 65%. Ωστόσο, με την αλλαγή αυτή τα τσιγάρα αναμένεται να πωλούνται στα περίπτερα στο τέλος του 2010 ακριβότερα κατά 20 με 30 λεπτά το πακέτο, δηλαδή τα λεγόμενα ακριβά τσιγάρα να πωλούνται στα 4 ευρώ και τα φθηνά περίπου στα 2,70 ευρώ το πακέτο.
Ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και στους μετόχους
Με διάταξη που θα περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο θα μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων στο 20% από 24% σήμερα για τα αδιανέμητα κέρδη τους, ενώ εξετάζεται μείωση της φορολογίας των μερισμάτων. Επίσης, πρόκειται να ανασταλεί για το 2011 η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με παράλληλη αύξηση του φόρου συναλλαγών στο 0,20%. Παράλληλα, θα μειωθεί ο ειδικός φόρος που επιβλήθηκε στη φορολογία των θαλαμηγών όπως αυτός προσδιορίστηκε στον τελευταίο φορολογικό νόμο.
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2011 Ο e -ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Έκπτωση-κίνητρο για τη φοροκάρτα
Το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο περιστολής της φοροδιαφυγής θα θέσει σε άμεση εφαρμογή την προαιρετική χρήση της «φοροκάρτας» με κίνητρο για τους πολίτες την έκπτωση πρόσθετου φόρου. Οποιος θα χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μετρητά και εμφανίζει σε κάθε συναλλαγή τη φοροκάρτα θα έχει επιπλέον κίνητρο, πέραν της συλλογής αποδείξεων, μια έκπτωση επί της συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο εκτιμά ότι θα οδηγηθούν σε μεγάλη αύξηση τα έσοδα, καθώς εκ των πραγμάτων οι επιχειρήσεις ούτε τον ΦΠΑ θα μπορούν να κρύψουν ούτε να μη δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Αρα, από τη διαδικασία της φοροκάρτας και το κράτος θα είναι κερδισμένο γιατί θα αυξηθούν τα έσοδα και οι πολίτες θα έχουν επιστροφή φόρου για τις συναλλαγές τους.
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κουσελάς (αριστερά) δηλώνει στο «Βήμα»: «Το τελευταίο διάστημα υπάρχει ανάκαμψη των εσόδων και ιδιαίτερα του ΦΠΑ μετά την εφαρμογή των προσωρινών ελέγχων.Σημαντική αύξηση εμφανίζουν και οι εισπράξεις του κράτους λόγω της περαίωσης καθώς μέχρι την περασμένη Πέμπτη είχαν βεβαιωθεί 900 εκατ.ευρώ και στα ταμεία του κράτους μπήκαν “ζεστά” 500 εκατ.ευρώ». Πάντως,σύμφωνα με τις πληροφορίες θα υπάρχει πρόβλεψη για τμηματική καταβολή του ΦΠΑ ώστε οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα