Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡ. 340
Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.

(ΦΕΚ Α' 228/06-10-1998)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2515/1997 "Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ154/Α/1997).
β) Τα άρθρα 24, 27 και 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ137/Α/85).

2.Την από 24.2.1998 γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

3.Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4.Την αριθμ. 490/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

αποφασίζουμε: