Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

10.000 κουπόνια εργασίας
anergoi∆ύο προγράµµατα ρίχνει ο ΟΑΕ∆ στη µάχη κατά της ανεργίας, η οποία προσλαµβάνει εκρηκτικές διαστάσεις: το κουπόνι εργασίας, το οποίο θα αφορά 10.000 επιδοτούµενους ανέργους, αλλά και το κουπόνι των 1.000 ευρώ για τη δωρεάν κατάρτιση και πρακτική άσκηση των νέων (έως 24ετών) ανέργων.
Το πρόγραµµα µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επιταγή επανένταξης θα αφορά 10.000 ανέργους. Ηδη το σχετικό πρόγραµµα δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Oι επιχειρήσεις, για να ενταχθούν στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχουν µειώσει το προσωπικό τους ούτε και να το µειώσουν στη διάρκεια του προγράµµατος (τουλάχιστον για 24 µήνες).
Θα καταβάλουν ως µισθό τη διαφορά µεταξύ του ποσού του επιδόµατος ανεργίας (το οποίο θα είναι προσαυξηµένο κατά 14 ευρώ ηµερησίως για κάθε µακροχρόνια άνεργο) και, αν αποφασίσουν να τους καταρτίσουν, θα δικαιούνται επιχορήγηση 2.000 ευρώ ανά άτοµο (σε αυτή την περίπτωση θα δεσµεύονται να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού για 42 µήνες).
Το κουπόνι επανένταξης στην αγορά εργασίας θα έχει πολλαπλές χρήσεις. ∆ηλαδή, ο άνεργος θα µπορεί να το εξαργυρώνει είτε για την κατάρτισή του – µε προϋπόθεση ο φορέας που θα αναλάβει το έργο, να του παρέχει και δυνατότητα επανένταξης στην αγορά εργασίας – είτε για την πρόσληψή του σε επιχειρήσεις.
Η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» θα χορηγείται στον επιδοτούµενο λόγω τακτικής ή µακροχρόνιας ανεργίας ταυτόχρονα µε την ένταξή του στους καταλόγους εγγεγραµµένων ανέργων του ΟΑΕ∆. Εκτός από τη λύση της κατάρτισης, σε ιδιωτικό ΚΕΚ ή άλλο φορέα, ο άνεργος θα µπορεί να εξαργυρώνει την επιταγή του και σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα προσλαµβάνουν τους δικαιούχους της επιταγής προκειµένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά δύο φάσεις. Η Α’ φάση θα διαρκεί από την πρόσληψη του ανέργου στην επιχείρηση µέχρι τη λήξη της διάρκειας επιδότησης. Η Β’ φάση θα αφορά το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση των 24 µηνών για αµιγή απασχόληση ή των 30 µηνών όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση.
Οι προϋποθέσεις
∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Για να υπαχθούν στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης, θα πρέπει να έχουν προβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού έως την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων. Η προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν έπειτα από µεταβίβαση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας.
Το κουπόνι των 1.000 ευρώ
Επίσης κoυπόνι αξίας τουλάχιστον 1.000 ευρώ που θα έχει ως αντίκρυσµα τη δωρεάν κατάρτιση και πρακτική άσκηση των νέων σε ηλικία (έως 24 ετών) ανέργων, αλλά και των εργαζοµένων οι οποίοι απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, θα µοιράσει ο ΟΑΕ∆ περί τα τέλη του 2010. Ο άνεργος ή ο νέος εργαζόµενος θα µπορεί να εξαργυρώσει το κουπόνι - επιταγή, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία θα προβλέπουν και την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
Νέα προγράµµατα
Παράλληλα σχεδιάζεται να ανακοινωθούν και τα παρακάτω νέα προγράµµατα από τον ΟΑΕ∆:
Ολοκληρωµένο πρόγραµµα συµβουλευτικής, κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας στις 13 νέες περιφέρειες της χώρας µε βάση τις τοπικές ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε περιοχής. Πρόγραµµα για τη δωρεάν υποστήριξη – µε ειδικούς συµβούλους – της προσαρµογής των επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα και για την αποτροπή οµαδικών απολύσεων.
Πρόγραµµα υποβοήθησης νέων πτυχιούχων επιστηµόνων για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αυτοαπασχοληθούν στο αντικείµενο των σπουδών τους δηµιουργώντας, µε επιχορήγηση, ακόµη και εταιρείες.
Συν 236.900 άνεργοι µέσα σε δύο χρόνια
Έκρηξη της ανεργίας (β’ τρίµηνο 2010) καταγράφει σε έρευνά του το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ. Ετσι, κατά τα δύο τελευταία χρόνια, σε σχέση δηλαδή µε το 2008 η απασχόληση στη χώρα µειώθηκε συνολικά κατά 155.135 πρόσωπα (ποσοστό 3,4%), σε αντίθεση µε τους ανέργους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 236.900 (ποσοστό 66,3%)! Σύµφωνα µε την έρευνα:
Κύριο χαρακτηριστικό στη µεταβολή των ανέργων είναι ο διπλασιασµός του αριθµού των ανέργων που έχουν εργαστεί στο παρελθόν κατά 225.755, µε αποτέλεσµα να ανέρχονται πλέον σε 452.600,
δηλαδή σε µέγεθος µεγαλύτερο από τον συνολικό αριθµό των ανέργων του αντίστοιχου περσινού τριµήνου (442.560 το 2009).
Τα 2/3 της µεταβολής των ανέργων αντιστοιχεί στην αύξηση των ανέργων ηλικίας άνω των 30 ετών, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 173.240 (ποσοστό 86,2%). Η πλήρης απασχόληση την εν λόγω διετία µειώθηκε κατά 187.200 απασχολούµενους.
Το κύριο βάρος της κρίσης υφίστανται οι νέοι µέχρι 29 ετών, των οποίων η απασχόληση µειώθηκε κατά 108.440 πρόσωπα (ποσοστό 12,7%).
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Πέντε ομάδες «ράμπο» κατά οφειλετών του Δημοσίου
Πέντε ομάδες δράσης ρίχνονται στη δουλειά για να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή και να ασχοληθούν με την είσπραξη του ΦΠΑ και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο στόχαστρό τους θα βρεθούν οι οφειλέτες του Δημοσίου που «γύρισαν την πλάτη» και στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση, φορολογούμενοι με μεγάλη ακίνητη περιουσία και υψηλές δαπάνες διαβίωσης κυρίως στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών, φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα, οι 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας αλλά και οι επιτηδευματίες που δεν αποδίδουν στο Δημόσιο τον ΦΠΑ, τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλους παρακρατούμενους φόρους.
Με εξαιρετικά επείγουσα απόφαση ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου όρισε τα μέλη του συντονιστικού οργάνου και των πέντε ομάδων διοίκησης έργου που θα αναλάβουν την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου «πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης». Στο συντονιστικό όργανο θα μετέχει ως απλό μέλος (και όχι ως συντονιστής, όπως προβλεπόταν αρχικά) ένας ιδιώτης εμπειρογνώμονας, το όνομα του οποίου όμως είναι το μόνο που δεν έχει ακόμη οριστεί.
Η συγκρότηση των ομάδων δράσης έρχεται με καθυστέρηση τουλάχιστον ενάμιση μήνα. Τη μεγάλη καθυστέρηση επεσήμαναν στον υπουργό Οικονομικών σε πρόσφατη έκθεσή τους και οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ που ανέλαβαν να υποδείξουν στη χώρα μας συγκεκριμένους τρόπους δράσης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Τις πέντε ομάδες εργασίας θα συντονίζει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ηλ. Πλασκοβίτης.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Οι νέοι φόροι στα τσιγάρα
Λύση φαίνεται να βρίσκεται στο θέμα των τσιγάρων, χωρίς να θίγεται το περιθώριο κέρδους των περιπτερούχων, το οποίο επανέρχεται στα επίπεδα του 2009.
Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Oικονομικών στο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα έρθει στη Bουλή στο τέλος του τρέχοντος μηνός, το ποσοστό των περιπτερούχων θα διαμορφώνεται στα επίπεδα του 2009, ενώ παράλληλα τα έσοδα του δημοσίου δεν θα μειώνονται.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος φορολογικός συντελεστής 65% σε συνδυασμό με την αύξηση του παγίου φόρου στο 20% της συνολικής φορολογίας οδηγεί σε επιπλέον αύξηση της κερδοφορίας των περιπτερούχων, στα 19,1 λεπτά ανά πακέτο, από 13,8 λεπτά που είναι σήμερα, για τα ακριβά τσιγάρα.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Σκέφτονται παράταση για την περαίωση
Διαφημιστική καμπάνια  με σποτάκια υπέρ της περαίωσης τα οποία θα μεταδοθούν σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών με στόχο να πείσει τους φορολογούμενους να υπαχθούν στη ρύθμιση.
Η καμπάνια είναι πιθανόν να συνδυαστεί με παράταση των προθεσμιών για την υπαγωγή στη ρύθμιση αφού οκτώ ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την αποδοχή ή όχι της περαίωσης τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν την απροθυμία των φορολογούμενων να ενταχθούν στη ρύθμιση της περαίωσης.
Οι εισπράξεις του Δημοσίου από την περαίωση είναι πενιχρές. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ ποσό που θεωρείται μικρό αν αναλογιστεί κανείς ότι με την αποδοχή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων  πληρώνεται το 20% ή του σύνολο των φόρων της περαίωσης. Αν συνεχισθεί με τους ίδιους ρυθμούς η προσέλευση των φορολογουμένων για υπαγωγή στην περαίωση, τότε διαγράφεται σοβαρός κίνδυνος για το υπουργείο Οικονομικών να μην καταφέρει  να εισπράξει φέτος τα 700 εκατ. ευρώ που έχει υπολογίσει.
Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, σε συνδυασμό με τη σωρεία λαθών που έχουν οδηγήσει σε απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες λειτουργούν αποτρεπτικά για τους υπόχρεους, που έχουν λάβει τα εκκαθαριστικά της περαίωσης.
Στο μεταξύ συνεχίζεται το αλαλούμ, ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία στις εφορίες με τους φορολογούμενους που σπεύδουν να διορθώσουν τα λανθασμένα εκκαθαριστικά σημειώματα. Οι εφοριακοί  δεν μπορούν ακόμη να διορθώσουν τα λάθη της περαίωσης, αφού το απαραίτητο λογισμικό δεν έφθασε ούτε χθες στις Δ.Ο.Υ.
Όπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών, οι εφορίες. θα έπρεπε να είχαν από χθες στη διάθεσή τους το λογισμικό για την ηλεκτρονική διόρθωση των εκκαθαριστικών της περαίωσης και άμεση έκδοση νέων σημειωμάτων. Πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι το λογισμικό θα φθάσει στις Δ.Ο.Υ. αύριο ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα.
Ταυτόχρονα σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται στην αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων στις επιχειρήσεις από τις οποίες αναμένεται και μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων της περαίωσης.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Πως να χειρισθείτε τον νέο ιό του facebook
Cellphone_VirusFACEBOOK - "I GOT YOU A SURPRISE"
Αν λάβετε ένα μήνυμα στο Facebook από κάποιον φίλο σας που λέει “I got you a surprise”, ΜΗΝ πατήσετε στο link γιατί θα σας οδηγήσει σε έναν ιό.
Αν πατήσατε όμως στο link και κατεβάσατε και εκτελέσατε τον ιό, χωρίς να σας σταματήσει το antivirus σας, τότε έχετε κολλήσει τον ιό επειδή το antivirus που χρησιμοποιείτε δεν γνωρίζει ακόμη την ύπαρξή του.
Αν τον έχετε κολλήσει, τότε ήδη στέλνετε μηνύματα σε όλους τους φίλους σας στο Facebook, άθελά σας, όπου τους προτρέπετε να τον κολλήσουν και εκείνοι.
 
ΒΗΜΑ 1: ΚΑΝΤΕ LOGOUT

Αν κάνετε logout, ο ιός θα χάσει πρόσβαση στο account σας και δε θα μπορεί να στείλει άλλα μηνύματα. Μην κλείσετε απλά τον browser, κάντε αποσύνδεση.

ΒΗΜΑ 2: ΣΒΗΣΤΕ ΤΟ photo.exe

Είναι το αρχείο ιός που...
κατεβάσατε από τη σελίδα που οδηγηθήκατε. Λογικά υπάρχει αποθηκευμένο εκεί όπου βάζετε τα downloads σας.

ΒΗΜΑ 3.1: ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ photo.exe

Μόλις τρέξατε τo photo.exe, δημιούργησε δύο νέα αρχεία για να κάνουν τη δουλειά του. Αυτά τα αρχεία αρχικά είχαν το όνομα 1.exe και 2.exe όμως στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε δύο άλλα τυχαία ονόματα. Για να τα εντοπίσετε θα πρέπει να μπείτε στο φάκελο όπου έχουν αποθηκευτεί.

Στην περίπτωση που εξέτασα, τα αρχεία μπήκαν στον κρυφό φάκελο Application Data του τρέχοντος Windows account. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον φάκελο, είτε γράψτε στο address bar: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data (όπου USERNAME είναι το όνομα του account σας για τα Windows), είτε εμφανίστε τα κρυφά αρχεία και φακέλους και μετά μπείτε My Computer – Documents and Settings – USERNAME – Application Data.

(Για να εμφανίσετε τα κρυφά αρχεία, ανοίξτε το My Computer και πατήστε Tools – Folder Options – View – Hidden Files and Folders – Show hidden files and folders – OK).

Στο Application Data θα βρείτε διάφορους φακέλους όμως το μόνο αρχείο που θα πρέπει να υπάρχει χύμα είναι το κρυφό desktop.ini. Λογικά εκεί θα βρείτε δύο εκτελέσιμα αρχεία που είναι τα παιδιά του ιού. Μην τα τρέξετε! Προσπαθήστε να τα σβήσετε με Shift Delete (για να μην πάνε καν στον κάδο ανακύκλωσης) όμως αν δε σας αφήνει να σβήσετε κάποιο επειδή ήδη τρέχει, τότε πατήστε δεξί click πάνω στην μπάρα του Start και επιλέξτε Task Manager (ανοίγει επίσης και με Ctrl Alt Del). Από εκεί βρείτε το όνομα του αρχείου που δεν μπορείτε να σβήσετε (επειδή ήδη τρέχει), κάντε του δεξί click και πατήστε End Task. Μόλις κλείσει σβήστε το και σιγουρευτείτε ότι έχουν εξαφανιστεί και τα δύο από τον φάκελο

ΒΗΜΑ 3.2: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΙΟ SECURITY TOOL

Σύμφωνα με όσες πληροφορίες έχω μαζέψει ως τώρα, το πρώτο εκτελέσιμο χρησιμοποιεί το Facebook mobile messaging protocol για να εκμεταλλευτεί το Facebook session id σας και να στείλει μηνύματα σε όλους τους φίλους σας, ενώ το δεύτερο εκτελέσιμο εγκαθιστά το “Security Tool“, το οποίο σταδιακά θα καθυστερεί τον υπολογιστή σας και θα σας περιορίσει την πρόσβαση στο Web. Το δεύτερο εκτελέσιμο όμως θα ενεργοποιηθεί μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μαζικών μηνυμάτων του πρώτου εκτελέσιμου οπότε, με βάση αυτό, έχετε περιορισμένο χρόνο να δράσετε πριν ο υπολογιστής σας πάψει να ανταποκρίνεται.

Χρησιμοποιήστε την ελεύθερη έκδοση του Malwarebytes’ Anti-Malware ή του ComboFix αλλά προσοχή γιατί το “Security Tool” μπορεί να αναγνωρίσει τα ονόματα των αρχείων τους και να σας σταματήσει από το να τα εγκαταστήσετε. Κατεβάστε τα antivirus από έναν καθαρό υπολογιστή, βάλτε σε ένα flash USB stick, αλλάξτε τους το όνομα σε κάτι άλλο (combofix.exe -> notme.exe) και μετά εγκαταστήστε τα στον μολυσμένο υπολογιστή. Αν ο μολυσμένος υπολογιστής είναι ήδη πολύ αργός και δεν αποκρίνεται, κάντε login σε Safe Mode χρησιμοποιώντας το πλήκτρο F8 όταν φορτώνει ο υπολογιστής σας, και ξαναπροσπαθήστε από εκεί. Ο ιός “Security Tool” μπορεί να καθαριστεί εντελώς χωρίς να χρειαστείτε να κάνετε format στον υπολογιστή σας.

Και, φυσικά, μην σκεφτείτε καν να αγοράσετε το ψεύτικό antivirus που το “Security Tool” προσφέρει γιατί θα σας κλέψουν τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

ΒΗΜΑ 4: SCHEDULED TASKS

Τα ονόματα των αρχείων έχουν μπει και στη λίστα με τα scheduled tasks του υπολογιστή σας ώστε να εκτελούνται όποτε επιλέγουν. Παρόλο που πλέον σβήσατε τα αρχεία, είναι καλό να τα αφαιρέσετε και από τα Scheduled Tasks. Πατήστε Control Panel – Scheduled Tasks, και αφαιρέστε τα δύο tasks με τα περίεργα ονόματα αρχείων που μόλις σβήσατε.

ΒΗΜΑ 5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1) Αλλάξτε κωδικό στο Facebook (για παν ενδεχόμενο).

2) Αδειάστε τον κάδο ανακύκλωσης.

3) Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη όλων των browsers του υπολογιστή σας (history, cookies, temporary files, κλπ).

4) Ανανεώστε το antivirus σας και κάντε πλήρη έλεγχο του υπολογιστή για ιούς.

5) Ανανεώστε τα Windows με τα πιο πρόσφατα updates (από το Control Panel).

6) ΜΗΝ ΞΑΝΑΝΟΙΞΕΤΕ ΠΟΤΕ LINK ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ και αν το ανοίξετε ΜΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ, ΙΔΙΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟ.

Ο ιός ξεκίνησε να εξαπλώνεται 30-31 Οκτωβρίου ενώ ακόμα είναι άγνωστο από που προέρχεται. Αν μάθω κάποιο επιπλέον βήμα αφαίρεσής του θα ανανεώσω το άρθρο.

ΥΓ1: Οι χρήστες MacOS δεν επηρεάζονται από το photo.exe (εκτός και αν τρέχουν Windows σε Bootcamp).

ΥΓ2: Αν κολλήσετε καλύτερα να βάλετε ένα status message όπου θα λέτε σε όλους να ΜΗΝ ανοίξουν τα μηνύματά σας.

ΥΓ3: Ο συγκεκριμένος ιός είναι φτιαγμένος για Windows (.exe) και τρέχει μόνο σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows. Ο λόγος που τα μηνύματα εμφανίζονται ότι στέλνονται από mobile συσκευές είναι επειδή εκμεταλλεύεται το mobile πρωτόκολλο του Facebook για να στέλνει μαζικά μηνύματα από εξωτερικό εκτελέσιμο πρόγραμμα με τη χρήση του κλεμμένου session id από τον browser. Οπότε όχι το iPhone σας δε θα γίνει zombie, επειδή δε μπορεί να τρέξει τον ιό.

ΥΓ4: Μελλοντικοί ιοί που μπορεί να μοιραστούν με τον ίδιο τρόπο μπορεί να “φροντίσουν” να απευθύνονται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, οπότε σε όποια συσκευή και αν κάθεστε, να προσέχετε τι ανοίγετε.
Του Κωνσταντίνου Γκουτζή
Οδηγός επιβίωσης στον... λαβύρινθο της περαίωσης
Αν και είναι αρκετά δύσκολο έως ακατόρθωτο να ελέγξουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται στο εκκαθαριστικό της περαίωσης, ωστόσο παραθέτουμε ορισμένα σημεία «κλειδιά» που βοηθούν για να διαλυθούν ομίχλες:
Aν λάβετε εκκαθαριστικό ενώ εδώ και χρόνια δεν έχετε ασκήσει καμία δραστηριότητα ως επιτηδευματίας ή ως επιχείρηση (μηδενικά έσοδα) μην παραξενευτείτε. Αυτό προβλέπεται από τα ψιλά γράμματα της εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομικών που ορίζει ότι σημειώματα θα αποστέλλονται και σε όσους βρίσκονται σε χρόνια αδράνεια.
Αν όμως έχετε υποβάλει στην Εφορία δήλωση διακοπής επαγγέλματος, αγνοήστε το εκκαθαριστικό. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών για παράδειγμα τον Οκτώβριο του 2009 ο φόρος περαίωσης θα υπολογιστεί και για το οικονομικό έτος 2010 που αφορά τη χρήση του 2009 αλλά μέχρι τον Οκτώβριο.
Αν λάβετε σημείωμα για περαίωση προσώπου που έχει αποβιώσει, αυτό συμβαίνει γιατί η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι τις φορολογικές υποχρεώσεις των αποθανόντων, άρα και της περαίωσης, αναλαμβάνουν οι νόμιμοι κληρονόμοι τους.
Τα δύο βασικά στοιχεία του εκκαθαριστικού που μπορείτε ιδίοις όμμασι να ελέγξετε αφορούν τα ποσά για τα ακαθάριστα έσοδα και την αποκρυβείσα ύλη. Ακαθάριστα έσοδα είναι αυτά που εσείς οι ίδιοι έχετε αναγράψει στις σχετικές φορολογικές δηλώσεις του παρελθόντος.
Η αποκρυβείσα ύλη
Για την αποκρυβείσα ύλη θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο το ποσό που τυχόν αναγράφεται στη σχετική στήλη είναι εκείνο που μεταξύ άλλων προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή λοιπά στοιχεία ή έγγραφα ή από απόφαση επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. και αφορά, μεταξύ άλλων, την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου, την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία φορολογικού στοιχείου και την καθαρή αξία ληφθέντος φορολογικού στοιχείου.
Αν θα δεχτείτε να πληρώσετε τον φόρο που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό, είναι αποκλειστικά δική σας υπόθεση καθώς η περαίωση είναι προαιρετική. Ωστόσο κινδυνεύετε με έλεγχο από την Εφορία και στην περίπτωση αυτή τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις αν διαπιστώσουν παραβάσεις θα είναι πολλαπλάσια του φόρου της περαίωσης.
Αν στα βιβλία σας δεν έχετε εγγράψει δαπάνες για την άσκηση του επαγγέλματός σας, σύμφωνα με τους λογιστές, μπορείτε να αγνοήσετε το εκκαθαριστικό αφού σε τυχόν έλεγχο της Εφορίας δεν θα βρεθεί τίποτα. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση τα βιβλία σας να είναι ειλικρινή όσον αφορά τα έσοδα.
Οσοι έχετε κάνει αυτοπεραίωση φορολογουμένου για τις χρήσεις 2006 - 2007 και δεν ήσασταν στο δείγμα ελέγχου απαλλάσσεστε από την περαίωση. Για όσους έχουν κάνει αυτοπεραίωση για τις χρήσεις 2008 - 2009, ο φόρος είναι μειωμένος κατά 50%.
Στην περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων δεν εντάσσονται οι επιτηδευματίες που φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο όπως οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ., φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων και κάμπινγκ, και οι αποκλειστικά πλανόδιοι λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές εκτός αν πρόκειται για χρήσεις για τις οποίες υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή άλλα επιβαρυντικά στοιχεία. Αντίθετα, στη ρύθμιση περί ελεγμένων υποθέσεων υπάγονται οι υποθέσεις των παραπάνω επιτηδευματιών για τις οποίες μέχρι την 30.9.2010 είχε εκδοθεί και καταχωριστεί φύλλο ελέγχου ή πράξη στις λοιπές φορολογίες πλην της φορολογίας εισοδήματος, αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί και εκκρεμεί είτε στη Δ.Ο.Υ. είτε στα διοικητικά δικαστήρια Α’ και Β’ βαθμού δικαιοδοσίας και δεν έχει συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
Πώς φτάσαμε στο αλαλούμ με τα εκκαθαριστικά σημειώματα
Δουλειές «άρον άρον» λόγω πίεσης χρόνου, ψιλά γράμματα, χάσμα επικοινωνίας μεταξύ Εφοριών και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και κενά στον μηχανισμό συνθέτουν το κομφούζιο με τα εκκαθαριστικά που συχνά λόγω σωρείας λαθών αφήνουν εμβρόντητους τους φορολογούμενους.
Σε πολλές περιπτώσεις οι Εφορίες σηκώνουν τα χέρια αδυνατώντας να ξετυλίξουν το κουβάρι, ενώ οι υπόχρεοι πηγαινοέρχονται μεταξύ Εφοριών και λογιστικών γραφείων για να βγάλουν άκρη.
Το αλαλούμ οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη βιασύνη του υπουργείου Οικονομικών να τρέξει η ρύθμιση για να προλάβει να εισπράξει τα 700 εκατ. φέτος και να περιορίσει την τρύπα στα έσοδα. Μόλις την περασμένη Παρασκευή εστάλη η σχετική εγκύκλιος με τις αναλυτικές οδηγίες στις Εφορίες όταν η ημερομηνία πληρωμής του φόρου άρχιζε τη Δευτέρα.
Επιπροσθέτως και ενώ τα λανθασμένα εκκαθαριστικά αποστέλλονταν βροχή, το εξειδικευμένο προσωπικό στις Εφορίες που θα αναλάμβανε την πληροφόρηση των υπόχρεων και τη διόρθωση ήταν άφαντο όπως και το σχετικό λογισμικό. Επίσης μία από τις βασικές αιτίες είναι και το γεγονός ότι το έργο ανατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της οποίας όμως το αρχείο για τις εκκρεμείς υποθέσεις δεν είναι ενημερωμένο με βάση τους σχετικούς φακέλους των Εφοριών.

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Πολίτες ετοιμάζουν τις πρώτες προσφυγές
«Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης» πρόκειται να βρεθεί σύντομα το μέτρο της «περαίωσης», καθώς ετοιμάζονται -σύμφωνα με πληροφορίες- προσφυγές κατά των σημειωμάτων της Εφορίας, που θα αμφισβητούν ευθέως και τον σχετικό νόμο 3888/10 ως αντισυνταγματικό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή για την υποβολή σχετικών προσφυγών θα δώσουν οι αντιδικίες που έχουν προκύψει με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (ΚΗΠΥΟ, ΔΟΥ) και τα πολλαπλά εσφαλμένα σημειώματα, που ταλαιπωρούν τους πολίτες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλακούν και μερικοί φορείς στις δίκες που θα «γεννηθούν», προκειμένου να προκύψει εναργέστερα η αντισυνταγματικότητα του μέτρου, που είχε αποδοκιμαστεί και σε συνέντευξη επαγγελματικών φορέων.
Η βασική επιχειρηματολογία των προσφυγών - αγωγών θα βασίζεται στην παραβίαση θεμελιωδών συνταγματικών αρχών που σχετίζονται με την ισότητα, αλλά και το κράτος δικαίου, καθώς το Σύνταγμα δεν μπορεί να ανέχεται επ’ αόριστον την επανάληψη του μέτρου που συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, με επιβράβευση ουσιαστικά των φοροφυγάδων και «τιμώρηση» των νομοταγών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσβληθούν υπουργικές αποφάσεις για την περαίωση (πιθανόν και η σχετική εγκύκλιος, καθώς εκτιμάται ότι σε κάποια σημεία εισάγει νέους κανόνες), ενώ εξετάζεται προσεκτικά και το ζήτημα του έννομου συμφέροντος (των φορολογουμένων ή των φορέων) που θα δικαιολογήσει τις προσφυγές, καθώς είναι βέβαιο ότι η πολιτεία θα οχυρωθεί πίσω από την προαιρετικότητα του μέτρου και την ανάγκη άμεσης είσπραξης κονδυλίων.
Στις προσφυγές θα εξηγείται ότι το μέτρο ισοδυναμεί με αμνήστευση των παρανομούντων, με επιβράβευση των παραβατών του νόμου, αφού μπορούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους έναντι πολύ μικρότερων ποσών, ακόμα και αν έχουν παρακρατήσει ΦΠΑ, έχουν εικονικά τιμολόγια κ.λπ. Με τον τρόπο, όμως, αυτό διαψεύδεται η εμπιστοσύνη στην έννομη τάξη, στις αρχές του κράτους δικαίου και στην αποτελεσματική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών επιβολής και εφαρμογής του νόμου.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Ηλεκτρονικό πόθεν έσχες για όλους τους φορολογουμένους
Ηλεκτρονικό πόθεν έσχες ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού δηλωθέντα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία να διασταυρώνονται αναδεικνύοντας ασυμφωνίες οι οποίες θα υποδεικνύουν τους στόχους των ελέγχων. Σταδιακά η ΓΓΠΣ θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ για το σύνολο των φορολογουμένων, στο οποίο θα καταγράφονται εισοδήματα, ακίνητα, αυτοκίνητα και περιουσιακά στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης όπως πισίνες και σκάφη αναψυχής, ώστε ο e-έλεγχος να κλείνει κάθε παράθυρο δήλωσης στην Εφορία εισοδημάτων αναντίστοιχων με τον τρόπο διαβίωσης.
Αυτές τις ημέρες η ΓΓΠΣ, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» ο επικεφαλής της Διομήδης Σπινέλλης, τρέχει με την περαίωση καθώς μέχρι την Τρίτη θα πρέπει να έχει αποστείλει 1.407.000 σημειώματα για 4.891.432 ανέλεγκτες χρήσεις. Ο κ. Σπινέλλης καθησυχάζει ότι η συμμετοχή, ή μη, στην περαίωση δεν επηρεάζει τα κριτήρια των ελέγχων και εμφανίζεται αισιόδοξος για την ανταπόκριση των φορολογουμένων. Τις δύο πρώτες ημέρες 9.000 φορολογούμενοι κατέβαλαν σχεδόν10 εκατ. ευρώ προκαταβολή περαίωσης.
Τι πήγε στραβά με την περαίωση και προκλήθηκε τόση αναστάτωση στους φορολογουμένους;
Την εβδομάδα που μας πέρασε ανατρέξαμε σε στοιχεία της περασμένης δεκαετίας και με αυτόματο τρόπο εκδώσαμε σημειώματα για 1.407.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα και 4.891.432 χρήσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προσπαθήσαμε μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας οι περισσότεροι να μπορούν να πληρώσουν κατευθείαν σε τράπεζα χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν τη ΔΟΥ. Είναι φυσικό σε μιας τέτοιας έκτασης δράση να υπάρχουν περιπτώσεις όπου φορολογούμενοι δεν θυμούνται εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια, καθώς και κάποιες αστοχίες οι οποίες πάντα προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης διότι αποτελούν είδηση.
Στείλατε όμως εκκαθαριστικά ακόμα και σε μακαρίτες, ενώ πολλοί φορολογούμενοι διαμαρτύρονται ότι οι υπολογισμοί που έχετε κάνει είναι λάθος. Αδυναμίες του συστήματος;
Στείλαμε εκκαθαριστικά στους νόμιμους κληρονόμους, όπως έπρεπε να κάνουμε σύμφωνα με τον νόμο, καθώς και σε κάποιους των οποίων ο θάνατος δεν είχε δηλωθεί από τους συγγενείς τους. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι εξαιρέσαμε πάνω από 1.500 φορολογουμένους που απεβίωσαν χωρίς κληρονόμο.
Διαβάζω τις απαντήσεις που στέλνουμε σε φορολογουμένους που διαμαρτύρονται για λανθασμένους υπολογισμούς. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων η διαμαρτυρία προέρχεται από παρεξήγηση του περίπλοκου, είναι η αλήθεια, νομικού πλαισίου της διαδικασίας και όχι σε λανθασμένο υπολογισμό.
Παράλληλα, άργησε και η αποστολή του λογισμικού για τις διορθώσεις από τις εφορίες.Πήγαιναν οι φορολογούμενοι και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους.
Σε μια δράση η οποία υλοποιήθηκε υπό μεγάλη χρονική πίεση, δώσαμε προτεραιότητα στην εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων προκειμένου αυτά να ταχυδρομηθούν και να παραδοθούν έγκαιρα στους φορολογουμένους. Το λογισμικό των διορθώσεων, για τις οποίες η προθεσμία λήγει αργότερα- στο τέλος του μήνα- εκτιμώ ότι θα είναι εγκατεστημένο σε όλες τις ΔΟΥ στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
Δεδομένου ότι η περαίωση είναι προαιρετική,αν ο φορολογούμενος πετάξει στα σκουπίδια το ειδοποιητήριο,μήπως μπει σε καμια μαύρη λίστα και τον κυνηγάει η Εφορία;
Δεν στοιχειοθετείται με κανένα τρόπο η εντύπωση ότι όσοι δεν υπαχθούν θα έχουν άμεσες επιπτώσεις ή θα δεχθούν άμεσα ελέγχους. Είναι προφανές ότι το ελεγκτικό έργο μετά το πέρας των προθεσμιών της περαίωσης θα τεθεί σε κανονική λειτουργία βάσει του νέου πλαισίου στοχευμένων ελέγχων, στη βάση διασταυρώσεων στοιχείων και κριτηρίων επικινδυνότητας φοροδιαφυγής. Η συμμετοχή, ή μη, στην περαίωση δεν επηρεάζει τα κριτήρια των ελέγχων.
Πόσα εκκαθαριστικά έχετε στείλει μέχρι σήμερα, πόσα θα σταλούν συνολικά και πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή;
Μέχρι την Πέμπτη είχαμε στείλει 803.000 εκκαθαριστικά. Υπολογίζουμε μέχρι την Τρίτη να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των εκκαθαριστικών όλων των φυσικών προσώπων και μέχρι την Πέμπτη, και των νομικών προσώπων.
Ανταποκρίνονται οι φορολογούμενοι, μπαίνει χρήμα στα ταμεία του Δημοσίου;
Υπάρχει σαφέστατα μεγάλη ανταπόκριση. Αναφέρω ενδεικτικά ότι τις δύο πρώτες ημέρες έσπευσαν να πληρώσουν περίπου 9.000 φορολογούμενοι, καταβάλλοντας κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.
Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, να αναμένονται και πάλι κατασχέσεις ακινήτων; Πόσα έχουν κατασχεθεί μέχρι σήμερα;
Η ομάδα εργασίας που δουλεύει εντατικά στο υπουργείο Οικονομικών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για να κινητοποιήσει τους οφειλέτες, μία από αυτές περιλαμβάνει τα μέτρα που σχετίζονται με τα ακίνητα. Περιληπτικά, σε τέσσερις δράσεις της ομάδας που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο εντοπίστηκαν 1.920 οφειλέτες με οφειλές 64 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία 1,2 δισ. ευρώ. Από αυτούς 470 εξόφλησαν άμεσα, 220 εντάχθηκαν σε ρυθμίσεις και για τους λοιπούς μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 131 εντολές κατάσχεσης, έχουν εκτελεστεί 87 και έχουν εκδοθεί 11 προγράμματα πλειστηριασμού.
Μετά την περαίωση, τι;
Η δουλειά μας, όπως γνωρίζετε, δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι τα τέλη του έτους έχουμε προγραμματίσει να βεβαιώσουμε 150 εκατ. ευρώ από το ΕΤΑΚ (κλείνοντας μια εκκρεμότητα που κληρονομήσαμε από το 2009), 200 εκατ. ευρώ από τον φόρο ακίνητης περιουσίας και να στείλουμε 6 εκατ. ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας. Παράλληλα υλοποιούμε 28 νέες δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τον δραστικό περιορισμό της κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς στο Δημόσιο. Σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονται η κάρτα συλλογής αποδείξεων, καινούργιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι στοχευμένοι έλεγχοι, η προσφορά νέων διαδραστικών καναλιών επικοινωνίας, η ηλεκτρονική παρακολούθηση της απόδοσης των ΔΟΥ και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο πλήρης και ουσιαστικός ηλεκτρονικός έλεγχος των δηλώσεων πόθεν έσχες και η Ενιαία Αρχή Πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
«Καλύτερο Μουσείο του κόσμου» αυτό της Ακρόπολης
«Καλύτερο Μουσείο του κόσμου» αναδείχθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης στο διαγωνισμό που πραγματοποίησε η Ένωση Δημοσιογράφων Τουριστικών Συντακτών Μεγάλης Βρετανίας.
To σχετικό βραβείο παρέλαβε το βράδυ της Κυριακής, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα.
Ο κ. Νικητιάδης, ευχαρίστησε τους διοργανωτές και όσους συμμετείχαν στην ψηφοφορία, εκτιμώντας ότι με την κίνηση τους άνοιξαν την πόρτα για να επιστρέψουν τα Μάρμαρα της Ακρόπολης στον τόπο τους.
Ο υφυπουργός εξήρε τη σημασία των εξελίξεων αυτών για τον ελληνικό πολιτισμό και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι με τη βράβευση αυτή έπεσε και το τελευταίο τείχος, όπως χαρακτηριστικά είπε, δίνοντας νέα ώθηση στην υπόθεση της επιστροφής των Μαρμάρων στην Ελλάδα.
Η βράβευση απέσπασε ευμενή σχόλια σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Βρετανίας, με την επισήμανση ότι το γεγονός δίνει νέα δυναμική στο αίτημα της επιστροφής των Μαρμάρων στην Ελλάδα, όπως ανέφεραν Βρετανοί σχολιαστές.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Ζητούν παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και περαίωσης. Επιστολή της Ε.ΦΟ.Β.Ε. στον Υπουργό Οικονομικών
Δευτέρα, 08 Νοέμβριος 2010 19:44
efove_logo_small
Θεσ/νίκη 3/11/2010
Θέμα: «Παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, περαίωσης κ.λπ.»
Κύριε υπουργέ των Οικονομικών
Γνωρίζουμε όλοι ότι η χώρα μας βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Γνωρίζουμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι να ξεπεράσουμε την κρίση, όμως πρέπει και οφείλουμε όλοι να συμβαδίζουμε με την πραγματική εικόνα.
Μετά από πίεση των επιχειρηματιών και των φοροτεχνών της Βορείου Ελλάδος, ζητούμε την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής των επιχειρήσεων στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3888/2010 για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Ο επόμενος μήνας βρίσκει τις επιχειρήσεις εγκλωβισμένες σε υποχρεώσεις και είναι αδύνατον στις παρούσες συνθήκες να ανταποκριθούν.
Ακόμη ζητούμε να δοθεί παράταση στην προθεσμία αποδοχής της περαίωσης για ένα μήνα με δεδομένο ότι η διαδικασία έκδοσης και αποστολής εκκαθαριστικών σημειωμάτων ξεκίνησε μετά τις 20/10/2010 και δεν γνωρίζουμε αν την 18/11/2010 ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η προκαταβολή του 20% του φόρου στο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί είναι ασφυκτικό.
Να λάβετε υπ’ όψιν σας όμως ότι πάνω από το 50% των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που λαμβάνουν οι επιχειρηματίες είναι λανθασμένα και σε λίγο θα έχουμε ασφυξία στις ΔΟΥ της χώρας.
Ένα σημείο το οποίο ζητούμε να μην ισχύσει η περαίωση για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια, οι οποίες σύμφωνα με την ΠΟΛ: 1147/2010 υποχρεούνται να καταβάλλουν το ελάχιστο ποσό φόρου για κάθε έτος. Θεωρείται λοιπόν, ότι είναι άδικο από την στιγμή που η επιχείρηση δεν έχει έσοδα να καλείται να καταβάλει φόρο εκ του μη έχοντος· το μέτρο είναι φυσικά προαιρετικό, όμως δημιουργεί αρνητικά αισθήματα και κακή ψυχολογία για τους υπόλοιπους.
Προτείνουμε τέλος στο Υπουργείο Οικονομικών και θα θέλαμε να δει το θέμα με πολλή προσοχή, για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία η περαίωση, με την αμέριστη συμπαράσταση της Ε.ΦΟ.Β.Ε. η οποία έτσι και αλλιώς είναι δεδομένη.
Θα πρέπει να ασκηθεί μεγάλη πίεση προς τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ να αξιοποιήσουν τις επιπλέον κρατικές εγγυήσεις των είκοσι πέντε δις ευρώ (25), αυξάνοντας την πιστωτική επέκταση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορεί να καταστεί άμεσα δυνατή η άντληση ρευστού, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν στην προκαταβολή φόρου ποσού 20% για την αποδοχή περαίωσης.
ΤΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.
ΕΕΤΤ: Πρόστιμα €5 εκατ. στις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
eettΠρόστιμα συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ, επέβαλε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυμεταφορών στις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Wind.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΕΤΤ, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραβάσεις των υποχρεώσεων περί ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών, κατά την αύξηση, στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2009, του ελαχίστου χρόνου χρέωσης κλήσεων και βιντεοκλήσεων από 30 σε 45 δευτερόλεπτα. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση για περίπου 4.2 εκατομμύρια συνδρομητές συμβολαίου. Το επιβληθέν με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας πρόστιμο ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια Ευρώ για καθεμία από τις εταιρείες COSMOTE και VODAFONE, που είναι το ανώτατο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία, και σε 1 εκατομμύριο Ευρώ για τη WIND.

Μετά από ενδελεχή έρευνά της σε όλα τα διαθέσιμα πακέτα εμπορικών προσφορών των τριών εταιρειών προς ιδιώτες και επιχειρηματικούς πελάτες, και ύστερα από ακροάσεις, η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή, της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, του Κανονισμού Γενικών Αδειών και του Κώδικα Δεοντολογίας.
Οι διατάξεις αυτές απαιτούν, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης συμβατικών όρων από τις εταιρείες-παρόχους, τη σαφή, απλή, κατανοητή, εύκολα προσβάσιμη και μη παραπλανητική ενημέρωση των συνδρομητών τους. Πλην όμως, ο τρόπος γνωστοποίησης από κάθε εταιρεία της δυσμενούς για το καταναλωτικό κοινό αύξησης της ελάχιστης χρέωσης των υπηρεσιών της, κρίθηκε από την ΕΕΤΤ ως ανεπαρκής, σε κάποιες περιπτώσεις παραπλανητικός, και μη σύμφωνος με τις ανωτέρω διατάξεις.
Το ύψος του προστίμου καθορίστηκε, με βάση τον αριθμό θιγομένων συνδρομητών κάθε εταιρείας, τη βαρύτητα της παράβασης ανά περίπτωση, και τη στέρηση της δυνατότητας καταγγελίας των συμβάσεων από τους συνδρομητές, οι οποίοι είδαν ξαφνικά να αυξάνονται εν αγνοία τους οι μηνιαίοι λογαριασμοί τους.

Bikerespect

www.bikerespect.gr
http://www.facebook.com/dimitris.gatzes#!/pages/BikeRespect/218838011818?v=wall

Κάθε Δευτέρα στην Πλατεία Αριστοτέλους και κάθε Τετάρτη στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις 6.00μμ ελάτε με το ποδήλατο σας το πατίνι σας τα ρόλερ σας ή οτι εσείς θέλετε, να κάνουμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη με τη μουσική στη διαπασόν........

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Μισθοί με... bonus malus
Πριν από το τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, το οποίο θα συνδέσει το ύψος των μισθών των υπαλλήλων αλλά και των διευθυντικών στελεχών με την απόδοση της εταιρείας που παράγει συγκοινωνιακό έργο.
Όπως αποκάλυψε χθες μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών, Χ. Τσιόκας, το νέο οργανόγραμμα των αστικών συγκοινωνιών με συσσωρευμένες ζημιές πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των συγκοινωνιακών φορέων και θα συνδέεται με bonus και malus.
Αποδόσεις
Οι αποδόσεις ακόμα και των διοικητών θα συνδεθούν με αυτό το bonus και malus. «Δεν μπορεί, να μην πηγαίνει καλά ο οργανισμός και ο διοικητής να παίρνει τον ίδιο μισθό. Πώς θα υποστεί τη συνέπεια και την επίπτωση, που θα έχει κλιμάκωση», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιόκας.
Ο σύγχρονος νόμος θα προβλέπει ότι αν ο φορέας έχει θετική απόδοση, έσοδα, λειτουργικότητα και ποιότητα, τότε εργαζόμενοι και διοικήσεις θα ανταμειφθούν.
«Ο διοικητής, ο οποίος θα είναι τεχνοκράτης, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν πάει εκεί χωρίς στόχους», υποστήριξε.
Το ετήσιο έλλειμμα των συγκοινωνιακών φορέων μαζί με τα τοκοχρεολύσια, φτάνουν τα 700 εκατ. ευρώ, και όπως ανέφερε ο κ. Τσιόκας, η μισθοδοσία συμβάλλει σ' αυτό το έλλειμμα με ποσοστό πάνω από 74%.
Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει από τις αρχές του 2011 αυξήσεις στα εισιτήρια από το 1 ευρώ που είναι σήμερα στο 1,20 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Περαίωση προαιρετική χωρίς «τιμωρία»
Δεν θα στοχοποιηθούν με ελέγχους από την Εφορία οι φορολογούμενοι που θα αγνοήσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης, διαβεβαιώνει το υπουργείο Οικονομικών.
Με νέα ανακοίνωσή του το υπουργείο επαναλαμβάνει ότι "η υπαγωγή στην περαίωση είναι απολύτως προαιρετική" και υπογραμμίζει ότι "η επιλογή του φορολογουμένου να μην υπαχθεί στην περαίωση, δεν επιφέρει καμία ειδική δυσμενή συνέπεια και δεν αποτελεί κριτήριο για τη στόχευση μελλοντικών ελέγχων".
Οι έλεγχοι, τονίζει το υπουργείο, θα γίνονται στοχευμένα στο εξής με βάση το κριτήριο επικινδυνότητας κάθε επαγγέλματος, ενώ ξεκαθαρίζει ότι "η συμμετοχή ή μη στην περαίωση δεν αλλάζει την αντικειμενικότητα των ελέγχων".
Η νέα ανακοίνωση του υπουργείου έρχεται μετά τον θόρυβο και τη σύγχυση που έχει προκαλέσει η μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων για πληρωμή υπέρογκων φόρων περαίωσης σε χιλιάδες συνταξιούχους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, ανενεργές επιχειρήσεις, ακόμη και σε πεθαμένους φορολογούμενους. Το υπουργείο δηλώνει τώρα ότι όποιοι φορολογούμενοι θεωρούν πως τα εκκαθαριστικά δεν έπρεπε να τους σταλούν μπορούν να τα αγνοήσουν.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση διευκρινίζονται τα εξής:
1. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις για την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών είναι απολύτως προαιρετική και παρέχεται ως δυνητική επιλογή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να την αξιοποιήσει για το κλείσιμο ανέλεγκτων χρήσεων.
2. Οποιοσδήποτε φορολογούμενος παραλαμβάνει εκκαθαριστικό σημείωμα, αλλά δεν επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση, μπορεί να το αγνοήσει χωρίς καμία επίπτωση.
3. Εκκαθαριστικά σημειώματα αποστέλλονται σε όλους τους φορολογουμένους εφόσον στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών εμφανίζονται να έχουν ανέλεγκτες χρήσεις την περίοδο 2000-2009 κατά τη διάρκεια των οποίων για τις φορολογικές αρχές θεωρούνταν οικονομικά ενεργοί.
4. Η επιλογή του φορολογουμένου να μην υπαχθεί στην περαίωση, δεν επιφέρει καμία ειδική δυσμενή συνέπεια και δεν αποτελεί κριτήριο για τη στόχευση μελλοντικών ελέγχων.
5. Η υπαγωγή του φορολογουμένου στις ρυθμίσεις "εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών" σημαίνει φορολογικό κλείσιμο των χρήσεων που θα επιλέξει να περαιώσει, για τις οποίες δεν χρειάζεται να ελεγχθεί στο μέλλον.
6. Η επιλογή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας αποστολής εκκαθαριστικών και απευθείας εξόφλησης μέσω των τραπεζών έχει ως μοναδικό στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας και χρόνου και πόρων για όσους φορολογουμένους επιλέξουν να υπαχθούν.
7. Οποιοσδήποτε φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τα δεδομένα του εκκαθαριστικού σημειώματος που θα παραλάβει ή διαπιστώνει λάθη, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ για επανέλεγχο των στοιχείων πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καταβολής.
8. Οποιοσδήποτε φορολογούμενος παραλαμβάνει εκκαθαριστικό που θεωρεί ότι με κανέναν τρόπο δεν θα έπρεπε να απευθύνεται σε αυτόν -π.χ. δεν είχε ασκήσει ποτέ ελεύθερο επάγγελμα, επιτήδευμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα- μπορεί να το αγνοήσει.
9. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ξεκινάει αυτόματα εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχτεί τα ποσά που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό -ή όπως αυτά τροποποιηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ εφόσον ο ίδιος ο φορολογούμενος έχει απευθυνθεί έχοντας εντοπίσει λάθη- και ξεκινήσει τη διαδικασία εξόφλησης.
10. Οσοι έχουν κλείσει ανέλεγκτες χρήσεις στο πλαίσιο της εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών δεν ξαναελέγχονται.
ΠΗΓΗ: Έθνος

Ηλεκτρονικό πόθεν έσχες για όλους τους φορολογουμένους - Πώς θα λειτουργεί η φορολογική κάρτα - Οι νέες Δράσεις της ΓΓΠΣ

Monday November 08, 2010 12:15 AM
Ηλεκτρονικό πόθεν έσχες ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού δηλωθέντα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία να διασταυρώνονται αναδεικνύοντας ασυμφωνίες οι οποίες θα υποδεικνύουν τους στόχους των ελέγχων.
Σταδιακά η ΓΓΠΣ θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ για όλους τους φορολογούμενους , στο οποίο θα καταγράφονται εισοδήματα, ακίνητα, αυτοκίνητα και περιουσιακά στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης όπως πισίνες και σκάφη αναψυχής, ώστε ο e-έλεγχος να κλείνει κάθε παράθυρο δήλωσης στην Εφορία εισοδημάτων αναντίστοιχων με τον τρόπο διαβίωσης.

Αυτές τις ημέρες η ΓΓΠΣ, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα   «Τα ΝΕΑ» ο επικεφαλής της Διομήδης Σπινέλλης, τρέχει με την περαίωση καθώς μέχρι την Τρίτη θα πρέπει να έχει αποστείλει 1.407.000 σημειώματα για 4.891.432 ανέλεγκτες χρήσεις. Ο κ. Σπινέλλης καθησυχάζει ότι η συμμετοχή, ή μη, στην περαίωση δεν επηρεάζει τα κριτήρια των ελέγχων και εμφανίζεται αισιόδοξος για την ανταπόκριση των φορολογουμένων. Τις δύο πρώτες ημέρες 9.000 φορολογούμενοι κατέβαλαν σχεδόν 10 εκατ. ευρώ προκαταβολή περαίωσης.

Η Συνέντευξη

Τι πήγε στραβά με την περαίωση και προκλήθηκε τόση αναστάτωση στους φορολογουμένους;

Την εβδομάδα που μας πέρασε ανατρέξαμε σε στοιχεία της περασμένης δεκαετίας και με αυτόματο τρόπο εκδώσαμε σημειώματα για 1.407.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα και 4.891.432 χρήσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προσπαθήσαμε μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας οι περισσότεροι να μπορούν να πληρώσουν κατευθείαν σε τράπεζα χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν τη ΔΟΥ. Είναι φυσικό σε μιας τέτοιας έκτασης δράση να υπάρχουν περιπτώσεις όπου φορολογούμενοι δεν θυμούνται εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια, καθώς και κάποιες αστοχίες οι οποίες πάντα προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης διότι αποτελούν είδηση.

Στείλατε όμως εκκαθαριστικά ακόμα και σε μακαρίτες, ενώ πολλοί φορολογούμενοι διαμαρτύρονται ότι οι υπολογισμοί που έχετε κάνει είναι λάθος. Αδυναμίες του συστήματος;

Στείλαμε εκκαθαριστικά στους νόμιμους κληρονόμους, όπως έπρεπε να κάνουμε σύμφωνα με τον νόμο, καθώς και σε κάποιους των οποίων ο θάνατος δεν είχε δηλωθεί από τους συγγενείς τους. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι εξαιρέσαμε πάνω από 1.500 φορολογουμένους που απεβίωσαν χωρίς κληρονόμο.

Διαβάζω τις απαντήσεις που στέλνουμε σε φορολογουμένους που διαμαρτύρονται για λανθασμένους υπολογισμούς. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων η διαμαρτυρία προέρχεται από παρεξήγηση του περίπλοκου, είναι η αλήθεια, νομικού πλαισίου της διαδικασίας και όχι σε λανθασμένο υπολογισμό.

Παράλληλα, άργησε και η αποστολή του λογισμικού για τις διορθώσεις από τις εφορίες.Πήγαιναν οι φορολογούμενοι και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους.

Σε μια δράση η οποία υλοποιήθηκε υπό μεγάλη χρονική πίεση, δώσαμε προτεραιότητα στην εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων προκειμένου αυτά να ταχυδρομηθούν και να παραδοθούν έγκαιρα στους φορολογουμένους. Το λογισμικό των διορθώσεων, για τις οποίες η προθεσμία λήγει αργότερα- στο τέλος του μήνα- εκτιμώ ότι θα είναι εγκατεστημένο σε όλες τις ΔΟΥ στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Δεδομένου ότι η περαίωση είναι προαιρετική,αν ο φορολογούμενος πετάξει στα σκουπίδια το ειδοποιητήριο,μήπως μπει σε καμια μαύρη λίστα και τον κυνηγάει η Εφορία;

Δεν στοιχειοθετείται με κανένα τρόπο η εντύπωση ότι όσοι δεν υπαχθούν θα έχουν άμεσες επιπτώσεις ή θα δεχθούν άμεσα ελέγχους. Είναι προφανές ότι το ελεγκτικό έργο μετά το πέρας των προθεσμιών της περαίωσης θα τεθεί σε κανονική λειτουργία βάσει του νέου πλαισίου στοχευμένων ελέγχων, στη βάση διασταυρώσεων στοιχείων και κριτηρίων επικινδυνότητας φοροδιαφυγής. Η συμμετοχή, ή μη, στην περαίωση δεν επηρεάζει τα κριτήρια των ελέγχων. Πόσα εκκαθαριστικά έχετε στείλει μέχρι σήμερα, πόσα θα σταλούν συνολικά και πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή;

Μέχρι την Πέμπτη είχαμε στείλει 803.000 εκκαθαριστικά. Υπολογίζουμε μέχρι την Τρίτη να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των εκκαθαριστικών όλων των φυσικών προσώπων και μέχρι την Πέμπτη, και των νομικών προσώπων.

Ανταποκρίνονται οι φορολογούμενοι, μπαίνει χρήμα στα ταμεία του Δημοσίου;
Υπάρχει σαφέστατα μεγάλη ανταπόκριση. Αναφέρω ενδεικτικά ότι τις δύο πρώτες ημέρες έσπευσαν να πληρώσουν περίπου 9.000 φορολογούμενοι, καταβάλλοντας κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, να αναμένονται και πάλι κατασχέσεις ακινήτων; Πόσα έχουν κατασχεθεί μέχρι σήμερα;

Η ομάδα εργασίας που δουλεύει εντατικά στο υπουργείο Οικονομικών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για να κινητοποιήσει τους οφειλέτες, μία από αυτές περιλαμβάνει τα μέτρα που σχετίζονται με τα ακίνητα. Περιληπτικά, σε τέσσερις δράσεις της ομάδας που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο εντοπίστηκαν 1.920 οφειλέτες με οφειλές 64 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία 1,2 δισ. ευρώ. Από αυτούς 470 εξόφλησαν άμεσα, 220 εντάχθηκαν σε ρυθμίσεις και για τους λοιπούς μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 131 εντολές κατάσχεσης, έχουν εκτελεστεί 87 και έχουν εκδοθεί 11 προγράμματα πλειστηριασμού.


Μετά την περαίωση, τι;

Η δουλειά μας, όπως γνωρίζετε, δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι τα τέλη του έτους έχουμε προγραμματίσει να βεβαιώσουμε 150 εκατ. ευρώ από το ΕΤΑΚ (κλείνοντας μια εκκρεμότητα που κληρονομήσαμε από το 2009), 200 εκατ. ευρώ από τον φόρο ακίνητης περιουσίας και να στείλουμε 6 εκατ. ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας. Παράλληλα υλοποιούμε 28 νέες δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τον δραστικό περιορισμό της κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς στο Δημόσιο. Σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονται η κάρτα συλλογής αποδείξεων, καινούργιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι στοχευμένοι έλεγχοι, η προσφορά νέων διαδραστικών καναλιών επικοινωνίας, η ηλεκτρονική παρακολούθηση της απόδοσης των ΔΟΥ και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο πλήρης και ουσιαστικός ηλεκτρονικός έλεγχος των δηλώσεων πόθεν έσχες και η Ενιαία Αρχή Πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων.

-----


Σε άλλη συνέντευξη στην Οικονομία, της Εφημερίδας ελευθεροτυπία, ο Κος Διομήδης Σπινέλλης αναφέρεται στα λάθη της  περαίωσης  στο πόθεν έσχες των δημοσίων Υπαλλήλων, στην Φοροκάρτα , και στις Νέες δράσεις της Γ.Γ.Π.Σ.

Από την αποστολή των σημειωμάτων της περαίωσης υπήρξαν χιλιάδες παράπονα για λάθη. Εντοπίζετε προβλήματα στην ποιότητα των δεδομένων που διαθέτετε στα αρχεία σας;
Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν εστιάζεται στην ποιότητα των δεδομένων μας, αλλά στα λάθη των φορολογουμένων. Από τα παράπονα που έφτασαν σε εμάς προκύπτει ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν έκαναν διακοπή των εργασιών τους στην εφορία, με αποτέλεσμα να φαίνονται στα αρχεία μας ως ενεργοί επαγγελματίες. Μπορεί να εκπλήσσονται γιατί παραλαμβάνουν το σημείωμα της περαίωσης, όμως η εκκρεμότητα υπάρχει.
Καλό θα είναι οι φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας να πάνε στις εφορίες για να κάνουν διακοπή εργασιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται. Αλλη κατηγορία διαμαρτυρόμενων είναι οι κληρονόμοι που έχουν παραλάβει τα σημειώματα συγγενών τους. Προκύπτει ότι ναι μεν έχουν κάνει την αποδοχή της κληρονομιάς, αλλά δεν έχουν πάει στο μητρώο της εφορίας για να δηλώσουν τον θάνατο. Είναι και αυτή μια διαδικασία που πρέπει να κλείσει στην εφορία.
Δεν οφείλονται όμως όλα τα λάθη σε παραλείψεις των φορολογουμένων. Για παράδειγμα, ζητάτε από επαγγελματίες να πληρώσουν για χρήσεις που έχουν «κλείσει» με αυτοπεραίωση...
Οντως, μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα και γι' αυτό δώσαμε τη δυνατότητα στις εφορίες, μέσω του ειδικού λογισμικού που εγκαθιστούμε, να διορθώσουν τα όποια λάθη. Με αυτή την εφαρμογή θα γίνεται πλήρης καταγραφή του λάθους, της αλλαγής που έγινε, ακόμη και του εφοριακού που την έκανε, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Οσο για τον φορολογούμενο, θα μπορεί να παραλαμβάνει ένα καινούριο, διορθωμένο εκκαθαριστικό περαίωσης.
Εχετε καταλήξει στη μορφή της φορολογικής κάρτας; Θα ξεκινήσει η διάθεσή της στις αρχές του έτους;
Η κάρτα δεν θα αναφέρει ούτε το όνομα του κατόχου ούτε τον ΑΦΜ του. Θα αναγράφει μόνο έναν 19ψήφιο κωδικό και ασφαλώς η προμήθειά της θα είναι προαιρετική. Θα χορηγείται από τις τράπεζες. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος είναι να γνωστοποιεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ότι η κάρτα αντιστοιχεί στο δικό του ΑΦΜ. Αυτό θα γίνεται μέσω κινητού με γραπτό μήνυμα, ή μέσω Internet. Ούτε το κατάστημα ούτε η τράπεζα θα γνωρίζουν την ταυτότητα του κατόχου της κάρτας. Ο μόνος που θα το γνωρίζει θα είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Οσον αφορά δε το είδος των αγορών, αυτή η πληροφορία δεν θα καταγράφεται πουθενά.
Αν χάσουμε τις κάρτες;
Δεν διατρέχετε κάποιον κίνδυνο. Οι αγορές δεν θα αποτελούν τεκμήριο. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει τη δική σας κάρτα αυτό θα είναι μόνο προς όφελός σας, καθώς η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία επιβραβεύει όσους συλλέγουν περισσότερες αποδείξεις από αυτές που τους ζητούνται.
Θα θεσπίσετε κίνητρα για τη χρήση των καρτών;
Το εξετάζουμε, αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε απόφαση.
Δεν φοβάστε «διαρροές» των στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων;
Εξετάζουμε διάφορες μεθόδους για την ενίσχυση της ασφάλειας. Για παράδειγμα, μελετάμε την κωδικοποίηση των αγορών ύστερα από ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην είναι αναγνώσιμες ούτε καν από τον ίδιο τον αγοραστή. Επίσης, θα προβλέπεται πλήρης καταγραφή όλων των κινήσεων που θα κάνουν όσοι θα έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία.
Προγραμματίζετε νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις;
Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα στοιχεία φορολογουμένων που οφείλουν στο Δημόσιο αλλά έχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στο όνομά τους. Επίσης, θα ελέγξουμε αν έχουν δηλωθεί οι επιχειρηματικές αμοιβές των επιχειρήσεων, ενώ αναζητούμε φορολογούμενους που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Θα αναζητήσουμε και περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν αποκρύψει εισοδήματα από το εξωτερικό. Οι χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ μάς έχουν ήδη προμηθεύσει με τα στοιχεία των εισοδημάτων (τόκους, μερίσματα κ.λπ.) και θα ξεκινήσουμε τις σχετικές διασταυρώσεις.
Πώς θα επιλέγονται οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν; Το σύστημα Elenxis έχει εξαγγελθεί εδώ και χρόνια, αλλά ακόμη δεν έχει τεθεί σε λειτουργία...
Εκτιμούμε ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχουμε ξεκινήσει σε πιλοτικό στάδιο το σύστημα Elenxis. Οι έλεγχοι πλέον θα γίνονται στοχευμένα και με συγκεκριμένα κριτήρια. Ηδη φτιάχνουμε συγκεκριμένα «σενάρια», από τα οποία θα προκύπτει το ποιες επιχειρήσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα. Το σύστημα θα καταγράφει και όλες τις κινήσεις των ελεγκτών, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.
Ποιες είναι οι προτεραιότητες για το 2011;
Προωθούμε την υποστήριξη των πέντε ομάδων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που έχουν συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών. Για παράδειγμα, η ομάδα για την καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής θα μπορεί να διασταυρώνει ποιοι φορολογούμενοι εμφανίζουν τεράστια ακίνητη περιουσία και μικρά εισοδήματα. Εχουν εντοπιστεί περιπτώσεις φορολογούμενων με αξία ακινήτων 150 φορές μεγαλύτερη του ετήσιου εισοδήματος που δηλώνουν.
Επίσης, αναπτύσσεται εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» που οφείλουν να υποβάλλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες (π.χ. δικαστικοί, δημοσιογράφοι κ.λπ.) στον Αρειο Πάγο, στην Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.