Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Οδηγίες του ΥΠΟΙΚ για τη συμπλήρωση δηλώσεων εισοδήματος
Δύο εγκυκλίους με οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτές διευκρινίζονται θέματα που αφορούν τις εξαιρέσεις για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, την απαλλαγή ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και...
την περίπτωση ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών και παρακρατηθέντων από αυτές φορών.

Ειδικότερα, στις εγκυκλίους διευκρινίζονται ότι:

• Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέσω διαδικτύου, όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2011 εισοδήματα από συντάξεις, ανεξαρτήτως ποσού, εκτός και εάν απέκτησαν παράλληλα και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση (εμπορική ή γεωργική), από ελευθέριο επάγγελμα ή μετείχαν σε Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες ή Κοινωνίες ή Κοινοπραξίες ή Αστικές Εταιρείες. Σε περίπτωση συζύγων, όταν ένας εκ των δύο είναι συνταξιούχος, η κοινή φορολογική τους δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Η μόνη περίπτωση κοινής δήλωσης συζύγων που υποχρεωτικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είναι όταν ένας εκ των δύο απέκτησε το 2011 εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή από αγροτική εκμετάλλευση (αγρότης κανονικού καθεστώτος) ή από ελευθέριο επάγγελμα ή μετείχε σε ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξία, κοινωνία, αστική εταιρία.


• Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, είναι:

α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του ανέργου την 30η-4-2012.

β) Να μην έχει φέτος πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά, που θα υποβάλλει στη ΔΟΥ (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος). Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.


• Οι μισθωτοί οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011 λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και εάν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και εφόσον η χορηγούμενη σε αυτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών της ίδιας χρήσης αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά, δεν θα αναγράψουν στη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλουν εφέτος τις μη εισπραχθείσες αυτές αποδοχές, καθώς ο χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.


• Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παρακρατηθεί (αποδοθεί) φόρος και επί των μη καταβληθέντων αποδοχών, τότε ο αναλογών και παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών τής διαχειριστικής χρήσης του 2011 (εισπραχθείσες και ανείσπρακτες) θα πρέπει προηγουμένως να επιμεριστεί αναλόγως και να αναγραφεί αντίστοιχα στις δύο ξεχωριστές σειρές της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών. Βάσει της βεβαίωσης αυτής ο εργαζόμενος θα δηλώσει στους αντίστοιχους κωδικούς μόνο τις εισπραχθείσες αποδοχές του 2011, καθώς και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο που αντιστοιχεί σε αυτές.


07/06/2012
Πηγή: www.in.gr
Ποιοι εξαιρούνται από ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης, αποδείξεις, κλειδάριθμο
Πρόσθετες διευκρινίσεις για τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, τις αποδείξεις, τον κλειδάριθμο, τη δήλωση εισοδημάτων που δεν καταβλήθηκαν λόγω αδυναμίας του εργοδότη καθώς και για τις προϋποθέσεις προκειμένου να απαλλαγούν οι άνεργοι από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης δίνει με δύο νέες εγκυκλίους το υπουργείο Οικονομικών.
Ειδικότερα:
1. Από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω διαδικτύου, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, ανεξαρτήτως ποσού, εκτός κι αν αποκτούν παράλληλα και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση (εμπορική ή γεωργική), από ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.
2. Στις περιπτώσεις υπόχρεων συζύγων, όταν ένας εκ των δύο είναι συνταξιούχος, είτε ο σύζυγος είτε η σύζυγος, η κοινή φορολογική τους δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στο ζευγάρι υπόχρεων ανεξαρτήτως ποσού εισοδήματος, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος έχει και εισοδήματα από ακίνητα ή από κινητές αξίες, ή είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος.
3. Προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής:
α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2012, για να υπάρχει και για το τρέχον οικονομικό έτος ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Συνεπώς μακροχρόνια άνεργος, για την εφαρμογή του νόμου κατά το οικονομικό έτος 2012, νοείται αυτός που είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, πριν και κατά την 30/04/2011.
β) Να μην έχει κατά την χρήση 2012 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα που δηλώνονται στην φορολογική δήλωση και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όπως ενοίκια ακινήτων, γεωργικά εισοδήματα κ.λπ, ακόμη κι αυτά που υπολογίζονται με τεκμαρτό τρόπο. Δεν υπολογίζονται τα αντικειμενικά εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
4. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2011, δεν συμπληρώνεται ο κωδικός 049, δεδομένου ότι από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύουν για το συγκεκριμένο έτος, δεν επιτρέπεται προσκόμιση αποδείξεων με την συμπληρωματική δήλωση. Στις συμπληρωματικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012, μετά την τροποποίηση του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. με το άρθρο 38 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'- 27/10/2011), οι αποδείξεις (κωδικός 049) υπολογίζονται εφόσον οι δηλώσεις είναι εμπρόθεσμες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις.
5. Για όσους έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή την φορολογική τους δήλωση και δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISNET, δεν απαιτείται η προσέλευση στις Δ.Ο Υ. για την έκδοση κλειδαρίθμων, διότι η Γ.Γ.Π.Σ. ήδη αποστέλλει με συστημένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν την δήλωσή τους μέσω διαδικτύου.
6. Αν ο φορολογούμενος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. Οι μισθωτοί που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και εφόσον η χορηγούμενη σε αυτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών της ίδιας χρήσης αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) χωρίς να δηλώσουν τις αποδοχές αυτές, καθόσον χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παρακρατηθεί (αποδοθεί) φόρος και επί των μη καταβληθέντων αποδοχών τότε ο αναλογών και παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης του 2011 (εισπραχθείσες και ανείσπρακτες) επιμερίζεται αναλόγως και αναγράφεται αντίστοιχα στις δύο διακεκριμένες σειρές της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών που αφορούν τις εισπραχθείσες και ανείσπρακτες αποδοχές της ανωτέρω διαχειριστικής χρήσης. Βάσει της βεβαίωσης αυτής ο εργαζόμενος θα υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) δηλώνοντας στους αντίστοιχους κωδικούς μόνο τις εισπραχθείσες αποδοχές της χρήσης αυτής καθώς και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο που αντιστοιχεί σε αυτές.
Ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, υποκείμενο σε φόρο, των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών που υπηρετούν στο εξωτερικό, λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Συνεπώς, ολόκληρο το «επιμίσθιο αλλοδαπής» που λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιτίας της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό απαλλάσσεται του φόρου και συνεπώς κατά την καταβολή του δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για το «επιμίσθιο αλλοδαπής» που καταβάλλεται στα ανωτέρω πρόσωπα από 1 Ιανουαρίου 2012 και μετά.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Προσοχή στις αποδείξεις. Η εφορία καραδοκεί
Ποιοι φορολογούμενοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων; Πως θα υποβάλω ηλεκτρονικά τη δήλωση χωρίς τον κλειδάριθμο; Αν ξεχάσω να συμπληρώσω τον κωδικό με τις αποδείξεις μπορώ να υποβάλω συμπληρωματική δήλωση; Είμαι άνεργος θα εξαιρεθώ από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης;
Απαντήσεις σε ερωτήματα των φορολογούμενων δίνει το υπουργείο Οικονομικών με δυο νέες εγκυκλίου παρέχοντας πρόσθετες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση και υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω διαδικτύου, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, ανεξαρτήτως ποσού, εκτός κι αν αποκτούν παράλληλα και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση (εμπορική ή γεωργική), από ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχουν σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες.
2. Στις περιπτώσεις υπόχρεων συζύγων, όταν ένας εκ των δύο είναι συνταξιούχος, είτε ο σύζυγος είτε η σύζυγος, η κοινή φορολογική τους δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στο ζευγάρι υπόχρεων ανεξαρτήτως ποσού εισοδήματος, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος έχει και εισοδήματα από ακίνητα ή από κινητές αξίες, ή είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος.
3. Προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής:
α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2012, για να υπάρχει και για το τρέχον οικονομικό έτος ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Συνεπώς μακροχρόνια άνεργος, για την εφαρμογή του νόμου κατά το οικονομικό έτος 2012, νοείται αυτός που είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, πριν και κατά την 30/04/2011.
β) Να μην έχει κατά την χρήση 2012 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
Οι αποδείξεις που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο αναγνωρίζονται από την εφορία μόνο εφόσον έχουν αναγραφεί στην εμπρόθεσμη δήλωση. Επίσης μερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2011, δεν συμπληρώνεται ο κωδικός 049, δεδομένου ότι από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύουν για το συγκεκριμένο έτος, δεν επιτρέπεται προσκόμιση αποδείξεων με την συμπληρωματική δήλωση. Στις συμπληρωματικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012, οι αποδείξεις (κωδικός 049) υπολογίζονται εφόσον οι δηλώσεις είναι εμπρόθεσμες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις. Οι φορολογούμενοι ανεξάρτητα αν θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα τη φορολογική τους δήλωση θα πρέπει να φυλάξουν όλες τις αποδείξεις που μάζεψαν το 2011 στο σπίτι τους. Σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο θα πρέπει να τις προσκομίσουν στην εφορία.
Για όσους έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή την φορολογική τους δήλωση και δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISNET, δεν απαιτείται η προσέλευση στις Δ.Ο Υ. για την έκδοση κλειδαρίθμων, διότι η Γ.Γ.Π.Σ. ήδη αποστέλλει με συστημένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν την δήλωσή τους μέσω διαδικτύου.
Επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, υποκείμενο σε φόρο, των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών που υπηρετούν στο εξωτερικό, λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Συνεπώς, ολόκληρο το «επιμίσθιο αλλοδαπής» που λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιτίας της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό απαλλάσσεται του φόρου και συνεπώς κατά την καταβολή του δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για το «επιμίσθιο αλλοδαπής» που καταβάλλεται στα ανωτέρω πρόσωπα από 1 Ιανουαρίου 2012 και μετά.
Αν ο φορολογούμενος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. Οι μισθωτοί που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και εφόσον η χορηγούμενη σε αυτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών της ίδιας χρήσης αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) χωρίς να δηλώσουν τις αποδοχές αυτές, καθόσον χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παρακρατηθεί (αποδοθεί) φόρος και επί των μη καταβληθέντων αποδοχών τότε ο αναλογών και παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης του 2011 (εισπραχθείσες και ανείσπρακτες) επιμερίζεται αναλόγως και αναγράφεται αντίστοιχα στις δύο διακεκριμένες σειρές της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών που αφορούν τις εισπραχθείσες και ανείσπρακτες αποδοχές της ανωτέρω διαχειριστικής χρήσης. Βάσει της βεβαίωσης αυτής ο εργαζόμενος θα υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) δηλώνοντας στους αντίστοιχους κωδικούς μόνο τις εισπραχθείσες αποδοχές της χρήσης αυτής καθώς και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο που αντιστοιχεί σε αυτές.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Κατασχέσεις για χρέη από 3.000 ευρώ, διώξεις από 5.000 και πάνω
Με κατασχέσεις καταθέσεων, ακινήτων, αυτοκινήτων, μισθών, συντάξεων ενοικίων και λοιπών εισοδημάτων, αλλά και με ποινικές διώξεις απειλούνται πλέον εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να εισπράξει ληξιπρόθεσμα χρέη 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος Ιουνίου και άνω των 2 δισ. ευρώ συνολικά έως το τέλος του έτους.
Για το λόγο αυτό, το υπουργείο εξέδωσε επείγουσα εγκύκλιο με εντολές προς τους εφόρους να προχωρήσουν άμεσα σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι δεν ρύθμισαν τα χρέη τους.
Βάσει των αναλυτικών οδηγιών που δίδονται με την εγκύκλιο, οι Εφορίες θα πρέπει να «κυνηγήσουν» κατά προτεραιότητα όσους οφειλέτες εισπράττουν ενοίκια ή κατέχουν πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από άλλα πρόσωπα, καθώς και όσους οφείλουν πάνω από 3.000 ευρώ και κατέχουν ακίνητη περιουσία.
Το υπουργείο ζητεί ακόμη και την άμεση κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη τους (έστω και εάν αυτά τελούν υπό αναστολή), καθώς και την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ.
Μαζί με τους οφειλέτες, οι Εφορίες θα πρέπει να ελέγξουν και την περιουσιακή κατάσταση των συνυπόχρεων (συγγενικά πρόσωπα, συνεργάτες κ.α.)
Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών δίνει εντολή στις εφορίες να συμψηφίζουν αυτόματα (χωρίς δηλαδή να ειδοποιηθεί ο οφειλέτης) βεβαιωμένους φόρους (ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος κ.λπ.) με ποσά που δικαιούται να εισπράξει ο φορολογούμενος από το δημόσιο (επιστροφή φόρου, ΦΠΑ κ.α.)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αρχικά οι εφορίες θα πρέπει να ειδοποιούν τους οφειλέτες (τηλεφωνικά, με email κ.α.) για τα χρέη και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και εάν οι φορολογούμενοι επιλέξουν να μην ρυθμίσουν τα χρέη τους τότε οι εφορίες θα πρέπει να προχωρήσουν στα εξής μέτρα:
 1. Κατασχέσεις ακινήτων και αυτοκινήτων για όσους χρωστούν από 3.000 ευρώ και άνω. Οι κατασχέσεις πρέπει να γίνονται με στόχο την άμεση είσπραξη της οφειλής και όχι απλώς μόνο για διακοπή της παραγραφής της παράβασης.
 2. Πλειστηριασμούς σπιτιών και οικοπέδων που έχουν ήδη κατασχεθεί.
 3. Ποινικές διώξεις για όλους όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ.
 4. Οι Εφορίες θα πρέπει πρώτα να δεσμεύουν ποσά που τυχόν εισπράττουν οι μικροοφειλέτες και μετά να προχωρούν, εάν χρειάζεται, σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Στα ποσά που μπορούν να κατάσχονται περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του Δημοσίου από τρίτους. Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις, ο νόμος προβλέπει την κατάσχεσή τους έως ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνο εφόσον το ύψος του ποσού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.
 5. Για μισθωτές ακινήτων, προβλέπονται κατασχέσεις ενοικίων και απόδοσή τους από τον ενοικιαστή απευθείας στο Δημόσιο.
 6. Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που δεν πληρώνουν στο Δημόσιο, δίδονται εντολές για κατασχέσεις αμοιβών από τους πελάτες τους, πριν ακόμα τις πάρει ο οφειλέτης στα χέρια του.
 7. Παρέμβαση του Δημοσίου σε πλειστηριασμούς που πρόλαβαν να διενεργήσουν τρίτοι για να εισπράξει το δικό του μερίδιο.
 8. Μπλοκάρισμα μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε τρίτους (π.χ. γονείς προς παιδιά) εάν υποκρύπτεται δόλος.
Επίσης οι εφορίες πρέπει να προχωρούν σε συμψηφισμούς ληξιπρόθεσμων οφειλών με τυχόν απαιτήσεις των οφειλετών κατά του Δημοσίου και να κατάσχουν, ως τελική λύση, απ' ευθείας από τραπεζικούς λογαριασμούς ποσά που αντιστοιχούν στα ληξιπρόθεσμα χρέη των οφειλετών του Δημοσίου.
ΠΗΓΗ: Έθνος

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Διευρυμένο φέτος το «χαρτοβασίλειο» των δικαιολογητικών για υποβολή του Ε1
Σειρά από βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα υποχρεούνται να καταθέσουν φέτος στην εφορία όσοι θα υποβάλουν έντυπα τη φορολογική δήλωσή τους, ενώ όσοι την υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω τουtaxisnet, θα πρέπει να αποθηκεύσουν αυτό το «χαρτοβασίλειο» που θα τους χρειαστεί σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο από την εφορία. Έντυπη φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν φέτος οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που είχαν πέρυσι εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες και εφόσον το εισόδημα αυτό δεν ξεπέρασε τα 12.000 ευρώ.
Το καινούργιο στοιχείο των φετινών δηλώσεων είναι ότι οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να στείλουν στην εφορία σε κλειστό φάκελο τις εκατοντάδες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2011. Όμως θα πρέπει να τις φυλάξουν στο σπίτι τους και σε περίπτωση που τους ζητηθεί να τις προσκομίσουν για έλεγχο στην εφορία. Μαζί με τις αποδείξεις θα πρέπει να φυλάξουν στο σπίτι τους και όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για το φορολογούμενο για να δικαιολογήσει τα ποσά που αναγράφονται στη φορολογική του δήλωση (έσοδα και δαπάνες) αλλά και για να κατοχυρώσει δικαιώματα των «ψαλιδισμένων» του φοροαπαλλαγών.
Τα 7 βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι, πέρα από τις αποδείξεις, έχουν ως εξής:
 1. Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας απαιτείται σχετική βεβαίωση της τράπεζας ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση) κατοικίας, κατά πλήρη κυριότητα. Στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται η επιφάνεια της κατοικίας, ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε αυτός και κατέβαλε, η ημερομηνία σύναψης του δανείου και το ύψος αυτού. Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο στο οποίο έχει εγγραφεί η υποθήκη ή η προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου.
 2. Για την απόδειξη της δαπάνης δικηγόρου απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής και το είδος της νομικής υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Αν δεν αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών επακριβώς το είδος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση ότι οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το δικηγόρο δεν αφορούν παράστασή του κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων ούτε υπηρεσίες για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους.
 3. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην έκπτωση νοσηλίων. Στη βεβαίωση που χορηγεί ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταμείο ή η ασφαλιστική επιχείρηση για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν κάλυψαν αυτοί και με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος, πρέπει να αναγράφεται σε χωριστή ένδειξη το συνολικό ποσό της δαπάνης ιατρικής περίθαλψης, το ποσό που δεν καλύφθηκε και το υπόλοιπο ποσό αυτής και σε χωριστή ένδειξη τα αντίστοιχα ποσά της δαπάνης νοσοκομειακής περίθαλψης. Επίσης, πρέπει να υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.
 4. Εκκαθαριστικό των αποδοχών με ΑΦΜ του ή των εργοδοτών. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών-ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι το Δημόσιο και δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ πρέπει να καταχωρίζεται η επωνυμία του.
 5.  Όταν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η συμπλήρωση ή μεταβολή του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος προϋποθέτει την επιλογή του νομού και εν συνεχεία του δήμου. 'Αρα θα πρέπει να υπάρχουν και να είναι διαθέσιμα τα δικαιολογητικά για την αλλαγή δήμου.
 6.  Στην περίπτωση που κάποια δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί με δηλώσεις προηγουμένων ετών στην ίδια εφορία και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία, δεν χρειάζεται να υποβληθούν και πάλι. Αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναγράφεται πότε έχει υποβληθεί το συγκεκριμένο δικαιολογητικό, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό ισχύει ακόμα.
 7.  Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά.
ΠΗΓΗ: Εξπρές
ΟΑΕΔ: Υλοποιούνται δύο νέα προγράμματα για ανέργους
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινώσει η διοίκηση του ΟΑΕΔ την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος για την πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα, όπως επισημαίνει στην ΕΞΠΡΕΣ ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, εξετάζεται η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων-ανέργων στο πρόγραμμα κατάρτισης, με τη χρήση της επιταγής κατάρτισης λόγω των πολυάριθμων αιτήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθυνόταν σε 18.000 ανέργους, ωστόσο ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι θα αυξηθούν στις 36.000-37.000, καθώς οι αιτήσεις που δέχθηκε ο Οργανισμός ξεπέρασαν τις 130.000.
Αναλυτικότερα, το πρώτο πρόγραμμα αφορά ανέργους έως 35 ετών που είναι πτυχιούχοι ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί όμως μια επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού τρεις μήνες πριν καταθέσει την αίτησή της.
Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι θα πρέπει:
1.
Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος.
2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
3. Να είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών.
4. Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, και βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου.
Όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα, η συγκεκριμένη επιταγή χορηγείται στον επιδοτούμενο λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας. Η κατάρτιση υλοποιείται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Αυτό που αποτελεί καινοτομία για το πρόγραμμα είναι ότι οι άνεργοι θα εξαργυρώνουν μόνοι τους τις υπηρεσίες κατάρτισης που τους προσφέρει το υπουργείο. Ουσιαστικά, ο άνεργος που τελικά θα επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα λάβει από τον ΟΑΕΔ μια επιταγή αξίας 700 ευρώ. Από αυτά, τα 500 θα είναι δικά του και με τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα πληρώσει το κέντρο που θα του παράσχει την κατάρτιση.
ΠΗΓΗ: Εξπρές
Οι 8 κωδικοί στη φορολογική δήλωση που «καίνε»
Αποδείξεις και τεκμήρια αποτελούν τη μεγαλύτερη παγίδα έξτρα φόρων στις φετινές φορολογικές δηλώσεις ενώ 8 ακόμα κωδικοί μπορούν με συνοπτικές διαδικασίες είτε να μειώσουν σημαντικά είτε να αυξήσουν κατακόρυφα τους φόρους που θα προκύψουν με την εκκαθάριση.
Ήδη τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων δείχνουν ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρεθούν προ εκπλήξεων καθώς δεν έχουν υπολογίσει σωστά τις αποδείξεις τις οποίες θα πρέπει να δηλώσουν στον κωδικό 049 του βασικού εντύπου Ε1. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα πρέπει να συμπληρωθεί, αφού νωρίτερα, με βάση τα στοιχεία του πίνακα 5 όπου αποτυπώνονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα. Αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι υψηλότερο από το δηλωθέν, αφενός ο φόρος θα προκύψει με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, αφετέρου οι αποδείξεις που θα δηλωθούν θα πρέπει να είναι αξίας ίσης με το 25% του τεκμαρτού εισοδήματος (μάξιμουμ αποδείξεων 15.000 ευρώ) για να μην προκύψει έξτρα φόρος. Ας υποθέσουμε ότι ένας φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα 20.000 ευρώ αλλά το τεκμαρτό του εισόδημα ανεβαίνει στα 40.000 ευρώ. Ο φόρος που θα προκύψει θα υπολογιστεί με βάση τα 40.000 ευρώ και οι αποδείξεις αντί για 5.000 ευρώ (με βάση το δηλωθέν) αυξάνονται σε 10.000 ευρώ με βάση το υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα.
Παράλληλα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους παρακάτω κωδικούς:
 1. Στον πίνακα 6 στους νέους κωδικούς 657 - 658 γράφονται τα εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, φορολογούμενος ο οποίος έλαβε το περασμένο έτος αποζημίωση απόλυσης ή εφάπαξ τα οποία εξαιρούνται της έκτακτης εισφοράς πρέπει να τα δηλώσει στους συγκεκριμένους κωδικούς αν δεν θέλει να επιβαρυνθεί με καπέλο φόρων 1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του.
 2. Στον πίνακα 6 στους κωδικούς 655-656 δηλώνεται το καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 1-1-2012. Είναι οι κωδικοί στους οποίους θα πρέπει να γραφεί το εισόδημα ενός φυσικού προσώπου εφόσον σε σχέση έχει υπάρξει μείωση μεγαλύτερη από 25% σε σχέση με το 2011. Τα ποσά που θα συμπληρώσετε στους κωδικούς αυτούς πρέπει να είναι αυτά που δηλώσατε στους προηγούμενους πίνακες μειωμένα κατά τα ποσά των απαλλαγών που ορίζει ο νόμος. Με τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων κωδικών, ο φορολογούμενος μπορεί να επιτύχει ανάλογη μείωση της προκαταβολής φόρου.
 3. Στον ίδιο πίνακα, οι αμέσως επόμενοι κωδικοί 693-694 μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μείωση φόρου. Στους συγκεκριμένους κωδικούς θα πρέπει να γραφεί το ποσό της ετήσιας συνολικής αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1-1-2012, εφόσον αυτό το ποσό έχει προηγουμένως συμπληρωθεί στον πίνακα 5 της δήλωσης. Επί της ουσίας, οι συγκεκριμένοι κωδικοί έχει νόημα να συμπληρωθούν από φορολογούμενους οι οποίοι φορολογούνται με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον έχουν πουλήσει για παράδειγμα ακίνητα ή αυτοκίνητα ή σκάφη αναψυχής (στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια δηλαδή), προκειμένου και πάλι να μειωθεί η προκαταβολή φόρου.
 4. Δεν δηλώνονται καταθέσεις στο εσωτερικό. Προσοχή απαιτείται στη συμπλήρωση του πίνακα 4 στη δεύτερη σελίδα του Ε1 όπου στους κωδικούς 291-292 δηλώνεται το καθαρό εισόδημα από τόκους δανείων ημεδαπής προέλευσης. Αρκετοί φορολογούμενοι στον συγκεκριμένο πίνακα μπερδεύονται και δηλώνουν τις καταθέσεις τους. Αντίθετα, όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών στον πίνακα αυτό θα αναγραφούν τα εισοδήματα από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και όχι αυτά που φορολογήθηκαν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (τόκοι καταθέσεων) ή εκείνα που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους ελεύθερα φόρου.
 5. Ο πίνακας 7. Είναι ο βασικός πίνακας μέσω του οποίου οι φορολογούμενοι μπορούν να μειώσουν τους φόρους που τους αναλογούν με την αναγραφή δαπανών που εκπίπτουν από τον φόρο. Τόκοι στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα, ενοίκια κ.λπ. μειώνουν τον φόρο σε ποσοστό 10% αλλά για να επιτευχθεί η ελάφρυνση θα πρέπει να συνυποβληθούν κατά περίπτωση τα σχετικά δικαιολογητικά (αποδείξεις). Αντίθετα, φέτος δεν υποβάλλονται οι αποδείξεις καταναλωτικών δαπανών.
 6. Οι αποδείξεις στον κωδικό 049. Σημειώστε ότι απαιτείται να συμπληρωθεί ο κωδικός ακόμα και από φορολογούμενους με εισόδημα χαμηλότερο του αφορολογήτου των 5.000 ευρώ.
 7. Στον πίνακα 8 όπου δηλώνονται οι παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν η διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου να μην υπερβαίνει το 1,5%.
 8. Ο πίνακας 1. Ολες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαία γράμματα. Εάν στην προεκτυπωμένη δήλωση υπάρχουν λάθη, πρέπει να τα διορθώσετε, ενώ ενώ σε περίπτωση που δεν έχουν προεκτυπωθεί τα στοιχεία της συζύγου πρέπει οπωσδήποτε να τα συμπληρώσετε. Το επώνυμο της συζύγου πρέπει να αναγράφεται όπως και στην ταυτότητα.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών για την παράταση στις φορολογικές δηλώσεις
Διευκρινίσεις σχετικά με τις παρατάσεις που δόθηκαν σε προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων, έδωσε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών.
Όπως αναφέρει, για τα φυσικά πρόσωπα, 11 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας είχαν υποβληθεί μόνο 492.869 ηλεκτρονικές και 81.306 χειρόγραφες φορολογικές δηλώσεις επί συνόλου 5,5 εκατομμυρίων περίπου.
Επίσης, σημειώνει ότι η εισροή εσόδων στα ταμεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, θα γίνει νωρίτερα από πέρυσι λόγω της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής -για πρώτη φορά- υποβολής των δηλώσεων για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ (με εξαίρεση τους συνταξιούχους) και για όλους τους επιτηδευματίες.
Αυτό αναμένεται, σύμφωνα με το υπουργείο, επειδή, σε αντίθεση με τις χειρόγραφες δηλώσεις για τις οποίες απαιτείται μεγάλος χρόνος επαλήθευσης και καταχώρισης στο σύστημα, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις εκκαθαρίζονται αυτόματα, γεγονός που βοηθά στην άμεση βεβαίωση του φόρου αλλά και στην διευκόλυνση των διεκπεραιώσεων και ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Αναφορικά με την ολιγοήμερη παράταση για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.), μέχρι τις 8 Ιουνίου, αυτή αφορά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική υποβολή αριθμού δηλώσεων που δεν είχαν υποβληθεί, τονίζει το υπουργείο.
Η ηλεκτρονική υποβολή αυτών των δηλώσεων διευκολύνει το υπουργείο Οικονομικών στην άμεση καταχώριση αυτών και την επίτευξη του στόχου των άμεσων διασταυρώσεων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει με την προτροπή για σταδιακή υποβολή των δηλώσεων, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν τις τελευταίες ημέρες.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Εφορία: Έρχονται εκκαθαριστικά με νέο "χαράτσι"
“Φωτιά” θα είναι τα πρώτα εκκαθαριστικά που θα αρχίσουν να λαμβάνουν οι φορολογούμενοι. Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο και μέχρι τις εκλογές της 17ης Ιουνίου αναμένεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να ταχυδρομήσει την πρώτη παρτίδα εκκαθαριστικών, 350.000 σημειώματα, εκ των οποίων τα επτά στα δέκα θα είναι χρεωστικά.
Σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού σημειώματος θα αντιστοιχεί κατά μέσο όρο φόρος 1.300 ευρώ περίπου. Η μέση φορολογική επιβάρυνση έχει αυξηθεί κατά 500 – 600 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
Αμέσως μετά τις εκλογές και έως τις 29 Ιουνίου, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό σημείωμα, θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του «φουσκωμένου» φορο-λογαριασμού στον οποίο έχουν ενσωματωθεί ο πρόσθετος φόρος για τα εισοδήματα του 2011, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους έχοντες εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και το τέλος επιτηδεύματος που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες.
Για να «ζεσταθούν» τα ταμεία του Δημοσίου, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, επιταχύνει την αποστολή των σημειωμάτων για την πληρωμή φόρων και τελών για τα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία. Ήδη έχουν ταχυδρομηθεί 260.000 «ξεχασμένα» σημειώματα του ΕΤΑΚ του 2009 και ξεκινά την αποστολή των νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων του φόρου εισοδήματος.
Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι η εικόνα των φορολογικών εσόδων θα βελτιωθεί αισθητά από το τέλος Ιουνίου με την πληρωμή των φόρων, των εισφορών και τελών και βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι οι φορολογούμενοι θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Όσον αφορά στα έσοδα του Μαίου, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέγραψαν υστέρηση άνω των 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο που είχε τεθεί.
Τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών δηλώσεων «καίνε» τα περισσότερα νοικοκυριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη παρτίδα εκκαθαριστικών δείχνει ότι:
 • Το 65%, δηλαδή σχεδόν επτά στους δέκα φορολογούμενους θα λάβουν χρεωστικό σημείωμα. Σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού σημειώματος θα αντιστοιχεί κατά μέσο όρο φόρος άνω των 1.300 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα των περισσότερων φορολογούμενων έχουν μειωθεί η μέση φορολογική επιβάρυνση έχει αυξηθεί κατά 500 – 600 ευρώ ανά φορολογούμενο. Τα νοικοκυριά πληρώνουν περισσότερους φόρους λόγω της μείωσης του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ, της μείωσης των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τις οικογένειες με παιδιά, της αύξησης κατά 33% έως και 70% των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και ΙΧ αυτοκίνητα, της αύξησης των φορολογικών συντελεστών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, της περικοπής των φοροαπαλλαγών και της αύξησης από 300 σε 400-500 ευρώ του τέλους επιτηδεύματος.
 • Μόλις το 10%-12% θα είναι πιστωτικά, δηλαδή μόνο ένας στους 10 φορολογούμενος θα λάβει φέτος επιστροφή φόρου.
 • Το υπόλοιπο 25%-30% θα αποτελείται από σημειώματα με μηδενικά ποσά φόρου.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Με τους κωδικούς του Taxisnet η υποβολή των δηλώσεων
Με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet που ήδη διαθέτουν, χωρίς να απαιτείται ο κλειδάριθμος, μπορούν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν φέτος ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση.
To υπουργείο Οικονομικών, δεδομένης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων με ατομικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ (εκτός των συνταξιούχων) για το Οικονομικό Έτος 2012, υπενθυμίζει την Απόφαση ΠΟΛ 1079/2012, η οποία μεταξύ άλλων ορίζει:
- Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των υφιστάμενων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία λήψης και εισαγωγής κλειδαρίθμου ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012 και οι δηλώσεις εισοδήματος των φυσικών αυτών προσώπων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη χρήση των υφιστάμενων κωδικών χωρίς να απαιτείται κλειδάριθμος
- Σε όσους φορολογούμενους δεν σταλούν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε έντυπη μορφή, λόγω υποχρέωσής τους σε ηλεκτρονική υποβολή (φορολογούμενοι που δήλωσαν το προηγούμενο έτος εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ πλήν των συνταξιούχων) και δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISNET, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει με συστημένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν την δήλωσή τους μέσω διαδικτύου.
Οι πολίτες που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των παραπάνω υφιστάμενων διευκολύνσεων που αποφασίστηκαν προς αποφυγή συνωστισμού, μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., για την υποβολή αίτησης και την απόκτηση κλειδαρίθμου, ανεξάρτητα από την αποστολή των συστημένων επιστολών, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με απλή εξουσιοδότηση, πλην όμως προτείνεται να αναμένουν τη λήψη των συστημένων επιστολών.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Βροχή τα προεκλογικά δισ.! Τι προτείνουν τα τρία κόμματα πριν από τις εκλογές.Βροχή τα προεκλογικά δισ.! Τι προτείνουν τα τρία κόμματα πριν από τις εκλογές.

Ο αέρας από το παράθυρο που άνοιξε η ΕΕ και το ΔΝΤ για μερική αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, έδωσε φαίνεται υπερβολικό οξυγόνο στα κόμματα, τα οποία άδραξαν την ευκαιρία να συμπεριλάβουν στα οικονομικά προεκλογικά τους προγράμματα θέματα που μέχρι σήμερα φαινόταν να αποκλείονται διά ροπάλου από τους πιστωτές της χώρας μας.

Πολλά δε από αυτά έρχονται να αμφισβητηθούν δύο μόλις μήνες μετά τη θεσμοθέτησή τους από τα ίδια κόμματα που τότε τα υπερψήφισαν. Αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι η παραμονή στο ευρώ σε συνδυασμό με την επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου αποτελεί την κοινή συνισταμένη των οικονομικών προγραμμάτων που παρουσίασαν τα πολιτικά κόμματα, η μεγάλη απόσταση που χαρακτηρίζει το είδος (καταγγελία ή όχι) και το βάθος της αναθεώρησης αποτελεί την ουσιώδη διαφορά τους.

Φορολογία, εργασιακά, μισθοί και συντάξεις αποτελούν, κατά τα άλλα, τον βασικό καμβά της οικονομικής αντιπαράθεσης των κομμάτων, με πολλές από τις προτάσεις τους να δημιουργούν δημοσιονομικό κενό, αφήνοντας θολή μία ενδεχόμενη ισοδύναμη αναπλήρωσή του. Ακόμη πιο θολό εμφανίζεται το τοπίο των παρεμβάσεων σε διαθρωτικού τύπου αλλαγές όπου η διαπραγμάτευση θα είναι σαφώς σκληρότερη με τους δανειστές.

Εκεί που φαίνεται, πάντως, να στηρίζονται και οι τρεις προτάσεις είναι κατ' αρχήν η επιμήκυνση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως αυτή φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από την ΕΕ. Η διάρκεια, ωστόσο, της επιμήκυνσης είναι ακόμη στον αέρα και δεν μπορεί να ληφθεί ως δεδομένη. Είναι τελείως διαφορετικό να αποφασισθούν τον Ιούνιο μέτρα 11,5 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία και άλλο ο επιμερισμός των μέτρων αυτών έως το 2015 εφόσον, βεβαίως, εξασφαλισθεί μία πρόσθετη χρηματοδότηση του προγράμματος από τους εταίρους μας.

Τι κοστίζει κάθε μέτρο
Κωδικοποιώντας τις βασικές δημοσιονομικές θέσεις των τριών οικονομικών προγραμμάτων προκύπτει ένα μεγάλο κενό που αγγίζει τα 5,6 δισ. ευρώ, από πέντε κυρίως μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί με το μεσοπρόθεσμο σχέδιο και τώρα έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση από τη ΝΔ, τον ΣυΡιζΑ και το ΠαΣοΚ. Πρόκειται συγκεκριμένα για:

- Το τέλος ηλεκτροδότησης που αναμένεται να αποφέρει το 2012 έσοδα ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

- Την εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας με προσδοκώμενα έσοδα 455 εκατ. ευρώ.

- Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων με προσδοκώμενα έσοδα 1,9 δισ. ευρώ.

- Το τέλος επιτηδεύματος με προσδοκώμενα έσοδα 400 εκατ. ευρώ.

- Η έκτακτη εισφορά ετήσιας δαπάνης για Ι.Χ., σκάφη, πισίνες 30 εκατ. ευρώ.

Κενά και συμφωνίες
* Φορολογία: Και τα τρία κόμματα συμφωνούν στην κατάργηση του τέλους ηλεκτροδότησης με τη ΝΔ και το ΠαΣοΚ να υπόσχονται την αντικατάσταση του ειδικού τέλους ακίνητης περιουσίας από έναν ενιαίο φόρο και τον ΣυΡιζΑ να προτείνει δημιουργία περιουσιολογίου, ελέγχου πόθεν έσχες και κατάργηση του χαρατσιού για άνεργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Το είδος και το ύψος του νέου φόρου δεν περιλαμβάνεται στις εξαγγελίες κανενός!..

Κοινή γραμμή ακολουθούν τα τρία κόμματα και σε ό,τι αφορά τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ και κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης και στον τουρισμό. Και εδώ όμως δεν αναφέρονται συγκεκριμένα τα ισοδύναμα μέτρα που θα αναπληρώσουν τη δημοσιονομική απώλεια.

Ανάλογες απορίες για τον τρόπο κάλυψης του δημιουργούμενου δημοσιονομικού κενού δημιουργούνται και από τις γενικότερες τοποθετήσεις των κομμάτων για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Για παράδειγμα, οι προτεινόμενες αυξήσεις του αφορολόγητου ορίου σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κοστίζουν περί το 1 δισ. ευρώ.

Με τον σημερινό συντελεστή νομικών προσώπων το Δημόσιο εκτιμάται ότι θα εισπράξει 2,3 δισ. ευρώ έναντι 2,7 το 2011 Μία γενναία μείωση του συντελεστή, όπως αυτή που προτείνεται σε συνδυασμό με την κάθετη πτώση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, θα αποφέρει πολύ λιγότερα έσοδα σε μία εποχή που τα ταμεία είναι άδεια, με την αναπτυξιακή απόδοση του μέτρου να είναι αμφίβολη και μακροχρόνια.

* Εργασιακά: Στα εργασιακά ΠαΣοΚ και ΝΔ συμφωνούν στο να μην υπάρξει νέα περικοπή μισθών και συντάξεων, ενώ ο ΣυΡιζΑ μιλά για κατάργηση του πρόσφατου νόμου που μειώνει τον κατώτατο μισθό και τον χρόνο της μετενέργειας. Προτείνεται δε μεταξύ άλλων η επέκταση της χρονικής διάρκειας χορήγησης του επιδόματος ανεργίας και η χορήγησή του ακόμη και σε μη μισθωτούς.

Και όλα αυτά τη στιγμή που τα ταμεία είναι ήδη στο κόκκινο με την ανεργία να «τρέχει» με ρυθμούς 21%. Ηδη το κράτος στο πρώτο τετράμηνο του έτους έχει χορηγήσει στα βασικά ταμεία σχεδόν το 60% της ετήσιας επιχορήγησής τους που συνολικά ανέρχεται στα 6,7 δισ. ευρώ. Η κάλυψη του πρόσθετου κόστους παραμένει αναιτιολόγητη.

Από τα προγράμματα δεν λείπουν και οι αυξήσεις σε συγκεκριμένα μισθολόγια (αστυνομικοί, χαμηλοσυνταξιούχοι, πιλότοι κ.λπ.), το ύψος των οποίων κοστολογείται στα 600 εκατ. ευρώ. Το δημοσιονομικό κενό ωστόσο που προκαλείται, υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ αν λάβει κάποιος υπόψη ότι το μνημόνιο προέβλεπε τη μείωση των ειδικών μισθολογίων κατά 12% από τον Ιούνιο με στόχο ετήσια εξοικονόμηση ύψους 400 εκατ. ευρώ.

* Ομολογιούχοι - δάνεια: Επιπλέον κονδύλι, του οποίου η αναπλήρωση παραμένει στον αέρα, προκύπτει και στην περίπτωση που εφαρμοστεί η θέση των κομμάτων για αποκατάσταση των 11.500 ιδιωτών ομολογιούχων, που υπέστησαν το κούρεμα και κυρίως του τραπεζικού συστήματος στην περίπτωση που υιοθετηθούν μέτρα διαγραφής μέρους των δανείων των νοικοκυριών. Μόνο για την πρώτη περίπτωση, οι απώλειες που πρέπει να καλυφθούν αγγίζουν τα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ πολύ περισσότερα θα απαιτηθούν στη δεύτερη περίπτωση.

Τι προτείνουν τα κόμματα
ΝΔ
- Αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων, των πολυτεκνικών επιδομάτων, καθώς και των εποχικών επιδομάτων στα επίπεδα που ήταν το 2009. Επίσης, αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι ομολογιούχοι και τα ασφαλιστικά ταμεία.

- Επέκταση του επιδόματος ανεργίας κατά έναν χρόνο ακόμη, στα δύο χρόνια.

- Εκτακτο επίδομα ανεργίας και για μη μισθωτούς.

- Να ρυθμιστούν οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις των επόμενων μηνών.

- Να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα.

- Μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση των εσόδων, σταδιακή άνοδος του αφορολόγητου ορίου από τις 5.000 σήμερα στις 8.000.

- Αντικατάσταση του χαρατσιού από νέο διευρυμένο ΕΤΑΚ, υποφερτό για όλους.

- Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών.

- Η περικοπή 11,7 δισεκατομμυρίων δημοσίων δαπανών για 2012-13 να επεκταθεί για δύο ακόμη χρόνια, έως το 2016 τουλάχιστον.

- Το πλεονάζον προσωπικό από οργανισμούς του Δημοσίου να μην απολύεται, αλλά να μπαίνει σε ειδικό καθεστώς για τρία χρόνια τουλάχιστον.

- Μέτρα για τους δανειολήπτες.

- Αναστολή των συνεπειών εγγραφής στον Τειρεσία για όσους γράφηκαν την τελευταία διετία.

- Εξασφάλιση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

- Εφαρμογή του αναγκαίου και δίκαιου συμψηφισμού οφειλών από και προς το Δημόσιο, που θα απελευθερώσει και ρευστότητα για την αγορά.

- Αμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποδέσμευση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

- Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και πέρα από τις προβλέψεις της δανειακής σύμβασης.

- Επίσπευση της ανακήρυξης της ΑΟΖ.

ΣΥΡΙΖΑ
- Φορολόγηση του πλούτου και των υψηλών εισοδημάτων με στόχο την αύξηση των εσόδων κατά 4% του ΑΕΠ, που αντιστοιχεί σε περίπου 8 δισ. ευρώ. Δεν διευκρινίζεται από ποιο όριο και πάνω ένα εισόδημα θεωρείται υψηλό.

- Κατάργηση του χαρατσιού στα ακίνητα, πρωτίστως σε άνεργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους.

- Ολική ή μερική διαγραφή των δανειακών υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.

- Λειτουργία και ενίσχυση της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών για τον έλεγχο του κόστους των προμηθειών του Δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα.

- Πάγωμα των μειώσεων σε κοινωνικές δαπάνες, μισθούς και συντάξεις.

- Κατάργηση της πράξης υπουργικού συμβουλίου με αριθμό 6-28/2/2012, με την οποία μειώθηκε ο κατώτερος μισθός 22%.

- Αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα με ελάφρυνση των μικρότερων εισοδημάτων. Επανεξέταση όλων των ειδικών φορολογικών καθεστώτων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

- Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ και μέγιστη μείωσή του στα διατιμημένα τρόφιμα (γάλα, ψωμί, κ.λπ.).

- Θεσμοθέτηση πλήρους και καθολικού περιουσιολογίου.

- Στελέχωση των εφοριών με εξειδικευμένο προσωπικό.

- Πάγωμα των ιδιωτικοποιήσεων των στρατηγικής σημασίας για την εθνική οικονομία, δημόσιων οργανισμών.

- Εθνική προγραμματική συμφωνία με τους φορείς της ναυτιλίας, με κατάργηση 58 φοροαπαλλαγών του ναυτιλιακού κεφαλαίου.

- Υπογραφή διμερούς συμφωνίας με την Ελβετία για τη φορολόγηση των εκεί καταθέσεων Ελλήνων πολιτών, που εκκρεμεί.

- Αναστολή πληρωμής τόκων για χρονικό διάστημα που θα προκύψει έπειτα από διαπραγμάτευση. Το ύψος εξυπηρέτησης του χρέους θα πρέπει να συνδεθεί με τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

- Δημιουργία όρων για την επιστροφή των καταθέσεων που έχουν φύγει στο εξωτερικό και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

- Δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Ρύθμιση των αγροτικών χρεών στις τράπεζες, έκδοση με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, καλλιεργητικής κάρτας.

- Θέσπιση κανόνων στη διαχείριση του δημόσιου αγαθού των τηλεοπτικών συχνοτήτων.

ΠΑΣΟΚ
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 10%.

- Επαναφορά των παλαιών συντελεστών του ΦΠΑ στην εστίαση και τα αγροτικά εφόδια.

- Διευκόλυνση από τις τράπεζες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα μετόχων στις επιχειρήσεις για οφειλές μέχρι 25.000 ευρώ.

- Αντικατάσταση του ειδικού τέλους ακινήτων με ενιαίο φόρο στα ακίνητα.

- Αλλαγές στον Τειρεσία, ώστε να δίνεται δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις.

- Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στη βάση μίας δικαιότερης φορολογικής κλίμακας.


Αντιπαραβολή μνημονίου
Με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο επιμήκυνσης, άμεσα θα πρέπει να υλοποιηθούν αποκρατικοποιήσεις βασικών δημόσιων αγαθών (νερό, φυσικό αέριο λιγνίτης, κ.λπ.) να συγκεκριμενοποιηθεί η περικοπή ύψους 11,5 δισ. ευρώ από δημόσεις δαπάνες για τη διετία 2013-2014, να υπάρξει κούρεμα στα ειδικά μισθολόγια και στον χώρο της υγείας, να ενισχυθεί ο εσωτερικός έλεγχος των νευραλγικών υπηρεσιών του Δημοσίου (όπως εφορίες και πολεοδομίες, οι οποίες δένονται με ποσοτικούς στόχους και κριτήρια διαφάνειας και αποδοτικότητας) αλλά και να εκκαθαρισθούν άμεσα όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.

Η βίβλος προβλέπει, επίσης, την αύξηση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ αλλά και των αντικειμενικών αξιών, την περικοπή των φόρων υπέρ τρίτων, των προνοιακών επιδομάτων και των φοροαπαλλαγών, ενώ αναφορά γίνεται και στο πολυσυζητημένο θέμα της αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ειδικότερα:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- Μείωση 12% κατά µέσο όρο στα «ειδικά µισθολόγια» του δηµόσιου τοµέα, η οποία θα εφαρµοσθεί από την 1η Ιουλίου 2012 και θα επιφέρει εξοικονοµήσεις της τάξεως των 205 εκατ. ευρώ.

- Αναθεώρηση των προγραµµάτων δηµόσιας δαπάνης, πρετοιμασία μέτρων ύψους 11,5 δισ. ευρώ που θα υιοθετηθούν µε τους προϋπολογισµούς του 2013 και του 2014.

- Περαιτέρω εξορθολογισµός των φαρµακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκοµείων και προσδιορισµός των χρηµατικών παροχών προνοίας.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Κατάργηση - τροποποίηση όλων των υφιστάμενων ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρούνται στο κράτος µέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων. Συνεργασία κυβέρνησης και Ταµείου
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του δηµοσίου, για την υποβολή στην ΕΕ όλων των πληροφοριών για την (οικονοµική) κατάσταση των εντός του 2012 υπό αποκρατικοποίηση στοιχείων, καθώς επίσης και για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης που θα ακολουθηθεί.

- Επίσπευση των διαδικασιών κατοχύρωσης της κυριότητας των κρατικών εδαφικών/οικοπεδικών εκτάσεων.

- Πώληση περιουσιακών στοιχείων ορόσηµο κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012, όπως ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και IBC και κατά το δεύτερο µισό του έτους προσκλήσεις ενδιαφέροντος για λιµένες, αεροδρόµια και την Εγνατία Οδό.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
- Θέσπιση φορολογικής µεταρρύθµισης, με στόχο την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, την εξάλειψη των απαλλαγών και των προνοµιακών καθεστώτων.

- Αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας, προκειµένου αυτές να ευθυγραµµιστούν µε τις τιµές της αγοράς.

- Αντικατάσταση των πληρωμών τοις µετρητοίς στις εφορίες µε επιταγές και µε τραπεζικά εµβάσµατα, έτσι ώστε το προσωπκό να επικεντρωθεί σε εργασία µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων, συµβουλές προς φορολογουµένους κ.ά.).

- Δημιουργία είκοσι επιπλέον νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αφορούν κυρίως φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.

- Αναμόρφωση της μονάδας οικονοµικών επιθεωρήσεων, η οποία θα επικεντρωθεί µόνο στον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέµατα διαχείρισης εσόδων.

- Ελεγχος από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές δραστηριότητες τουλάχιστον 200 δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων εφοριακών.

- Βελτίωση του συστήματος προστασίας πληροφοριοδοτών, οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς.

- Κατάργηση ΚΒΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
- Ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της δοµής και των δραστηριοτήτων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για τον αριθµό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν.

- Για όσες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την κάρτα εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωµή µισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της µισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών µε ηλεκτρονικά µέσα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων.

- Εκδοση υπουργικών αποφάσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

- Αρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των επαγγελµατικών τίτλων που προέρχονται από διπλώµατα τα οποία απονέµονται βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης από άλλα κράτη μέλη. Δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.

- Νομοθέτηση μέτρων για τη διαχείριση των βιοµηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.

- Εξειδίκευση καταλόγου των µη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων µε α) τον προσδιορισµό των δικαιούχων, β) τον προσδιορισµό της νοµικής βάσης κάθε εισφοράς και γ) την ποσοτικοποίηση των εισφορών που καταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, µε σκοπό τον εξορθολογισµό αυτών των εισφορών και/ή τη διοχέτευση αυτών µέσω του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
- Εφάπαξ εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των ελλειμμάτων στα ταµεία.

- Καθιέρωση επιτελικών µονάδων... «κλειδί», συµπεριλαµβανοµένης της µονάδας µεγάλων φορολογουµένων, της µονάδας συλλογής χρεών και... του τµήµατος ελέγχου.

- Συστήµατα πληροφορικής για τη συλλογή µε περισσότερες λεπτοµέρειες δεδοµένων εσόδων και δαπανών από τις οντότητες του γενικού κράτους (το νέο σύστηµα θα καλύψει άνω του 90 % των δαπανών).

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
- Νομική προετοιµασία µε τη συνδροµή διεθνών εµπειρογνωµόνων και της ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για την αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων.

Πηγή Το Κέρδος
Μέχρι 15 Ιουνίου η καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου – Ποιοι εξαιρούνται
Λήγει στις 15 Ιουνίου, ύστερα από παράταση, η καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη καταγραφή τους, για να μην παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή καταβολή των συντάξεων τους.
Όσοι δεν έχουν λάβει το καταγραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του τόπου κατοικίας τους για την αποστολή του εκ νέου.
Υπενθυμίζεται ότι δεν καταγράφονται οι δικαιούχοι σύνταξης με ηλικία μικρότερη των 12 ετών, όσοι έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και εκείνοι των οποίων η σύνταξη καταβλήθηκε για πρώτη φορά από 24 Φεβρουαρίου 2012 και μετά.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Προθεσμία μέχρι τις 14 Ιουνίου το κλείσιμο ανενεργών βιβλίων
Μέχρι τις 14 Ιουνίου θα μπορούν οι φορολογούμενοι που έχουν ανενεργά δελτία παροχής υπηρεσιών να κλείσουν τα βιβλία τους για να μην επιβαρυνθούν με το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ για τα εισοδήματα του 2011, που δηλώνονται φέτος.
Σχετικα ειδοποιητήρια απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων σε 240.000 φορολογούμενους σημειώνοντας οτι «σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμη διακοπή, θεωρείται ότι η δραστηριότητα ασκήθηκε κατά τη χρήση 2011 και θα επιβληθεί για το οικονομικό έτος 2012 τέλος επιτηδεύματος ακόμα και αν δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση».
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Χορήγηση στεγαστικών διάρκειας 100 ετών. Πού πέφτει η δόση - Που ανεβαίνουν οι τόκοι.Εναλλακτικά σενάρια για την τόνωση της αγοράς ακινήτων που έχει παγώσει εξετάζουν οι τραπεζίτες. Μεταξύ αυτών μελετάται και η χορήγηση στεγαστικών διάρκειας 100 ετών. Πού πέφτει η δόση - Που ανεβαίνουν οι τόκοι.

Πρόκειται για δάνεια που εξασφαλίζουν χαμηλή μηνιαία δόση, καθιστώντας δυνατή την αποπληρωμή της από νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.

Μέσω των χορηγήσεων αυτής της διάρκειας μπορεί να αυξηθεί η ζήτηση για ακίνητα, με δεδομένο ότι η δόση διαμορφώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις, σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα ενοίκια.

Δηλαδή κάποιος θα έχει κίνητρο αντί της καταβολής ενός μισθώματος να πληρώνει μία χαμηλότερη μηνιαία δόση και να μεταβιβάσει το ακίνητο στους κληρονόμους του μαζί με το υπόλοιπο του δανείου.

Ιαπωνική συνταγή

Το μοντέλο αυτό εμφανίστηκε πρώτη φορά στα χρονικά στην ιαπωνική αγορά στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Τότε, η Ιαπωνία ταλαιπωρούνταν από στασιμοπληθωρισμό, οι τιμές των ακινήτων υποχωρούσαν, ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων για την τόνωση της αγοράς μέσω του δανεισμού.

Έτσι, οι ιαπωνικές αρχές εισήγαγαν το θεσμό των στεγαστικών δανείων διάρκειας έως 100 ετών, με στόχο να τονώσουν τη ζήτηση για ακίνητη περιουσία.

Τα υπέρ και τα κατά

Το βασικό πλεονέκτημα των στεγαστικών δανείων τόσο μεγάλης διάρκειας αποτελεί η πολύ χαμηλή μηνιαία δόση τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με επιτόκιο 6% η μηνιαία καταβολή για κάθε 100.000 ευρώ δανείου διαμορφώνεται στα 500 ευρώ περίπου.

Από την άλλη βέβαια, υπάρχουν και σοβαρά μειονεκτήματα.

Συγκεκριμένα:

- Το επιτόκιο αυτών των δανείων θα είναι υψηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα δάνεια της αγοράς, καθώς ο κίνδυνος για την τράπεζα είναι μεγαλύτερος

- Οι τόκοι που τελικά πληρώνει ο δανειολήπτης φτάνουν έως και πέντε φορές το κεφαλαιο που δανείστηκε

- Υπάρχει ο κίνδυνος οι κληρονόμοι του να μην μπορούν να το αποπληρώσουν, αποτέλεσμα να χαθεί το ακίνητο

- Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για γρήγορη ρευστοποίησή του, ο δανειολήπτης είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υποστεί κεφαλαιακές απώλειες, καθώς τα πρώτα χρόνια εξόφλησης το μεγαλύτερο μέρος της δόσης αφορά σε τόκους

Πηγή Moneyonline.gr

Παράταση έως 8/6 για δηλώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και ΦΑΠ. - Παράταση και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις - Σημειώματα αυτοελέγχου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332551/2
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση Τύπου

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.( ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) παρατείνεται έως και τις 8 Ιουνίου 2012 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουνίου 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

3. Η προθεσμία υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι και την 31.12.2011 ορίζεται η 16η Ιουλίου 2012.

4. Η προθεσμία, που ξεκινά την 25η Ιουνίου, για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, ορίζεται ως ακολούθως:

- Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
- Μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
- Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9.
- Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπαΜε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά ταυτόχρονα να επιτευχθεί ο στόχος της όσο το δυνατό μεγαλύτερης υποβολής δηλώσεων ηλεκτρονικά και να μειωθεί εν τέλει ο μέσος χρόνος εκκαθάρισης αυτών ορίζεται ότι:

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 15 Ιουνίου 2012, παρατείνεται ως εξής:

α. Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις 2 Ιουλίου 2012.

β. Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις 16 Ιουλίου 2012.