Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Oδηγός για την αυτοπεραίωση
Το δικαίωμα στην... αυτοπεραίωση γίνεται ακριβότερο. Από τον Μάρτιο του 2011 οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα θελήσουν να υπαχθούν στη διαδικασία αυτόματου ελέγχου και κλεισίματος των βιβλίων τους πρέπει να εμφανίσουν υψηλότερα κέρδη στη φορολογική τους δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν και περισσότερο φόρο.
Το υπ. Οικονομικών, με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, καθιέρωσε ένα πιο αυστηρό σύστημα αυτοπεραίωσης ή αυτοελέγχου σε σχέση με αυτό που ίσχυε.
Σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν υπερδιπλάσιους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, προκειμένου να κλείσουν τις υποθέσεις τους και να αποφύγουν τον έλεγχο.
Με το νέο σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται από τη χρήση του 2010 (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2011), τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη κάθε επιχείρησης ή επαγγελματία θα επαναπροσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη που θα προσδιορίζονται με το νέο σύστημα είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρώνουν επιπλέον φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ για να περαιώνουν αυτόματα τις ανέλεγκτες χρήσεις τους και να απαλλάσσονται από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.
Η νέα διαδικασία «αυτοελέγχου» προβλέπει τα εξής:
1. Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 : (100 ? μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).
Εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθένα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, τότε η επιχείρηση θα καλείται να πληρώσει τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθάριστων εσόδων που προέκυψε. Επίσης, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιάζονται με τον ΜΣΚΚ που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με τον μέσο σταθμικό ΣΚΚ, εφόσον ασκούνται περισσότερες της μίας δραστηριότητες. Το ποσό που θα προκύπτει από αυτόν τον πολλαπλασιασμό θα είναι τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Αν τα τεκμαρτά αυτά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, η επιχείρηση θα πληρώνει φόρο εισοδήματος με βάση τα τεκμαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της.
2. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (δαπάνες χρήσης) Χ 100 : (100 - μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).
Στον αυτοέλεγχο μπορούν να υπαχθούν:
Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ.
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ.
Ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο επιπλέον φόρος με αυτοέλεγχο
Ενδεικτικό των επιβαρύνσεων είναι το ακόλουθο παράδειγμα:
Ιατρός μαιευτήρας (συντελεστής καθαρών αμοιβών 50%) εμφάνισε στα βιβλία του κατά τη χρήση του 2010:
Ακαθάριστα έσοδα 120.000 ευρώ
Δαπάνες 70.000 ευρώ.
Με τον λογιστικό προσδιορισμό τα καθαρά φορολογητέα κέρδη του ανέρχονται σε 50.000 ευρώ (120.000 ? 70.000).
Φόρος που αναλογεί στις λογιστικώς προσδιορισθείσες καθαρές αμοιβές: 11.800 ευρώ.
Αυτοέλεγχος: Στην περίπτωση που ο μαιευτήρας επιθυμεί να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο, οι ελάχιστες ακαθάριστες αμοιβές και τα καθαρά κέρδη του επαναπροσδιορίζονται ως εξής:
Ακαθάριστες αμοιβές = "Δαπάνες (70.000)" Χ"100 :(100-50)" = 140.000 ευρώ.
Καθαρά κέρδη = 140.000 Χ 50% (Συντελεστής Καθαρών Αμοιβών) = 70.000 ευρώ.
Ο ελεύθερος επαγγελματίας θα φορολογηθεί για κέρδη 70.000 ευρώ και όχι για 50.000 ευρώ που προέκυπτε βάσει του λογιστικού προσδιορισμού, εφόσον θέλει να κλείσει τη χρήση με τη διαδικασία του αυτοελέγχου. Με το προηγούμενο καθεστώς αυτοπεραίωσης ο γιατρός θα φορολογείτο για 60.000 ευρώ.
Φόρος που αναλογεί στα καθαρά κέρδη που προσδιορίστηκαν με τη διαδικασία του νέου αυτοελέγχου: 19.600 ευρώ.
Επιπλέον φόρος εισοδήματος με τον αυτοέλεγχο: 7.800 ευρώ.
Αύξηση φόρου εισοδήματος με τον αυτοέλεγχο: 66%
ΠΗΓΗ: Έθνος
Ακριβότερη γίνεται η αυτοπεραίωση... Διαβάστε όλη την εγκύκλιο
Το δικαίωμα στην... αυτοπεραίωση γίνεται ακριβότερο. Από τον Μάρτιο του 2011, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι  ελεύθεροι επαγγελματίες που θα θελήσουν  να υπαχθούν στη διαδικασία αυτόματου ελέγχου και κλεισίματος των βιβλίων τους πρέπει να εμφανίσουν υψηλότερα κέρδη στη φορολογική τους δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν και περισσότερο φόρο. Το υπουργείο Οικονομικών, με το τελευταίο φορολογικό νόμο (άρθρο 79 του ν.3842/2010) καθιέρωσε ένα πιο αυστηρό σύστημα αυτοπεραίωσης ή αυτοελέγχου σε σχέση με αυτό που ίσχυε.
Σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι  θα κληθούν να καταβάλλουν υπερδιπλάσιους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ προκειμένου να κλείσουν τις υποθέσεις τους και να κρατήσουν μακριά από την έδρα τους το φορολογικό έλεγχο.
Ο αυτοέλεγχος είναι πιο «τσουχτερός» κυρίως για τους επιτηδευματίες που εμφανίζουν μεγάλες δαπάνες αφού τους ανεβάζει κατακόρυφα τα ελάχιστα ακαθάριστα έσοδα που θα πρέπει να δηλώσουν.
Με το νέο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται από τη χρήση του 2010 (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  2011 και μετά), τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη κάθε επιχείρησης ή επαγγελματία θα επαναπροσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη που θα προσδιορίζονται με το νέο σύστημα είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρώνουν επιπλέον φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ για να περαιώνουν αυτόματα τις ανέλεγκτες χρήσεις τους και να απαλλάσσονται από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο. Μικρό μόνο ποσοστό των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που θα υπάγονται κάθε χρόνο στον αυτοέλεγχο θα επιλέγεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επικινδυνότητας από την εφορία για φορολογικό έλεγχο.
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ που θα υποβάλλουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και ελεύθεροι επαγγελματίες θα θεωρούνται ειλικρινείς και δεν θα παραπέμπονται σε τακτικό φορολογικό έλεγχο εφόσον υπόκεινται στη νέα διαδικασία «αυτοελέγχου», η οποία προβλέπει τα εξής:
1. Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 ? μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).
Τα ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον μαθηματικό τύπο, θα λαμβάνονται υπόψη για τον επαναπροσδιορισμό των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα, εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθένα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, τότε η επιχείρηση θα καλείται να πληρώσει τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων που προέκυψε. Επίσης, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιάζονται με τον ΜΣΚΚ που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με τον μέσο σταθμικό ΣΚΚ. εφόσον ασκούνται περισσότερες της μιας δραστηριότητες. Το ποσό που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό αυτό θα είναι τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Αν τα τεκμαρτά αυτά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, η επιχείρηση θα πληρώνει φόρο εισοδήματος με βάση τα τεκμαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της. Στην ουσία, κάθε εμπορική και βιοτεχνική επιχείρηση για να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο και να γλιτώσει τον τακτικό φορολογικό έλεγχο θα πρέπει να πληρώνει επιπλέον ποσά ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.
2. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 ? μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους). Εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα τότε η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας θα πρέπει να πληρώνει επιπλέον ΦΠΑ επί της πρόσθετης διαφοράς για να περαιώσει. Επίσης τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιάζονται με τον ΜΣΚΚ που αντιστοιχεί στην ασκούμενη δραστηριότητα ή με τον μέσο σταθμικό ΣΚΚ. που αντιστοιχεί στις περισσότερες της μιας ασκούμενες δραστηριότητες. Τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη που θα προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό αυτόν, εάν είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και την περαίωση της χρήσης.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Οι αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις. Πότε θα εφαρμοστούν
Το τελικό σχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, με τις προωθούμενες αλλαγές να «τρέχουν» σε δόσεις. Το ύψος των επικουρικών συντάξεων θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα του κάθε φορέα και για τον σκοπό αυτόν θα υλοποιηθούν αναλογιστικές μελέτες σε όλα τα Ταμεία. Για το θέμα αυτό υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη με διοικητές φορέων επικουρικής ασφάλισης. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν αναλυτικά στοιχεία για το κάθε ταμείο (αριθμός ασφαλισμένων, ύψος συντάξεων, περιουσία κ.ά.), ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών. Με βάση αυτά τα πορίσματα, τα επικουρικά ταμεία θα πρέπει να προσδιορίσουν το ύψος των συντάξεών τους, μέτρο που προβλέπεται στο μνημόνιο. Μάλιστα σχετική ρύθμιση πέρασε με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, με τις αλλαγές να «κλειδώνουν» τη νέα χρονιά.
Αναλυτικά το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την επικουρική ασφάλιση προβλέπει τα εξής:
1. Τα επικουρικά ταμεία -τουλάχιστον τα μεγαλύτερα- θα πρέπει να εκπονήσουν αναλογιστικές μελέτες μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή εξασφαλίστηκε μια παράταση τριών μηνών, καθώς αρχικά προβλεπόταν η ολοκλήρωση των μελετών μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
2. Στη συνέχεια οι επικουρικές συντάξεις θα υπολογίζονται ανάλογα με την οικονομική βιωσιμότητα του κάθε Ταμείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, όσοι ασφαλιστικοί φορείς έχουν ελλείμματα, θα πρέπει να μειώσουν τις καταβαλλόμενες συντάξεις.
Το ποσοστό της μείωσης δεν θα είναι ενιαίο, αλλά θα εξαρτάται από την κατάσταση του κάθε Ταμείου. Πάντως σε γενικές γραμμές στόχος είναι οι επικουρικές συντάξεις να διαμορφώνονται στο 20% του συντάξιμου μισθού (κάτι που ισχύει ήδη για τους νέους ασφαλισμένους).
3. Οι αλλαγές θα αφορούν κυρίως δύο κατηγορίες ασφαλιστικών φορέων: τα Ταμεία που αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά οικονομικά προβλήματα (κυρίως φορείς της ΔΕΚΟ όπως για παράδειγμα της ΕΥΔΑΠ) αλλά και τα Ταμεία που χορηγούν υψηλές συντάξεις (π.χ. ΤΑΝΠΥ). Δηλαδή δεν θα υπάρξει ενιαίο «μοντέλο» για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.
4. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.
5. Οι όποιες μειώσεις στις συντάξεις θα γίνουν σε δόσεις για να μην υπάρξουν βίαιες ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος από 3 έως και 10 χρόνια, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης σε κάθε ασφαλιστικό φορέα.
6. Οι αλλαγές θα αγγίξουν τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή όσους εγκαταλείψουν την εργασία τους μετά το 2012. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θα επιχειρήσει να πείσει την τρόικα να μην επηρεαστούν από τις αλλαγές οι νυν συνταξιούχοι. Ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών, δηλαδή το κατά πόσο υπάρχουν Ταμεία που έχουν ήδη ξεμείνει από ρευστό (και επομένως θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν άμεσα τις συντάξεις).

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Εξάμηνη διορία για μελέτες, με αναλυτικά στοιχεία των ασφαλισμένων
Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει τα επικουρικά ταμεία να έχουν έτοιμες τις αναλογιστικές μελέτες, ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα των οικονομικών τους δεδομένων. Η αρχική διορία έληγε στα τέλη Μαρτίου, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόστηκε, για να προλάβουν οι ασφαλιστικοί φορείς να συλλέξουν τα απαιτούμενα στοιχεία.
Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα τα μεγάλα επικουρικά ταμεία (το ΕΤΕΑΜ, το ΤΕΑΔΥ κ.ά.) πρέπει να έχουν έτοιμες τις μελέτες μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Στα μικρότερα επικουρικά ταμεία αναμένεται να δοθεί μια πίστωση χρόνου, ώστε οι μελέτες να ολοκληρωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011.
Για το θέμα η πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, Ε. Κουσκουνά, έχει «καλέσει» τις διοικήσεις των Ταμείων να στείλουν μηχανογραφημένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν το χρονικό διάστημα από το 2004 έως και το 2008, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του κάθε συγχωνευμένου Ταμείου στο τέλος κάθε χρόνου (δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου).
Ενδεικτικό του...ξεσκονίσματος που θα γίνει στα επικουρικά ταμεία είναι το ότι ζητούνται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά στοιχεία ανά έτος για τις εισφορές, τις παροχές (συντάξεις γήρατος, αναπηρίας κ.ά.), την περιουσία (κινητή και ακίνητη) κ.ά.
Επιπλέον θα «καταγραφεί» το προφίλ των ασφαλισμένων και για τον σκοπό αυτό τα Ταμεία καλούνται να παρουσιάσουν μέσο όρο: για την ηλικία συνταξιοδότησης, τη μηνιαία εισφορά, τον αριθμό των έμμεσων ασφαλισμένων (π.χ. σύζυγοι, παιδιά), την καταβαλλόμενη σύνταξη, ακόμα και τον αριθμό των νέων συνταξιούχων.
Τέλος, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή ενημερώνει τους ασφαλιστικούς φορείς πως είναι απαραίτητο:
Τα στοιχεία των ασφαλισμένων να διαχωρίζονται από τα στοιχεία των συνταξιούχων.
Τα στοιχεία να διαχωρίζονται ανά συγχωνευμένο Ταμείο.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα
Για νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από το νέο έτος έως και 20 λεπτά το λίτρο προειδοποιούν οι βενζινοπώλες, καθώς όπως ισχυρίζονται η τιμή διυλιστηρίου διαμορφώθηκε στο 1,20 ευρώ.
«Είμαστε ήδη στο 1,50 ευρώ για το νομό Αττικής. Οι τιμές θα διαμορφωθούν και πιο ψηλά από τις σημερινές τιμές στο 1,65 και 1,70, μετά και την αύξηση των τιμών του πετρελαίου», ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Πρατηριούχων Αττικής κ. Γ. Ασμάτογλου.
Όπως επισήμανε ο ίδιος, η μείωση της κατανάλωσης στα πρατήρια κυμαίνεται από 15% έως και 50%, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συνθήκες στην αγορά είναι τόσο πιεσμένες που «δεν μπορεί να υπάρξει λύση για τη συγκράτηση των τιμών».
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές
Από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2011 θα εφαρμοστεί στις συνεπείς επιχειρήσεις η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας με «αντάλλαγμα» τη μείωση, σε πρώτη φάση, κατά 10% των εισφορών του εργοδότη και του εργαζόμενου. Από την 1η Ιουλίου, η ηγεσία του υπουργείου θα εφαρμόσει την κάρτα πιλοτικά. Τα παραπάνω προβλέπει το νομοσχέδιο για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που παρουσιάζει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης. Το σχέδιο νόμου θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο και θα προβλέπει τα εξής:
Την περαιτέρω μείωση των εισφορών (έως 25% στην τριετία) με υπουργικές αποφάσεις, διπλό πρόστιμο (1.000 ευρώ) για κάθε παράνομα απασχολούμενο, αλλά και νέα μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (δημιουργείται «άμεση δράση» στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών (καθιερώνεται ο θεσμός του Συμφιλιωτή). Οι βασικές διατάξεις τις οποίες αποκαλύπτει η «Η» έχουν ως εξής:
Αρθρο 24
Κάρτα Εργασίας
«Εισάγεται η δυνατότητα εγκατάστασης στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού συστήματος (κάρτα εργασίας) που θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή της προσέλευσης, του χρόνου εργασίας και της αποχώρησης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών. Η κάρτα εργασίας θα συνδέεται με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα που θα αναπτυχθεί μεταξύ ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκαταστήσουν την κάρτα εργασίας στους χώρους εργασίας τους, θα έχουν έκπτωση 10% επί των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών). Προϋπόθεση χορήγησης, εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματός της κάρτας εργασίας είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανασφάλιστη είτε αδήλωτη εργασία σε επιχείρηση η οποία εφοδιάστηκε με το σύστημα της κάρτας εργασίας θα επιβάλλεται στην επιχείρηση αυτή, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιπλέον διοικητική κύρωση ύψους 500 ευρώ για κάθε μισθωτό, τον οποίο η επιχείρηση απασχολεί παράνομα και στον ανασφάλιστο και παρανόμως απασχολούμενο εργαζόμενο αντίστοιχη διοικητική κύρωση ύψους 500 ευρώ, η οποία επίσης θα καταβάλλεται από τον εργοδότη.
Ημερομηνία έναρξης της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2011. Με υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας θα καθορισθούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες αρχικώς θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης, τυχόν αναπροσαρμογή του προστίμου και του ποσοστού της έκπτωσης, οι βασικές προδιαγραφές του συστήματος αυτού και ο τρόπος λειτουργίας του. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία και ο τρόπος αποστολής των στοιχείων στο κεντρικό δίκτυο υπολογιστών μεταξύ ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Το ποσοστό της έκπτωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας».
«Συμφιλιωτής Εργασίας»
Οι επιθεωρητές θα απαντούν σε ειδικό πενταψήφιο αριθμό και θα ελέγχουν τις καταγγελίες με επιτόπιες έρευνες
Με το ίδιο νομοσχέδιο ιδρύεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας υπηρεσία «άμεσης δράσης» για τις καταγγελίες παραβιάσεων της νομοθεσίας (εργατικής και ασφαλιστικής) και θεσμοθετείται ο «Συμφιλιωτής Εργασίας» για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών:
Οι επιθεωρητές της «άμεσης δράσης» θα απαντούν σε ειδικό πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό και θα ελέγχουν τις καταγγελίες με επιτόπιες έρευνες έχοντας τη συνδρομή και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο Συμφιλιωτής Εργασίας θα παρεμβαίνει, ύστερα από αίτηση είτε του εργαζομένου είτε του εργοδότη είτε και των δύο μαζί, σε κάθε θέμα που προκαλεί διένεξη με αφορμή τη σχέση εργασίας ακόμη κι αν ακόμη δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής σύμβασης (δηλαδή και σε ατομικές διαφορές). Η διαδικασία της Συμφιλίωσης θα έχει διάρκεια 10 - 20 ημέρες. Ο Συμφιλιωτής θα εκτιμά όλα τα αποδεικτικά μέσα που τίθενται ενώπιόν του, θα υποβάλει προτάσεις και θα μπορεί να ζητά οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για τη διαμόρφωση της κρίσης του, θα μπορεί να εξετάζει πρόσωπα, να ζητά τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων συναρμόδιων φορέων και γενικά να πράττει καθετί που θεωρεί αναγκαίο για την διατύπωση της πρότασής του. «Ο Συμφιλιωτής θα προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των απόψεων των μερών το συντομότερο δυνατό για τον τερματισμό της διένεξης, προτείνοντας λύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, τις οποίες δύνανται να αποδεχτούν τα μέρη».
Θέση Συμφιλιωτή (για συλλογικές διαφορές) και Συμφιλιωτή Εργασίας (για τις ατομικές διαφορές) μπορούν να διεκδικήσουν με εσωτερικό διαγωνισμό μόνιμοι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ, της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ.
Πότε θα ενεργοποιείται το υπουργείο
«Η πολιτική ηγεσία και η Διεύθυνση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα επιλαμβάνονται πάντοτε περιπτώσεων Συμφιλίωσης γενικότερου ενδιαφέροντος Περιφερειακής ή εθνικής κλίμακας για θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κλάδους ή επαγγέλματα με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, περιπτώσεων όπου οι διαπραγματεύσεις φθάνουν σε αδιέξοδο, απειλείται διένεξη μεταξύ των μερών και είναι ορατό το ενδεχόμενο διατάραξης της εργασιακής ειρήνης σε εθνικό επίπεδο, με συνέπεια την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την πρόκληση σοβαρών επιπτώσεων στην εθνική οικονομία», σύμφωνα με το νομοσχέδιο.
Στις περιπτώσεις αυτές «θα συμμετέχει απαραιτήτως στη Συμφιλιωτική Διαδικασία και ένας εκπρόσωπος από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή από άλλο υπουργείο». Από τους «εμπλεκομένους» θα συμμετέχουν μέχρι τρεις εκπρόσωποι από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ένας εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της δευτεροβάθμιας ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ μέρους των εργαζομένων καθώς και ένας εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ μέρους του εργοδότη ή των εργοδοτών και σε κάθε περίπτωση οι νομικοί σύμβουλοι του κάθε μέρους.
Οι αλλαγές
Στις 15 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της εργασίας στις επιχειρήσεις.
Μόνο όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές θα μπορούν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και να έχουν την πρώτη έκπτωση 10% στις εισφορές.
Με απόφαση του υπουργού θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό της έκπτωσης των εισφορών.
Θα επιβάλλεται, διπλό πρόστιμο (500 ευρώ στον εργοδότη και 500 ευρώ στον εργαζόμενο) για κάθε παράνομα απασχο­λούμενο.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Νέο χαράτσι στα ακίνητα που ενοικιάζονται ή πωλούνται
Και νέο χαράτσι, από την υπουργό ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη, προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για όσα ακίνητα πρόκειται να πωληθούν ή να ενοικιαστούν.
Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.     Σε περίπτωση αγοραπωλησίας κτιρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.
2.     Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ.
Από 9 Ιουλίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ κατά τις νέες μισθώσεις τμημάτων κτιρίων, που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθυνθούν στους ενεργειακούς επιθεωρητές, των οποίων οι κατώτατες αμοιβές που έχουν οριστεί ? παρά το ό,τι η κυβέρνηση διατείνεται ότι θα τις καταργήσει- είναι:
·        ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2,46 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο κόστος 185 ευρώ για το καθένα.
·        ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 1,23 ευρώ ανά τ.μ., με ελάχιστο κόστος 246 ευρώ για όλο το κτίριο.
·        ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: 1,85 ευρώ ανά τ.μ., με ελάχιστο κόστος 246 ευρώ για κάθε μονοκατοικία.
·        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ: 3,07 ευρώ ανά τ.μ. για κάθε είδους κτίσματα πλην κατοικίας, με ελάχιστο κόστος 369 ευρώ για κάθε χώρο. Για το άνω των 1.000 τ.μ. τμήμα η αμοιβή μειώνεται σε 1,85 ευρώ ανά τ.μ.
·        Λέβητες & εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών: 221-369 ευρώ.
·        Εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων άνω των 4 κλιμ. σωμάτων: 369-615 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Επιστρέφονται άδειες και πινακίδες
Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή, επιστρέφονται από την Παρασκευή οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι άδειες κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη μετακίνησή τους για τις εορτές.
Η επιστροφή των παραπάνω στοιχείων αφορούν όσα έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και την 23.12.2010.
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ΄εφαρμογή του άρθρου 103 του ΚΟΚ «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και την 23.12.2010.
Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων για τις εξής παραβάσεις:
* Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
* Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
* Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
* Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.
Επίσης εξαιρούνται και όσες έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο αποφάσεων από δικαστικές ή άλλες Αρχές.
Επισημαίνεται ότι για τη επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί, όπου επιβλήθηκε, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Τα τρία πρώτα νομοσχέδια του 2011
Ανοιγμα «κλειστών» επαγγελμάτων, επαναφορά των τυχερών παιχνιδιών, νέο σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στο Δημόσιο με αυστηρότερες ποινές για τους φοροφυγάδες και άμεση πειθαρχική δίωξη και αποπομπή των επίορκων υπαλλήλων αλλά και μείωση του φορολογικού συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων στο 20% από 24% είναι οι πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Oικονομικών για το 2011.
Tα βασικά σημεία των τριών νομοσχεδίων παρουσίασε προχθές στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ο υπουργός Oικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο για τα «κλειστά» επαγγέλματα θα περιλαμβάνει:
1. Oριζόντια διάταξη που εφαρμόζει τη συνταγματική πρόβλεψη για ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος καταργώντας περιορισμούς, επί της αρχής, στην άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα μέσω προεδρικών διαταγμάτων την επιβολή περιορισμών.
2. Διατάξεις, που αίρουν τους περιορισμούς σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (δικηγόρους, φαρμακοποιούς, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, ορκωτούς λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς κ.λπ.). Oι περιορισμοί που ισχύουν σήμερα για την άσκηση διαφόρων επαγγελμάτων αφορούν:
Στη διαδικασία αδειοδότησης για την άσκηση επαγγέλματος.
Tον αριθμό των αδειών και τον καθορισμό των τιμών υπηρεσιών ή ελάχιστων αμοιβών.
Γεωγραφικά κριτήρια για την άσκηση επαγγέλματος.
Σύμφωνα με το υπουργείο Oικονομικών από το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων θα προκύψουν τα εξής οφέλη:
Mείωση στην τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών ως απόρροια της αύξησης του ανταγωνισμού.
Διευκόλυνση των νέων και των νεοεισερχόμενων επαγγελματιών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Bελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ως συνέπεια της αύξησης του ανταγωνισμού.
Aύξηση της παραγωγικότητας.
Tυχερά και τεχνικά παιχνίδια
Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την καθολική απαγόρευση των τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών, το υπουργείο Oικονομικών ανοίγει ξανά την αγορά των τυχερών παιγνιδιών για να αποφύγει την πληρωμή του ευρω-προστίμου που φθάνει τα 32.000 ευρώ την ημέρα και να αντιμετωπίσει τον παράνομο τζόγο που υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ ετησίως. Σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα μας λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20 χιλιάδες ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150 χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου «φρουτάκια»).
Στόχος τα 500 εκατ. ευρώ
Mε την νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών το υπουργείο Oικονομικών υπολογίζει ότι το 2011 θα εισπράξει 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων.
Tο νομοσχέδιο θα προβλέπει:
1. Διενέργεια παιγνίων μετά από αδειοδότηση.
2. Ίδρυση «Eπιτροπής Eποπτείας Παιγνίων», η οποία θα παρακολουθεί την αγορά.
3. Oρισμός κανόνων παιχνιδιού για την προστασία των παικτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων (όπως ελάχιστο κόστος συμμετοχής στο παίγνιο ή στο στοίχημα περιορισμός της συμμετοχής ανηλίκων μόνο στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ατομική κάρτα παίκτη, ώστε να παρακολουθούνται η ηλικία και οι χρηματορροές, κανόνες απορρήτου για την προστασία των παικτών με εξαίρεση τις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές, κυρώσεις για την παραβίαση των όρων συμμετοχής στην αγορά).
4. Φορολόγηση με διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας, φόρος παιγνίου και στοιχήματος επί του κύκλου εργασιών, φόρος στα κέρδη των παικτών όπως από τα λαχεία.
5. Eλεύθερη διάθεση τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.
6. Kανόνες αδειοδότησης τυχερών παιγνίων ή στοιχήματος με παιγνιομηχανήματα.
7. Yποχρεώσεις φορέων με παιγνιομηχανήματα.
8. Kανόνες και περιορισμοί παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος στην Eλλάδα.
9. Aναθεώρηση του πλαισίου για το ιπποδρομιακό στοίχημα.
Nέο φορολογικό νομοσχέδιο
Nέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θέτει σε εφαρμογή από τις αρχές του 2011 η κυβέρνηση, η οποία προχωρά στη μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων για τα αδιανέμητα κέρδη στο 20% από 24%. Tο νομοσχέδιο που προωθείται προβλέπει:
Aναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού που συνοδεύεται με συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΔOY.
Nέο σύστημα αξιολόγησης εφοριακών και ελεγκτών.
Aμεση πειθαρχική δίωξη και αποπομπή των επίορκων υπαλλήλων.
Nέο πλαίσιο δίωξης (διοικητικής και ποινικής) της φοροδιαφυγής με αυστηροποίηση των ποινών.
Eπικοινωνιακή εκστρατεία και δράσεις ενημέρωσης για την εμπέδωση φορολογικής συνείδησης.
Φορολογική διαιτησία. Πρόκειται για νέο θεσμό ανεξάρτητης διαιτησίας για φορολογικές διαφορές που επιταχύνει την επίλυσή τους και αποσυμφορεί τα δικαστήρια.
Aξιοποίηση πληροφοριών από το εξωτερικό και αντιμετώπιση της φορολογητέας ύλης που αποκαλύπτεται στο πλαίσιο συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών.
Kεντρικοποίηση συστήματος ελέγχων για μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, ταχύτητα και πάταξη της διαφθοράς.
Nέα πληροφοριακά συστήματα (Elenxis) που αλλάζουν ριζικά τους φορο-ελέγχους. Mείωση του συντελεστή των νομικών προσώπων από 24% σε 20% για τα κέρδη που δεν διανέμονται από τη χρήση του 2011.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Δείκτες απόδοσης και απολύσεις εφοριακών
Δείκτες απόδοσης για όλους τους εφοριακούς, ποινές-εξπρές που θα φθάνουν μέχρι την απόλυση για τους επίορκους υπαλλήλους, αλλά και διαφημιστική εκστρατεία για την εμπέδωση φορολογικής συνείδησης, περιλαμβάνει το νέο σχέδιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και των φαινομένων διαφθοράς, που θέτει σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο η κυβέρνηση.
Το περίγραμμα του νομοσχεδίου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.
Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει μέτρα για:
1 Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: Οι ειδικές ομάδες δράσης του υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη καταρτίσει ένα σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2011. Συγκεκριμένα:
Καθιερώνονται σε κάθε υπηρεσία ποσοτικοί δείκτες απόδοσης για την εκπλήρωση των οποίων όλοι οι εφοριακοί θα είναι υπόλογοι. Οι υπάλληλοι που θα πετυχαίνουν τους στόχους και θα έχουν καλή επίδοση θα προάγονται.
Καθιερώνεται αυστηρότερο σύστημα ποινών για υπαλλήλους με χαμηλή απόδοση και επιβάλλονται διαδικασίες-εξπρές για απολύσεις και τη δίωξη των επίορκων υπαλλήλων. Υιοθετούνται οι αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν τα παραπτώματα, η διαφθορά, η χαμηλή απόδοση των εφοριακών. Σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος οι υπάλληλοι θα αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη και θα απολύονται.
2 Αρση εμποδίων στη συλλογή φόρων: Με το νομοσχέδιο που προετοιμάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης:
Επιταχύνονται οι διοικητικές διαδικασίες επίλυσης φορολογικών διαφορών και οι διαδικασίες δικαστικών προσφυγών. Προβλέπεται η δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης αρχής εξωδικαστικού συμβιβασμού, στην οποία θα μπορεί να προσφύγει κάθε φορολογούμενος που αμφισβητεί τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων καθώς και τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές. Η αρχή αυτή θα αποφασίζει σε διάστημα 90 ή το πολύ 120 ημερών.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Τέλη κυκλοφορίας ΙΧ: Καμιά παράταση λόγω... απόσυρσης
Συνεχίστηκε και χθες η ταλαιπωρία και οι ουρές στις εφορίες καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν λάβει την ειδοποίηση για τα Τέλη Κυκλοφορίας και σπεύδουν να προμηθευτούν το ειδικό σήμα από τις ΔΟΥ. Το υπουργείο Οικονομικών λέει ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμιά αναβολή πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του 2010 καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα ελλείμματα στα δημοσιονομικά έσοδα.
Ο λόγος είναι ότι έχει ψηφιστεί από τη Βουλή η επαναφορά του μέτρου της απόσυρσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2011 και αν δοθεί παράταση κανείς από όσους επιθυμούν να αποσύρουν το όχημά τους δεν θα προμηθεύονταν το σήμα γλιτώνοντας κάποιες εκατοντάδες ευρώ τα οποία όμως θα έλειπαν από τα κρατικά ταμεία.
Συνεπώς για πρώτη φορά αναμένεται να μην δοθεί καμία απολύτως παράταση καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών θα αποσυρθούν τουλάχιστον 100.000 παλαιά Ι.Χ., επομένως η ζημιά στα δημοσιονομικά έσοδα θα ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ! Αν τελικά δοθεί παράταση τότε στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως θα καθυστερήσει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα ορίζει τις ακριβείς διαδικασίες απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων ώστε να αναγκαστούν όσοι επιθυμούν να αποσύρουν το Ι.Χ. τους να καταβάλουν τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2011.
Μειωμένο τέλος
Βάσει του νόμου για να αποσύρει κάποιος το παλιό του όχημα και να έχει αποκομίσει το μειωμένο Τέλος Ταξινόμησης στο νέο του Ι.Χ. θα πρέπει να έχει καταβάλλει τα Τέλη Κυκλοφορίας του έτους που παραδίδει το όχημά του σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ...
Πάντως σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκε η εκτύπωση και η αποστολή όλων των ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας του 2011. Συνολικά, από τις 2 Νοεμβρίου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, εκτυπώθηκαν και έχουν αποσταλεί 6.877.296 ειδοποιητήρια.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Η παρακράτηση φόρου για δημόσιους - ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους
parakrathsh_forouΤο «μαχαίρι» στις μηνιαίες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων έφερε λιγότερες κρατήσεις φόρου. Δημόσιοι υπάλληλοι με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έχουν κάθε μήνα μικρότερη παρακράτηση φόρου. Για παράδειγμα, άγαμος δημόσιος υπάλληλος που παίρνει το μήνα 1.850 ευρώ έχει παρακράτηση φόρου 181,57 ευρώ, ενώ σε έναν άγαμο μισθωτό του ιδιωτικού τομέα με τον ίδιο ακριβώς μισθό η εφορία του κρατάει φόρο 223,31 ευρώ κάθε μήνα.
Κι αυτό γιατί μετά την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα και την αντικατάστασή τους από επιδόματα ύψους 1.000 ευρώ χωρίς τις κρατήσεις (500 ευρώ Χριστούγεννα, 250 για Πάσχα και 250 ευρώ για άδεια) ισχύει νέος τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.
Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους ο υπολογισμός του φόρου γίνεται πλέον σε 12 μισθούς και όχι στους 14 μηνιαίους μισθούς που παραμένει για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι συνεχίζουν να λαμβάνουν δυο επιπλέον μισθούς (13ο και 14ο). Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δίνονται οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις το 2011. Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο:
1. Ο υπολογισμός του φόρου που παρακρατείται κάθε μήνα στους μισθούς και τις συντάξεις γίνεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος.
2. Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς -συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης επί 14 μηνιαίους μισθούς.
3. Στους υπόλοιπους μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, το 1/12 του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στο ποσόν που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, γίνεται αναλογικά με βάση τα δεδομένα του φόρου που αναλογεί στις αποδοχές του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων-Πάσχα) ή επίδομα αδείας.
Παραδείγματα
[1] Άγαμος μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ, καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, δώρο Πάσχα 230 ευρώ και επίδομα αδείας 230 ευρώ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.850=22.200 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.212 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.212*1,5%=33,18 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:
2.212-33,18 =2.178,82/12=181,57 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:181,57*(450/1.850)=44,16 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:181,57*(230/1.850)=22,57 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:181,57*(230/1.850)=22,57 ευρώ
[2] Άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.850=25.900 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.174 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.174*1,5%=47,61 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 3.174-47,61=3.126,39/14=223,31 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.126,39/14=223,31 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.126,39/28=111,66 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.126,39/28=111,66 ευρώ
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Στο αυτόφωρο όσοι δεν καταβάλλουν το δώρο των Χριστουγέννων
Τη διαδικασία του αυτοφώρου θα κινήσουν οι Επιθεωρητές Εργασίας, κατόπιν εγκυκλίου του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ Χάλαρη Μιχάλη, για όσους εργοδότες δεν καταβάλλουν το κατά το νόμο προβλεπόμενο δώρο Χριστουγέννων.
Ο Ειδικός Γραμματέας ζήτησε από τους Επιθεωρητές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να εφαρμόσουν το νόμο με αμεσότητα και αυστηρότητα σε όσες περιπτώσεις εντοπιστεί εργοδοτική αυθαιρεσία. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «το δώρο των Χριστουγέννων δεν αποτελεί κάποιο είδος πολυτέλειας και η καταβολή του δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε εργοδότη. Η αντίδραση της ευνομούμενης πολιτείας μας, πρέπει να είναι αυστηρή, άμεση και καθοριστική, ώστε να μην υπάρξουν περιθώρια καταπάτησης της κείμενης νομοθεσίας».
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Νέα «βόμβα» της τρόικας σε μισθούς και συμβάσεις

Νέα «βόμβα» εξαπολύει η τρόικα μέσω υψηλόβαθμου στελέχους αμφισβητώντας τη λύση που επέλεξε η κυβέρνηση για τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Η διατήρηση στο νέο καθεστώς γύρω από τις συμβάσεις της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων σε εργασιακούς χώρους που δεν εκπροσωπούνται στη συλλογική διαπραγμάτευση φαίνεται να έχει ενοχλήσει τους δανειστές της χώρας, οι οποίοι επιμένουν ότι η νομοθετική ρύθμιση που επέλεξε η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητική και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξουν «άμεσες διορθωτικές κινήσεις».
Στέλεχος της τρόικας υπογράμμιζε προς «Το Βήμα της Κυριακής» πως «όσα περιλαμβάνονται στον νόμο που ψηφίστηκε την Τρίτη είναι εκτός των συμφωνηθέντων. Ολα αυτά δεν μεταφράζουν στην ελληνική έννομη τάξη όσα έχουν συνομολογηθεί και συνυπογραφεί στο επικαιροποιημένο μνημόνιο».
Το ίδιο στέλεχος επισήμανε ότι η τρόικα αναμένει «διορθωτική κίνηση» με νέα νομοθετική πρωτοβουλία εντός του μηνός Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από την έλευση του κλιμακίου για την ενδιάμεση αξιολόγηση της οικονομίας, που χρονικά τοποθετείται στο τέλος του επόμενου μηνός.
Διευκρίνισε επίσης ότι εφόσον δεν γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές η τρόικα θα θέσει το θέμα στην ελληνική κυβέρνηση, θέτοντας κατ' ουσίαν εν αμφιβόλω την έγκριση της τέταρτης δόσης του δανείου ύψους 15 δισ. ευρώ τον ερχόμενο Μάρτιο.
Ερωτηματικά για την αξιοπιστία της προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης να προσαρμόσει το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων σε όσα προβλέπονται στο μνημόνιο διατυπώνονται και στην τελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε πριν από τη νομοθετική προσπάθεια της κυβέρνησης. Στην έκθεση αναφέρεται η επιμονή της τρόικας να προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας στην κατάργηση της επέκτασης της ισχύος των κλαδικών συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους που δεν εκπροσωπούνται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Ωστόσο η κατάργηση της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων δεν προβλέπεται ρητά στη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, γεγονός που έχει ενοχλήσει τους δανειστές μας.
Αντιθέτως στον νέο νόμο προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης σε ολόκληρο τον κλάδο πλην των επιχειρήσεων όπου έχουν συνυπογραφεί «ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις».
Το στέλεχος της τρόικας δεν ξεκαθάρισε αν υπάρχει και άλλο σημείο διαφωνίας στον νέο νόμο για τις συμβάσεις, αλλά αρκέστηκε να πει ότι τα σημεία διαφωνίας θα τεθούν επισήμως στην ελληνική κυβέρνηση.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η νομοθετική ρύθμιση της υπουργού Εργασίας κυρίας Λούκας Κατσέλη διαμορφώθηκε έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους της τρόικας και με την ανακοίνωσή της δόθηκε η εντύπωση ότι είχε την τελική έγκριση των δανειστών της χώρας μας.
Η καθιέρωση των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων που υπερισχύουν των κλαδικών αλλά και η κατάργηση των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις απολύσεων με προϋπηρεσία ως ένα έτος αποτελούν τις βασικότερες ρυθμίσεις του νέου νόμου. Σύμφωνα με τον νέο νόμο οι νέες «ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας» θα υπογράφονται από τον εργοδότη και το σωματείο και θα ρυθμίζουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και μια σειρά θεμάτων, όπως τον αριθμό των θέσεων εργασίας _ κατ' επέκταση των απολύσεων _ αλλά και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική απασχόληση κ.ά.).
Νυκτερινή τροπολογία
Ως χααρακτηριστικό της πίεσης που ασκείται προς την κυβέρνηση θεωρήθηκε το γεγονός ότι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης η υπουργός έφερε τροπολογία στη Βουλή με την οποία καταργήθηκε ο γενικός χρονικός περιορισμός ισχύος των επιχειρησιακών συμβάσεων που είχε ορισθεί σε ένα συν ένα χρόνο το πολύ. Πλέον θα ισχύουν για όσο διάστημα προβλέπει η ίδια η σύμβαση.
Οι αμοιβές με τις νέες συμβάσεις θα μπορούν να μειωθούν ως το όριο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, δηλαδή ως τα 740 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όσες αμοιβές ξεπερνούν το όριο αυτό δύνανται με την υπογραφή των νέων συμβάσεων να προσεγγίσουν το όριο αυτό, δηλαδή να μειωθούν ως και 25%. Η υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών συμβάσεων θα γίνεται μόνο σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υπογράψει επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Απαντήσεις σε 16 ερωτήσεις για τα εργασιακά
Mείωση μισθών μέσα από επιχειρησιακές συμβάσεις, περαιτέρω ευελιξία στην αγορά εργασίας και απόλυση χωρίς αποζημίωση για όσους απασχολούνται έως και 12 μήνες προβλέπει ο νέος νόμος. Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις είναι σαρωτικές, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν μέσα από την υπογραφή νέων συμβάσεων να «σπάσουν» την κλαδική σύμβαση και να προχωρήσουν στη μείωση των μισθών.
Η μόνη ασφαλιστική δικλίδα για τους εργαζόμενους είναι η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, που προβλέπει κατώτερο μισθό στα 740 ευρώ. Μάλιστα οι νέες συμβάσεις θα ρυθμίζουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και το σύνολο των εργασιακών σχέσεων (από τις θέσεις εργασίας μέχρι και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης).
Παράλληλα μια σειρά νέων ρυθμίσεων έχουν ως αποτέλεσμα η αγορά εργασίας να γίνεται ακόμα πιο «ελαστική». Οι εργοδότες μπορούν να απολύουν χωρίς αποζημίωση κατά τη διάρκεια μίας 12μηνης δοκιμαστικής περιόδου, ενώ αυξάνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας και της ενοικίασης των εργαζομένων.
Το νέο «τοπίο» στις εργασιακές σχέσεις παρουσιάζεται μέσα από απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των ασφαλισμένων.
1 Τι αλλάζει στην ελληνική αγορά εργασίας με την εισαγωγή των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων;
Οι νέες επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων χωρίς περιορισμούς. Δηλαδή με τις νέες συμβάσεις μία επιχείρηση θα μπορεί να καταβάλλει στους εργαζόμενους μισθό χαμηλότερο από ό,τι προβλέπει η κλαδική σύμβαση εργασίας. Σημειώνεται πως μέχρι τώρα οι επιχειρησιακές συμβάσεις -όπου αυτές υπογράφονταν- προέβλεπαν ευνοϊκότερους όρους από την κλαδική σύμβαση εργασίας.
2 Προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης των μισθών με τις νέες επιχειρησιακές συμβάσεις;
Δεν προσδιορίζεται ποσοστό μείωσης των μισθών, το οποίο θα κριθεί από τη διαπραγμάτευση του εργοδότη με το συνδικάτο. Αυτό ουσιαστικά ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 26%. Για παράδειγμα σήμερα ένας εμποροϋπάλληλος παίρνει ως μισθό 903 ευρώ, ενώ ο κατώτερος μισθός με βάση την εθνική συλλογική σύμβαση είναι 740 ευρώ.
3 Οι επιχειρησιακές συμβάσεις μπορούν να προβλέπουν αμοιβές και κάτω από την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας;
Σε καμία περίπτωση οι επιχειρησιακές συμβάσεις δεν είναι δυνατόν να «σπάσουν» τον κατώτερο μισθό που προβλέπει η εθνική συλλογική σύμβαση. Ο λεγόμενος και μισθός ασφαλείας -που διαμορφώνεται στα 740 ευρώ- διατηρείται.
4 Θα υπάρξουν και... παράπλευρες απώλειες από τη μείωση των μισθών με τις νέες επιχειρησιακές συμβάσεις;
Ναι, αφού η περικοπή των μισθών σε δεύτερη φάση οδηγεί σε μείωση των συντάξεων. Το ποσό της μείωσης της σύνταξης μπορεί να φτάνει τα 200 ευρώ τον μήνα και θα αφορά όχι μόνο τα Ταμεία κύριας ασφάλισης αλλά και τα επικουρικά. Για παράδειγμα σήμερα εργαζόμενος με μισθό 2.400 ευρώ θα πάρει μετά από 35 έτη υπηρεσίας σύνταξη 1.662 ευρώ. Ωστόσο, αν ο μισθός του πέσει στα 2.000 ευρώ, αυτό θα συμπαρασύρει τη σύνταξη προς τα κάτω και θα πρέπει να περιοριστεί στα 1.400 ευρώ.
Το πεδίο δράσης
Και απολύσεις και μειώσεις μισθών
5 Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα ρυθμίζουν και άλλα θέματα;
Οι συμβάσεις θα ρυθμίζουν από τις απολύσεις μέχρι και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Συγκεκριμένα θα καθορίζουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας, τους όρους και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλο όρο εφαρμογής, περιλαμβανομένης της διάρκειάς τους. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως μπορεί μία επιχείρηση να προχωρήσει σε απολύσεις και ταυτόχρονα να μειώσει τους μισθούς. Για να αποφευχθεί μία τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος όρος που να προβλέπει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για όσο διάστημα εφαρμόζεται η επιχειρησιακή σύμβαση.
Νέες συμβάσεις
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους
6 Ποιος εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στη διαπραγμάτευση με τον εργοδότη για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης;
Σε μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν ήδη σωματεία, τα οποία θα αναλάβουν τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο
7 Μπορεί ένας εργοδότης να προχωρήσει στο «σπάσιμο» της κλαδικής σύμβασης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συνδικάτου;
Για την εφαρμογή της επιχειρησιακής σύμβασης θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών (δηλαδή του εργοδότη και του σωματείου). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιχειρησιακή σύμβαση.
8 Ποια «γραμμή» θα ακολουθήσει το συνδικαλιστικό κίνημα στο θέμα των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας;
To συνδικαλιστικό κίνημα είναι κατηγορηματικά αντίθετο με την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων που θα μειώνουν τους μισθούς. Για τον σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει ήδη σειρά επαφών με τα πρωτοβάθμια σωματεία, ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν συνδικαλιστές που θα υπογράψουν τις νέου τύπου συμβάσεις. Το θέμα των επιχειρησιακών συμβάσεων θα μπορούσε να εξεταστεί σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις, όπου οι επιχειρήσεις έχουν διαπιστωμένα οικονομικά προβλήματα και μόνο αν διασφαλιστεί πως δεν θα γίνουν απολύσεις.
9 Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας;
Εφαρμόζονται στο σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου, εκτός από τις επιχειρήσεις που θα υπογραφούν οι νέες συμβάσεις εργασίας.
H AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ολόκληρη ή... πετσοκομμένη;
10 Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στη νέα ρύθμιση:
Δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια. Το μόνο που προβλέπεται είναι πως τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.
11 Πώς προσδιορίζεται η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης σε όσες επιχειρήσεις ισχύουν οι νέες συμβάσεις;
Και αυτό το θέμα θα αποφασίζεται στη διαπραγμάτευση εργοδότη και συνδικάτου για τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση. Στον νόμο προβλέπεται πως σε περίπτωση παραβίασης των όρων η επιχειρησιακή σύμβαση είναι άκυρη και η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της κλαδικής σύμβασης. Ωστόσο, φαίνεται πως σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει ρήτρα στη σύμβαση που να απαγορεύει τις απολύσεις η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τον νέο μισθό. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως η αποζημίωση θα είναι «πετσοκομμένη».
12 Ποιες αλλαγές έρχονται στο καθεστώς των αποζημιώσεων σε περίπτωση απόλυσης;
Χωρίς αποζημίωση θα απολύονται όσοι προσλαμβάνονται για «δοκιμαστική περίοδο» 12 μηνών. Επιπλέον η αποζημίωση για όσους απασχολούνται από 12 έως 24 μήνες πέφτει στον ένα μήνα (από δύο που ήταν μέχρι σήμερα).
13 Τι ισχύει για την «ενοικίαση» των εργαζομένων;
Η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) καθορίζεται στους 36 μήνες από τους 18 μήνες που είναι σήμερα (πρόκειται για τις περιπτώσεις της «ενοικίασης» προσωπικού). Ωστόσο, μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
14 Υπάρχουν αλλαγές για τους μερικώς απασχολούμενους;
Ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόληση επανακαθορίζεται. Συγκεκριμένα η αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής από τυχόν πρόσθετη εργασία, πέρα από αυτή που έχει συμφωνηθεί, θα είναι ανάλογη με την αμοιβή του συγκρίσιμου εργαζόμενου (δηλαδή του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας), χωρίς προσαυξήσεις.
15 Τι ισχύει με τον χρόνο της διαθεσιμότητας;
Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα επεκτείνεται από τους 6 στους 9 μήνες.
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
Οι τέσσερις βασικές ρυθμίσεις
16 Τι θα αλλάξει στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), στον οποίο μπορούν να προσφεύγουν εργοδότες και συνδικάτα σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας;
Η μεσολάβηση και η διαιτησία θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά.
Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών ή μονομερώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή μισθού. Για τα λοιπά θέματα μπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ από 11μελές γίνεται 7μελές. Θα μετέχουν έξι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής. Ολες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την ομόφωνη απόφαση και των 7 μελών του.
ΠΗΓΗ: Έθνος

 

Μειωμένες εισφορές και σε μικρούς εργοδότες

Thursday December 23, 2010 12:15 AM
Δυνατότητα να καταβάλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (κατά 60% ή 70%, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η») θα έχουν από το νέο χρόνο ακόμη και οι εργοδότες που απασχολούν ένα άτομο, εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας που θα εφαρμόσει το 2011 ο ΟΑΕΔ.
Δυνατότητα να καταβάλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (κατά 60% ή 70%, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η») θα έχουν από το νέο χρόνο ακόμη και οι εργοδότες που απασχολούν ένα άτομο, εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας που θα εφαρμόσει το 2011 ο ΟΑΕΔ.

Την ένταξη των πολύ «μικρών» εργοδοτών στο πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ για τη διατήρηση, σε συνθήκες ύφεσης, των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις από 2 άτομα και πάνω φέτος, προβλέπει το σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται για το επόμενο χρόνο ο διοικητής του Οργανισμού Ηλ. Κικίλιας.

Στο νέο πρόγραμμα δεν θα μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση (έως και τις 31/12/2010 οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν έως και 80 άτομα) καθώς η Ε.Ε. ενέκρινε τη συνέχιση του μέτρου αυτού, όμως, περιόρισε το ύψος της επιχορήγησης την οποία θα μπορεί να λάβει μια επιχείρηση στα 200.000 ευρώ, αντί των 500.000 ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, έως και χθες, είχαν υποβληθεί και εγκριθεί αιτήσεις για την επιδότηση συνολικά 110.713 θέσεων: 30.614 θέσεις σε επιχειρήσεις 2-9 ατόμων, 42.620 θέσεις σε επιχειρήσεις 10 - 49 ατόμων και 37.479 θέσεις σε επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 50 άτομα.

Πηγή Ημερησία

Φοροκάρτα σε όλες τις συναλλαγές

Monday December 27, 2010 12:30 AM
Θα χορηγείται από τις τράπεζες και ανά πάσα στιγμή ο καταναλωτής θα γνωρίζει πόσα έχει ξοδέψει σε αγαθά και υπηρεσίες
Στις τσέπες των καταναλωτών αναμένεται να βρεθούν τους πρώτους μήνες του νέου έτους οι πολυδιαφημισμένες φοροκάρτες που θα χορηγούν δωρεάν οι τράπεζες για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών και θα διευκολύνουν τους πολίτες να απαλλαγούν από τον βραχνά της καταγραφής των αποδείξεων σε λίστες προκειμένου να έχουν το αφορολόγητο. Οπως αναφέρει στο «Βήμα της Κυριακής» ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και υπεύθυνος για το νέο αυτό φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών κ. Δ.Σπινέλλης, «η κάρτα καταναλωτή δεν θα περιέχει προσωπικά στοιχεία.Θα έχει μόνο έναν αριθμό 19 ψηφίων και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή ο καταναλωτής να γνωρίζει μέσω Ιnternet τι και πόσα έχει ξοδέψει σε αγαθά και υπηρεσίες.Επίσης η χρήση της κάρτας είναι προαιρετική». Μάλιστα, όπως διευκρινίζουν από το υπουργείο Οικονομικών, αν ξεπεράει κάποιος το όριο των ζητούμενων αποδείξεων για την εξασφάλιση του αφορολογήτου δεν θα πρέπει να ανησυχεί καθώς οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν αποτελούν τεκμήριο και άρα δεν τίθεται θέμα επιπλέον φορολόγησης.

Ηλεκτρονική «παγίδα» στη φοροδιαφυγή
Παρά την έκδοση της φοροκάρτας, όμως, οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να ζητούν αποδείξεις και μάλιστα να τις κρατούν για κάποιο διάστημα ώστε να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση ελέγχου από την Εφορία, χωρίς ωστόσο να τις καταγράφουν ή να τις αθροίζουν. Τη διαδικασία αυτή θα πραγματοποιεί αυτόματα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω του προγράμματος που θα συνδέει τη νέα κάρτα με το σύστημα Τaxis. «Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει σήμερα το σχέδιο για τη φοροκάρτα που «στήνει» ηλεκτρονική «παγίδα» κατά της φοροδιαφυγής στις εμπορικές επιχειρήσεις αλλά παράλληλα διευκολύνει τους πολίτες στην καταγραφή των αποδείξεων για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου ορίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο που αναμένεται σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή, η κάρτα θα χορηγείται από τις τράπεζες. Κάθε κάρτα θα διαθέτει έναν μοναδικό αριθμό με 19 ψηφία. Ο λήπτης της κάρτας θα πρέπει να δηλώσει στη ΓΓΠΣ τον αριθμό της κάρτας που του χορηγήθηκε. Η δήλωση θα γίνεται είτε κατευθείαν σε διαδικτυακή εφαρμογή της ΓΓΠΣ είτε μέσω SΜS. Η τράπεζα που προμήθευσε τον πολίτη φορολογούμενο με τη νέα κάρτα δεν θα έχει τη δυνατότητα ούτε θα επιτρέπεται να καταγράψει τον ΑΦΜ ή άλλα προσωπικά στοιχεία του πολίτη στον οποίο χορήγησε την κάρτα. Επίσης δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό καρτών που μπορούν να δοθούν σε έναν ΑΦΜ. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτό να δοθούν κάρτες σε όλα τα μέλη της οικογένειας του φορολογουμένου, ενώ σε περίπτωση απώλειας μπορεί να δοθεί νέα χωρίς καμία άλλη ενέργεια.

Κατά τη συναλλαγή σε επιχείρηση που διαθέτει ειδική συσκευή ΡΟS (απαραίτητη για χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες) θα χρησιμοποιείται η εν λόγω κάρτα για την καταγραφή της συναλλαγής. Μετά την έκδοση της απόδειξης ο υπάλληλος ή ο επιχειρηματίας θα περνάει την κάρτα από το ΡΟS και θα πληκτρολογεί το ποσό της απόδειξης το οποίο θα μετατρέπεται σε πόντους. Αμέσως θα εκτυπώνεται αποδεικτικό που θα δίδεται στον πελάτη. Η κάρτα είναι σχεδιασμένη ώστε να μην περιέχει προσωπικά στοιχεία, γραμμωτό κώδικα (barcode), στοιχεία αγορών ή άλλο πεδίο με δεδομένα. Εμπεριέχει μόνο έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με τον κάτοχο κατά την παραλαβή της. Μετά την παραλαβή της κάρτας και χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων ο κάτοχος στέλνει με SΜS ή μέσω Διαδικτύου τον ΑΦΜ του στη ΓΓΠΣ και συνδέεται η κάρτα με τον κάτοχο ώστε να μπορεί αυτόματα να συλλέξει τις αποδείξεις που θα του δώσουν τη δυνατότητα έκπτωσης κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσής του. Η ΓΓΠΣ και κατ΄ επέκταση η Εφορία δεν θα μαθαίνει, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τίποτε περισσότερο από όσα ήδη γνωρίζει σήμερα η Εφορία με την υποβολή των αποδείξεων για την εξασφάλιση του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, των 13.500 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο, των 15.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με δύο παιδιά κ.ο.κ.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εξετάσει την κάρτα αποδείξεων και έχει γνωμοδοτήσει για τη διαδικασία. Βασικό μέλημα της ΓΓΠΣ είναι να διασφαλιστεί για τους πολίτες ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα έχει στη διάθεσή της (οι αγορές και το σύνολο των εξόδων τους, δηλαδή) δεν θα είναι στη διάθεση κανενός άλλου και για κανέναν λόγο.

Προαιρετική χρήση
Η κάρτα αποδείξεων δεν είναι υποχρεωτική και είναι ένα εργαλείο με διττό προορισμό. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, διευκολύνει τους φορολογουμένους απαλλάσσοντάς τους από τη συλλογή και την καταμέτρηση αποδείξεων για φορολογικούς λόγους αλλά και παράλληλα βοηθά την Εφορία και τους ενσυνείδητους πολίτες να σταματήσει η κλοπή μέσω της φοροδιαφυγής. Εφόσον όμως κάποιος θέλει να καταμετρά αποδείξεις ή/και να στηρίζει τη φοροδιαφυγή και είναι έτοιμος να υποστεί τις συνέπειες της απόφασής του αυτής (να πληρώνει φόρους και να καλύπτει εκείνους που δεν πληρώνουν) μπορεί να μην τη χρησιμοποιήσει.

Αξίζει πάντως να τονιστεί ότι η κάρτα δεν έχει καμία σχέση με τραπεζικά προϊόντα, μια και δεν απαιτεί λογαριασμό στην τράπεζα για την απόκτησή της, δεν είναι πιστωτική κάρτα ούτε συνδέεται με τέτοια, δεν πληρώνει ο καταναλωτής με αυτήν και δεν συνδέεται με κάποιο άλλο τραπεζικό προϊόν. Η κάρτα αξιοποιεί τις υποδομές των τραπεζών (ΡΟS) που βρίσκονται στα καταστήματα όπου γίνονται συναλλαγές ανά την Ελλάδα για τη συλλογή των αποδείξεων και παράλληλα το δίκτυο των τραπεζών για τη διανομή τους, μια και καλύπτει και αυτό όλη την Ελλάδα και άρα θα είναι ευκολότερο για τον πολίτη να την αποκτήσει. Κατά την παραλαβή της η τράπεζα δεν κρατά τα στοιχεία του παραλήπτη, άρα δεν μπορεί να συνδέσει τον αριθμό της κάρτας με τον κάτοχο βάσει προδιαγραφών και συμφωνίας της ΓΓΠΣ με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.

Πώς θα λειτουργεί
Μέσω της ιστοσελίδας ο κάτοχος της κάρτας θα έχει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσίες όπως: ανάλυση των εξόδων που έχει κάνει ως σήμερα (ανά αγορά), φόρος που εκπίπτει λόγω των εξόδων που έχει συλλέξει, υπόλοιπο που απομένει ως την ολοκλήρωση των εξόδων που του αναλογεί. Από την κάθε συναλλαγή καταγράφονται: ο χρόνος της αγοράς, ο ΑΦΜ του καταστήματος, ο αριθμός της κάρτας με την οποία έγινε η καταγραφή της συναλλαγής και οι συνολικοί πόντοι. Ενας πόντος ισούται με ένα ευρώ στρογγυλοποιημένο στη μονάδα. Δεν καταγράφεται η ανάλυση της συναλλαγής (τι αγοράστηκε- αγαθό ή υπηρεσία).

Τα πλεονεκτήματα για τον φορολογούμενο
Η κάρτα έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας συλλογής και υποβολής των αποδείξεων από κάθε φορολογούμενο. Με τη χρήση της παρακάμπτεται η διαδικασία καταχώρισης ή αποστολής της καθώς όλα τα στοιχεία αποστέλλονται από τον εκδότη της απόδειξης μέσω του μηχανήματος ΡΟS των πιστωτικών καρτών που ήδη διαθέτει. Επιπροσθέτως οι αγορές κάθε φορολογουμένου αθροίζονται αυτόματα στη μερίδα του στο ΤaxisΝet και είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου. Κατά την υποβολή της δήλωσης το συνολικό ποσό των αποδείξεων είναι αυτόματα υπολογισμένο και δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες από τη μεριά του υπόχρεου όσον αφορά τις συγκεκριμένες αποδείξεις.

Στο ερώτημα αν η «κάρτα αποδείξεων» είναι «κάρτα πολίτη» στο υπουργείο Οικονομικών απαντούν μονολεκτικά «όχι». Η κάρτα αποδείξεων αφορά μόνο τις αξίες των συναλλαγών που γίνονται από τον κάτοχό της κατά τις αγορές υπηρεσιών ή αγαθών, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν κατά την ετήσια υποβολή δήλωσης για την έκπτωση στον φόρο που του αναλογεί. Η κάρτα δεν περιέχει προσωπικά στοιχεία και δεν καταγράφει την ανάλυση της συναλλαγής (ανάλυση ειδών που αγοράστηκαν) και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κάποιος να «χτίσει» το καταναλωτικό προφίλ του κατόχου.

Η διαδεδομένη χρήση της κάρτας αποδείξεων θα δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο Οικονομικών να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα ελάχιστα στοιχεία τζίρου μιας επιχείρησης. Η πληροφορία αυτή θα αποτελεί βάση για τη διενέργεια διασταυρώσεων που θα αξιολογούν την ειλικρίνεια των δηλώσεων απόδοσης ΦΠΑ και των δηλώσεων φόρου εισοδήματος της επιχείρησης.

Πηγή Το Βήμα