Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, παρατείνεται έως  τις 10 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2011, η οποία έληγε στις 10.4.2012.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Πώς θα επιστραφεί ο ΦΠΑ σε επιχειρηματίες και επιτηδευματίες - Οδηγίες τoυ υπουργείου Οικονομικών για την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του TAXISnet
To υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε την Τρίτη την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου για την διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τους επιχειρηματίες και επιτηδευματίες.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει με την υποβολή περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο δεν επιθυμεί τη μεταφορά του για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο, επιστρέφεται από το δημόσιο, ως εξής:
1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει αίτηση επιστροφής ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού συστήματος TAXISnet.
2. Η υλοποίηση της επιστροφής ενεργείται αυστηρά κατά προτεραιότητα με κριτήριο το χρόνο υποβολής της αίτησης επιστροφής.
3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), μέχρι τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής, πραγματοποιεί ηλεκτρονική επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων, σχετικά με τη συμμόρφωση των υποκείμενων στο φόρο και τη συμφωνία των αιτούμενων προς επιστροφή ποσών με τα δεδομένα των υποβαλλόμενων δηλώσεων, χρησιμοποιώντας μέθοδο ανάλυσης κινδύνου και αποστέλλει στις αρμόδιες Δ. Ο. Υ. ηλεκτρονικό αρχείο με αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν διενέργειας προσωρινού ελέγχου. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση και οι αιτήσεις για τις οποίες το προς επιστροφή ποσό είναι ίσο ή ανώτερο των 100.000 ευρώ.
4. Οι αρμόδιες Δ. Ο. Υ. υποχρεούνται:
α) Να πραγματοποιήσουν την επιστροφή για όσες αιτήσεις επιστροφής δεν απαιτείται προσωρινός έλεγχος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αρχείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και στη συνέχεια ενημερώνουν τη ΓΓΠΣ, απολογιστικά.
β) Να διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο για τις αιτήσεις επιστροφής που απαιτείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του αρχείου.
γ) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω προσωρινό έλεγχο κριθεί απαραίτητο, διενεργείται τακτικός έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, εκτός από την περίπτωση που η αίτηση επιστροφής αφορά φορολογική περίοδο για την οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οπότε ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το σχετικό ΑΦΕΚ εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων (προσωρινού ή τακτικού).
δ) Οι Δ. Ο. Υ. αποστέλλουν στη Γ. Δ. Φ. Ε. & Ε μέσω της ΓΓΠΣ κατάλογο των περιπτώσεων για τις οποίες κρίθηκε απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος με αιτιολόγηση της απόφασης αυτής.
5. Ανάλογη με τα ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται για αιτήσεις επιστροφής που εκκρεμούν ή που θα υποβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.
6. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, από τους δικαιούχους που έτυχαν επιστροφής χωρίς έλεγχο, επιλέγεται δείγμα, για τη διενέργεια ελέγχου.
Διαδικασία καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού
1. Οι αρμόδιες Δ. Ο. Υ. μετά την παραλαβή ή έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης προβαίνουν εντός 15 ημερών, στις ενέργειες που προβλέπονται στο Π. Δ. 16/1989.
Το επιστρεφόμενο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση, συμψηφίζεται οίκοθεν με χρέη του δικαιούχου προς το δημόσιο, διαφορετικά αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση σ' αυτόν.
Η εκταμίευση των προς επιστροφή ποσών, εν γένει, πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο βιβλίο «Επιστροφών και διαγραφών», τηρώντας τις διατάξεις της ΠΟΛ 1140/28.12.2006 και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
2. Προκειμένου για ποσά προς επιστροφή άνω των 300.000 ευρώ, για τα οποία απαιτείται έγκριση για δημοσιονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3220/2004, η εκταμίευση πραγματοποιείται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο βιβλίο «Επιστροφών και διαγραφών», τηρώντας τις διατάξεις της ΠΟΛ 1140/28.12.2006 και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
3. Με την άπρακτη παρέλευση του παραπάνω οριζόμενου μέγιστου χρόνου εκταμίευσης, ο τίτλος επιστροφής (ΑΦΕΚ) χαρακτηρίζεται ληξιπρόθεσμος. Τυχόν ανείσπρακτες επιστροφές με υπαιτιότητα του δικαιούχου δεν χαρακτηρίζονται ληξιπρόθεσμες, ούτε οι επιστροφές που έχουν τεθεί σε αναστολή με βάση το άρθρο 35 του ν. 2214/94.
Διεκπεραίωση εκκρεμών επιστροφών
Τα ποσά των ήδη διαμορφωμένων εκκρεμών επιστροφών, που θα έχουν σωρευτεί μέχρι την πλήρη εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, θα εκταμιευτούν, με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, με χρονοδιάγραμμα που θα καθοριστεί στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2012-2016.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Εστιατόριο και μπαρ με μία υπεύθυνη δήλωση

Με μία υπεύθυνη δήλωση θα μπορεί να δημιουργείται στο μέλλον μία εταιρεία υγειονομικού χαρακτήρα, ενώ αλλάζουν όλοι οι κανόνες στην αγορά, καθώς τίθεται σε διαβούλευση ο νέος αγορανομικός κώδικας με τον οποίο καταργούνται τα δύο τρίτα των σημερινών διατάξεων, καθώς δεν προσφέρουν κάτι χρήσιμο στην επιχειρηματικότητα.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης προωθούν την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα λύσει τα χέρια σε εκατοντάδες επιχειρηματίες και επίδοξους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να ανοίξουν εμπορική επιχείρηση.
Παράλληλα, προωθείται και η αλλαγή του κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Το σκεπτικό των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών εστιάζει στη βασική παραδοχή οτι ο επιχειρηματίας δεν είναι εκ προτέρων απατεώνας. Για τον λόγο αυτό θα απαιτείται μία υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία και εκ υστέρων, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, θα γίνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Την ίδια ώρα το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρεί σε μια ριζική αλλαγή των κανόνων λειτουργίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό αναμορφώνεται πλήρως ο Αγορανομικός Κώδικας (302 άρθρα), μέσω της τροποποίησης αρκετών αλλά και της κατάργησης περισσότερων. Μέσω αυτής της αλλαγής περιορίζονται τα άρθρα του συγκεκριμένου Κώδικα στο 1/3 διευκολύνοντας τόσο τους επιχειρηματίες όσο και στους ελεγκτές. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται η ενιαία της Αγορανομικής Διάταξης και αντικαθίσταται «από κανόνες διακίνησης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών».
Παράλληλα, το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας προωθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία ελέγχων σε όλα τα ζυγιστικά συστήματα που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην αγορά. Συγκεκριμένα, συγκροτείται ομάδα αποτελούμενη από 250 υπαλλήλους, οι οποίοι για τις τρεις επόμενες εβδομάδες θα εκπαιδευτούν από τη Διεύθυνση Μετρολογίας για την αξιοπιστία των μετρήσεων.
Την ίδια ώρα ξεκινά στο λιανεμπόριο ενημερωτική καμπάνια για την αναγραφόμενη πληροφόρηση στα καρτελάκια των τιμών για είδη προσφοράς.
ΠΗΓΗ: Κέρδος
Παράταση κλεισίματος ισολογισμών για όσους τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ο χρόνος κλεισίματος των ισολογισμών για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας.
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου ορίζεται ότι οι ισολογισμοί του 2011 μπορούν να κλείσουν έως την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Οι προσωπικές εταιρίες, δηλαδή ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες, μπορούν να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 30 Απριλίου 2012, ενώ οι ανώνυμες εταιρίες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης έχουν προθεσμία για να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012 έως τις 10 Μαΐου. Ειδικά για τις ΑΕ, η ημερομηνία υποβολής κλιμακώνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
ΠΗΓΗ: Εξπρές
Στο 1,40 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης!
Στις 15 Οκτωβρίου θα γίνει η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στο 80% του ειδικού φόρου που επιβάλλεται στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου.
Αυτό σημαίνει ότι με βάση τις σημερινές τιμές του πετρελαίου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο Οκτώβριο - οπότε ξεκινά και η χειμερινή περίοδος - θα διαμορφωθεί στα 1,40 ευρώ το λίτρο από 1,046 ευρώ που είναι σήμερα η μέση τιμή του πανελλαδικά.
Πάντως όπως διευκρίνισε ο κ. Οικονόμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιβαρύνσεις στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα θα υπάρξει χορήγηση επιδόματος θέρμανσης. Σενάρια που είχε επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομικών προέβλεπαν τη θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων και τον διαχωρισμό της χώρας σε τρείς ζώνες ώστε ανάλογα με τη μέση θερμοκρασία που επικρατεί σε κάθε ζώνη να προσδιοριστεί το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
Ο υπουργός πάντως δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο στην περίπτωση που τα έσοδα του προϋπολογισμού κινηθούν με ικανοποιητικό ρυθμό τους επόμενους μήνες του έτους να επιτρέψουν ώστε η εξίσωση του φόρου να γίνει σε επίπεδα χαμηλότερα του 80%.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών παρουσίασε σήμερα στα γραφεί του ΣΔΟΕ τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου που αφορούν στη σήμανσης όλων των μέσων μεταφοράς καυσίμων, την τοποθέτηση GPS για τη συνεχή παρακολούθησή τους και την ιχνηθέτηση των καυσίμων από τα διυλιστήρια.
Υπολογίζεται ότι το λαθρεμπόριο στον τομέα αυτόν ανέρχεται από 500 εκατ. ευρώ έως και 2 δισ. ευρώ -δεν υπάρχουν σαφείς εκτιμήσεις- στερώντας έτσι σημαντικά ποσά εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είπε ο γενικός γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ενιαίος φόρος κατοχής για τα ακίνητα - Φόρος και στα αγροτεμάχια - Παραδείγματα
 Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να έχει έτοιμο το σχέδιο με τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων, ενώ μνημονιακή δέσμευση της χώρας είναι οι αντικειμενικές τιμές να προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές των ακινήτων. Προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες που θα έχει στην αγορά ακινήτων η αύξηση των αντικειμενικών αξιών εξετάζεται η μείωση της φορολογίας στις μεταβιβάσεις, η κατάργηση μεγάλου αριθμού φόρων και τελών που επιβάλλονται σήμερα στην απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας και η καθιέρωση δύο ενιαίων φόρων.
Για πρώτη φορά θα επιβληθεί φόρος κατοχής και στα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής διαλόγου για τη φορολογική μεταρρύθμιση θα προβλέπεται:
Η επιβολή ενιαίου φόρου στην κατοχή της ακίνητης περιουσίας με την κατάργηση:
Του ειδικού τέλους ακινήτων που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και επιβαρύνει τις κατοικίες και τα κτίσματα που έχουν εμπορική χρήση και υπολογίζεται με συντελεστή κλιμακούμενο από 0,5 έως 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την ισχύουσα τιμή ζώνης.
Του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ο οποίος επιβάλλεται κάθε χρόνο με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 2% επί της φορολογητέας (αντικειμενικής) αξίας των κτισμάτων και των εντός σχεδίου οικοπέδων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από την αξία αυτή ένα ποσό της τάξεως των 200.000 ευρώ που είναι το ατομικό αφορολόγητο όριο.
Φόρος και στα αγροτεμάχια
Σύμφωνα με πρόταση που ήδη επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, στον ενιαίο φόρο θα ενταχθούν και οι εκτός σχεδίων πόλεων εδαφικές εκτάσεις, δηλαδή οι αγροί, τα αγροτεμάχια και οι βοσκότοποι, που σήμερα απαλλάσσονται από το ΦΑΠ. Δηλαδή θα επιβληθεί φόρος και σ' αυτά τα ακίνητα. Επιπλέον η αντικατάσταση του Ειδικού Τέλους και του ΦΑΠ με έναν νέο ενιαίο φόρο θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 200.000 ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία για το ΦΑΠ, με συνέπεια κάθε ιδιοκτήτης να φορολογείται από το πρώτο ευρώ της αξίας της ακίνητης περιουσίας που κατέχει.
Η επιβολή ενός φόρου στη χρήση του ακινήτου που θα εισπράττεται υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σήμερα, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ επιβάλλονται άλλοι τρεις φόροι υπέρ δήμων: τα δημοτικά τέλη, ο δημοτικός φόρος και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Από τους τρεις αυτούς φόρους, όμως, μόνο το ΤΑΠ υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία ανά τ.μ. του κάθε ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.
Κατάργηση μεγάλου αριθμού επιμέρους φόρων και τελών που επιβαρύνουν την απόκτηση ακινήτων. Σήμερα στις μεταβιβάσεις ακινήτων επιβάλλεται, εκτός από τον ομώνυμο φόρο, μία σειρά από πρόσθετα τέλη και φόρους υπέρ τρίτων (π.χ. φόρος υπέρ δήμων 3%, τέλη υπέρ συμβολαιογράφων και δικηγόρων, τέλη για την εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο κ.λπ.). Επιπλέον, στις περιπτώσεις κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών ακινήτων, που είναι και αυτές «μεταβιβάσεις» υπό άλλες έννοιες, επιβάλλονται φόροι με άλλους συντελεστές, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με το βαθμό συγγένειας που συνδέει τα «αντισυμβαλλόμενα» μέρη.
Σε περίπτωση που απλοποιηθεί η νομοθεσία και υιοθετηθεί η εφαρμογή ενός ενιαίου φόρου για όλες τις μεταβιβάσεις, τότε οι συντελεστές του φόρου αυτού θα πρέπει να διαμορφωθούν σε τέτοια επίπεδα ώστε να μην αυξηθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων μεταξύ στενών συγγενών, δηλαδή στις κληρονομιές και τις δωρεές από γονείς σε παιδιά, από παππούδες ή γιαγιάδες σε εγγόνια, μεταξύ συζύγων, αδελφών κ.λπ. ούτε και στις γονικές παροχές. Επιπλέον, σε περίπτωση καθιέρωσης ενός ενιαίου φόρου στις μεταβιβάσεις θα απαιτηθεί είτε να καταργηθεί ο ΦΠΑ 23% που επιβάλλεται σήμερα στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών, πλην πρώτης κατοικίας, είτε να μειωθεί σημαντικά ώστε να προσαρμοστεί στο πολύ χαμηλότερο του 23% επίπεδο μέσης επιβάρυνσης που θα προκύπτει με το νέο ενιαίο φόρο.
Μείωση των συντελεστών φορολογίας των μεταβιβάσεων των ακινήτων. Σήμερα σε κάθε πώληση παλαιού διαμερίσματος, παλαιάς μονοκατοικίας, οικοπέδου και αγροτεμαχίου επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης με συντελεστές 8% για τα πρώτα 20.000 ευρώ της φορολογητέας αξίας και 10% για το πέραν των 20.000 ευρώ (υπερβάλλον) τμήμα της φορολογητέας αξίας. Σε περίπτωση μεταβίβασης πρώτης κατοικίας επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης 10% στο τμήμα της φορολογητέας αξίας του ακινήτου το οποίο υπερβαίνει το ισχύον κατά περίπτωση αφορολόγητο όριο, που ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο και προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από πρώτα δύο παιδιά του και κατά 30.000 ευρώ για κάθε ένα παιδί από τρίτο και πάνω. Η μείωση των συντελεστών του φόρου μεταβίβασης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στον περιορισμό ή ακόμη και στην εξουδετέρωση των πρόσθετων επιβαρύνσεων που θα προκύψουν με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών.
Για παράδειγμα, σε ένα ακίνητο με συνολική φορολογητέα αξία 200.000 ευρώ, βάσει σημερινής αντικειμενικής τιμής, ο φόρος που επιβάλλεται σε περίπτωση μεταβίβασης ανέρχεται σε 19.600 ευρώ (8% στα πρώτα 20.000 ευρώ της αξίας και 10% στα επόμενα 180.000 ευρώ της αξίας). Αν η φορολογητέα αξία ανέβει στις 300.000 ευρώ, λόγω αύξησης της αντικειμενικής τιμής κατά 50%, τότε ο φόρος μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο θα αυξηθεί κατά 10.000 ευρώ ή κατά 51% και θα ανέλθει στα 29.600 ευρώ. Αν όμως οι συντελεστές του φόρου μεταβίβασης μειωθούν κατά 30% ταυτόχρονα με την αύξηση της αντικειμενικής τιμής, τότε ο φόρος μεταβίβασης θα υπολογιστεί με συντελεστές 5,5% στα πρώτα 20.000 ευρώ της φορολογητέας αξίας και 7% για τα επόμενα 280.000 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 20.700 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθεί μόνο κατά 1.100 ευρώ ή κατά 5,6% σε σύγκριση με το φόρο που επιβάλλεται σήμερα.
Αντικειμενικές αξίες
Αμέσως μετά τις εκλογές η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να υιοθετήσει ένα νέο σύστημα υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει οι τιμές ζώνης να είναι σχεδόν ταυτόσημες με αυτές της αγοράς και να αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην παρουσιάζουν τις σημερινές σημαντικές αποκλίσεις. Θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία μιας ενιαίας τράπεζας τιμών και ταυτόχρονα την κατάργηση των αρμόδιων επιτροπών που συστήνονται σε κάθε νομό κάθε φορά που είναι να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες.
Η νέα αυτή «τράπεζα τιμών» σε πρώτη φάση θα βασιστεί σε στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύει τις μεταβολές που παρουσιάζουν οι τιμές των ακινήτων, αλλά και άλλοι φορείς της αγοράς, όπως είναι τα επιμελητήρια, η ομοσπονδία των κατασκευαστών, των μεσιτών κ.τ.λ.
Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, «οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων δεν θα είναι αντικείμενο δημοσιονομικής εκμετάλλευσης και το ύψος τους δεν θα εξαρτάται από το αν πάνε καλά ή όχι τα δημόσια έσοδα, ώστε όταν υπάρχει ανάγκη είσπραξης εσόδων να αποφασίζεται η αύξησή τους». Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα δια?ορφώνονται ετησίως ή και δύο φορές το χρόνο, ανάλογα με τη «χρηματιστηριακή» μεταβολή των τιμών, όπως αυτές θα καταγράφονται από τη νέα υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους «πιστοποιημένους» φορείς. Όπως εκτιμούν παράγοντες της κτηματαγοράς το νέο σύστημα θα οδηγήσει:
Σε αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών για κατοικίες (διαμερίσματα και μονοκατοικίες). Παρότι οι αγοραίες τιμές έχουν υποχωρήσει από 7,5% έως 24,5%μ παραμένουν ακόμη σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των αντικειμενικών. Η άνοδος των αντικειμενικών θα είναι μεγαλύτερη στις περιοχές όπου καταγράφεται μικρή μείωση των αγοραίων τιμών.
Σε μειώσεις των αντικειμενικών για εμπορικά ακίνητα όπου οι αγοραίες τιμές έχουν σημειώσει καθίζηση λόγω και της συρρίκνωσης της καταναλωτικής ζήτησης.
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
Γονική παροχή και κληρονομιά πρώτης κατοικίας
Εκτός από την αγορά οι φορολογούμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με γονική παροχή ή κληρονομιά απολαμβάνοντας τη σχετική φοροαπαλλαγή. Το αφορολόγητο όριο της γονικής παροχής και κληρονομιάς πρώτης κατοικίας ανέρχεται σε:
200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και
250.000 ευρώ για κάθε έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.
Οικόπεδο
Για κληρονομιά ή γονική παροχή οικοπέδου το αφορολόγητο ποσό φθάνει μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.
Έως 12 δόσεις ο φόρος κληρονομιάς, γονικής παροχής, δωρεάς
Ο φόρος στις υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καταβάλλεται ως εξής:
Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις των 500 ευρώ, αν η βεβαίωση έγινε με βάση τη δήλωση του υπόχρεου ή την έκδοση οριστικής πράξης ή ύστερα από συμβιβασμό και την καταβολή του 1/5 ή ύστερα από απόφαση δικαστηρίου ή από δικαστικό συμβιβασμό.
Σε 6 ίσες διμηνιαίες δόσεις των 300 ευρώ αν η βεβαίωση του 25% του φόρου έγινε ύστερα από άσκηση προσφυγής.
Σε περίπτωση κληρονομιάς, αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται.
Οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων που ισχύουν σήμερα
Όσοι σκέφτονται να αποκτήσουν πρώτη κατοικία και θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς και να προλάβουν την αύξηση των αντικειμενικών αξίων, η οποία θα έρθει το καλοκαίρι, θα πρέπει να γνωρίζουν τους «κανόνες» της εφορίας.
1 Για την αγορά πρώτης κατοικίας παρέχεται φοροαπαλλαγή, η οποία συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου ακινήτου. Για αγορά κατοικίας το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε:
 • 200.000 ευρώ για τον άγαμο. Για τον άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία το αφορολόγητο διαμορφώνεται σε 250.000 ευρώ.
 • 250.000 ευρώ για τον έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Για έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
2 Για αγορά οικοπέδου το αφορολόγητο ποσό ανέρχεται σε:
50.000 ευρώ για τον άγαμο
100.000 ευρώ για τον έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται φόρος μεταβίβασης με συντελεστή 10%.
3 Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
Συντελεστές φόρου μεταβίβασης
4 Οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης είναι οι εξής:
 • 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της φορολογητέας αξίας και
 • 10% για το άνω του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή. Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων 3%.
5 Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα), εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Συνεπώς, δε δικαιούνται της απαλλαγής οι Ελληνες φοιτητές για όσο διάστημα παραμένουν σπουδάζοντας στο εξωτερικό. Καταργήθηκε η απαλλαγή για τους Ελληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς.
Απαλλαγή για δεύτερη φορά
Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου, εφόσον:
 • Τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά το χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους, δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και
 • Ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.
Παραδείγματα
α) Φορολογούμενος αγοράζει οικόπεδο αξίας 8.800 ευρώ. Ο φόρος μεταβίβασης θα υπολογισθεί με συντελεστή 8%.
β) Φορολογούμενος αγοράζει οικόπεδο αξίας 22.000 ευρώ. Ο αναλογών φόρος θα υπολογισθεί για το μέχρι των 20.000 ευρώ τμήμα της αγοραίας αξίας με συντελεστή 8%, για το άνω δε των 2.000 ευρώ τμήμα με συντελεστή 10%.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ακριβότερα επιτόκια και Τειρεσίας το αντίτιμο
Στις «μαύρες λίστες» του Τειρεσία που τους αποκλείουν από οποιαδήποτε μορφή δανειοδότησης στο μέλλον, αλλά και σε ακριβότερα επιτόκια και κατά συνέπεια μεγαλύτερες δόσεις, οδηγούν οι περιβόητες ρυθμίσεις δανείων που κάνουν οι τράπεζες σε όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τα δάνειά τους.
Οσοι επιχειρούν ή αναγκάζονται να καταφύγουν στη λύση της ρύθμισης διαπιστώνουν ότι μπορούν να επιτύχουν μια πρόσκαιρη ελάφρυνση από τις μηνιαίες καταβολές των δόσεων, αλλά με μεγάλο αντίτιμο αφού πέρα από τη συνολική επιβάρυνση χάνουν και μελλοντική πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση.
Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις των οφειλών σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και αδυναμία συνέχισης εξυπηρέτησης της δανειακής σύμβασης, γίνονται με την έκδοση νέου δανείου όπου το επιτόκιο είναι ακριβότερο και επιπλέον, μπαίνουν αυτόματα στο σύστημα Τειρεσίας.
Το μοναδικό όφελος είναι η μειωμένη δόση που προκύπτει με δύο τρόπους. Είτε με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια του νέου δανείου είτε με μια περίοδο χάριτος όπου ο δανειολήπτης καταβάλλει το 70% της μηνιαίας δόσης ή μόνο τους τόκους.
Παραδείγματος χάρη για αρχική οφειλή 3.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα, το ληξιπρόθεσμο ποσό διαμορφώθηκε στα 5.700 ευρώ. Η τράπεζα προτείνει ρύθμιση με έκδοση νέου δανείου που διαμορφώνει νέα συνολική οφειλή 9.720 ευρώ που θα εξοφληθεί σε 180 μηνιαίες δόσεις των 54 ευρώ.
5.000 κάθε μέρα
Ο αριθμός των δανειοληπτών που επιδιώκουν τη ρύθμιση των χρεών τους προς τις τράπεζες αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, αποσκοπώντας σε μικρότερη δόση και μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής και, όπως εκτιμάται, περίπου 5.000 δανειολήπτες προσέρχονται καθημερινά σε υποκαταστήματα για ρύθμιση οφειλών.
Τα αιτήματα αφορούν είτε σε «πάγωμα» της οφειλής για 3 ή 6 μήνες είτε σε αναχρηματοδοτήσεις ή σε επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, κάθε μήνα «ρυθμίζονται» περίπου 90.000 δάνεια, καθώς οι δικαιούχοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά.
Επίσης, μεγάλος αριθμός δανειοληπτών καταφεύγει και στα Ειρηνοδικεία της χώρας για ρύθμιση οφειλών (εκτιμάται ότι έχουν κατατεθεί περισσότερες από 8.000 αιτήσεις) και μέχρι σήμερα στην Αττική έχουν εκδοθεί περίπου 300 αποφάσεις. Οι μισές από αυτές τις αποφάσεις έχουν δικαιώσει τους δανειολήπτες, καθώς τα δικαστήρια προχώρησαν σε διακανονισμό της οφειλής και σε πολλές περιπτώσεις, η ρύθμιση συνοδεύτηκε με «κούρεμα» (μικρό ή μεγαλύτερο) του αρχικού χρέους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι στιγμής έχουν διακανονιστεί 750.000 δάνεια, εκ των οποίων 400.000 καταναλωτικά, 200.000 στεγαστικά, 150.000 επιχειρηματικά δάνεια. Υπάρχει συνεργασία του υπουργείου Οικονομικών με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, με στόχο να λειτουργεί σε μια διαρκή βάση κυλιόμενη ένας μηχανισμός διακανονισμού των δανείων.
Ο μηχανισμός λειτουργεί ώστε σε ατομική βάση, με βάση το εισόδημα, τον κύκλο εργασιών, όταν πρόκειται για επιχείρηση, την περιουσία και την κατάσταση του νοικοκυριού, να υπάρχουν λύσεις συμβατικές, δηλαδή μέσα από τη δανειακή σύμβαση.
Η «λύση» του συμβιβασμού είναι η πιο συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν την είσπραξη χρημάτων και όχι την οποιαδήποτε μορφή κατάσχεσης, αφού η οικονομική κατάσταση δεν ευνοεί τις αγοραπωλησίες.
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ
Στο «κόκκινο» ένα στα επτά

«Εκρηξη» των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος. Συνολικά ένα στα επτά δάνεια (ποσοστό 14,7%) βρισκόταν τον Σεπτέμβριο σε καθεστώς καθυστέρησης, από 10,5% τον Δεκέμβριο του 2010.
Στα καταναλωτικά είχε «κοκκινίσει» το 26,4% των δανείων μέχρι τον Σεπτέμβριο, όταν οι τράπεζες περίμεναν επισφάλειες 25% για ολόκληρο το 2011, ενώ στα στεγαστικά, οι επισφάλειες «έτρεχαν» με 14% από 10% στα τέλη του 2010.
Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εκροή καταθέσεων (περίπου 35 δισ. ευρώ το 2011) δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις τράπεζες, οι οποίες τον επόμενο μήνα θα έχουν εικόνα για το τι κεφάλαια απαιτούνται για να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα».
ΠΗΓΗ: Έθνος
Το τέλος του γκισέ για δάνεια, καταθέσεις
Σε είδος υπό εξαφάνιση φιλοδοξούν να μετατρέψουν οι τράπεζες το γκισέ στρέφοντας τους πελάτες τους στο e-banking, στα κινητά τηλέφωνα αλλά και στις συναλλαγές χωρίς μετρητά.
Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, κοινή επιδίωξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι να στρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες στα εναλλακτικά δίκτυα. Και παράλληλα, να μειώνουν τον αριθμό των συναλλαγών στο κατάστημα οι οποίες κοστίζουν περισσότερο στην τράπεζα, με απώτερο σκοπό να ψαλιδίσουν τον αριθμό των καταστημάτων τους.
Σε αυτόν τον καμβά, λοιπόν, οι τράπεζες ήδη έφεραν στην Ελλάδα για πρώτη φορά τις «ανέπαφες συναλλαγές» μέσω πιστωτικών καρτών, οι οποίες φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τα μετρητά σε μικροπληρωμές ενώ ζήτημα χρόνου είναι η προσφορά υπηρεσιών e-banking και από την τηλεόραση, πέρα από τα κινητά τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και τους υπολογιστές.
«Ανέπαφες συναλλαγές». Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στον στίβο των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι η πραγματοποίηση της πρώτης «ανέπαφης συναλλαγής» επί ελληνικού εδάφους την προηγούμενη εβδομάδα από την Alpha Bank. Με τον όρο «ανέπαφες συναλλαγές» περιγράφονται οι αγορές που γίνονται με τη χρήση μεν πιστωτικής κάρτας, χωρίς όμως αυτή να περνά από κάποιο μηχάνημα ή ο κάτοχος της να πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του κωδικό PIN. Αρκεί η κάρτα να έρθει κοντά σε έναν ειδικό «αναγνώστη», όπως για παράδειγμα λειτουργούν οι κάρτες ασφαλείας σε πολλές επιχειρήσεις, και αμέσως γίνεται η πληρωμή.
Στη χώρα μας η νέα τεχνολογία επιτρέπει την πληρωμή για αγορές μικρών ποσών αξίας έως 20 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, οι ανέπαφες συναλλαγές βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο στην Ελλάδα, καθώς στο πρόγραμμα συμμετέχει κυρίως το προσωπικό της Alpha Bank. Σύμφωνα όμως με την τράπεζα, σύντομα θα τη δούμε να επεκτείνεται καθώς η νέα τεχνολογία είναι ιδανική για πληρωμές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε πάρκινγκ, κινηματογράφους, θέατρα, μικρά καφέ, fast foods.
Απόβαση στην κινητή. Η ιδέα του mobile-banking, όπως αποκαλείται η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών από το τηλέφωνο, είναι αρκετά παλιά. Τώρα πλέον οι σύγχρονες συσκευές παρέχουν επιπλέον δυνατότητες και μεγαλύτερη ασφάλεια στους κατόχους τους. Ετσι οι υπηρεσίες νέας γενιάς επιτρέπουν σε όσους έχουν κινητό τηλέφωνο να μεταφέρουν με το πάτημα ενός πλήκτρου χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό ή να πληρώνουν οφειλές σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να έχουν άμεση πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών τους, να ενημερώνονται για την πορεία του Χρηματιστηρίου σε πραγματικό χρόνο και να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες. Τέλος, οι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου μπορούν άμεσα και όλο το 24ωρο να υποβάλλουν αιτήσεις για δάνεια, πιστωτικές κάρτες, έκδοση μπλοκ επιταγών και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες.
Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, οι μεγαλύτερες τράπεζες αναπτύσσουν πλέον εξειδικευμένες εφαρμογές για λειτουργικά συστήματα iOS και Android, ώστε να διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τους πελάτες τους αλλά και να ενσωματώσουν περισσότερες και πιο καινοτόμους υπηρεσίες.
Και στην τηλεόραση! Οι ραγδαίες εξελίξεις, τόσο στα συστήματα e-banking όσο και στις συσκευές τηλεόρασης, διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τις καθημερινές συναλλαγές.
Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Samsung, Philips και LG, δίνουν έμφαση στις λεγόμενες έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων μπορούν να τρέχουν εφαρμογές αντίστοιχες με αυτές του iPhone και iPad. Ηδη κάποιες τράπεζες στο εξωτερικό σχεδιάζουν να διαθέσουν αντίστοιχες υπηρεσίες ενώ και οι ελληνικές τράπεζες που ήδη διαθέτουν εφαρμογές web-banking για το iPhone είναι ζήτημα χρόνου να αγκαλιάσουν τη νέα τεχνολογία.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Υ.Ο. - Δελτίο Τύπου σχετικά με παρατάσεις μέχρι 30 Απριλίου 2012
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, για διευκόλυνση των φορολογούμενων, δίδονται οι παρακάτω παρατάσεις μέχρι και την 30η Απριλίου 2012:
Υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 Υποβολής οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
Υποβολής από τις επιχειρήσεις των στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011(χρήση 2010) η οποία έληξε την 15η Φεβρουαρίου 2012.
Υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
Όταν η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα αυτά,  δεν θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις.
Υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης της χρήσης 2010 η οποία λήγει την 10η Απριλίου 2012.
Υποβολής της Έκθεσης φορολογικής Συμμόρφωσης στην βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ για ισολογισμούς που έκλεισαν την 30η Ιουνίου 2011, η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
Ενημέρωσης της εφαρμογής της ΓΓΠΣ για ανάληψη διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει χορήγηση «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις εταιρίες που έκλεισαν ισολογισμό  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, η οποία λήγει την 30ηΜαρτίου 2012

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Μείωση φόρων και νέα φορολογική κλίμακα
Προσδοκίες για μειώσεις άμεσων φόρων γεννιούνται από το πόρισμα της επιτροπής για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος το οποίο θα αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό το πρόπλασμα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα πρέπει βάσει μνημονίου να είναι ψηφιστεί εντός του Ιουνίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των άλλων στο πόρισμα προτείνεται η διατήρηση του αφορολόγητου ορίου στις 5.000 ευρώ , ο περιορισμός των κλιμακίων της φορολογίας εισοδήματος από 8 σε 5 και η μείωση του ανώτατου συντελεστή από το 45% στο 40% κινήσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντικές φορο- ελαφρύνσεις για εισοδήματα άνω των 22.000 τον χρόνο
Επίσης στο κείμενο περιλαμβάνονται προτάσεις για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, κατάργηση φοροαπαλλαγών και αντικατάσταση τους με επιδόματα και επιβολή ενιαίου φόρου στα ακίνητα σε αντικατάσταση του έκτακτου τέλους ακινήτων.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες δε προβλέπεται μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α παρά μόνο στην περίπτωση που επιτυγχάνονται οι ετήσιοι στόχοι για τα έσοδα από τον συγκεκριμένο φόρο.
Πιο αναλυτικά για την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων προτείνονται τα ακόλουθα:
Νέα φορολογική κλίμακα με μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 45% στο 40% για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, διατήρηση του αφορολογήτου ορίου στις 5.000 ευρώ, μείωση των φορολογικών κλιμακίων από οκτώ σε πέντε με τους εξής συντελεστές:
 • μηδενικός για εισόδημα έως 5.000 ευρώ.
 • 10% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 5.001 έως 10.000 ευρώ.
 • 20% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 έως 30.000 ευρώ.
 • 30% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 30.001 έως 60.000 ευρώ.
 • 40% για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Με την προτεινόμενη φορολογική κλίμακα δεν αλλάζει τίποτα για τους φορολογούμενους με εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ αφού οι φόροι παραμένουν στα σημερινά επίπεδα.
Όμως δέχονται νέο φορολογικό «χτύπημα» οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από 11.000 ευρώ έως 21.000 ευρώ. Θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους από 30 έως 280 ευρώ. Για παράδειγμα, ο φόρος για φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ αυξάνει κατά 19,7%, από 1.420 ευρώ σε 1.780 ευρώ.
Κερδισμένοι της προτεινόμενης κλίμακας είναι οι έχοντες εισοδήματα από 22.000 ευρώ και άνω. Για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους η κλίμακα οδηγεί σε μειώσεις φόρων που ξεκινούν από 20 ευρώ για εισόδημα 22.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι και τις 2.920 ευρώ για τους έχοντες εισόδημα 100.000 ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις προτείνεται καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 20% για όλα τα νομικά πρόσωπα με μείωση του φόρου που επιβάλλεται στα μερίσματα από 25% σε 20%. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα θα αναφέρεται ότι ο φορολογικός συντελεστής, μπορεί να μειωθεί στο 15%, εφόσον πληρούνται κάποια κριτήρια (η οικονομία να έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις να έχουν επιστρέψει σε κερδοφορία κλπ).
Μετά τις εκλογές αναμένεται να υπάρξουν μετά από διάλογο οι τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις επί των προτάσεων που κατέθεσε η επιτροπή και για τις οποίες έχει ενημερωθεί το αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Μάθετε τι ισχύει για τους κλειδάριθμους
Στην ενημέρωση των φορολογούμενων πολιτών, ενόψει της αύξησης της υποχρεωτικότητας υποβολής δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το Οικονομικό Έτος 2012, προέβη η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΣ ενημερώνει για τα εξής:
 1. Ολοι οι κωδικοί πρόσβασης των υφιστάμενων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία λήψης και εισαγωγής κλειδαρίθμου ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012. Έτσι, οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους νέους κωδικούς (κλειδάριθμο), καθ' όλο το έτος χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός.
 2. Οσοι φορολογούμενοι υποχρεώνονται για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ή δεν έχουν κάνει αίτηση λήψης κωδικών, θα λάβουν συστημένη επιστολή από τη ΓΓΠΣ με κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο.
Η διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου από τους υφιστάμενους χρήστες, καθώς και ενεργοποίησης κωδικών για νέους χρήστες, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποστολής συστημένων επιστολών από τη ΓΓΠΣ. Οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις ΔΟΥ για τις αιτήσεις που κάνουν για απόκτηση κλειδαρίθμου.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Φόρος 20% στις επιχειρήσεις
Για τις επιχειρήσεις προτείνεται καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 20% για όλα τα νομικά πρόσωπα με μείωση του φόρου που επιβάλλεται στα μερίσματα από 25% σε 20%. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα θα αναφέρεται ότι ο φορολογικός συντελεστής, μπορεί να μειωθεί στο 15%, εφόσον πληρούνται κάποια κριτήρια (η οικονομία να έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις να έχουν επιστρέψει σε κερδοφορία κλπ).
Μετά τις εκλογές αναμένεται να υπάρξουν μετά από διάλογο οι τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις επί των προτάσεων που κατέθεσε η επιτροπή και για τις οποίες έχει ενημερωθεί το αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ε.ΦΟ.Β.Ε. – Παράταση στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
Μετά από επικοινωνία μας με το Υπουργείο Οικονομικών, ενημερωθήκαμε ότι η πύλη θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, μέχρι και την Κυριακή 8 Απριλίου 2012.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.
Για την Ε.ΦΟ.Β.Ε.
Ο πρόεδρος
Τύρης Ιωάννης
Ένωση ΦΟροτεχνών Βορείου Ελλάδος(Ε.ΦΟ.Β.Ε.) – Παράταση υποβολής Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ (Ε7)
Μετά από επικοινωνία μας με το Υπουργείο Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην υποβολή της Οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7), μέχρι τις 30 Απριλίου 2012.
Για το Δ.Σ. της Ε.ΦΟ.Β.Ε.
Ο Πρόεδρος
Τύρης Ιωάννης