Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω Γ.Γ.Π.Σ. οι διορθώσεις δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ετών 2011 και μετά

Αναλυτικά η ΠΟΛ 1234 προβλέπει:

Από την ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2013 η διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1188/30.7.2013 δηλαδή η υποβολή τροποποιητικών (συμπληρωματικών – ανακλητικών) δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 και επομένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, μετά την έκδοση του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους. Εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η ΠΟΛ.1188/30.7.2013 για την υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.

Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει σε εμφανιζόμενο πεδίο, στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπραγμάτου δικαιώματος.

Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει την τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, για διόρθωση της δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβάλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων.
Στις περιπτώσεις αυτές για την εκκαθάριση του ΦΑΠ λαμβάνεται υπόψη, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση.

Η εκκαθάριση των δηλώσεων πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών, και ο φορολογούμενος λαμβάνει γνώση της νέας εκκαθάρισης με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου και δύναται να προβάλει και να εκτυπώσει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Οι
χρηματικοί κατάλογοι και το ατομικό φύλλο έκπτωσης μετά από κάθε εκκαθάριση δημιουργούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ανά Δ.Ο.Υ. και λαμβάνουν αριθμό χρηματικού καταλόγου και ΑΦΕΚ από τα αντίστοιχα βιβλία που τηρεί η Δ.ΗΛΕ.Δ. για λογαριασμό κάθε Δ.Ο.Υ. Οι χρηματικοί κατάλογοι και τα ΑΦΕΚ εκτυπώνονται και υπογράφονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή τον προϊστάμενο του τμήματος Συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους.

Με τη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής πραγματοποιείται και η υποβολή των εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων.
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει ηλεκτρονικές καταστάσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία των φορολογούμενων, για τους οποίους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αποβιωσάντων καθώς και οι αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω απόκτησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο προηγούμενο, από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης, έτος, εφόσον δεν έχει συντεθεί περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου, υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.

Η διαδικασία χορήγησης απαλλαγών και διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου, που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, πραγματοποιείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος – δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.

 Με νεότερη απόφαση θα καθοριστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται δειγματοληπτικά οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των παραστατικών μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο της ορθής υποβολής τους.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

http://taxheaven.gr

Θες να διορθώσεις ηλεκτρονικά το Ε9; Κινδυνεύεις με φορολογικό έλεγχο

Ύστερα από καθυστέρηση πολλών εβδομάδων το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί την ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας θα γίνουν οι διορθώσεις στα εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2011, 2012 και 2013. Προσοχή όμως, υπάρχουν και παγίδες
Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, όσοι προχωρήσουν στις ηλεκτρονικές διορθώσεις και από αυτές προκύψει μείωση του φόρου που έχει ήδη καταλογιστεί, είναι πολύ πιθανό να κληθούν για έλεγχο στην εφορία όπου θα πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά τους. Για παράδειγμα, αν κάποιο χωράφι εκ παραδρομής είχε συμπληρωθεί στον πίνακα 1 (όπου δηλώνονται τα εντός σχεδίου οικόπεδα) και όχι στον πίνακα 2, θα μπορεί να γίνει η διόρθωση. Λογικά, θα προκύψει νέα χαμηλότερη εκκαθάριση για τον φορολογούμενο. Αυτός είναι πολύ πιθανό να κληθεί να αποδείξει ότι πράγματι το οικόπεδο του είναι αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου.

Έναρξη λειτουργίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για διορθώσεις (Φ.Α.Π.) ετών 2011, 2012, 2013

Διαθέσιμη είναι πλέον η εφαρμογή για την διόρθωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ.Α.Π. 2011,2012 και 2013, μέσω της  πλατφόρμας υποβολής Ε9.
Στην εφαρμογή οι φορολογούμενοι μπορούν επιλέξουν όποια από τα τρία έτη θέλουν να διορθώσουν και στην συνέχεια να επιλέξουν την δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης για την διόρθωση των ακινήτων (και των δύο πινάκων).
Αρχικά, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα για διορθώσεις μόνο σε όσους έχουν εκδοθεί χρεωστικά εκκαθαριστικά Φ.Α.Π.
Τις επόμενες ημέρες όμως που θα εκδοθούν και τα μηδενικά εκκαθαριστικά θα μπορούν πλέον όλοι οι φορολογούμενοι να προβούν σε διορθώσεις, σύμφωνα με δήλωση του κου Θεοχάρη.

Κατά την οριστικοποίηση της κάθε δήλωσης Ε9 που δημιουργεί ο χρήστης υπάρχει και ένα νέο πεδίο "Αιτιολογία τροποποίησης",  που είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί για να γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία ο λόγος που γίνεται η τροποποιητική δήλωση Ε9.
Πριν την τελική οριστικοποίηση της δήλωσης ένα νέο μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη το οποίο αναφέρει:
"Έχετε επιλέξει οριστική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για το έτος 2012. Οι διορθώσεις στις οποίες έχετε προβεί, θα πρέπει να απεικονίζουν την ορθή περιουσιακή σας εικόνα, γιατί σε περίπτωση ανακρίβειας θα επιβληθούν κυρώσεις."

Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης ο φορολογούμενος ενημερώνεται με ένα νέο μήνυμα και μάλιστα του δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρει την τροποποιητική δήλωση Ε9 και στο επόμενο έτος εάν θέλει να τροποποιήσει και αυτό .
Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους ότι το τετράμηνο που έχουν στην διάθεσή τους για τροποποιήσεις των Φ.Α.Π. 2011 και 2012 λήγει μέσα στον Νοέμβριο (ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης Εκκαθαριστικού Φ.Α.Π.), εκτός απροόπτου ....


http://taxheaven.gr

Σοκ σε ιδιοκτήτες ακινήτων για επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από απαλλοτριώσεις

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ καλούνται να επιστρέψουν ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για σιδηροδρομικά έργα και οι αποζημιώσεις τους κρίνονται υπερβολικά υψηλές από τα δικαστήρια.
Η διαδικασία θα γίνει μέσω της εφορίας αναγκάζοντας έτσι δεκάδες κάτοχους ακινήτων να δώσουν πίσω μέρος του ποσού που έλαβαν ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της περιουσίας τους και η οποία σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου ήταν υψηλότερη απ΄ ότι έπρεπε.
Οι πολύ υψηλές αποζημιώσεις είχαν προκύψει:

Οι καταθέσεις γίνονται... φόροι

«Ροκανίζουν» τις καταθέσεις τα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη: Σε πορεία μείωσης κινούνται πλέον οι τραπεζικές καταθέσεις, καθώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία των τραπεζών για τον Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά αποσύρουν αποταμιεύσεις τους για να πληρώσουν τους φόρους.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τις τράπεζες αποσύρθηκαν ήδη καταθέσεις έως και ένα δισ. ευρώ, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να συνεχισθεί η απόσυρση καταθέσεων, καθώς ο συνολικός φορολογικός «λογαριασμός» που θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014 οι φορολογούμενοι υπερβαίνει τα 8,3 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, θεωρείται, εξαιρετικά αμφίβολο εάν το ποσό αυτό θα φτάσει ταμεία του Δημοσίου, δεδομένου ότι τα περισσότερα νοικοκυριά αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τόσους φόρους μαζεμένους, καθώς η φοροδοτική τους ικανότητα έχει ήδη εξαντληθεί από τα απανωτά φορολογικά χτυπήματα που έχουν δεχθεί κατά την τελευταία τριετία και τη δραστική περικοπή των αποδοχών τους.

TaxHeaven - Νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets

Ενημερώνουμε του συναδέλφους ότι είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή του κόμβου "Taxheaven"
Πρόκειται για την επίσημη εφαρμογή του κόμβου Taxheaven, η οποία ενσωματώνει αρκετές ενότητες από τον κόμβο καθώς και μερικές λειτουργίες από παλαιές εφαρμογές.Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων: Στο παρά πέντε νέες αλλαγές

Ένα νέο σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που θα επιβληθεί από το 2014 απέστειλε το οικονομικό επιτελείο προς έγκριση στην τρόικα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στους βασικούς συντελεστές υπολογισμού του φόρου τόσο για τα κτίσματα (εντός και εκτός σχεδίου) όσο και για τα οικόπεδα (εντός σχεδίου ή εντός οικισμού).

Χατζηδάκης: "Το νέο ΕΣΠΑ θα έχει περισσότερες κοινωνικές δράσεις"

 "Το νέο ΕΣΠΑ θα έχει περισσότερες κοινωνικές δράσεις και μάλιστα δράσεις εμπροσθοβαρείς, που θα ξεκινήσουν άμεσα. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε, το 2014-2015 να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα σε πρωτοβουλίες για να περιορίσουμε όσο μπορούμε, τον κοινωνικό πόνο". Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστής Χατζηδάκης σε εκδήλωση του ΕΒΕΠ με αφορμή την ολοκλήρωση δράσεων κατάρτισης ανέργων/ επαπειλούμενων ανέργων βιομηχανικών κλάδων του Πειραιά, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Εξωφρενικές αντικειμενικές τιμές

Τα εξωφρενικά και αδιανόητα του φορολογικού συστήματος αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων όπου συχνά ξεπερνούν το 100% των πραγματικών τιμών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οικοπέδων.
Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο έντονο στις λεγόμενες «ακριβές» περιοχές, όπου πλέον οι τιμές πώλησης τόσο των οικοπέδων όσο και των κτισμάτων έχουν κατακρημνιστεί, αλλά το υπουργείο Οικονομικών επιμένει να φορολογεί τα εν λόγω ακίνητα σαν να βρίσκεται η αγορά ακινήτων και οι τιμές στο ζενίθ, δηλαδή πριν από περίπου 10 χρόνια.

Στουρνάρας μετά το Eurogroup: Δεν θα ληφθούν άλλα οριζόντια μέτρα

Τη βεβαιότητα ότι δεν θα ληφθούν άλλα οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα, εξέφρασε σήμερα από το Λουξεμβούργο, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υπουργός οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, λίγο μετά τη λήξη του Eurogroup.

Βόμβα ΔΝΤ για εφάπαξ φόρο 10% στις καταθέσεις

Πρόταση-σοκ για επιβολή έκτακτης εισφοράς έως 10% επί της ιδιωτικής αποταμίευσης σε 15 χώρες της Ευρωζώνης, ως όχημα για να αντιμετωπισθούν προβλήματα βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους «καταθέτει» το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να οξύνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Ταμείου με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο μέτρο που η... φαεινή ιδέα των οικονομολόγων του Ταμείου αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της εύθραυστης ανάκαμψης της Ευρωζώνης και του τραπεζικού της συστήματος.

Οι αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης

Αύξηση του ποσού που θα δοθεί για επίδομα θέρμανσης, προκαταβολή και καταβολή σε περισσότερους διακιούχους προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. Προκαταβολή του 25% του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για κάθε δικαιούχο, με ταυτόχρονη αύξησή του στο 0,35 ευρώ/λίτρο από 0,28 ευρώ/λίτρο προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου για τη νέα χειμερινή περίοδο, που αρχίζει επίσημα από την προσεχή Τρίτη 15 Οκτωβρίου.

ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα που ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου

Aπό τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι να αρχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2013.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα γίνεται από 21/10/2013 έως 02/12/2013.

Οι τελικές ρυθμίσεις στα δάνεια του ΟΕΚ

Δεκαετή «περίοδο χάριτος» για την εξόφληση, με μειωμένη έως και 50% τη μηνιαία δόση, συνολικά 97.343 στεγαστικών δανείων ύψους 2,7 δισ. ευρώ που είχαν λάβει δικαιούχοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) του ΟΕΚ δίνει η κυβέρνηση. Την απόφαση ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης ύστερα από σύσκεψη με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Θ. Σκορδά, τους γ.γ. Καταναλωτή Γ. Στεργίου, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χρ. Γκόρ­τσο, τον διευθυντή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γ. Καμπουράκη και το διοικητή του ΟΑΕΔ Θ. Αμπατζόγλου. Η νομοθετική ρύθμιση που συμφωνήθηκε να προωθηθεί άμεσα για ψήφιση στη Βουλή προβλέπει:

«Κολλάνε» ένσημα στις ασφαλιστικές εταιρείες

Καθώς το κοινωνικό κράτος έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, η ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία για χρόνια βρισκόταν στη... σκιά της κρατικής παροχής υπηρεσιών σύνταξης και υγείας για όλους -χωρίς το κράτος να διαθέτει τα απαραίτητα αποθέματα ή τα κεφάλαια-, σήμερα έχει μια τεράστια ευκαιρία να καλύψει το κενό που δημιουργείται.

Δεν θα γίνουν νέες μειώσεις μισθών ούτε αυξήσεις στους φόρους

Δεν πρόκειται να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις μισθών και αύξηση φόρων διαβεβαίωσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος παράλληλα παραδέχθηκε ότι ελάχιστα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την είσπραξη εσόδων από τους ελέγχους σε όσους έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό, τους επενδυτές με ακίνητα στο Λονδίνο και τις offeshore εταιρείες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος μόνο δύο φορολογουμένων από τους 24.710 που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ την περίοδο 2009 -2011, χωρίς να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει στην εφορία. Στους δυο φορολογουμένους βεβαιώθηκαν φόροι ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, οι οποίοι και εισπράχθηκαν.
Τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός στη Βουλή, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του κ. Απόστολου Κακλαμάνη, δείχνουν ότι ο έλεγχος όλων των υποθέσεων με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον που θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία προχωρεί με ρυθμούς «χελώνας». Ειδικότερα: