Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΦΠΑ Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010

ΦΠΑ Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/12030

ΥΠΑΑ: Φοροαπαλλαγές 3,2 δισ. ευρώ, ενισχύσεις 1,2 δισ. στο πρώτο πακέτο του επενδυτικού
Επενδυτικά κίνητρα άνω του 1,2 δισ. ευρώ σε μορφή ενισχύσεων και ακόμη 3,2 δισ. σε μορφή φοροαπαλλαγών θα διατεθούν, εντός του έτους, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου, που θα τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο νέος νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, προκαθορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό, αξιολόγηση των υποβληθέντων επενδύσεων και έλεγχους υλοποίησης μέσω της θεσμοθέτησης Εθνικού Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών αλλά και σταθερές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο, ενώ αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας με στόχο την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης, της επιχειρηματικής καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής συνοχής.
Στην πρώτη προκήρυξη του νέου νόμου, που θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, περιλαμβάνονται 500 εκατ. ευρώ στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής, 100 εκατ. ευρώ στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης, 150 εκατ. ευρώ στο ειδικό καθεστώς για τη νεανική επιχειρηματικότητα και 50 εκατ. ευρώ για δικτύωση επιχειρήσεων.
Οι επιχορηγήσεις των ειδικών καθεστώτων, δηλαδή της νεανικής επιχειρηματικότητας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων, θα συμπεριληφθούν στην πρώτη προκήρυξη και θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011. Η δεύτερη προκήρυξη θα περιλαμβάνει 400 εκατ. ευρώ στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής.
Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν εντός Μαρτίου, 1 δις φοροαπαλλαγές και άλλα 800 εκατ. ευρώ στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας. Το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό (800 εκατ. και 400 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του πλαφόν των ενισχύσεων που μπορεί να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν προκειμένου να προσελκυστούν μεγάλα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών, από την προκήρυξη μέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Οι υποψήφιοι θα εγγράφονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και θα λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό. Θα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού του σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εν συνεχεία, θα πρέπει να υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (με τα πρωτότυπα έγγραφα) στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών, που θα λειτουργεί ως receptionμ και θα κάνει τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου και θα κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης οι υπάλληλοι του γραφείου δίνουν απόδειξη ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα δικαιολογητικά που λείπουν θα πρέπει να προσκομιστούν μέσα σε δέκα ημέρες.
Η αξιολόγηση του κάθε φακέλου ολοκληρώνεται εντός 40 ημερών, από δύο τυχαία επιλεγμένους αξιολογητές. Αν η απόκλιση της βαθμολογίας τους είναι άνω των 10 μονάδων τότε καλείται για βαθμολόγηση και τρίτος αξιολογητής.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του καθώς θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με βάση τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης εντός 10ημέρου. Αφού γίνει και η εξέταση των ενστάσεων (εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας) θα αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, προκειμένου να δοθεί τέλος στις επιχειρήσεις-φάντασμα, θα πραγματοποιούνται επίσης έλεγχοι τόσο κατά τη διαδικασία υλοποίησης όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επένδυσης. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και για προγενέστερους νόμους.
ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία
e-Τειρεσίας για χρέη στο ∆ηµόσιο
e-teiresiasΗλεκτρονικό φακέλωµα προωθεί το υπουργείο Οικονοµικών για όλους όσοι έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους και κάθε άλλο φορέα του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και για κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιούν οι πολίτες µε επιχειρήσεις ή δηµόσιους φορείς.
Πρόκειται στην ουσία για έναν ηλεκτρονικό «Τειρεσία» του ∆ηµοσίου, ο οποίος θα αφορά τα 700.000 και πλέον φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε ληξιπρόθεσµες οφειλές (32 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 8-10 δισ. ευρώ είναι εισπράξιµα), αλλά και τις 98.854 επιχειρήσεις και αυτασφάλιστους που εκτιµάται ότι είναι µη ενήµεροι. Με τις νέες υπηρεσίες επιχειρείται να γίνεται καλύτερος συντονισµός της είσπραξης των οφειλών και της εφαρµογής των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασµοί κ.λπ.) όταν δεν ανταποκρίνονται οι υπόχρεοι.
Τα παραπάνω προβλέπονται µε έργο – στην προκήρυξη του οποίου προχωρά η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ – το οποίο θα έχει τρεις στόχους: δηµιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου οφειλών προς το κράτος, ηλεκτρονικό έλεγχο συναλλαγών και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.Τα στοιχεία όλων των υπόχρεων µαζί µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους θα καταχωριστούν σε µια κεντρική βάση δεδοµένων, η οποία θα ενηµερώνεται συνεχώς µε όσους έχουν χρέη αρχικά προς το ∆ηµόσιο και µελλοντικά προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους κ.ά.
E-ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ. Κατ’ αρχάς δηµιουργείται µια βάση, µέσω της οποίας ο κάθε φορέας του ∆ηµοσίου θα µπορεί να αναζητά συγκεντρωτικά στοιχεία ενηµερότητας για το σύνολο των οφειλών ενός υπόχρεου. Στην ουσία δηµιουργείται «ηλεκτρονική υπηρεσία µιας στάσης» για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων. Ετσι θα µειωθεί αισθητά ο χρόνος συγκέντρωσης στοιχείων ενηµερότητας αφού η διάθεσή τους θα γίνεται από ένα κεντρικό σηµείο. Μέσω του συστήµατος θα παρακολουθείται η ανταπόκριση των οφειλετών (πόσες φορές εστάλη ειδοποίηση, αν ο οφειλέτης ανταποκρίθηκε ή όχι). Μάλιστα µε το κλείσιµο της οφειλής τους θα λαµβάνουν ένα ειδοποιητήριο.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ. Ταυτόχρονα δηµιουργείται υπηρεσία για να κατηγοριοποιήσει τις συναλλαγές που γίνονται ηλεκτρονικά µεταξύ επιχειρήσεων και ∆ηµοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών κ.λπ. Στόχος είναι το µέτρο να επεκταθεί ακό µη και στις αποδείξεις λιανικής, διευκολύνοντας έτσι και τις διαδικασίες ελέγχου. Σήµερα τη λύση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης έχουν υιοθετήσει 3.000 επιχειρήσεις, αλλά ο όγκος των συναλλαγών αυξάνεται συνεχώς – από µόλις 100.000 τιµολόγια το 2004, ξεπερνούν τα 5-6 εκατοµµύρια τον χρόνο. Οταν υιοθετηθεί καθολικά το µέτρο, θα απλουστεύσει πολύ τις διαδικασίες αφού κάθε έτος εκδίδονται 100 εκατ. τιµολόγια πανελλαδικά. Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου του Αννόβερου, η µετατροπή σε ηλεκτρονική µορφή των 30 δισ. τιµολογίων πανευρωπαϊκά θα οδηγούσε σε εξοικονόµηση κόστους κατά 135 δισ. ευρώ. Ειδικά στην Ελλάδα, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση 75% των διαχειριστικών δαπανών των επιχειρήσεων (ακόµη και άνω των 10 ευρώ ανά τιµολόγιο), διευκολύνοντας τις διασταυρώσεις.
Συναλλαγές και τηλεφωνικά
Ενα υπερσύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δηµιουργείται, που σε συνδυασµό µε άλλα εναλλακτικά κανάλια (π.χ. e-mail) έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στη ΓΓΠΣ να εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες, µειώνοντας δραστικά τον χρόνο εξυπηρέτησής τους.
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η ΓΓΠΣ έχει 2.323.329 εγγεγραµµένους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που το 2008 πραγµατοποίησαν 5.626.673 ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µόνο για τις υπηρεσίες του TAXISnet, το υπάρχον γραφείο εξυπηρέτησης δέχεται καθηµερινά κατά µέσο όρο 500 e-mails και 2.000 τηλεφωνήµατα. Αν στον αριθµό αυτό προστεθούν και οι «εσωτερικοί πελάτες» του υπουργείου (υπάλληλοι του υπουργείου), τότε γίνεται σαφές ότι το σηµερινό κέντρο δεν επαρκεί για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση. Συνοπτικά, λοιπόν, οι φορολογούµενοι µελλοντικά θα εξηπηρετούνται τόσο µέσω του call center όσο και µέσω κινητού τηλεφώνου, e-mail, αλλά και διαδικτυακά.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Εκπτώσεις ΟΑΕΕ για προείσπραξη εισφορών
Σημαντικές εκπτώσεις έως και 12% σε όσους αυτοαπασχολούμενους προκαταβάλουν τις εισφορές τους θα καθιερώσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών σε μια προσπάθεια να τονώσει τα έσοδά του.
Σε νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ταμείου για τη χρονική περίοδο 2011 – 2013 προβλέπονται μέτρα για την οικονομική αναδιάρθρωσή του, όπως: Η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης. Η προώθηση νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις οφειλές. Το πάγωμα των αυξήσεων των εισφορών και σημαντικές εκπτώσεις σε περιπτώσεις προείσπραξης εισφορών. Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών. Η αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου των ακινήτων και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. Και η ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των οφειλετών του ταμείου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, 407.000 ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστάνε στον ασφαλιστικό φορέα το ποσό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πλειοψηφία – και συγκεκριμένα 286.000 – οφείλει μικρά ποσά κάτω των 10.000 ευρώ.
Στα μέτρα που θα λάβει ο ΟΑΕΕ το επόμενο διάστημα για την «τόνωση» των εσόδων είναι μεταξύ άλλων:
1. H προείσπραξη εισφορών με παροχή έκπτωσης: Σύμφωνα με πληροφορίες θα δίνεται 1% έκπτωση για κάθε μήνα. Ετσι, ελεύθερος επαγγελματίας που προκαταβάλλει τις εισφορές ενός χρόνου θα έχει έκπτωση 12%. Αντίστοιχα, ελεύθερος επαγγελματίας που προκαταβάλλει τις εισφορές ενός εξαμήνου θα έχει έκπτωση 6%.
2. Το πάγωμα των αυξήσεων στις εισφορές για την τριετία 2011- 2013.
3. Η προαιρετική επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας: Μέχρι τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες έπρεπε στην αρχή της χρονιάς να επιλέξουν το αν θα αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία. Πλέον, θα μπορούν όποτε θέλουν να επιλέγουν άλλη ασφαλιστική κατηγορία (που αν είναι χαμηλότερη θα συνεπάγεται και λιγότερες εισφορές).
4. Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανικών και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των οφειλετών: Τα στοιχεία των ασφαλισμένων θα διασταυρώνονται μέσω τρίτων υπηρεσιών (ΚΕΠΥΟ, Επιμελητήρια κ.α.).
5. Η προώθηση νέων ρυθμίσεων για είσπραξη των οφειλών.
Με τις προηγούμενες ρυθμίσεις του 2010 κεφαλαιοποιήθηκαν οφειλές ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εισπραχθεί 120 εκατομμύρια. Το ταμείο αναμένει να εισπράξει στην επόμενη τριετία το σύνολο των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΑΕΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, με 830.000 ασφαλισμένους και 320.000 συνταξιούχους, το 2010 έκλεισε με πλεόνασμα 57 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση του ταμείου τα επόμενα έτη έχουν σχέση με την οικονομική ύφεση, τα ελλείμματα, τα διογκούμενα κόστη, την εισφοροδιαφυγή, και την γήρανση του πληθυσμού.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Ποιες ρυθμίσεις ανοίγουν το δρόμο της σύνταξης για 75.000 δημοσίους υπαλλήλους
Δυνατότητα για την έξοδο 75.000 δημοσίων υπαλλήλων στη σύνταξη μέσα σε μία διετία δίνει η κυβέρνηση, που θέτει σε ισχύ μια σειρά θετικών διατάξεων για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα.
Από τη μαζική αυτή αποχώρηση κερδισμένο βγαίνει το Δημόσιο, που όχι μόνο θα κερδίσει σχεδόν 900 εκατομμύρια ευρώ (καθώς οι συντάξεις που θα καταβάλλει είναι χαμηλότερες από τους μισθούς), αλλά παράλληλα θα πετύχει τον στόχο για μείωση των δημοσίων υπαλλήλων.
Ουσιαστικά μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων που πέρασαν με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων (κυρίως ανδρών) να επισπεύσουν τη συνταξιοδότηση, εφόσον θεμελιώσουν δικαίωμα φέτος ή την επόμενη χρονιά.
ΠΗΓΗ: Έθνος

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Στέλνουν σε λογιστές 700.000 μικρομεσαίους, επαγγελματίες
Λογιστές θα πρέπει να αναζητήσουν υποχρεωτικά οι 700.000ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες που εντάσσονται κάθε χρόνο στη διαδικασία της αυτοπεραίωσης.
Απόφαση που εκδόθηκε χθες από τον υφυπουργό Οικονοµικών Δ. Κουσελά αναφέρεισυγκεκριµένα ότι για όσους περαιώνουν τις φορολογικές τους χρήσεις, µε βάση τις διαδικασίες του αυτοελέγχου, υποχρεούνται για τα εισοδήµατα του 2010 που θα δηλώσουν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, να απευθυνθούν σε λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους. Ακόµη δηλαδή και ένα ευρώ ακαθάριστα έσοδα να έχει µια ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ένας ελεύθερος επαγγελµατίας και επιλέξει την αυτοπεραίωση θα πρέπει να απευθυνθεί υποχρεωτικά σε λογιστή.
Κύκλοι της αγοράς επισηµαίνουν πάντως ότι η αυτοπεραίωση πηγαίνει παράλληλα µε την τήρηση των βιβλίων ενός επαγγελµατία ή µιας επιχείρησης καθ’ όλητη διάρκεια του έτους, γεγονός που µπορεί να συνεπάγεται γι’ αυτούς και ένα µηνιαίο κόστος γύρω στα 100 ευρώ.
Πάράλληλά µε την ίδια απόφαση του υφυπουργούΟικονοµικών µειώνονται τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών που τηρούν βιβλία Β’κατηγορίας, πάνω από τα οποία καθίσταται υποχρεωτική η υπογραφή της δήλωσης από φοροτεχνικό. Συγκεκριµένα τα ποσά για τις επιχειρήσεις µειώνονται σε 100.000 ευρώ (από300.000 ευρώ σήµερα) και για τουςελεύθερους επαγγελµατίες στα 50.000 ευρώ (από150.000ευρώ σήµερα). Τα νέα όρια θεωρούνταιιδιαίτερα χαµηλά καιοδηγούν στηνπόρτα του λογιστή εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίους.
ΥΠΟΧΡΕΏςεις. Επισηµαίνεται ότι οι λογιστές, βάσει του νόµου, είναι πλέον υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν και αν διαπιστώνονται ανακριβή στοιχεία, εφόσον εµφανίζουν µεγάλη συχνότητα, κινδυνεύουν ακόµη και µε την αφαίρεση της άδειας άσκησηςτου επαγγέλµατός τους. Η πρόταση τηςτήρησης των βιβλίων - στοιχείων και της υπογραφής τηςδήλωσης είχε γίνει από τους ίδιους τους λογιστές στο πλαίσιο του διαλόγου που είχε πραγµατοποιηθεί το 2010, πριν από την κατάρτιση του πρώτου φορολογικού νόµου.
ΆΠΟςΥΜΦΟΡΗςη. Εκτιµάται ότι θα µειωθεί ο φόρτος των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου που θα µπορούν να ασχοληθούν µε την εξυπηρέτηση των φορολογουµένων και κυρίως µε τις διασταυρώσεις για τον εντοπισµό τωνύποπτων οµάδων φοροδιαφυγής. Εντός τωνπροσεχών µάλιστα ηµερών πρόκειταινα εκδοθεί άλλη µια απόφαση, µε την οποία οι λογιστές θα υποχρεωθούν να υποβάλουν αναλυτική κατάσταση δαπανών ανά πελάτη µέσω του Διαδικτύου στη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Ποιες δαπάνες που δεν καλύπτουν τα ταμεία συμπεριλαμβάνονται στο αφορολόγητο των 12.000 €
Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ορισμένες δαπάνες που δεν καλύπτουν οι ασφαλιστικοί φορείς, για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ έχουν οι φορολογούμενοι.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών οι ασφαλιστικοί φορείς, πέραν των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, καλύπτουν και ένα μέρος του ποσού από άλλες δαπάνες των φορολογουμένων.
Τέτοιες δαπάνες αποτελούν οι φαρμακευτικές, οι δαπάνες για την αγορά ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, κηδεμόνες, υποδήματα κ.λπ.), αναλώσιμων νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων (πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης κ.λπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, συσκευές αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου κ.λπ.), οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ασφαλισμένων, οι δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα έξοδα κηδείας κ.λπ. Το ακάλυπτο ποσό των συγκεκριμένων δαπανών δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους φορολογουμένους για τη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού των 12.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Οδηγός για λιγότερα έξοδα
pws_na_meiwsete_tous_logariasmous_sasΟρθολογική διαχείρισητων οικονοµικών απαιτείη οικονοµική κρίση. Ηέκρηξη των τιµών σε προϊόντα και υπηρεσίες οδηγεί σε επαναπροσδιορισµό του οικογενειακού προϋπολογισµού, ώστε να µπορέσουν τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν στις αυξηµένες ανάγκες τους µε λιγότερα χρήµατα. Ετσι, το κόστος γιαθέρµανση, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και τρόφιµαµπορεί να καλυφθεί µε λιγότερα χρήµατα, αρκεί να προηγηθεί µία πιο προσεκτική έρευνα αγοράς.
Η σωστή επιλογή προσφορών που «κρύβονται» καθηµερινά στα ράφια των σούπερ µάρκετ µπορεί να µειώσει ακόµα και κατά 50% το ετήσιο κόστος αγοράς βασικών ειδών ενός νοικοκυριού. Και αυτό γιατί τα σούπερ µάρκετ µπορεί να προσφέρουν δωρεάν το έναστα δύο προϊόντα που αγοράζετε. Αν, µάλιστα,θέλει κάποιος σταθερά χαµηλότερες τιµές, η στροφή σε προϊόνταιδιωτικής ετικέτας εξασφαλίζει σηµαντικά µειωµένο κόστος.
ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ µπορούν να γίνουν φθηνότεροι από 10% έως 20% µε τη χρήση του κοινωνικού τιµολογίου για όσους πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια, ενώ και η χρήση του νυχτερινού ρεύµατος, το οποίο έχει µειωµένο κόστος για ορισµένες ώρες της ηµέρας, περιορίζει το ύψος του τελικού λογαριασµού. Επιπλέον κέρδος φέρνει και η σωστή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών.
Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου έχει εκτοξεύσει το µηνιαίο κόστος για θέρµανση. Η εναλλακτική χρήση φυσικού αεριού µπορεί να µειώσει τα έξοδα έως και 20%. Ενδεικτικά για ένα διαµέρισµα 100 τ.µ. το κόστος θέρµανσης µε πετρέλαιο είναι 810 ευρώ, ενώ µε φυσικό αέριο µόλις 660 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει η εγκατάσταση φυσικού αέριου. Αν δεν υπάρχει, απαιτούνται κάποιες απλές κινήσεις στη χρήση του καλοριφέρ πετρελαίου, όπως η σωστή ρύθµιση του θερµοστάτη και η καλή συντήρηση του καυστήρα που µπορούν να φέρουν σηµαντική οικονοµία.
Οµως και η τιµή της αµόλυβδης προβληµατίζει. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιλογή του αυτοκίνητου µε βάση την κατανάλωσή τουµπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήµα. Οσο για εκείνους που ήδη έχουν αυτοκίνητο, η οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα εξοικονοµεί έως και 20% καύσιµο, ενώ και η καλήσυντήρηση του οχήµατος µπορείνα συντελέσει σε αυτό.
Εξοικονόµηση χρηµάτων όµως µπορούν να επιτύχουν και οι δανειολήπτες. Η πιο συµφέρουσα κίνηση είναι η µείωση του επιτοκίου µε επα ναδιαπραγµάτευση. Στην τραπεζική αγορά διατίθενται προγράµµατα µεταφοράς οφειλών µε επιτόκιο που κυµαίνεται στο 7%-8%. Το όφελος που προκύπτει είναι η σηµαντικά µειωµένη δόση.Για παράδειγµα, για δάνειο 20.000 ευρώ (5 χρόνια, επιτόκιο 13%)η αρχική δόση είναι 455 ευρώ και µπορεί να γίνει µε επιτόκιο 7%, 396 ευρώ. ∆ηλαδή, κέρδος 60 ευρώ τον µήνα ή 720 ευρώ κάθε χρόνο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ θα επιτύχει ένας καταναλωτής αν οργανώσει νωρίς τις διακοπές του. Τα ταξιδιωτικά γραφεία δίνουν καλύτερες τιµές σε όσους αγοράζουν πακέτα καλοκαιρινών διακοπών από τον Μάιο ή τον Ιούνιο, ενώ και η χρήση του Ιντερνετ συµφέρει, αφού µπορεί κάποιος να βρει δωµάτια ξενοδοχείων σε τιµές από 10%έως και 15% φθηνότερα, αλλά και σηµαντικά µειωµένες τιµές αεροπορικών εισιτηρίων για την Ελλάδα και το εξωτερικό.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Εξαγορά έως πέντε ετών για γονείς
Επεκτείνεται (µετά το ∆ηµόσιο) και στα άλλα ασφαλιστικά ταµεία αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, ∆ΕΚΟ, τράπεζες, ΜΜΕ κ.ά.) η αναγνώριση µε εξαγορά έως πέντε πλασµατικών ετών για γονείς (για παιδιά ανεξαρτήτως έτους γέννησής τους). Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία τα έτη αναγνωρίζονταν δωρεάν αλλά αφορούσαν παιδιά που γεννήθηκαν µετά το 2000.
Οπως έχουν ήδη γράψει «ΤΑ ΝΕΑ», η ρύθµιση (που εφαρµόζεται στο ∆ηµόσιο) αφορά άνδρες και γυναίκες. Ευνοεί όσους/όσες δεν είχαν θεµελιώσει δικαίωµα έως τις 31/12/2010 και είναι γονείςανεξαρτήτως του έτους απόκτησης τωνπαιδιών. Ο χρόνος αυτός είναι σε όλα τα Ταµεία ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόµενο και µέχριτοτρίτο. Λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, µε την προϋπόθεση ο ασφαλισµένος ή η ασφαλισµένη να έχει συµπληρώσει 15ετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία και τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα υπόλοιπα Ταµεία αρµοδιότητας του υπουργείου Eργασίας.
ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ. Σύµφωνα µε την προωθούµενη ρύθµιση – στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας –, για την αναγνώριση του πλασµατικού χρόνου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης καταβάλλεται κάθε µήνα ποσό εξαγοράς που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές γιατην παραπάνω αναγνώρισηκαταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις ίσεςµε τους µήνες που αναγνωρίζονται. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα τηςκοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνοεξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται από τη σύνταξη και µέχρι τηνεξόφληση ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο του ποσού αυτής.
Με τα ισχύοντα η εξαγορά του πλασµατικού χρόνου για τη γέννηση παιδιών στον ιδιωτικό τοµέα κοστίζει 165 ευρώ για κάθε µήνα αναγνώρισης. Για την αναγνώριση ενός έτους (ένα παιδί) θα καταβάλλονται 1.980 ευρώ (165x12 µήνες) και µε έκπτωση 1.683 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 5.940 ευρώ (165x36 µήνες) και µε την έκπτωση 5.049 ευρώ και 9.900 ευρώ χωρίς έκπτωση και στα 8.415
ευρώ µε τηνέκπτωση για τατρία παιδιά (165x60 µήνες).Πρόσθετο κόστος προκύπτει και από την υποχρέωση εξαγοράς του ίδιου χρόνου στα επικουρικά ταµεία (εκεί η εξαγορά γίνεται µε εισφορά περίπου 6%). ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ για την αναδιάρθρωση του ΣΕΠΕ – το οποίο πρόκειται να δοθεί εντός της εβδοµάδος για δηµόσια διαβούλευση – περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η µείωση εισφορών έως και κατά 50% και η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του ΕΚΑΣ, ώστε να λαµβάνεταιυπόψη το σύνολο των εισοδηµάτων.
Προσωρινές συντάξεις σε όλα τα Ταµεία
Προσωρινή σύνταξη θα χορηγούν όλα τα ασφαλιστικά ταµεία µέχρι την απονοµή της οριστικής σύνταξης.
Η προσωρινή σύνταξη – όπως θα προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο – θα εκδίδεται εντός 20ηµερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Υπολογίζεται πως η ρύθµιση θα αφορά 60.000 δικαιούχους τον χρόνο, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και στα επικουρικά ταµεία.
Επίσης, θα υπάρξει αναθεώρηση των ρυθµίσεων γιατους δηµοσίους υπαλλήλους που παίρνουν και τη σύνταξη του / της συζύγου. Οιαλλαγές αυτές αφορούν περίπου 50.000
άτοµα. Σήµερα καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη του ∆ηµοσίου αλλά δίνεται µειωµένη η σύνταξη του ιδιωτικού τοµέα. Με τις νέες ρυθµίσεις ο συνταξιούχος θα µπορεί να επιλέξει ποια σύνταξη θα µειώνεται, ανάλογα µε το τι τον συµφέρει.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Πώς θα διασώζονται εταιρείες με τις νέες ρυθμίσεις
Τη δυνατότητα διάσωσης και ρύθμισης χρεών μίας επιχείρησης, ακόμα και όταν δεν συναινούν όλοι οι πιστωτές, δίνει η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων, που παρουσίασε χθες ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο υπουργικό συμβούλιο, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Πτωχευτικού Κώδικα. Πρόκειται για ρύθμιση που ουσιαστικά επαναφέρει σε ισχύ στοιχεία της καταργημένης διάταξης του άρθρου 44 του ν.1892/1990 σε συνδυασμό με τον Πτωχευτικό Κώδικα, εισάγοντας παράλληλα και νέες λύσεις. Στόχος της αναμόρφωσης, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, είναι να δοθεί μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις, που είναι μεν βιώσιμες, αλλά για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.
Τα χαρακτηριστικά
Στο πλαίσιο αυτό, αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο του ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) και εισάγεται η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης πριν επέλθει η περίοδος πτώχευσης, η οποία πρακτικά σημαίνει αυτόματη απαξίωσή της επιχείρησης. Κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης:
Δυνατότητα δέσμευσης των μη συναινούντων πιστωτών.
Δίνεται, κατά το γαλλικό πρότυπο, η δυνατότητα να καταλήξουν οφειλέτης και δανειστές σε συμφωνία χωρίς επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων, με εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις.
Σε περίπτωση επιλογής της διαδικασίας των επίσημων διαπραγματεύσεων δίνονται δύο δυνατότητες:
Είτε, να συνάπτουν τη συμφωνία απ' ευθείας οι πιστωτές, είτε να
Συγκαλείται συνέλευση πιστωτών, διαδικασία που αναμένεται ότι θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου οι πιστωτές είναι πολλοί και είναι δύσκολο να συντονιστούν διαφορετικά.
Δίνεται διακριτική ευχέρεια στα μέρη με δυνατότητα χρήσης διαφόρων μέτρων, από τα πιο ήπια όπως π.χ. απλή παράταση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων ως τα πιο δραστικά (π.χ. κεφαλαιοποίηση χρεών ή και μεταβίβαση της επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες περιτώσεις (άρθρο 106, παρ.1)
Ως κριτήριο της διαδικασίας εξυγίανσης τίθεται να μην παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Με τον τρόπο αυτό εναρμονίζονται με το σκοπό του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εξαγγέλλεται στο άρθρο 1, οι νέες διατάξεις.
Για την αποφυγή άδικων αποτελεσμάτων το νομοσχέδιο προβλέπει ουσιατικά κριτήρια επικύρωσης της συμφωνίας. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι με βάση τη συμφωνία οι πιστωτές πρέπει να μην περιέχονται σε χειρότερη θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόντουσαν αν ο οφειλέτης πτώχευε. Επίσης, πρέπει να τηρείται η αρχή της ισότητας μεταξύ πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση.
Διάσωση της επιχείρησης δεν σημαίνει και αυτόματη διάσωση του επιχειρηματία. Είναι ενδεχόμενο η διάσωση της επιχείρησης να συνεπάγεται την απώλεια ελέγχου από τον επιχειρηματία, όπως θα συμβεί σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ή κεφαλαιοποίησης χρεών
Για την αποφυγή καταχρηστικής συμπεριφοράς απο τους μετόχους ή εταίρους του οφειλέτη το νομοσχέδιο επιτρέπει υπό προϋποθέσεις στο πτωχευτικό δικαστήριο να παρέμβει και να τους εξαναγκάσει να συμπράξουν στη διάσωση της επιχείρησης.
Σύμφωνα με το ήδη υφιστάμενο άρθρο 98 του πτωχευτικού κώδικα οι διοικητές των κεφαλαιουχικών εταιρειών έχουν υποχρέωση να εργαστούν για την αποφυγή της πτώχευσής τους. Είναι προφανές ότι η υποχρέωση μπορεί να συνίσταται και στη σύμπραξη σε επιτυχή εξυγίανση, σε περίπτωση που είναι εφικτή. Επομένως σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ή παράλειψης των διοικητών κεφαλαιουχικής εταιρείας να συνάψουν συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να γεννάται ευθύνη τους για την αποζημίωση των πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Παραδείγματα
α. Αγοράζοντας το σύνολο ενεργητικού
Τρίτος αγοράζει το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησής της χωρίς να αναλάβει μέρος του παθητικού έναντι 5.000.000 ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μερική ικανοποίηση των πιστωτών οι οποίοι συμφωνούν να διαγράψουν τα υπόλοιπα.
β. Καταβάλλοντας μέρος των υποχρεώσεων
Τρίτος αγοράζει το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησής της, αναδέχεται υποχρεώσεις 3.000.000 ευρώ και καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς 3.000.000 ευρώ. Τα εναπομένοντα 4.000.000 ευρώ διαγράφονται.
γ. Ποιο ποσό θα διαγραφεί
Τρίτος αγοράζει το ενεργητικό ενός από τους δύο κλάδους της δραστηριότητάς της έναντι τιμήματος 4.000.000 ευρώ. Από τα εναπομένοντα 6.000.000 ευρώ, 1.000.000 ευρώ παραμένει ως χρέος του οφειλέτη, 3.000.000 ευρώ κεφαλαιοποιούνται και 2.000.000 ευρώ διαγράφονται.
δ. Οταν οι πιστωτές συστήνουν Α.Ε.
Οι πιστωτές της εισφέρουν σε ανώνυμη εταιρεία που συστήνεται για τον σκοπό αυτόν τις απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια η νέα ανώνυμη εταιρεία αγοράζει έναντι 10.000.000 ευρώ το σύνολο του ενεργητικού της παλιάς. Το τίμημα συμψηφίζεται με τις απαιτήσεις που ανήκουν πλέον στη νέα εταιρεία. Ετσι η επιχείρηση περιέρχεται ελεύθερη χρεών σε εταιρεία που ανήκει στους πιστωτές.
ε. Οταν νέα Α.Ε. αγοράζει κλάδο της παλιάς Α.Ε.
Οι πιστωτές της εισφέρουν σε νέα ανώνυμη εταιρεία απαιτήσεις ύψους 5.000.000 ευρώ και η νέα εταιρεία αγοράζει τον έναν από τους δύο κλάδους της δραστηριότητας της παλαιάς ανώνυμης εταιρείας έναντι 5.000.000 ευρώ (με συμψηφισμό των απαιτήσεών της κατά της παλαιάς εταιρείας) και αναδέχεται επιπλέον υποχρεώσεις 2.000.000 ευρώ. Από τις εναπομένουσες υποχρεώσεις της παλαιάς ανώνυμης εταιρείας, 1.000.000 ευρώ ορίζεται ότι θα καταβληθεί σε δόσεις με βάση την αναμενόμενη κερδοφορία του εναπομένοντος κλάδου της, ενώ 2.000.000 ευρώ εξοφλούνται από αύξηση κεφαλαίου που καλύπτουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της παλαιάς εταιρείας και τρίτοι επενδυτές.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ο οδηγός της Εφορίας για να γλιτώσετε από πρόστιμα και ταλαιπωρία
Λάθη είτε από απροσεξία είτε από άγνοια παρατηρούνται κάθε χρόνο στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να αναγκάζονται να υποβάλουν στην εφορία συμπληρωματικές δηλώσεις ή ακόμη και να πληρώνουν πρόστιμα. Τα λάθη αυτά κατέγραψε το υπουργείο Οικονομικών και για την αποφυγή επανάληψής τους και διευκόλυνσης των φορολογούμενων εξέδωσε ειδικό φορολογικό οδηγό.
Στον οδηγό αυτό περιλαμβάνονται:
α) τα συνηθέστερα λάθη των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ανά πίνακα και κωδικό αριθμό (Κ.Α.) αυτού και
β)σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις και επισημάνσεις προς τους φορολογούμενους, για την ορθή συμπλήρωση των αντίστοιχων σημείων (κωδικών αριθμών) της παραπάνω δήλωσης.
Ο οδηγός της Εφορίας για να αποφύγετε τα λάθη στη φορολογική δήλωση  427.00 Kb
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ο χάρτης της online κατανάλωσης στην Ελλάδα
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε την Πέμπτη τα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας, το πρώτο τρίμηνο του 2010, τα οποία σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά του μέσου Ελληνα καταναλωτή διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και άλλων που αγοράζονται μέσω internet.
Από το σύνολο όσων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, μόλις 18,4% δηλώνει ότι αγόρασε online προϊόντα και υπηρεσίες, από 16,2% το ίδιο διάστημα του 2009.
Δύο στους τρεις... ψηφιακούς καταναλωτές είναι άνδρες (65,2%), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του 77,4% δεν ξεπερνά σε ηλικία τα 45 (16-24: 21%, 25-34: 30,3%, 35-44: 26,1%).
Επιβράδυνση παρουσίασε ο ρυθμός αύξησης, από 18,2% το διάστημα 2008-2009, σε 13,6% το αντίστοιχο διάστημα 2009-2010.,Στην επιφυλακτικότητα για την ασφάλεια των διαδικτυακών αγορών προστέθηκε σταδιακά και η ανησυχία για την οικονομική κρίση. Σε βάθος πενταετίας, ο μέσος ρυθμός αύξησης είναι 20,8%.
Τρεις είναι οι πλέον δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που αναζητούν οι Ελληνες καταναλωτές μέσω οθόνης (σε παρένθεση το ποσοστό ως προς τον συνολικό αριθμό αγορών):
Ψηφιακή τεχνολογία
28,5% συσκευές υψηλής τεχνολογίας (κάμερες, κινητά, τηλεοράσεις, hifi, κτλ)
24,1% ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά
16,2% λογισμικό εκτός παιχνιδιών
5,8% λογισμικό παιχνιδιών
Διασκέδαση
27,8% ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικιάσεις οχημάτων κτλ)
23,3% ξενοδοχειακές υπηρεσίες κτλ.
20,1% εισιτήρια για εκδηλώσεις
Αλλα βασικά ενδιαφέροντα
24,5% ένδυση και υπόδηση
20,5% βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (κανονικά ή ψηφιακά)
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μόνο ένας στους τέσσερις (24%) που έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία σε αποκλειστικά online μορφή, επιλέγει να μην πάρει στα χέρια του κάποια «χειροπιαστή» εκδοχή του, όπως π.χ. με το «κατέβασμα» ενός παιχνιδιού απευθείας από το διαδικτυο.
ΠΗΓΗ: Έθνος
ΟΑΕΔ: Διπλασιασμός του επιδόματος πρακτικής άσκησης και μέτρα βελτίωσης της εκπαίδευσης
Στη δημιουργία Γραφείων Διασύνδεσης στις σχολές μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), που αναμένεται ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία του ΟΑΕΔ με τον κόσμο των επιχειρήσεων, στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των ειδικοτήτων της Μαθητείας, με στόχο την τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού αποφοίτων των σχολών σε θέσεις απασχόλησης καθώς και στην επιτάχυνση της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των υφιστάμενων εργαστηρίων των σχολών προχωρά στο άμεσο μέλλον ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει ο Οργανισμός.
Ήδη από τις αρχές του 2011 η διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στο διπλασιασμό του ημερήσιου επιδόματος προς τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση των μαθητών επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας), από 6 σε 12 ευρώ και τον καθορισμό της αμοιβής των ασκούμενων μαθητών στο 70% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Η αμοιβή των πρωτοετών ασκούμενων μαθητών (70% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας) ισχύει και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης. Μέχρι σήμερα οι μαθητές αμείβονταν με το 50% του κατώτατου μισθού το α΄ εξάμηνο, με 60% το β΄ εξάμηνο, με 80% το γ΄ και με 100% το τελευταίο εξάμηνο.
Οι συνεχείς αλλαγές στο ύψος της αμοιβής των εκπαιδευόμενων αύξαναν τη γραφειοκρατία για τους εργοδότες και δημιουργούσαν προστριβές ειδικά κατά το τελευταίο εξάμηνο. Η νέα ρύθμιση που προώθησε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ απλοποιεί τη σχετική διαδικασία και καθιστά εκ των προτέρων γνωστές τις υποχρεώσεις των δυο μερών.
Ταυτοχρόνως, η αύξηση του ποσού της επιδότησης των επιχειρήσεων από 6 σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση και να ενισχύσει το θεσμό της Μαθητείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό της επιδότησης παρέμενε αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία.
Ο ΟΑΕΔ είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας, ο οποίος εφαρμόζει στη χώρα μας το κεντροευρωπαϊκό σύστημα της Μαθητείας που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Όσοι φοιτούν στις 52 ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας του ΟΑΕΔ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας . Στις ΕΠΑ.Σ-Μαθητείας φοιτούν κάθε χρόνο 12.000 έως 14.000 μαθητές, ηλικίας 16-23 ετών, που είναι απόφοιτοι της Α΄ τάξης Λυκείου. Η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικά έτη (τέσσερα εξάμηνα) στη διάρκεια των οποίων ασκούνται έξι ώρες την ημέρα. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταδεικνύουν ότι το σύστημα Μαθητείας παρουσιάζει θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά την ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των ασκούμενων μαθητών που απασχολείται μετά το πέρας των σπουδών ανέρχεται στο 70%, ενώ σε ορισμένες ειδικότητες αγγίζει το 90% του συνολικού αριθμού των μαθητών.
Η πρακτική άσκηση των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Εκτός από τις σχολές μαθητείας, ο ΟΑΕΔ, δραστηριοποιείται και στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά 31 ΙΕΚ μεταλυκειακού επιπέδου στα οποία φοιτούν 2.600 σπουδαστές, σε 28 σύγχρονες ειδικότητες.
Οι σπουδαστές των ΙΕΚ αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που βελτιώνουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Ο σχεδιασμός για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στο άμεσο μέλλον περιλαμβάνει :
Την εισαγωγή του συστήματος Μαθητείας στα ΙΕΚ
Την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των δράσεων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εν όψει του νέου θεσμικού πλαισίου για την δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία